Új Szó, 1979. december (32. évfolyam, 284-308. szám)

1979-12-01 / 284. szám, szombat

VI l A © PROLETÁRJAI, E6YEŠ01 jeteki UJ SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA 1979. december 1.. SZOMBAT BRATISLAVA • XXXII, ÉVFOLYAM 284. szám Ára 50 fillér HARMINC NAP E héten kaptunk jelentést arról, hogy a podbrezovái Sverma Vasmű dolgozói teljesítették ez évi exporttervüket. Kiváló minő­ségű árut szállítottak Görögországba, Hollandiába, Irakba, Liba­nonba és Szíriába. Hasznos hagyományt folytattak, inert a koráb­bi évek folyamán is határidő előtt szállították le az exportra gyártott termékeket, örömmel olvastuk adukat a híreket is, melyek olyan munka- csoportok és egyének eredményeiről számoltak be, akik szintén « héten — 13 hónappal a határidő előtt — teljesítették a 6. ötéves tervidőszakra előirányzott feladataikat. Közéjük tartozik u kötött­árukat gyártó železnobrodi Kólóra vállalat 02-es számú tízemében dolgozó Blažena Škaloudováj a Frýdek-Místek-í Slezan vállalat 07- es üzemek fonónője, Marie Krejftíčknvá és a számvezérlésű gépeket is alkalmazó josef Král vezette szocialista munka brigád tagjai a hranicei Sigma vállalatban. Tudjuk, hogy valamennyi vállalatban és üzemben ez nincs agy, és a gazdasági vezetők az üzem jó hírnevét szivükön viselő mun­kásokkal és technikusakkal azou gondolkodnak: mit lehetne ten­ni az év végéig hátra levő 30 nap folyamán a terv minden muta­tójának hiánytalan teljesítéséért. Az ipari szakemberek nem véletlenül hangsúlyozzák a terv összes mutatója teljesítésének fontosságát, mert az az egyébként igen lényeges bruttótermelésen kívül érinti a választék, az export, az anyag- és energiatakarékos­ság. valamint a minőség tervét is. És egy vállalat vagy tizem ese­tében csak akkor beszélhetünk sikeres évről, ha mindezeket és a tlilibi mutatót is teljesítették. A bevezetőben felsorolt, a tervet teljesítő, sőt túlszárnyaló dol­gozók eredményeiket nyilván a munkafegyelem következetes megtartásával, a napi, havi, negyedévi és félévi tervek egyenletes teljesítésével, a gépek maximális kihasználásával és — ha kisebb lemaradás mutatkozott — nyújtott műszakok vállalásával érték el. Ha szükség volt rá, dolgoztak munkaszüneti napokon is. A vál­lalati tervek teljesítésében nagy szerepe volt és van az anyag­szállítás folyamatosságát biztosító mestereknek, a művezetőknek, az erőművek és a szállítással foglalkozó részlegek dolgozóinak, akik az egész év folyamán a helyzet magaslatán állottak. Ügyel­tek arra, hogy ne keletkezzen kiesés az áramszolgáltatásban, az energia más fajtáinak termelésében, a nyersanyagok időben tör­ténő leszállításában és a kész áruknak a megrendelőkhöz való eljuttatásában. Az utóbbiban nagy szerepet játszottak a vasút, a Csehszlovák Autóközlekedési Vállalat, a légi és vízi kikötők dolgozói, Mit tehetnek azonban azokban a vállalatokban az elkövetkező 30 nap folyamán, melyekben ez a jól összeszokott szimfonikus zenekarhoz hasonlítható összhang objektív vagy szubjektív ténye­zők közrejátszása folytán hiányzott, és most borotvaélen táncol a kérdés: sikerül-e teljesíteniük a tervet, vagy nem? Csodákat nem tehetnek —- azokra nincs is szükség —, de a tervek teljesí­téséi előmozdító és másutt bevált munkamódszereket az eddigiuél következetesebben, nagyobb felelősséggel alkalmazhatják. A mun­kaidő kihasználásában nyilván rejlenek tartalékok. Nézzenek jól körül a munkahelyükön: nem forognak-e üresen a gépek, s ha igen, tökéletesítsék a munkaszervezést? Mivel a terv teljesítése fontos népgazdasági feladat, hu nem merítették ki a túlóraalapot, dolgozzanak nyújtott műszakokban. Kapkodás helyett mérlegeljék szakszerűen a lehetőségeket. Ne „felülről“ várjanak utasításokat, mert az adott lehetőségeket minden vállalatban és üzemben azok ismerik a legjobban, akik évek vagy évtizedek óta ott dolgoznak. Ismerik a gépek teljesítményét és nyilván azokat az okokat is, melyek fékezhetik a folyamatos munkát. Távolítsanak el minden akadályt az útból, mert nagy a tét. A tized százalékok is — az üzem gyártási programjától, dolgozóinak számától