Új Szó, 1979. augusztus (32. évfolyam, 179-205. szám)

1979-08-01 / 179. szám, szerda

Bányászrekord Stonavában (ČSTK) — A Szlovák Nem­zeti Felkelés 35. évfordulójá­nak tiszteletére Stonavában a Ján Sečka vezette bányászkol­lektíva — a CSISZ bánya dol­gozói — új rekordot értek e>l tegnap folyosóhajtásban. Harmincegy munkanap alatt az AM—50 típusú kombájnnal, 710 méternyire a föld mélyén, 1030 méter bányafolyosót haj­tottak Kétméterrel túlszárnyal­ták tehát az OstravaKarvinái bánya medencében eddig elért legjobb eredményt, amelyet František Svafcek brigádja, a Karvinái Május 1 bánya nnm­káskollektivája ért el. A cseh­szlovák bányaipar ennek a kombájnnak a segítségével érte el folyosóhajtásban eddigi leg­jobb eredményét. Egy műszak­ban egy főre számítva 133,2 centiméter teljesítményt érteik el. Ján Šecka brigádja, az AloiS IPrisnitz, Josef Filipŕrík, Domi­nik Baču la, Jan Bora és Josef Krupa vezette. kollektívákkal együtt nagy mértékben hozzá­járult ahhoz, hogy a bánya az ulén népgazdaságunknak több mint 15 000 tonna szenet tea­me It. A Ján Seöko vezette szocialista munkabrigád tagjai a sikeres mű­szak után (Képtávírón érkezett — CSTK-felvétele) A kommunisták példát mutatnak Gyors ütemben végzik a Kelet-szlovákiai Vosmü nagyolvasztójának javítását (Tudósítónktól) — Sajtóérte­kezletet tartottak tegnap a Ke-1 let szlovákiai Va sm fi ben a 2. nagyolvasztó gén erá 1 j a v í tá sá va 1 kapcsolatos munkák menetéről. Az újságíróiknak elmondották, hogy a befejezéséhez közeledő előkészületi szakaszban csak­nem 1500 szakember dolgozik. Pénteken az eddigi 1719 köb­méteres nagyolvasztó befejezi másfél évtizedes üzemelését. Augusztus hatodikén látnak hozzá lebontásához, hogy átad­hassa helyét a 2400 köbméter kapacitású korszerűbb nagyol­vasztónak. Az előkészületi szakaszban Jelentős mértékben javult a kooperáló vállalatok dolgozói­nak együttműködése, így derű­látással kezdik meg a régi nagyolvasztó lebontását és a nagyobb kapacitású új nagyol­vasztó összeszerelését. Augusztus 2-án aktívaértekez­letet rendeznek a generáljaví­tásban részt vevő szervezetek kommunistái számára. A ta­nácskozáson közös felajánlást jelentenek be a tervezett mun­kálatok határidejének lerövidí­tésére. A kötelezettséget a Kas­sai (Košice) Kohóij>ari Építő- vállalat kezdeményezte, és az Ostravai Kohóipart Szerelövál- lalat, a bratislavai és a kassai Term os táv Vállalat, a Villamos­sági Szerelővállalat és a többi üzem dolgozói követték a pél- «lát. A nagyolvasztó javításán szor­gos munka folyik. Az építkezé­si pártbizottság sikeres tevé­kenységet fejt ki a munka ösz- sze bangó Iá sában. A kommunis­ták itt is példát mutatnak. Szükséges, hogy a lervezett munkálatokat határidőn belül elvégezzék, mert minden kiesés jelentős gazdasági karóikat Okozhat. Csak az egynapos le­imaradás köze,l 10 millió korona veszteséget jelentene. A va^mű politikai és gazda­sági vezetősége bízik abban, hogy karácsony előtt beindul a termelés az új 2. nagyolvasztó­ban. Erre a javításban részt vevő vállalatok dolgozói ígére­tet tetteik. ( kulik) NÖVEKVŐ TURISTAFORGALOM A SAJÓ VÖLGYÉBEN / Folytat ás az 1. oldalról) említést, ellenben lassú ütem­ben halad a Z-akcióban meg­kezdett 96 ágyas dobšinái lu- ristaközpont, mellyel jövendő­beli tulajdonosa, a Vendéglátó- ipari Vállalat keveset törődik. Az illetékesek megjavították a gombaszögi barlang villanyhá­lózatát is, így a látogatókat már nem fenyegeti áramütés veszélye. Az idei idény előtti ellen­őrzés megállapította, hogy Re­vúcán elhanyagolt állapotban van a Gemer szálló homlokza­ta, problémát okoz a vendég­látó üzemek felszerelésének, főleg a tányérok és az üveg poharak beszerzése. — Sok fogy az üdítő