Új Szó, 1979. november (32. évfolyam, 258-283. szám)

1979-11-01 / 258. szám, csütörtök

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYEŠOLJETEKt /•í?.- ’v­^ ip& SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1979. november 1. CSÜTÖRTÖK BRATISLAVA m XXXII. ÉVFOLYAM 258. szám Ára 50 fillér Algéria népe sikerrel váltja valóra forradalmi Góljait Jókívánságok Algéria nemzeti ünnepe alkalmából (ŰSTK) — Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök levélben fejezte ki jókívánságait Bendzsedid Sadlinak, a Nemzeti Felszabadítási Front ipárt főtitkárának, az Algériai De­mokratikus és Népi Köztársaság elnökének, az algériai forradalom kezdetének 25. évfordulója alkalmából. A levél szövege a követ­kező: Az algériai nép gyarmatosítók ellen vívott fegyveres harca megkezdésének 25. évfordulója alkalmából Csehszlovákia Kommu­nista Pártja Központi Bizottsága, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság kormánya és népe nevében, valamint a saját nevemben is őszinte üdvözletemet és jókívánságaimat küldöm Önnek, a Nem­zeti Felszabadítási Front párt Központi Bizottságának, valamint az ASgériai Demokratikus és Népi Köztársaság kormányának és egész népének. Csehszlovákia népe megőrizte emlékezetében az algériai nép becsületes küzdelmét, amely 1954. november elsején fegyvert fo­gott a gyarmatosítók gyűlölt zsarnoksága ellen, s nagy áldozatokat hozott a nemzeti és szociális szabadságáért vívott harcban. Az e küzdelemben aratott győzelem lehetővé tette országuk népe számára, hogy megkezdje az új társadalom építését. A győztes algériai forradalom megerősítette az afrikai népeknek a szabadsá­gért. valamint a gyarmatosítás és a kizsákmányolás összes marad­ványának felszámolásáért vívott harcát. A forradalmi Algéria függetlenségének elnyerése óta jelentős sikereket ért cl a haladó szociálökonőmiai változások megvaló­sításában, a népgazdaság, a kultúra és a nép műveltségének fej­lesztésében, valamint az ország szocialista orientálódásának meg* szilárdításában, ami a dolgozók széles tömegeinek javát. szolgál ja. Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság fontos szerepet tölt be az imperializmus és a reakció ellen, a népek szabadságáért és függetlenségéért vívott harcban, jelentősen hozzájárul a haladó és a békeszerető erőknek a béke és a nemzetközi biztonság meg­szilárdítására tett közös erőfeszítéseihez. Csehszlovákia népe, amely évszázadokon át küzdött nemzeti és szociális szabadságáért, kezdettől fogva szilárdan támogatta az algériai nép igazságos, nemzeti felszabadító harcát, s ezt a küz­delmet sokoldalú támogatásban és segítségben részesítette, Már 1956-ban üdvözöltük országunkban az algériai nép képviselőit, és megalakult a Nemzeti Felszabadítási Front csehszlovákiai fiókin­tézete. Őszintén örülünk azoknak a sikereknek, amelyeket az Al­gériai Demokratikus és Népi Köztársaság és népe ér el a Nemzeti Felszabadítási Front vezetésével, a forradalmi vívmányok megva­lósítása, az új, szociális szempontból igazságos társadalom felépíté­se, az algériai forradalom alapokmányában lefektetett elvek valóra váltása terén. Nagyra értékeljük azt, bogy fejlődnek a Csehszlovák Szocialista Köztársaságnak és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság­nak, valamint Csehszlovákia és Algéria népének hagyományos baráti kapcsolatai és kölcsönösen előnyös együttműködése. Meggyőződé­sem, bogy ezek a kapcsolatok továbbra is sikeresen fejlődnek Csehszlovákia és Algéria javára, az imperializmus és a reakció ellen, a békéért, a nemzeti függetlenségért és a társadalmi hala­dásért küzdő összes erők javára. £ jelentős évforduló napján további sikereket kívánok Önnek, tisztelt elvtárs, és az egész algériai népnek, IV, pártkongresszu­suk határozatainak megvalósításához, országuk továbbfejlesztésé­hez, a nemzeti függetlenség és a szocialista orientálódás útján haladva. Ľubomír Strougal szövetségi miniszterelnök táviratban fejezte ki jókívánságait Mohammed Bin Ahmed Abdalghaninak, a Nemzeti Felszabadítási Front párt KB Politikai Bizottsága tagjának, Algéria miniszterelnökének az ország nemzeti ünnepe alkalmából. Az energiafogyasztás ésszerűsítésének problémái Fokozott munkaaktivitással Ülésezett a Szlovák