Új Szó, 1979. április (32. évfolyam, 78-100. szám)

1979-04-02 / 78. szám, hétfő

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1979. április 2. HÉTFŐ BRATISLAVA # KKXIÍ ÉVFOLYAM 78. szám $ ára 50 fillér A tuSimicei Nástup Bánya Merkúr és Brezno (Izemében, a föld eltakarításán dolgozók, a január eleji hideg napokban sem hagyták abba a munkát, igen nehéz körülmények között 40 325 köb méterrel túlteljesítették januárt tervüket. Eredményesen teljesítették feladataikat februárban és márciusban is, A képen Václav MareS (baloldalt j és Oldf'ich Skalický, a B'rezno-3 üzemegység dolgozói (Felvétel: P. Berger — ČTK) TflNftHOH IS2ÍSZ ÜSi KONFERENCIAI Az ifjúság tevékenyen hozzájárul a CSKP XV. kongresszusa határozatainak teljesítéséhez KÖZÖS FELADATOK A mezőgazdaságban a terme­lési költségeknek több mint a felét képezik azok a kiadások, amelyeket gépekre, technoló­giai berendezésekbe, műtrágyá­ra. vegyszerekre, illetve épít­kezési beruházásokra fordíta­nak. E tény is bizonyítja, hogy a mezőgazdasági termékek árá­ról jelentős mértékben dönt az ipar. A CSKP KB közelmúltban le­zajlott 13. és az ezt követő SZLKP KB ülésen sok szó esett ezekről a kérdésekről is, vagy­is arról, hogy a mezőgazdasá­gi termelés színvonalának emelkedése hovatovább egyre jobban függ az egyes ipari ágazatok feladatainak teljesíté­sétől is. Szocialista nagyüzemi mező- gazdaságunkat például már nem tudjuk elképzelni gépek és korszerű technológiai beren­dezések nélkül. Egyre nagyobb teljesítményű erőgépek, korsze­rű betakarítőgépek láthatók a földeken, amelyek jelentősen megkönnyítik a mezőgazdasági dolgozók számára a munkák végzését. Egyre többet látunk ezekből a gépekből, de még mindig nem elegendő mennyi­séget és nem a kellő válasz­tékban, Ahhoz ugyanis, hogy mindenütt az adott természeti feltételeknek, talajviszonyoknak megfelelő gépek segíthessék a földművesek munkáját, a gép­iparnak nagyobb választékban és több gépet kell kínálnia és szállítania a mezőgazdaság részére. A hatodik ötéves tervidőszak első három évében gépiparunk bizonyította, hogy képes a me­zőgazdasági gépek igényes gyártási programjának teljesí­tésére, sőt számos esetben a túlteljesítésére is. Arra is van viszont példa, hogy nem elég­gé rugalmasan alkalmazkodnak a mezőgazdaság követelmé­nyeihez, késve szállítják le a megrendelt gépeket és beren­dezéseket, p óta 1 k a tr ész ek e t, amivel sok bosszúságot és je­lentős termeléskiesést is okoz­hatnak egyes mezőgazdasági üzemeknek, vállalatoknak. A CSKP KB 13. ülésén is elhang­zott Pavol Bahylnak, a szövet­ségi általános gépipari minisz­ternek felszólalásában, hogy „a mezőgazdasági dolgozóknak sok gondot okoz a gépek és berendezések beszerzése. Ez vonatkozik a rakodógépekre, az újfajta vetőgépekre, ekékre stb“. A mezőgazdasági gépeket ás berendezéseket gyártó üzemek és vállalatok kapacitásának bővítésén túl nagyobb mértékű tudományos-műszaki fejlesztés­re is szükség van, tehát az e téren működő kutató- és kísér­leti intézeteknek is hatéko­nyabban kell segíteniük a me­zőgazdasági gépgyártás fejlesz­tését. A tudományos-műszaki fejlesztéssel, a gépgyárak ka­pacitásának bővítésével és termelésük korszerűsítésével már a legközelebbi években jelentős és érezhető javulás következik be a traktorok, a mezőgazdaságban sokoldalúan használható tehergépkocsik és egyéb gépek gyártásában. Persze, nem gyárthatunk mindent saját magunk, nem forgácsolhatjuk tovább erőin­ket a mezőgazdasági gépgyár­tásban sem. Ki kell használni a szocialista gazdasági közös­ség nyújtotta előnyöket ezen a területen is, s a nemzetközi munkamegosztás, a szakosítás segítségével kell színvonalasab­bá tennünk a mezőgazdasági gép el látást. TAROZÓ! GERTRÚD (ČSTK) — Szombaton há- rom