Új Szó, 1979. október (32. évfolyam, 231-257. szám)

1979-10-01 / 231. szám, hétfő

SZLOVÁK IA KOMMÜNI STA PÁRÍJA KÖZPONTI BIZOTTSAQANAK LAPJA októberi. HÉTFŐ BRATISLAVA • XXXII, ÉVFOLYAM 231. szám. Ára 50 fillér A NEMZETI BIZOTTSÁGOK FELADATAI AZ UTOLSÓ NEGYEDEKBEN Kgesz társadalmunk, igy <a nemzeti hí7.0Óságok által irá­nyított területek előtt is rendkívül fontos feladatuk állnak 197.9 utolsó negyedévében. Jó alapút kell teremteni a 8. öt­éves terv időszak utolsó éve uagy feladatainak teljesítéséhez. A legutóbbi tél tapasztalataiból kiindulva, elsősorban min­dent meg kell tenni azért, hogy az előttünk álló hónapokban is zavartalan legyen gazdaságunk és állampolgáraink élete, * Gazdaságosan Ikell kihasználnunk minden energetikai forrást, folyamatosan tájékoztatni minden területen a helyzet alaku­lásáról. A nemzeti bizottságokon külön energetikai és tüze­lőanyag-bizottságok működnek, amelyek teljes mértékben fe­lelősek a téli időszak problémáinak megoldásáért. Pontos ki mutatást kell vezetni a vállalatok, szervezetek és a háztartá sok tüzelőanyag-ellátásáról, a lakások távfűtéséről, a közvi tágításról, a reggeli csúcsfogyasztásról. Ugyanakkor ellenőriz ni kell az intézkedések teljesítését, s az ellenőrzésbe bevonni m nemzeti bizottságok szakembereit, a népi ellenőrzés dolgo­zóit, Ugyancsak kívánatos, hogy a lakásgazdálkodási vállaló tok szorosabb kapcsolatban álljanak a lakókkal, kapcsolatuk ne korlátozódjon csupán a fogadónapokra. Hangsúlyoznunk kell. hogy a társadalomnak maximális energiámegtokaritasJ kelt elérnie, de nem annak árán, hogy az állampolgárok fáznak a lakásokban, az utcák sötétek maradnak, vagy pedig olyan mértékben korlátozzuk a tömegközlekedést, hogy a* tehetetlenné tenné a dolgozók pontos megérkezését munka helyeikre. A jó irányításnak és a rendszeres ellenőrzésnek ahhoz kell vezetnie, hogy az energetikai forrásokat gozdasá gosau használjuk fel, optímiálisan kielégítsük a népgazdaság és.a lakosság szükségleteit. Ab utolsó negyedév a nemzeti bizottságok által irányított üzemekben is nagyon igényes lesz. Szlovákiában például a he­lyi gazdálkodási üzemek az első félevben a lakosságtól szár­mazó bevétel tervét nem teljesítették, a lemaradás 18 millió korona volt. A közép-szlovákiai kerület szolgáltató vállalatai a tervezettnél 2,7 millió koronával, a kelet-szlovákiai kerület­ben 2,4 millió koronával, a nyugat-szlovákiai kerületben 2,2 millió koronával, és Bratislavában fél millió koroná- val alacsonyabb bevételt értek el a tervezettnél. A nemzeti bizottságoknak a lemaradás okainak elemzésével, ellenőrzések­kel el kell érniük, hogy a helyi gazdálkodás fennállása ül évében adósság nélkül lépje ál az áj év küszöbét. Az utolsó negyedévben nagy figyelmei fordítunk a lakások és a járulékos létesítmények átadásának. Az előzetes adutok szerint az építőipari vállalatokra ugyanolyan év végi hajrá vár, mint tavaly. Bratislavában például három hónap alatt több mint 2(100 Uvkást kell átadni és az egész évre tervezett járulékos létesítmények több mint felét. Határozottan vissza kell utasítani azokat a kísérleteket, hogy