Új Szó, 1979. május (32. évfolyam, 102-126. szám)

1979-05-02 / 102. szám, szerda

AZ INTERNACIONALIZMUS V0R0S ZÁSZLAJA ALATT VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1979. májusi SZERDA BRATISLAVA • XXXII. ÉVFOLYAM 102. szám ára S0 fillér EGYSÉG ÉS ERŐ Gustáv Husák és Ľubomír Strougal szívélyesen Üdvözli a prágai ünnepség résztvevőit (T. Babjak — ČSTK felvétele.) PRÁGA Hazánk népe az alkotó munka sikereit ünnepelte Nagyszabású felvonulás Prágában £ Gustáv Husák elvtárs ünnepi beszéde £ Lel­kes, örömteli hangulat % Béke és nemzetközi szolidaritás (Tudósítónktól) — Prágában a május elsejei ünnepségek központi eseményére, a főváros dől* gozőink hagyományos felvonulására a béke, az alkotó munka és a nemzetközi szolidaritás je­gyében került sor a Letnái diszszemletéren. Prága utcái már a reggeli órákban megteltek a munka ünnepe méltó megünneplésének szín* helye felé siető emberekkel. A Letnái teret kör­nyező utcákban a Prága valamennyi városkerü* Jetének üzemeit, vállalatait és intézményeit kép­viselő dolgozók tízezrei gyülekeztek, hogy csak* nem 30UU00-es ünneplő sokaságban a munkás- osztálynak e hagyományos és felemelő ünnepén is kifejezésre juttassák: becsületes munkájukkal, felajánlásaik teljesítésével járulnak hozzá a Csehszlovákia Kommunista Pártja XV, kong­resszusán kitűzött országépítő program megva* lósitásához. A felvonulás színhelye is ünnepi díszbe Öl* tűzött. A zászlókkal és virágokkal díszített, vö­rös drapériával bevont díszemelvény közepén arany színű ötágú csillag ékeskedik. Az emel­vény fölött a munkásosztály forradalmi tanítása megalkotóinak, Marxnak, Engelsnek, Leninnek és Klement Gottwaldnak felnagyított arcképei láthatók. A díszemelvény fölött az idei május elsejei ünnepségek jelszava messziről is jól ol­vasható: A párt és a nép szilárd egységével a fejlett szocialista társadalom építésének további sikereiért! A díszemelvényen néhány perccel 3 óra előtt foglalták el helyüket a párt és az állam veze­tő személyiségei: Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök, Ľubomír Strougal szövetségi miniszterelnök, a CSKP KB Elnöksé­gének további tagjai: Vasil Bifak, Karel Hoff­mann, Václav Hfila, Antonín Kapek és Josef Koreák, továbbá Miloš Jakes, a CSKP KB Elnök­ségének póttagja, Mikuláš Beíío, Jan Fojtík, Josef Hainan és Jindfich Poledník, a CSKP KB titkára, Marie Kabrhelová és Oldfich ávestka. a CSKP KB Titkárságának tagjai, valamint Mi­roslav Capka, a CSKP Központi Ellenőrző és Re­víziós Bizottságának elnöke. (Folytatás a 2. oldalon) Sikereink alapja a CSKP elvhű, marxista-fenimsta politikája GUSTÁV HUSÁK ELVTÁRS BESZÉDE Tisztelt elvtársak! Kedves barátaimt Kedves külföldi vendégek! Engedjék meg, hogy Cseh­szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a Cseh­szlovák Nemzeti Front Közpon­ti Bizottsága és a szövetségi kormány nevében, valamint a saját nevemben is forrón üd­vözöljem önöket, a prágai fel­vonulás résztvevőit és mind­azokat, akik hazánk minden részén jelen vannak a má|us elsejei ünnepségeken. Jókívánságaimat fejezem ki a társadalmi életünk minden területén dolgozóknak május elseje, a munkásosztálynak és a dolgozók nemzetközi szo­lidaritásának forradalmi ünne­pe alkalmából. Külön köszön­tőm azokat a kiváló dolgozó­kat, akik május elseje alkal­mából magas állami kitünteté­sekben részesültek, őszintén üdvözlöm külföldi barátainkat és vendégeinket is, akik velünk együtt vesznek részt a mai prágai felvonulá­son. Az idei május elsejét is azok nak a forradalmi és interna­cionalista hagyományoknak je­gyében ünnepeljük meg, ame­lyek a munkásosztály és a szé­les néprétegok által az impe­rializmus és a reakció ellen, a szociális és a nemzeti szabad- *ságért, a szocializmus győzel­méért, a dolgozók emberhez méltó életéért vívott sokéves küzdelmek során jöttek létre. Elvtársak! A mai május elsejei felvonu­lás vonzó seregszemléje azok­nak az országépítési eredmé­nyeknek, amelyeket a szocia­lizmus építése során az elmúlt három évtizedben értünk el. Az akadályok t.; nehézségek elle­nére, az új és bonyolult fel­adatok ellenére és ellensége­ink szembenállása ellenére né­pünk áldozatos és lelkes mun­kával rövid idő alatt mélyen demokratikus, szociális szem­pontból igazságos és gazdasá­gilag fejlett szociálista