Nemzeti Front KB Elnöksége (ČSTK) — Ülésezett tegnap Bratislavában a Szlovák Nem-: zeti Front Központi Bizottságának Elnöksége. A tanácskozást Jozef Lenárt, a CSKP KB Elnökségének tagja, az SZLKP KB el* ső titkára, a Szlovák Nemzeti Front KB elnöke vezette. Bevezetőben a résztvevők tel­jes egyetértésükről és támoga­tásukról biztosították a CSKP KB Elnökségének és a szövet­ségi kormánynak a Szovjetunió új békekezdeményezésével kap­csolatos állásfoglalását, Nagyra értékelték, bogy a Szlovák Nemzeti Front szervezetei nyi­latkozatokban támogatják az új szovjet kezdeményezést, s egy­úttal kifejezik azt az eltökélt szándékukat, hogy továbbfej­lesztik munkaaktivitásukat, a munkacsoportok és a dolgozók szocialista munkaversenyét, a hatodik ötéves terv feladatai­nak és a Nemzeti Front válasz­tási programjainak megvalósí­tása céljából. Ezzel járulnak hozzá a XV, pártkongresszus programjának valóra váltásá­hoz. Az áldozatkész munka — ál­lapította meg a továbbiakban az elnökség — a Nemzeti Front szerveinek és szervezeteinek az SZNF 35. évfordulója tiszte­letére kifejtett aktivitását is jellemezte. Széleskörűen fellen­dült a szakszervezetek, a SZISZ- és a nőszövetségi szer vezetek stb., politikai-nevelő munkája, s ezt az aktivitást egybekapcsolták a felajánlási mozgalom fejlesztésével. Mind ez a nyersanyagokkal, az anya­gokkal és az energiával való (Folytatás a 2. oldalon! (CSTKJ — A prágai Fučík Parik kongresszusi palotájában tegnap -kétnapos országos kon. ferencia kezdődött ,,Az ésszerű- sités az energiaigényesség csök< keltésének útja“ címmel. A ta­nácskozást a Csehországi Álla. mi Energiaügyi Központ és a prágai Technika Háza rendezte a Pragot berni 79 12. nemzetkö­zi fűtés-, szellőztetés-, klimati- zátás-. és hűtéstechnikai kiállí­tás keretében. Vitaindító beszédében Ján Goldschmidt, a fűtőanyag- és energiaipari miniszter első he­lyettese a fűtőanyag és az ener­giafogyasztás állami ésszerfisí tiési programjának teljesítésével foglalkozott. A program elő­irányozza, hogy a hatodik öt éves tervidőszakban a tíz leg fontosabb termelőágazatban legalább 11 millió tonna fűtő­anyagot takarítsanak meg. UNESCO díj Ján Cikkeinek {CSTKJ — Matej Lúčan szö­vetség! miniszterelnök-helyettes tegnap Prágában Ján Cikker nemzeti művésznek átadta az UNESCO 1979. évi zenei díját. A kitüntetést Ján Cikkernek nemzetközi bizottság ítélte oda az ausztráliai Melbourne-ben megrendezett 3. nemzetközi ze­nei héten. Az átadási ünnepsé­gen részt vett Bohuslav Chňou­pek külügyminiszter, Milan Klusák cseh kulturális minisz­ter ős Andrej Qéenág, a Cseh­szlovákiai Zeneszerzők Szövet­ségének elnöke. Dolgozóink az új szovjet békekezdeményezésről A TUDOMÁNYOS MŰSZAK! HALADÁSNAK AZ EMBERIM JAVÁT KELL SZOLGÁLNIA „Az elfúlt három év alatt elért eredmények általában po­zitívak — állapította meg a Szö­vetségi Gyűlés kamarainak kö­zelmúltban megtartott együttes ülésén Ľubomír Strougal, a szö­vetségi kormány elnöke —, de ez nem jelenti, hogy nem vesz- szük figyelembe a legutóbbi év­tizedben végbement mélyreha­tó változások jelentőségét. Az eredmények semmiesetre sem adnak okot az önelégültségre, mert néhány szakaszon nem érünk el olyan előrehaladási, mint kellene.“ Ez a szemlélet hatotta át Szlovákia legfelsőbb képviseleti testületének hétfőn megtartott tanácskozását is. Eredményeink, gazdasági hely­zetünk reális felmérése, egész­séges elégedetlenség jellemezte a szlovák kormány program- nyilatkozatának teljesítéséről előterjesztett jelentést, ugyan­úgy, mint. a képviselők felszó­lalásait. Nehéz, de sikerekben is gaz dag három év van mögöttünk. Kormányunk a CSKP XV. kong­resszusának határozataiból ki­induló programját a három év előttinél sokkal igényesebb kül­ső és belső gazdasági feltételek között valósítja meg. Ennek el­gokban ugyanebben az időszak­ban kiéleződött a tartós társa­dalmi-gazdasági válság. Csak pozitívan értékelhetjük az anyagi források kialakításá­nak dinamikus növekedését, 1975 hoz viszonyítva a társa­dalmi termék az idén 21,5 szá­zalékkal, a nemzeti jövedelem 20,7 százalékkal, a személyes fogyasztás 18,2 százalékkal, a társadalmi fogyasztás pedig 23,6 százalékkal nagyobb, je­lentős szerkezeti változásokat hajtottunk végre az ipari