kétségbe vonják az idei terv reális voltát. A terv nem teljesítése veszélyeztetné az egész- ötéves terv teljesítését olyan fontos területen, mint a komplex lakásépítés. Nem szabad azonban azt a tavalyi gyakorlatot érvényesíteni, hogy a nemzeti bizottságok több száz nem egészen kész lakást vettek át, amelyeket aztán márciusban, vagy még később fejeztek be. Egy év — az épí­tőiparban is — tizenkét hónapból áll és nem tizenháromból, tizenötből vagy még többől. A nemzeti bizottságoknak ezért most minden lehető segítséget meg kell adniuk az építőknek, de ugyanakkor nem csökkenthetik a lakások és a járulékos létesítmények minősége iránt támasztott igényeiket, A befeje­zetlen, nem komplett létesítmények átvétele árt a társadalom­nak. Természetesen a nemzeti bizottságok tevékenységének többi területén is idejében összegezni kell az eredményeket, feltár­ni a lemaradásokat, hogy ezeket minél előbb behozhassuk. Ellenőrizni kell, hogyan készültek fel a lakosság folyamatos áruellátására, mit kell tenni a szervezett munkaerőtoborzás tervének teljesítéséért, milyen problémák várnak még meg­oldásra a tömegközlekedésben. Fokozatosan összegezik a Szlovák Nemzeti Felkelés 35. év­fordulója tiszteletére elfogadott kötelezettségvállalások telje­sítését. A város- és falufejlesztésben a legjelentősebb akciók az októberre tervezett járási, városi és községi rendkívüli műszakok lesznek. El kell mondanunk, hogy sajnos idén sem vált folyamatossá a társadalmi munkával együtt új létesítmé­nyek átadása. Az első félévben a tervezett épületeknek csak egy tizedét adták át. Ezért a Z-akcióban most minden figyel­mei a megkezdett építkezések befejezésére kell összpontosí­tani. Szólni kell még a nemzeti bizottságok plenáris üléseiről is. Nemegyszer megelégszünk azzal a megállapítással, hogy az üléseket tervszerűen megtartják, a képviselők egyre rendsze­resebben vesznek rajtuk részt. Kedvező jelenség, hogy ia valyhoz viszonyítva több képviselő fejti ki véleményét a napi­rendre tűzött .kérdésekről. Mindez vitathatatlanul sikert jelent, de észre kell venni azt is, hogy a rendszeresen felszólaló képviselőkön kívül a képviselők jelentős része nem fejti ki nézeteit, nem ismerteti tapasztalatait az üléseken Továbbra is fontos feladat tehát, hogy figyelemmel kísérjük a képviselők tevékenységét, konkrét feladatokkal bízzuk meg őket, és el­beszélgessünk azokkal, akik bármilyen oknál fogva is, nem teljesítik hiánytalanul feladataikat. A nemzeti bizottságok ismerik az előttük álló feladatokat. Valamennyi dolgozójuknak, a képviselőknek mindent meg kell tenniük azért, hogy becsülettel teljesítsék idei tervüket és így jól felkészüljenek 1980 kétségtelenül még igényesebb felada­taira. (Pravda) A dercsikai (Járónál Barátság Efsz-ben a cukorrépa betakarítá­sán kívül <• napokban hozzáfogtak a szemes kukorica betakarítá­sához is. Ezt az értékes szemes takarmányt több mini 850 hektár­nyi femleten termesztették. Hat Kolosz típusú és egy E-512 típusú kombájnnal október végéig betakarítják a terményt. Felvételünkön a kukorica betakarítása Tátható (Felvétel: H P-alkovlő — ŐSTKJ ÜDVÖZLŐ TÁVIRATOK (CSTKJ — Gustáv Husák, a Csehszlovák Szocialista Köztár-* saság elnöke üdvözlő táviratod küldött Szeretsze Khamnak, a Botswana Köztársaság elnöké* nek az ország államünnepe al* kaHnával Gustáv Husák köztársasági elnök táviratban köszöntötte Alhaj Sliagarit, a Nigériai Sző-* vetségi Köztársaság elnökét, Nigéria államünnepe, valamint elnökké választása alkalmából, I.uhomir Strougal, a Csehszlo-< vák Szocialista Köztársaság mi­niszterelnöke üdvözlő táviratot küldött Hua Kuo-fengnek, a Kínai Népköztársaság Államta­nácsa elnökének, a Kínai Nép­köztársaság megalakulása 30. évfordulójával kapcsolatban. ŐSZI MUNKA A FÖLDEKEN BEÉRETT A GYÜMÖLCS # ORSZÁGSZERTE SZÜRETELNEK # SZÁLLÍTJÁK a cukorrépát Asszonyok találkozója Elena Litvajová Komárnoban (CSTK) — Elena Litvajová, az SZLKP KB Elnökségének tagja, a Szlovákiai Noszövetség Központi Bizottságának elnöke szombaton Komáromban (Ko­márno} részt vett három nem­zedék asszonyainak találkozó­ján, amelyet a Szlovák Nem­zeti Felkelés 35. évfordulója ünnepségeinek keretében ren­deztek meg. Litvajová elvtársnő ebből az alkalomból mondott beszédében rámutatott, mennyi­re jelentős volt a szlovák nők részvétele a fasizmus ellen ví­vott hősies küzdelemben, mél­tatta a nők érdemdús és áldo­zatkész munkásságát, amelyet a szocializmus érdekében és a Szlovák Nemzeti Felkelés haj gyátékának szellemében végez­nek. A komáromi járás legjobb női tisztségviselőinek átnyújtot­ta a Szlovákiai Nőszövetség Központi Bizottságának emlék­érmeit. A résztvevők megkoszo­rúzták a mártírok emlékművét-. vo) SZISZ Efsz-ben ís. Elsősor ban a cukorrépa betakarítása ra összpontosítottak, A giitatak az idén összesen 14 ezer tonna cukorrépát szállítanak a Duna szerdahelyi (Dunajská Streda) Cukorgyárba, A gyümölcsösben 3U szövetkezeti dolgozó almai. 60 pedig a paradicsomot szed te A burgonya betakarítása A kelet-szlovákiai kerület ha tárában is szünet nélkül folyt a munka a hét végi napokon. A mezőgazdasági dolgozók •» fiatalok’ és a védnöki vállala­tok dolgozóinak segítségével csaknem 120 ezer hektárról be­takarították a burgonyát, ez a vetésterület fit) százaléka. A burgonyaszedés már a má* -iodik fázisába került a kerület valamennyi járásában, kivéve a poprádl és a Stará Ľubovňa i látásokat, ahol a betakarítás még csak 50 százalékhoz köze­ledik. A prešovi járásban 22ÜU hektárról, a Spišská Nová Ves i és a humennéi járásban pedig 1000 hektárról gyűjtötték be a burgonyát. A* ENSZ közgyűlés 34. ülésszaka BEFEJEZŐDÖTT AZ ÁLTALÁNOS POLITIKAI VITA ELSŐ HETE Bohuslav Chňoupek megbeszélései f ČSTK) — New Yorkban pén tekén befejeződött az ENSZ közgyűlés 34. ülésszakot általá nos vitájának első hete A pén­teki vita során felszólalt Bul gária, Nicaragua, Vietnam, |u goszlávia, Afganisztán és más országok képviselője. Ljudmila Zsivkova, a bolgár küldöttség vezetője, a BKP KB Politikai Bizottságának tagja, kijelentette, hogy az enyhülési politika nemcsak a kelet -nyu gáti kapcsolatokra van kedvező hatással, hanem rendkívüli je lentőségű az egész emberiség számára is. A bolgár képvise­lő kedvezően értékelte