Új Szó, 1983. július (36. évfolyam, 153-178. szám)

1983-07-11 / 161. szám, hétfő

V I L A G PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA HETFO 1983. július 11. XXXVI. évfolyam 161. szám Ára 50 fillér Komplex és kezdeményező tervezéssel A népgazdaság tervszerű irányítási rendszerének tökéletesí­tését célzó komplex intézkedések egyik követelménye a kezde­ményező tervezés felújítása. A 7. ötéves tervidőszak első évé­ben - amely a tökéletesített irányítási rendszer érvényesítésé­nek első esztendeje volt - még nagyon kevés üzemben is nekibátorodtak, s a kezdeményező tervezést alkalmazó vállala­tok idei száma már arra utal, hogy ez a módszer kezd gyökeret verni a gazdasági gyakorlatban. A dolgozók kezdeményezésének ez a koncentrált megnyilvá­nulása még nem csúcsosodott ki teljes mértékben, sőt azt mondhatjuk, hogy ez a hasznos módszer csak lassan bontako­zik ki. Jelentősége még nem ment eléggé g köztudatba, sok helyen még a céljait sem látják eléggé tisztán. Ezért a kezdemé­nyező tervezés értelméről és gyakorlati érvényesítéséről még mindig beszélnünk kell. Az idén nagyon jó feltételek vannak a kezdeményezöterv következetes átgondolásához és előkészítéséhez. Amíg a 7. ötéves tervidőszak előző éveiben - tekintettel a népgazdaság tüzelő- és nyersanyagellátásában bekövetkezett változásokra- várni kellett az állami végrehajtási terv irányelvének kidolgozá­sára, az idén az 1984-es terv feladatai közvetlenül a 7. ötéves tervből indulnak ki. A feladatok tehát ismertek és világosak, s több idő áll rendelkezésre a terv jó előkészítéséhez. A másik kedvező feltétel abban rejlik, hogy a tavalyi és az azt megelőző évben végrehajtott bizonyos változtatások után a helyzet már annyira stabilizálódott, hogy az ágazatok, a terme­lési-gazdasági egységek és a vállalatok már tudják, hogy a 7. ötéves tervben előirányzott feladatok teljesítéséhez milyen for­rásokra számíthatnak. De miben kell elérni a szükséges fordulatot? Az eddigi kezdeményezötervek többnyire a saját termelési érték mutató­jára irányultak, vagyis a ráfordítandó munkamennyiség vállalá­sára, s csak kisebb mértékben a tüzelőanyag- és az energiafo­gyasztás, esetenként a fémfelhasználás csökkentésére, vagy más minőségi tervmutatókra. Ez nagyon egyoldalú felfogás volt, amely nem felelt meg annak a tervezési módszernek, amelyben az összes kötelező mutatót azonos szinten kell értékelni, s telje­sítésükre is így kell törekedni. Sőt azt akarjuk, hogy a hazai és különösen a külföldi piacra való tekintettel ne a munka mennyi­sége legyen a fontos, hanem a cél, amire a munkát fordítjuk. Népgazdaságunknak nincsen szüksége a saját termelési érték mutatójának túlteljesítésére olyan termékek gyártásánál, ame­lyek értékesítése nincs biztosítva, s csak a raktárak haszontalan készleteit növelik. Ezért a kezdeményezőterv kidolgozásánál jól meg kell fon­tolni, hogy milyen termékek iránt van érdeklődés, hogy milyen színvonalon és milyen minőségben kell azokat gyártani, hogy értékesítésük haszonnal járjon a népgazdaság számára. A kez­deményező tervezést összhangba kell hozni a kutatásra és a fejlesztésre vonatkozó követelményekkel, s ezt konkrétan ki is kell fejezni a tervjavaslatokban. Egyúttal azonban a szabvány­alap színvonalán is el kell gondolkodni, hogy