függően — so­kat nyomhatnak a latban, ezért ha lehetőség mutatkozik a terv- mutatók javítására, minden ésszerű megoldásnak szabad teret kell kapnia. Az elmondottakkal kapcsolatban azonban szükséges még egy­szer hangsúlyozni az ésszerűséget. Olyan intézkedéseknek, melyek a dolgozók egészségét veszélyeztetik, a gépek meghibásodását és a minőség romlását vonhatják maguk után, nincs helyük. Az el­következendő 30 nap folyamán is a munkavédelmi előírásoknak megfelelően kell megszervezni a munkát, A jövő év — mely a hatodik ötéves terv utolsó éve — az idei­nél is nagyobb feladatokat tartalmaz, ezért azokban a vállalatok­ban és üzemekben, melyekben határidő előtt teljesítették az idei tervet, az év hátralevő napjaiban se csökkentsék a tempót, mert a jövő évi terv teljesítése szempontjából nagyon értékes előnyre tehetnek szert. KOMLÖSl LAJOS A KÖZTÁRSASÁGI ELMÜK ÚJ NAGYKÖVETEKET FOGADOTT (ČSTK) — Gustáv Husák, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság elnöke, tegnap a prá­gai várban bemutatkozó láto­gatáson fogadta U Tin Oot, a Burmái Unió Szocialista Köz­társaság rendkívüli és megha­talmazott csehszlovákiai nagyj követét. A fogadáson megálla­pították, hogy a diplomáciai kapcsolatok felvétele óta a két országban kölcsönösen hasznos együttműködés bontakozott ki, amely kedvező feltételeket te­remt az együttműködés további elmélyítéséhez. A köztársasági elnöknek ugyancsak tegnap nyújtotta át EGYEDÜLÁLLÓ TELJESiTMÉNYt 115 NAP ALATT ÜZEMBE HELYEZTÉK A VASMŰ 2. NAGYOLVASZTÓJÁT MINDENKI MIA TUDASA ES EREK LEGIAVAT A1ERMELES HATEKONVSAGANAK NÖVELÉSÉÉRT JOZEF LENÁRT VEZETTE A PÁRT ÉS KORMÁNYKÜLDÖTTSÉGET (Tudósítónktól! — Hazánk kohászatának történetében igen jelentős dátum 1979. november 30-a, a Kelet-szlovákiai Vasmű 2. nagyolvasztója üzembe he lyezésének napjai. A Kelet-szlovákiai Vasmű 2. nagyolvasztójának generáljaví tását a CSKP KB 12. ülésének határozata alapján nem is egész 115 nap alatt elvégezték Nagy jelentőségű esemény színhelye volt tegnap a Kelet- szlovákiai Vasin'ű nagyolvasztó üzeme. A kora délutáni órák­ban népes tömeg gyűlt össze a? űj nagyolvasztó előtt. Valami­vel 14 óra után párt és kor mányküldnttség érkezett ide, élén Jozef Lenárt elvtárssal., a CSKP KB Elnökségének tagjá­val, az SZLKP KB első titkárá­val, A küldöttség tagjai, vala­mint a kerület és Kassa (Koíii- ce) város politikai, állami és társadalmi szerveinek képvise­lőt és más vendégek a Vasmű vezetőivel együtt elfoglalták helyüket áz ünnepi emelvé­nyen. A munka dalának elhangzása után Ottó Tomašň, a Vasmű vállalati igazgatója üdvözölte a megjelenteket s ezt követően Ján VoSCinar termelési ígazga tó, a javítási munkálatok „ve­zérkarának“ főnöke jelentést A Vasmű 1. nagyotoasztófáhak üzembe helyezése in... . >1 Jozef bénán elvtárs mondott Ünnepi beszédet (CSTK-feiv.) tett Lénái'* elvtársnak, hogy a Vasmű 2. nagyolvasztójának üzembe helyezése elő van ké szítve. • Ezt követően Jozef Lénárt elvtárs a párt-, és kormánykül dottség vezetője mondott bőszé det. A beszéd után az ünnepi szó nők üzembe helyezte a nagyol vasztót, majd a párt- és kor mányküldőttség tagjai és más vendégek részt vettek az épí­tők nagygyűlésén, elbeszélget­tek azokkal, akik ennek a jól szervezett, összehangolt, nagy erőfeszítéseket igénylő munká­nak részesei voltak. A Vasmű vezetői, a generál javításban résztvevő vállalatok ■ /Folytatás a í. oldalon( JOZEF LENÁRT ELVTÁRS BESZÉDE megbízólevelét Manuel Antonio de Pimentel Braudao, a Brazil Szövetségi Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott csehszlovákiai nagykövete, A beszélgetés során rámutat* tak a hagyományosan jó cseh­szlovák-brazíliai kapcsolatok­ra és a kereskedelmi, valamint gazdasági együttműködésben elért eddigi sikerekre, melyet a két ország népének érdeké­ben továbbra is fejleszteni keli a különböző társadalmi rend­szerű országok békés együtt­élésének kipróbált elvei alap­ján. Befejeződött az oktatási dolgozók országos értekezlete (ČSTK) — A munkára neve­lés problematikájáról és a po liteehnikai nevelésről tartott vi­tával ért véget tegnap Pop ra­don