italok­ból — mondotta Hronec elv­társ, így előfordul, hogy néha hamarabb elfogynak a vártnál. A sörrel is hasonló a helyzet. A sörgyárak a tervezett meny- nyiséget átadják, de a kereslet nagyobb mint ezelőtt. A járási nemzeti bizottság szervei az élelmezési kérdések ről tárgyalva gyakran foglal­koznak a húsellátással. Ez igen időszerű kérdés, mert elő­fordul, főleg nyáron, hogy a _hűtővel nem rendelkező szállí­tókocsikon a Prešovból Rozs­nyóra és környékére hozott hús minősége útközben romlik. Rö­videsen megoldják ezt a prob­lémát. Rozsnyón megkezdték a húsfeldolgozó üzem építését. Az említetteken kívül a tu­ristaforgalomért felelős szer­vek további lépéseket is tettek. Felújították a turistaösvények jelzéseit, több helyen padokat, fedéllel ellátott pihenőket és hulladékgyűjtő tartályokat he­lyeztek el, megszervezték, hogy a rozsnyói és dobšinái autó­szervizek munkaszüneti napon is a motorosok rendelkezésére álljanak. A vendéglátó üzemek személyzetét száz emberrel bő­vítették, így gyorsabb a ven­dégek kiszolgálása. A természeti és történelmi nevezetességek puszta megte­kintése nem ad teljes képet a látogatóknak. Jobb megismeré­sük, megértésük magyarázatot igényel. A látogatók erre a szolgálatra sem panaszkodhat­nak, mert nyáron a betléri kas- 1 élyban, a krasznahorkai vár­iján és mauzóleumban, vala­mint a rozsnyói múzeumban negyven szakelőadó nyújt ma­gyarázatot. Hasonlóan az em­lített barlangokban is szakkép­zett kísérők várják a vendé­geket. A rozsnyói járás felkészül­ten várja a turistákat, látoga­tókat és mindent megtesz, hogy jól érezzék magukat, élmények­kel gazdagodva, felfrissülve és elégedetten távozzanak a Sajó mentéről. GAZDAG JÓZSEF Tájékozódtak az aratás mentáról /Folytatás az 1. oldalról/ sen öntözött földeken 1—3 ton­nával több gabona terem, mint az öntözetlen területeken. A znojmói járásban a mező- gazdasági dolgozók 2000 hek­tár gabonaföldet öntöznek mesterségesen. Csaknem 500 kombájnos a 42 500 hektáros összterületnek eddig a három­negyedén aratta le a termést. • ♦ * Viliam Šalgovič, az SZLKP KB Elnökségének tagja, az SZNT elnöke és Ján Janik, az SZLKP KB Elnökségének tagja, a KB titkára tegnap a közép- szlovákiái kerület déli terüle­teire látogatott, ahol megis­merkedett a mezőgazdasági dolgozók munkájával, az ara­tás helyzetével. A vendégeket Losoncon (Lučenec) a közép- szlováiklai kerület és a járás képviselői fogadták. A losonci járás Közép Szlo­vákia legtermékenyebb járá­sainak egyike. Itt eddig 8500 hektáron aratták le a gabona- neműeiket, ami a tervezett mennyiség 80 százaléka. A já­rásban töibb mint 180 kombájn dolgozik, köztük 57 a Magyar Népköztársaság testvéri mező- gazdasági vállalataiból érke­zett. Šalgovič és Janik elvtársak Losoncon megkoszorúzták Le­ninnek a város főterén álló szobrát. Először az ottani mezőgaz­dasági felvásárló üzembe láto­gattak, ahol a két gabonasiló 4200 vagon gabona tárolására alkalmas. A testvéri Nógrád megyéből érkezett magyar kombájnosok munkájával a vendégek a több mint 8000 hektáron gazdálkodó Bolyki (Bofkovce) Magtermesz tő Állami Gazdaság gabonatáb­láin ismerkedtek meg. Köszö­netét mondtak nekik az eddigi szorgalmas munkáért, és a to­vábbi aratáshoz sok sikert kí­vántak. A magyar kombájno­sok most viszonozzák azt a se­gítséget, amelyet a közép-szlo­vákiai kombájnosok a hónap elején a Magyar Népköztársa­ságnak nyújtottak. A dombos vidéken folyó ara­tási munkákkal a vendégek a tomásovcei Csehszlovák—Szov­jet Barátság Efsz-ben ismer­kedtek meg. Azután az Ábelo- vái Efsz-be látogattak, ahol el­sősorban a nehezen meg'köze'- üthető rétekről történő takar­mánybetakarítás iránt érdek­lődtek. Šalgovič és Janik elvtárs ma -a