az megfelel-e az átvevők igényeinek. A kezdeményező tervezés ugyanis nem­csak a munkások ügye, abban konkrétan ki kell fejezni a műszaki-gazdasági dolgozók, valamint a gazdasági vezetők vállalásait is. Az előbbiekből kitűnik, hogy a tervjavaslatokba be kell fog­lalni az exportfeladatok teljesítésére irányuló kezdeményezést is, különösen a nem szocialista piacok irányában, a beruházási szállításoknál pedig az államilag kiemelt építkezések mielőbbi befejezését kell támogatni ilyen értelemben. Csak az említett és egyes további szempontok érvényesítésével lehet a dolgozók kezdeményezését a CSKP XVI. kongresszusán előirányzott fel­adatok céltudatos teljesítésére irányítani. A központi pártbizottság nyolcadik ülése kiemelten hangsú­lyozta a tudományos-műszaki ismeretek gyorsabb gyakorlati érvényesítésének fontosságát. Ezért a kezdeményezőtervben is fel kell tüntetni, hogy hány új kutatási vívmányt érvényesítenek a termelésben, hogyan gyorsul meg az innovációs folyamat, miként javul a termékek minősége, s hogyan növekszik az új, műszaki szempontból progresszív termékek száma. A kezdeményezőtervet tehát komplex módon kell előkészí­teni. Minden tervmutatót figyelembe kell venni, s alaposan át kell gondolni, hogy milyen lehetőségek vannak ezek túlteljesítésére. Ha a kezdeményező tervezés csupán néhány mutatóra terjedne ki, ez félmegoldást jelentene, s nem merítené ki a módszerben rejlő széles lehetőségeket. A kezdeményező tervezés nem olyan módszer, amely csak többet követel a dolgozóktól, hanem többet is ad nekik. Mivel az ilyen tervezés alapjában véve a jobb gazdasági eredmények elérésére irányul, ezért igazságos, ha nagyobb mértékben növeli az anyagi érdekeltség alapját, mint a terv utólagos túlteljesítése. A kezdeményezöterv ugyanis az eredetileg feltételezettnél nagyobb gazdasági hasznot helyez kilátásba, s az ilyen kezde­ményezést anyagilag is meg kell jutalmazni. A szocialista munkaverseny és a kezdeményezés fejlesztése a szakszervezeti mozgalom legfontosabb munkaterületei közé tartozik. Ezért a kezdeményező tervezésben is részt kell vennie a többi tömegszervezettel együtt, hogy pártunk vezetésével jó feltételek alakuljanak ki a dolgozók hatékony részvételéhez a termelés és a gazdaság irányításában. Arra kell törekedni- amint azt a CSKP XVI. kongresszusa is hangsúlyozta - hogy az emberek kifejezhessék nézeteiket, észrevételeiket és javaslatai­kat, s hogy saját munkahelyük gazdáiként minél szélesebb területen érvényesítsék alkotó, kezdeményező tevékenysé­güket. (Rudé právo) Jókívánságok a Mongol Népköztársaság nemzeti ünnepe alkalmából (ČSTK) - Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök és Ľubomír Štrougal szövetségi miniszterelnök üdvözlő táviratot küldött Jumzsagijn Cedenbalnak, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága főtitkárának, a Nagy Népi Hurál Elnöki Tanácsa elnökének és Dzsambin Batmönhnek, a Mongol Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének hazájuk nemzeti ünnepe, a mongol népi forradalom 62. évfordulója alkalmából. A távirat szövege a következő: Tisztelt Elvtársak! A Mongol Népköztársaság nemzeti ünnepe, a mongol népi forradalom 62. évfordulója alkalmából Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a csehszlovák