az oktatási dolgozók kétna­pos országos aktívaértekezlete. Több inint 360 pedagógiai és oktatási dolgozó megvitatta a kilencéves alapiskolák felsőbb évfolyamú tanulói munkára ne­velésének elmélyítését. A ta­nácskozáson részt vett Josef Havlín, a CSKP KB titkára, Ivan I.itvaj, az SZLKP KB oktatási és tudományügyi osztályának ve­zetője, Milan Vondruška cseh oktatási miniszter, Juraj Buša szlovák oktatást miniszter és más vendégek. A vitában a két nap során 17 küldött szólalt fel. Az aktíva­értekezlet befejező részében Marta Vlafcihová, a szlovák ok' tatást miniszter helyettese hang­súlyozta, hogy az új csehszlo­vákiai oktató nevelő rendszer koncepciója mat követe toné nyékből indul ki, dalműnk hatékony fejlesztésé hoz. Engedjék meg, hogy ebből az alkalom bői a CSKP Küzpon ti Bizottsága, Husák elvtárs. u CSKP KB főtitkára, kiizlársasá gunk elnöke, a szövetségi kor mány, valamint a szlovákiai párt- és állami szervek nevében szívélyesen üdvözöljem mind annyinkat. Engedjék meg, hogy külön őszinte és forró köszön*: let mondjak azoknak a kellek tíváknak, amelyek érdemeket szereztek e kiváló siker elere sében, és gratuláljak nekik az eredményhez. Néhány hét múlva befejező dik a ö. ötéves tervidőszak ne­gyedik és megkezdődiik utolsó éve, amely egyúttal a CSKP XVI. kongresszusára való elő készületek éve lesz. Ha visszatekimtünk a H f»* éves tefvidősaak elmúlt négy évére, józan és reális értékelés alapján elmondhatjuk, hogy nagy munkát végeztünk a kong­resszus által kitűzött szociál- ökonómlaá célok elérése terén. A bonyolult és igényes körül­mények ellenére népgazdasá­gunk dinamikusan fejlődik, a létrehozott erőforrásokkal össz­hangban emelkedett az életszín­vonal és szilárdult dolgozóink szociális és létbiztonsága. Ezek és további vitafhatatlan tán vek jellemzik azt a sokolda­lú fejlődést, amely társadal­munkban a jelenlegi évtizedben megy végbe. Alátámasztják Csehszlovákia Kommunista Párt­jának a fejlett szocializmus épí­tésével kapcsolatos irányvonala helyességét és életképességét, (Folytatás a 2. oldalon) JÓKÍVÁNSÁGOK LAOSZ NEMZETI ÜNNEPE ALKALMÁBÓL (ČSTK) — Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök táviratban fejelte ki jókívánságail Kaysnne Pbomvihanenak, a Laoszi Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága főtitkárának, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság miniszterelnökének és Snuphanouvongnuk. a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság el­nökének az ország nemzeti ünnepe alkalmából a távirat szövege a következő: A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság nemzeti ünnepe kikiál­tásának 4. évfordulója alkalmából Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormánya és népe nevében, valamint a sajat nevemben is szívből jövő jókívánságaimat én testvéri ürivözleteiinet küldöm önöknek, a Laoszi Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság kormányának és Laosz nepének. A hős laoszi nép a nemzeti demokratikus forradalom győzelem és a köztársaság kikiáltása után népi forradalmi pártja vezetésé­vel felszámolja a feudalizmus, a gyarmatosítás és az imperialista agresszió következményeit, és sikeresen halad országa független, szabad fejlesztésének útján. Önökkel együtt örülünk azoknak az eredményeknek, amelyeket a Szovjetunióval és a többi szocialis­ta országgal, az egész világ haladó és demokratikus erőinek tá­mogatásával érnek el a szocialista elveken alapuló üj társadalom építésében és a laoszi dolgozok boldog jövőjének biztosításában. (Folytatás a 2. oldalonl Tisztelt Elvtársakl Kedves Barátaink! Számos kollektíva — építő- és gépipari dolgozó, szerelők és munkaszervezők — áldozat­kész és példás munkájának eredményeképpen sikeres és rekordidő alatt elvégzett nagy­javítást követően üzembe he­lyezzük a Kelet-szlovákiai Vas­mű 2-es számú nagyolva szkját Örömteli és fellelkesítő ese­mény ez a Ke let szlovákiai Vas mű dolgozóinak életében, egy­szersmind a csehszlovák kohó­ipar fomlos eseménye. Valóban hasznos tett ez, mely hozzájá­rul népgazdaságunk és társa-

Next

/
Thumbnails
Contents