társa­dalmat, nemzeteink, munkás­osztályunk és az összes dol­gozó igazi hazáját, 15 millió ember valódi otthonát építette fel. Szüntelenül gondolunk arra, hogy a szocialista Csehszlová­kia nagy, nemzetközileg elis­mert sikereinek megbízható alapja a CSKP elvhű, marxista— leninista és internacionalista politikája, a párt és a nép szi­lárd kapcsolata, valamint a Szovjetunióval és a többi szo­cialista országgal való testvéri együttmüködés. Tíz évvel ezelőtt Csehszlo­vákia Kommunista Pártja a szocialista országok testvér­pártjainak támogatásával gyöz- (Folytatás a 2. oldalon/ Szlovákia fővárosának lakosai méltón ünnepelték meg május elsejét (Tudósítónktól) — Az április összeszedve utolsó erejét, sza­badlábra engedve szeszélyessé­gét, esőre, borúsra változtatta az előző nap még szépen ígér­kező időjárást. Szürke felhők­kel, esővel köszöntött a Duna parti fővárosra, Bratislavára az év legszebb hónapja — a május. Az eső és a hűvös tava­szi idő azonban nem szegte kedvét a május elsejei felvonu­lásra készülődő fővárosi dolgo­zóknak, fiataloknak. A munka, a dolgozók, a proletár interna- cionalizmus pirosbetűs ünnepé­nek reggelén ezrek igyekeztek a díszbe öltöztetett Vajnorská utca felé, amely idén a brati- slavaiak május elsejei felvonu­lásának színtere volt. Eljöttek, hogy kifejezzék pártunk politi­kájába vetett bizalmukat, éltes­sék a munkát, mely előrehala­dásunk biztosítéka, büszkélked­jenek munkasikereikkel, szoli­daritásukról biztosítsák a világ haladó és békeszerető erőit. A Világ proletárjai egyesül- jetekt jelszót hirdető, a mar­xizmus—leninizmus klassziku­sainak — Marxnak, Engelsnek, Leninnek és első munkáselnö­künknek, Klement Gottwaldnak — a képeivel feldíszített dísz- emelvényről politikai és köz­életünk képviselői köszöntötték a felvonulókat. A CSKP KB El nökségének tagjai: Jcvzef Le­nárt, az SZLKP KB első titká­ra és Peter Colotka, az SZSZK kormányának elnöke, továbbá Viliam Šalgovič, az SZLKP KB Elnökségének tagja, az SZNT elnöke, az SZLKP KB Elnöksé­gének további tagjai: Ladislav Abrathám, Jám Janik, Elena Lit­va jóvá, Ľudovít Pezlár, Gejza Š lapka és Miroslav Vélek, az SZLKP KB Titkárságának tag­jai: Bohuš Trávnlček és Michal Zozuľák, Miloslav Boda, az SZLKP Központi Ellenőrző és Revíziós Bizottságának elnöke, az SZNT alelnökei, az SZSZK kormányának alelnökei, az SZLKP KB osztályvezetői, az SZSZK kormányának miniszte­rei, az SZSZK NF KB képvise­lői. Ugyancsak a díszemelvé­nyen foglaltak helyet a brati­slavai konzuláris hivatalok ve­zetői, idős érdemes párttagok kitüntetett dolgozók, kulturális és tudományos életünk, hadse­regünk képviselői. A csehszlovák állami him­nusz és Gejza 5 lapkának, az SZLKP KB Elnöksége tagjának, a bratislavai várost pártbizott­ság vezető titkárának bevezető­je után Jozef Lenárt, a CSKP (Folytatás a 2. oldalonf BIZALOMMAL ÉS DERŰLÁTÁSSAL TEKINTÜNK A JÖVŐBE JOZEF LENÁRT ELVTÄRS BESZÉDE Tisztelt elvtársak! - Tisztelt bratistavaiaki Kedves fiatal barátaim! Mint minden évben, most Is örömteli légkörben találkozunk a május elsejei felvonuláson, hogy köszöntsük forradalmi ünnepünket, és kifejezzük tiszteletünket azok iránt, akik tudásukkal és tehetségükkel a társadalom értékeit hozzák lét­re, s hogy kifejezzük ‘szolida­ritásunkat és együvé tartozá­sunkat az egész világ dolgozói­val. Engedjék meg, hogy a párt vezetősége, a Szlovák Nemzeti Tanács, a kormány és a Nem­zeti Front nevében szívélye­sen üdvözöljem önöket és gra­tuláljak nagy ünnepünk, má­jus elseje alkalmából. Az idei május elsejének is megvan a maga vonzereje, sa­játsága és mély jelentősége. Alkotó munka közben, célja= ink elérése közben emléke­zünk meg munkásosztályunk és népünk forradalmi harcai­nak jelentős jubileumairól, köztük olyan eseményekről, mint a CSKP V. kongresszusá­nak 50., a feledhetetlen Szlo­vák Nemzeti Felkelés 35. és a CSKP KB áprilisi ülésének 10. évfordulója, amely ülés a párt élére Gustáv Husák elv- társat választotta meg. Igen, tisztelt elvtársak, né­hány napja volt 10 éve annak a mérföldkőnek, annak a tör­ténelmi cselekedetnek, amely döntött kommunista pártunk jellegéről, lenini útjáról. Olyan tett volt ez, amely lehetővé tette az ellenforradalommal (Folytatás a 3. oldalonf Május elseje Bratislavában.

Next

/
Thumbnails
Contents