kormány és a Cseszlo- vák Szocialista Köztársaság valamennyi polgára, valamint a magunk nevében forró elvtársi üdvözletünket és jókívánságainkat küldjük a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának, a Nagy Népi Hurál Elnöki Tanácsának, a Minisztertanácsnak s az egész mongol népnek. Hazájuk életének e jelentős napján a testvéri mongol néppel együtt mi is felidézzük a mongol népi forradalom 1921-ben aratott történelmi jelentőségű győzelmét, amely megnyitotta az utat az új társadalom felépítéséhez. A Csehszlovák Szocialista Köztársaság­ban nagyra értékeljük azokat az eredményeket, amelyeket a szocia­lista társadalom építésében és hazájuk nemzetközi tekintélyének megszilárdításában ért el a mongol nép a Mongol Népi Forradalmi (Folytatás a 2. oldalon) Ünnepi ülés Prágában és Bratislavában az építők napja alkalmából Jobban, gyorsabban, olcsóbban Josef Haman és Dušan Mikiének mondott beszédet • A résztvevők jelentést küldtek a CSKP Központi Bizottságának az elért eredményekről • Kitüntet­ték a legjobbakat Fokozott ütemben halad az aratás a szlovák főváros környékén. Az oroszvári (Rusovce) Duna Efsz- ben több mint 1200 hektáron taka­rítják be a búzát. Az aratók mun­káját 18 kombájn segíti. A felvéte­len az efsz két dolgozója, Ivan Veselka és Eva Kišáková mérnök a szemveszteséget ellenőrzi. (Blažej Palkovič felvétele - ČSTK) (ČSTK és tudósítónktól)- A prágai Kultúrpalotában szom­baton az építők napja alkal­mából ünnepi ülést tartottak, ame­lyen párt- és kormányküldöttség vett részt Josef Haman elvtárs­nak, a CSKP KB Elnöksége pót­tagjának, a KB titkárának vezeté­sével. A küldöttség tagja volt Vác­lav Béžel, a Szakszervezetek Központi Tanácsának alelnöke, a Cseh Szakszervezeti Tanács el­nöke, Václav Janoušek, a CSKP KB osztályvezetője, Karéi Polák cseh építőipari miniszter és Mi­roslav Šlouf, a SZISZ Cseh­országi Központi Bizottságának elnöke. Ott volt Vlagyimir Muhin, a Szovjetunió prágai nagykövet­ségének tanácsosa is. A több mint félmillió építőipari dolgozó munkájáról, eredményei­ről Karéi Šindeláŕ, a Cseh Építő­ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége csehországi bizottsá­gának elnöke szólt. Hangsúlyozta, hogy a Februári Győzelem 35., valamint a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 66. évfordulója tiszteletére az építőiparban is je­lentős felajánlások és kötelezett­ségvállalások születtek. Elismerően szólt az építőipari dolgozók munkájáról Karéi Polák is. Beszédének jelentős részében az építőipar előtt álló fontos fel­adatokról, a legfontosabb tenniva­lókról beszélt. Ezt követően Josef Haman elvtárs szólt az építőipari dolgozók jelenlevő képviselőihez. Az ünnepi ülés záró részében ma­gas állami és szakszervezeti ki­tüntetést nyújtottak át a kiválóan dolgozó kollektíváknak és egyé­neknek. Az ülés résztvevői jelentést küldtek a CSKP Központi Bizott­ságának, a cseh kormánynak, va­lamint a Szakszervezetek Köz­ponti Tanácsának, amelyben megállapítják, hogy az első fél éves tervet sikeresen teljesítették. Bratislavában ugyancsak szombaton tartottak ünnepi ülést, amelyen Július Hanus, szlovák miniszterelnök-helyettes vezette a párt- és állami küldöttséget. A küldöttség tagja volt Dušan Miklánek, az SZSZK építőipari minisztere, Otto Moncmann, a