rimaszombati (Rimavská So­bota) járásban tesz munkalá­togatást. Végső búcsú Jarmila Urbánkovától (ČSTK) — Jarmila Urbán- ková nemzeti művész, a Mun­kaérdemrend kitüntetettjének búcsúztatása tegnap volt Brnó- ban, a Mahen Színház csarno­kában. A csehszlovák állami zász­lóval bevont és virágokkal dí­szített ravatalnál elhelyezték Gustáv Husáknak, a CSKP KB főtitkárának, köztársaságunk el­nökének koszorúját, valamint a szövetségi- és a cseh kor­mány koszorúit. A búcsúztatá­son az elhunyt hozzátartozói­val együtt ott voltak a politi­kai-, a kulturális- és a közélet képviselői. Az elhunyt ravatalánál gyászbeszédet Josef Švagera, a cseh kulturális miniszter he­lyettese mondott, aki méltatta művészi és pedagógiai tevé­kenységét. Kínai — vietnami tárgyalások A „FRONTVONALAK” NEM VÁLTOZTAK BORISZ PONOMARJOV, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a KB tit'kára megbe­széléseket folytatott William Kashtannal, a Kanadai KP fő­titkárával a nemzetközi hely­zetről és más időszerű kérdé­sekről. FRANZ JOSEF STRAUSS ba­jor tartományi miniszterelnök magánlátogatáson Magyaror­szágon tartózkodik. Tegnap Budapesten fogadta Kádár Já­nos, az MSZMP KB első titkára. EDWARD GIEREK, a LEMP (CSTK) — A kínai—vietnami kormányközi tárgyalások ki­lencedik plenáris ülését hétfőn tartották meg Pekingbén. A küldöttségvezetők beszé­deiből kitűnt, hogy a „frontvo­nalak“ az előző ülés óta nem változtak: a feszült határhely­zet orvoslását célzó vietnami erőfeszítésekre és javaslatokra Kína továbbra is kitérően rea­gál: „elsőnek“ a békés egymás melleltt élés és a „hegemónia- ellenesség“ kérdéseit óhajtja megvitatni. Han Nien-lung külügyminisz­ter-helyettes, a kínai kormány- küldöttség vezetője beszéde nagyobbik részében azt bizony­gatta, hogy Vietnam a békés egymás mellett élés elveit nem tartja tiszteletben, miközben Kambodzsában és Laoszban „regionális hegemóniára“ tör. A kínai részről javasolt napi­rend és témasorrend eleve; ar­ra szolgált, hogy dokumentálja Vietnam „bűnösségét“, s Vietr namot vádlottnak tüntesse fel. Dinh Nho Liem külügymi­niszter-helyettes, a vietnami kormányküldöttség vezetője hétfői felszólalásában „hege- monistának" minősítette ezt a kínai tárgyalási taktikái, és követelte annnak haladéktalan beszüntetését. Egyszersmind rámutatott, hogy a kínai rész­ről „kulcsfontosságúnak“ neve­zett kambodzsai probléma „ki­zárólag a kambodzsai népre tartozik“. Hozzátette, hogy Kambodzsában a helyzet „meg­fordíthatatlan“, és minden kül­ső beavatkozási kísérlet ku­darcba fullad. A kínai—viet­nami tárgyalásoknak egyébként sem feladatuk harmadik orszá­gok problémáinak rendezése — hangsúlyozta. HÍREK A KÖZEL-KELETRÖL Egyiptomi—izraeli tárgyalások a Sínai-félszigetről (CSTK) — Tel Avivben hét­főn folytatódtak a tárgya Iá sóik Kanva) Hasszan Ali egyiptomi hadügyminiszter és izraeli kol­legája, Ezer Weizman között. Az egyiptomi miniszter katonai küldöttség élén vasárnap érke­zett háromnapos hivatalos láto­gatásra Izraelbe. A két miniszter mindenek­előtt az egyiptomi—izraeli kü­lönszerződés feltételei teljesíté­sének ellenőrzéséről és az iz­raeli hadseregnek a Sínai-fél­szigetről való kivonásáról tár­gyal, azt követően, hogy július 24-én a Sinai-félszigeten lejárt a rendkívüli ENSZ-erők IUNEF) mandátuma. Az Egyesült Államok úgy döntött, bogy elhalasztja az USA, Egyiptom és Izrael kép­viselőinek találkozóját, amelyen megoldanák a Sinai-fél szigeten állomásozó rendkívüli ENSZ-- erők helyettesítését az ENSZ tűzszünetet ellenőrző bizottsá­gának megfigyelőivel. Mint már korábban közölték, Izrael nem ért egyet ezzel a megoldással. Követeli, hogy az USA hozzon létre nemzetközi erőket, ame­lyeket a Sínai-félszigeten