ter­melésben a gépipar és a vegy­ipar javára, a nemzeti iövede- lem növekedését pedig több mint 75 százalékban a munka­termelékenység növekedés fe­dezte. Szlovákia gazdasága az ötéves terv előirányzatának megfelelően gyorsabb ütemben fejlődött és így fokozott mér­tékben járult hozzá az egysé­ges csehszlovák gazdaság fej­lesztéséhez. A társadalmi termelés fellen­dülése lehetővé tette, hogy job­ban kielégítsük a lakosság anyagi és kulturális szükségle­teit, megszilárdítsuk lét- és szo­ciális biztonságát. Szemléltes­sük ezt is néhány adattal: 1975- höz viszonyítva a lakosság pénzbevétele 21,6 -százalékkal növekedett, az állam pedig 23,6 százalékkal többet fordított a társadalmi fogyasztásra. Ezeket az eredményeket, ér­téküket csak akkor tudjuk iga­zán megbecsülni, ha tudatosít­juk, hogy az elmúlt években gazdasági feltételeink még bo­nyolultabbak lettek és ezért előrehaladásunk csakis minősé­gileg jobb teljesítményekkel, egvre lelkiismeretesebb munká­val, az egész gazdaság meneté­nek tökéletesítésével érhető el. Miért mondtuk tehát, hogv a tanácsk^^t rnégis a bírálat (Folytatás a 2. oldalonI (CSTK) — Aktívaértekezletek, találkozók, gyűlések résztvevői, munkacsoportok, a Nemzeti Front szervezeteinek tagjai és magánszemélyek az elmúlt na pokban a Szlovák Béketanács­nak több száz nyilatkozatot küldtek, amelyekben teljes tá­mogatásukat fejezik ki a Szov­jetunió új békekezdeményezése iránt, s az egész haladó és bé­keszerető emberiséggel együtt követelik a lázas fegyverkezési hajsza leállítását és a nemzet­közi feszültség további enyhí­tését. A leszerelési harc nemzetkö­zi hete alkalmából a Turčians- ké Teplice-i Pedagógiai Szak- középiskola több mint 700 dol­gozója és diákja tartott gyűlést, amelyen nyilatkozatot fogadlak el. Megállapítják: becsületes munkával támogatjuk a Szov­jetunió álláspontját, azt a tö fekvését, hogy megszűnjenek a háborús tűzfészkek, hogy az emberek a természet gazdagsá­gát és a tudományos haladás vívmányait életük boldogabbá tételére használhassák fel. A gyűlésen az iskola egyik kol­lektívája felvette A csehszlovák békemozgalom megalapítása 30. évfordulója szocialista munka­brigádja nevet. A Szovjetunió és a többi szo­cialista ország nagy erőfeszíté­seket tesz a béke megőrzésére, a nemzetközi együttműködés erősítésére, és a feszültségeny- f Folytatás a 2. oldalon/ SZILÁRD EGYSÉGBEN Befejeződött a Varsói Szerződés katonai tanácsának ülése (ČSTK) — Bukarestben teg­nap befejeződött a Varsói Szer­ződés tagállamai egyesített fegyveres erői katonai tanácsá­nak 20. rendes ülése. A három napig tartó tanácskozáson a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erői tagországainak képviseletében a bolgár, a cseh­szlovák, a magyar néphadsereg küldöttsége, az NDK nemzeti néphadseregének küldöttsége, a lengyel népi hadsereg, a Ro mán Szocialista Köztársaság hadseregének és a Szovjetunió fegyveres erőinek küldöttsége vett részt. Az ülést Viktor Kulikov, a Szovjetunió marsall ja, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erőinek főparancsno­ka vezette. A katonai tanács értékelte az idei hadműveleti és harci felké­szülés eredményeit, valamint megvitatta a jövő évi feladato­kat. Az ülésen ugyancsak meg­vitatták az egyesült fegyveres erők tevékenységének néhány kérdését. A megvitatott kérdé­sekhez ajánlásokat fogadtak el. Az ülés a barátság és az együttműködés légkörében zaj­lott le, és a Varsói Szerződés tagállamai hadseregeinek szi­lárd egységéről tett temúbi- zonyságot. A bratislavai Nehézgépipari Üzem dolgozói kilenc hónap alatt túlteljesítették a Szovjetunióba irányuló exportfeladataikat, még pedig csaknem 8 millió koronával. Az idén a szovjet rendelőnek tübb mint 70 millió korona értékben szállítanak hidraulikus hen­gereket. Felvételünkön Terézia Kubišová, a Februári Győzelem nevet viselő bronzérmes szocialista munkabrigád tagja munka közben (Felvétel: V. Andos? m CSTK.J Nagyobb felelősséggel lenére jelentős előrehaladást értünk el a fejlett szocialista társadalom építésében. Növe­kedtek a termelőerők, bővültek az életszínvonal, a kultúra és a tudomány anyagi alapjai. Ez kétségtelenül a szocialista tár­sadalmi rend fölényéről tanús­kodik, hiszen a tőkés orszá-

Next

/
Thumbnails
Contents