bratislavai városkerületben és további 20 szlovákiai város­ban tartották meg járási kon­ferenciáikat a SZISZ szerveze tel. Az Ifjúsági Szövetség tag jai értékelték a SZISZ II. kong resszusán elfogadott program teljesítésében elért eredménye­ket, és új intézkedéseket tet­tek az Ifjúsági szervezetek ak- cíóképességének fokozása cél­jából. A szlovákiai SZISZ-szerveze- tek jelenleg több mint fél mil­lió tagot számlálnak, az alap­szervezetek száma meghalad­ja a 15 ezret. Átlagosan min den tizedik SZISZ-tag a CSKP tagjelöltje vagy tagja. Az elmúlt két évben a szlo­vákiai SZISZ-szervezetek tagál­lománya csaknem 100 000 új taggal gyarapodott. Az ifjúsá­gi szervezetek tagjai aktívan bekapcsolódnak a CSKP XV. kongresszusán elfogadott prog­ram és a SZISZ II. kongresszu­sán jóváhagyott határozatok megvalósításába, s ezzel jelen­tős mértékben hozzájárulnak a társadalom feladatainak telje­sítéséhez, valamint a SZISZ- szervezetek tevékenységének sokoldalúbbá és gazdagabbá té­teléhez. A bratislavai III, városkerüle­ti SZISZ-szervezet tanácskozá sán részt vett a SZISZ KB kül­(Tudósítónktól) — A tornai cementgyár (Túrna nad Bőd vou) kommunistái és minden dolgozója elhatározta, a CSKP KB 13. ülésének határozata alapján szocialista felajánlást, tesz, hogy a januári energia­korlátozás ellenére teljesítik 1979. évi munkatervüket. A termeléskiesés 26 000 tonnát jelent. Az üzem dolgozói ígéretet tettek az üzemi pártszervezetnek, hogy a janu­ári kiesést az első félévben pótolják. Felajánlásuk teljesí­döttsége Miloslav Dufikalnak, a SZISZ KB elnökének vezetésé­vel. Az egybegyült mintegy Ü80 küldött értékelte a városkerü­let SZISZ-tagjainak az elmúlt két évben kifejtett tevékenysé­gét. Megállapították, hogy a fiatalok nagyszabású felajánlá­si mozgalmat bontakoztattak ki a jelentős évfordulók és esemé­nyek tiszteletére. Üj értékeket teremtettek, nyersanyagokat ta­karítottak meg. értékes hulla­dékanyagokat gyűjtöttek, és sok ezer órát dolgoztak társa­dalmi munkában. A konferen­cia résztvevőit a SZISZ KB kül­döttsége nevében Miloslav Doč­kal köszöntötte. Nagyra érté­kelte a III. bratislavai városke­rület SZISZ-szervezetének ered­ményeit. Prágában is járási szintű SZISZ-konferenciát tartottak: az I. városkerület több mint 500 küldöttje jött össze, hogy értékelje a fiatalok eredmé­nyeit. Megállapították, hogy a főváros I. kerületében a „Prá­ga ifjúsága a 6. ötéves tervidő­szakban“, a Zenit és az ifjú­sági fényszórómozgalom fejlő­dik a legsikeresebben. A vá- roskerület fiataljai félmillió órát dolgoztak társadalmi munkában, megtakarítottak 2 780 000 korona értékű nyers (Folytatás a 2. oldalon/ tésére az előfeltételeket a társ­üzemekkel karöltve szocialista szerződésekkel teremtették meg. A februári nagyjavítást öt nappal rövidebb idő alatt végezték el a tervezett időnél, s ezzel a februári tervet 19 ezer tonnával túlteljesítették. Ezzel a mennyiséggel is nagyban pó­tolták a januári termelési kie­sést. 1979-ben fokozódott a dol­gozók aktivitása. A pártszerve­zet, az üzem vezetősége és szakszervezete irányításával jobban kihasználják a munka­időt, -cső­Túlífiijesítették (ČSTK) — A Trikota vállalat 03-as számú vágseliyeí (Šaľa) üzemének dolgozói 21 OOíi ko rónával túlteljesítették első ne­gyedévi árutermelési tervüket Félmillió koronás januári lema radásukat is bepótolták. A női ós a gyermekalsóneműk minő sége terén az eddigi legjobb eredményt érték el A minőség javításával 80 000 'korona több letértéket hoztak létre, míg ta valy egész évben csak 100 000 koronányit. Pótolják a termeléskiesést {Tudósítónktól) — A CSKP KB 13. ülése és az SZLKP KB legutóbbi tanácskozása alapján az alsóbb fokú párt- és állami szervek is behatóan foglalkoz­nak a népgazdaság idei állami tervének