he­lyeznének el. Hétfőn késő estétől tegnap kora reggelig folytatódtak a harcok Bejrútban a jobboldali fegyveres egységek és az arab­közi biztonsági erők szíriai egy­ségei között. A jobboldal állan­dóan összecsapásokat provokál az arabközi erőkkel, mivel nem ért egyet libanoni jelenlétükkel. Tekintettel a jobboldal számos provokációjára, egyes helyeken a jobboldali erők és az arab­közi egységek közé az alakuló­ban levő libanoni hadsereg ka-: lonáit helyezték el. Tekintettel az izraeli kor­mány katasztrófális gazdasági politikájára, az Izraeli Munka­párt, az Izraeli Kommunista párt képviselői és további el­lenzéki képviselők bizalmatlan- sági indítványt terjesztetlek elő a knesszetben, és Menahem Begin kormányának csak el­enyésző többséggel sikerült megvédenie pozícióját. Negyven- nyolc képviselő szavazott a bi- zalmatlansági indítvány mellett, és 58 támogatta a Begin-kor- mányt.. Energiatakarékosság Romániában (ČSTK) — A román sajtó tegnap nyilvánosságra hozta a Román Szocialista Köztársaság Államtanácsának rendeletét az ésszerűbb energiagazdálkodás-; ról és az energiafogyasztás csökkentéséről. A rendelet értelmében az irodákban és más középületek’ ben az elektromos energiára fordított kiadásokat az 1978’ as évhez viszonyítva 40 száza­lékkal, a lakóházakban pedig 20 százalékkal kell csökkente­ni. Azokban az épületekben, ahol termelés folyik, a hőmér­sékletnek nem szabad megha­ladnia a 16, az irodákban és a lakóházakban pedig a 18 Cel­sius fokot. A közvilágítás az elmúlt évhez viszonyítva 30 szá­zalékkal csökken. A villamos energia és a föld­gáz árát a lakás nagysága és a családtagok száma alapján határozták meg. Az említett szempontokat figyelembe véve meghatározott normán felül a villamos energia és a földgáz ára progresszívan emelkedik. ÖSSZEESKÜVÉST LEPLEZTEK LE IRAKBAN (ČSTK) — Nép- és pártelle­nes összeesküvést lepleztek le az iraki fővárosban — jelenti a TASZSZ szovjet és több nyu­gati hírügynökség az INA hi­vatalos iraki hírügynökségre hivatkozva. A forradalmi parancsnokság tanácsának szombati rendkívü­li ülésén a tanács öt tagját ki­zárták a legfontosabb állami szervből és valainennyiüket le­KB első titkárának meghívá­sára augusztus 17-én munka­látogatásra Lengyelországba érkezik Helmut Schmidt nyu­gatnémet kancellár. TOKIÓBAN nemzetközi kon­ferencia kezdődött az atom­fegyverek betiltásáról. A ta­nácskozáson 20 ország, többek között a Szovjetunió, Magyar- ország, Vietnam, az NDK, Ku­ba, Irak, és 15 nemzetközi szervezet képviselői vesznek részt. A PANAMAI NÉPPÁRT Köz­ponti Bizottsága plenáris ülésén úgy határozott, hogy a párt VI. kongresszusát novemberre hívják össze. váltották magas állami tisztség gükből. A leváltott és letartóz­tatott magas rangú személyi­ségek között található Abdul Husszein, a forradalmi pa­rancsnokság tanácsának volt főtitkára, Adnan Husszein, akit két héttel ezelőtt neveztek ki miniszterelnök-helyettessé, (s aki egyúttal a közelmúltban le­mondott Bakr elnök irodájának vezetését is ellátta), Moham­med Mahdzsub közoktatási mi­niszter, valamint Mohamed Ajis Hamad volt ipari és bá­nyaügyi miniszter. Az INA hivatalos iraki hír- ügynökség jelentése szerint az összeesküvők egy külső hata­lom érdekében szervezkedtek, s egyik fő célkitűzésük az volt, hogy Irak csatlakozzék az amerikai imperializmus által létrehozott egyiptomi—izraeli különbékéhez. Ennek érdeké­ben az összeesküvők állam­csínyre készültek, ezt azonban július 12-én Abdul Husszein­nek, a forradalmi parancsnok­ság tanácsa főtitkárának letar­tóztatásával — öt nappal Szad- dam Husszein államfővé történt hivatalos kinevezése előtt — sikerült megakadályozni. 1979. Vili.

Next

/
Thumbnails
Contents