a bal kán államok együttműködését Daniel Ortega, a nicaraguai kormány tagja, vitahozzászólá­sában hangsúlyozta, hogy or szágának népe a diktatúra meg­döntése után a haladás és az el nem kötelezettség útjára íép Bírálta az Egyesült Államokat, mert az gazdasági, politikai és katonai nyomást gyakorolt Ni­caraguára. Phan Hien vietnami külügy miniszter-helyettes kifejtette, hogy a vietnami nép békés kö rülimények között szeretné épi teni a szocializmust. Élesen el­ítélte Kína Vietnam-ellenes te­vékenységét és hozzáfűzte, hogy a világnak csak arra kell várnia, hogy ki lesz a pekingi vezetés újabb áldozata. Phan Hien foglalkozott a kambodzsai helyzettel is, s ezzel kapcsolat ban ismét hangsúlyozta, hogy a vietnami katonák a kambodzsai kormány kérésére tartózkodnak az országban, hogy segítsék visszaverni Peking kísérleteit* melyek célja a korább! rend­szer visszaállítása. Beszédében arra Is rámutatott, hogy az ún. menekültkérdést azok hívták életre, akik megtámadták Viet­namot Joszip Vrhovec jugoszláv külügyi szövetségi titkár ki­fejtette, országának érdeke, hogy haladás történjen a lesze­relés terén. Sajnálattal állapí­totta meg, hogy az új nem­zetközi gazdasági kapcsolatok­ról folytatott tárgyalások egy he lyben tapognak. Az ENSZ székhelyén a hét végén töbl) küldöttségvezető, illetve megfigyelő rendezett itijtókonferenciát. Clovis Mak- szud, az Arab Liga állandó ENSZ-megfigyelője élesen el­ítélte Mose Dajan izraeli kül­ügyminiszter vádjait, amelye­ket vitdfelszólalásában emelt. Hangoztatta, hogy az Arab Li­ga tagállamait nyugtalanítja Izraelnek és Camp David-i part­nereinek az a kísérlete, hogy az ún. egyiptomi—izraeli bé­keszerződés megvalósításába bekapcsolja az ENSZ-et. New Yorkban sajtókonferen­ciát tartott Ali Abdasz Szalam Triki líbiai külügyminiszter is. Az egyiptomi-izraeli külön­szerződéssel kapcsolatban hang­súlyozta, hogy az csak gátolja a közel keleti válság átfogó rendezését. Az egész arab világ kategorikusan elítélte a külön­bétkét. • * ♦ K li 1 iig ym i n iszte r ü nk, Bohus tav Chňoupek, a hét végén (Folytatás a 2. olda (CSTK) — Az idei ősz első szombatja kedvezett a nyugat- szlovákiai mezőgazdasági dol­gozóknak. Folytatták a cukor­répa, szemes kukorica, a gyü­mölcs és más őszi termények betakarítását. Nem pihentek a traktorosok sem, akik már a jövő évi termés alá készítik a talajt, és vetik az Őszieket. Még 42 ezer 'hektárnyi területről kell betakarítani a cukorrépát. A kukorica fokozatosan érik be a 1J8 ezer hektáron, több mint 15 ezer hektáron ültettek nap­raforgót. A szőlőskertekben és gyümölcsösökben is beérett a gyümölcs, a téli zöldségfajta is betakarításra vái‘. 250 idénymunkás segített Serény munka folyt a hidas kürti (Mostová) Vörös Csillag Élsz határában. Szombaton 250 brigádmunkás segítségével be­fejezték a silókukorica és a napraforgó betakarítását. A Diószegi (Sládkovičovo) Cukor­gyárba 30U tonna cukorrépát szállítottak. Ezt a fontos ter­ményt 400 hektáron termesztett tők. Szedik az almát és a paradicsomot Jó munkaeredményeket értek el szombaton a gútai (Koláro-

Next

/
Thumbnails
Contents