Szlo­vákiai Szakszervezeti Tanács tit­kára és Jozef Ďurica, a SZISZ Szlovákiai Központi Bizottságának elnöke. Az építőiparban elért eredményeket Dušan Miklánek elemezte. (Beszédét lapunk 3. ol­dalán ismertetjük). Az ünnepi ülés további részé­ben Július Hanus köszöntötte az építőket. Szólt azokról a nagysza- (Folytatás a 2. oldalon) Josef Haman beszéde- Népgazdaságunk és egész társadalmunk számára jelentős napon találkozunk itt ma - mondta bevezetőben Josef Haman elv­társ. - Engedjék meg, hogy e je­lentős ünnep alkalmából vala­mennyi jelenlevőnek, s önökön keresztül mindenkinek, aki az Épí­tőipari Minisztérium által irányított vállalatokban, továbbá a helyi épí­tő vállalatoknál dolgozik, kifejez­zem őszinte jókívánságaimat. Egyúttal átadom a CSKP Központi Bizottságának, főtitkárának, Gus­táv Husák elvtársnak, a szövetsé­gi és a cseh kormánynak, a Szak- szervezetek Központi Tanácsá­nak, valamint a Cseh Szakszerve­zeti Tanácsnak szívből jövő, elv­társi üdvözletét. A Februári Győ­zelem 35. évfordulójának évében jogos büszkeséggel emlékezünk meg a csehszlovák építőipar álla­mosításának és szocializálásának három és fél évtizedes jubileumá­ról is, hiszen az eltelt időszak alatt ebben az iparágban is hatalmas fejlődés tanúi lehettünk. (Folytatás a 2. oldalon) VASÁRNAP IS HÉTKÖZNAPI LENDÜLETTEL Munkával töltötték a hét végét (Tudósítónktól) - Az elmúlt szombaton és vasárnap igazi ara­tási hangulat uralkodott a Kassa (Košice)-vidéki járás két déli egy­séges földművesszövetkezetének, a terényinek (Terén) és buzitainak (Buzica) a határában - a termés betakarítói igyekeztek jól kihasz­nálni a száraz, napos időt a fel­adatok végzésére. Bár ezen a vidé­ken az aratás csak most indul, tegnapelőtt és tegnap már minden kombájnnak, minden szalmabálá­zónak, szalmafelszedő-gépkocsi- nak, terménytisztító gépsornak és tarlóhántóekének akadt dolga. A Terényi Efsz E-512-es kom­bájnjai a hími rétek B-4-es táblá­ján az aránylag jól fizető Kosutka búzát vágták, míg Borisz Ferenc, Borisz József, valamint Golenya József és Kerekes László két E- 516-os géppel a Szinai út mentén árpát arattak.- Nem vehetjük sorba a táblá­kat, mert még nem mindegyik érett kasza alá, de még így is van mit csinálnunk, tájékoztatott Stromp András főagronómus. Az aratás indulásával Kiskendi Ferenc elnök is elégedett volt. - Ha így megy tovább, talán még két hét sem kell ahhoz, hogy az 1100 hektár gabo­naféle idei termését begyüjtsük - így mérlegelte -, hiszen hétfőtől a vendégkombájnok is itt lesznek és segítenek. A Buzitai Efsz-hez tartozó szesztai (Cestice) határ tegnap méhkashoz hasonlított. 14 kom­uajn, 10 szalmafelszedó-kocsi, három présgép és 2 tarlóhántó eke, valamint tucatnyi termény­szállító gépkocsi és kazalrakó emelőgép nagy ütemben szorgos­kodott ott, folytatva az elmúlt hét közepe óta tartó nagy munkát. A 122 hektáros Keleti földön a le- vočai vendégkombájnok, az 52 hektáros Tölgyes dűlőben a helyi cséplőgépek vágták szinte pihe­nés nélkül a búzát. Farkas László, Nagy Béla, Fazekas László, Jozef Anderák és munkatársai nem saj- tálták, hogy szombatjuk után a va­sárnapjukat is munkával töltötték.- Majd pihenünk, ha esik, most azonban vétek lenne kihasználat­lanul hagyni ezt a kitűnő időt. (gazdag)

Next

/
Thumbnails
Contents