teljesesével. A rozsnyói (Rožňava) járás politikai és állami szervei — amint erről Pavol juhász elv­társ, a járási pártbizottság el­nökségi tagja, a járási nemzett bizottság elnöke tájékoztatott — megállapították, hogy ez év januárjában a járás ipari üze­mei a közismert okok követ­keztében csupán 82,9 százalék ra teljesítették az állami ter­vet. Ez több mint 46 millió korona értékű termeléskiesést jelentett. Februárban és márciusban tokozott mértékben nyilvánult meg a járás dolgozóinak a le maradás pótlására irányuló igyekezete. Februárban például a rozsnyói járás Ipari üzemei már 101,8 százalékra teljesítet téik a tervet, s a lemaradást 38 millió koronára csökkentették Márciusban —• még nincs vég­leges értékelés — feltehetően további 9 millió koronával csökkentik az év eleji lemara dást. Külön említést érdemel a Slavosovcei Papírgyár, a revú cai Lykotex, a Rozsnyói Vas ércbánya, a Szlovák Magnezit­művek jolsvai üzeme munka közösségének igyekezete, ahof az utóbbi két hónapban jelen tősen túlteljesítették az állami tervet. A járás dolgozóinak munka- kezdeményezése megnyilvánul az SZNF 35. évfordulója tisz teletére tett kötelezettségválla lásokban is. Ezek értéke mégha ladja a 98 millió koronát, s eb bői közel 43 millió korona ér tékű felajánlás a tervfelada tok hiánytalan teljesítésére irá­nyul. fik) FOKOZÓDIK A DOLGOZÓK KEZDEMÉNYEZÉSE A vietnami nép legyőzhetetlen Le Duan elvtárs látogatása Lang Son tartományban (ČSTK) — Le Duan, a Viet­nami Kommunista Párt Köz ponti Bizottságának főtitkára az elmúlt napokban látogatást tett Lang Son tartományban, és igen nagyra értékelte a la­kosság és a határ menti terü­letek fegyveres alakulatainak hősies magatartását a betola­kodott kínai agresszorok elleni bátor harcukban. A VNA viet­nami sajtóiroda jelentése sze­rint Le Duan elvtárs többek között ham g súlyozta, hogy a kínai agresszorokra mért vere seggel a vietnami nép az or szág dicső történelmének újabb fényes lapját írta meg. Népünk tudatosítja, hogy semmi sem drágább a függetlenségnél és a szabadságnál, és ezért 30 éven át kitartó harcot folyta­tott, amelyet végüt a gyarma­tosítók elleni győzelem koro­názott. Most újabb főm tos (el adatot teljesítünk, amikor vis­szaverjük a nagyhatalmi sovi niszlak támadását, akik hazánk függetlenségére és szabadságé ra, de ezenkívül Délkelet Ázsia és az egész világ füg­getlensége ellen törtek. A Vietnami Kommunista Párt főtitkára a továbbiakban hang súlyozta, hogy a vietnami né pet ebben a nagy harcában a haladó emberiség, a Szovjet­unió és a többi baráti szocia lista ország hathatós anyagi támogatásban részesíti. Fel­hívta a pártot és annak alap szervezeteit, az államhatalom helyt szerveit és a lakosságot, hogy őrizzék meg éberségüket, fokozzák az ország védelmi képességét és harci készenié tét az agresszorok ellen, h.a újabb kalandokba bocsátkoz nának. Le Duain elv társ felvá­zolta a legsürgősebb feladató kát is, amelyek a háború súj­totta területek életének nor­malizálására irányulnak. Sür­gette a lakosság élelmiszer ellátásának és az egészségügyi gondoskodásnak a biztosítását. • • # A Vietnami Szocialista Köz­társaság valamennyi tartomá­nya bum széles körű társadalmi akció indul a kínai agresszo­rok által tönkretett északi tar­tományok megsegítésére. Kü­lönböző tartományokból élelmi­szerek, gyógyszerek, ruházat, vetőmag és más fontos köz­szükségleti cikkek érkeznek az északi tartományokba. A felszabadulás előestéjén A Magyar Népköztársaságban folytatódnak az előkészületek az ország államünnepének, a felszabadulás 34. évfordulójá­nak: megünneplésére. Az ünnep alkalmából barát­sági nagygyűlésekre, az el­esett szovjet hősök emlékmű­veinek megkoszorúzására ke­rül sor. A felszabadulás tiszteletére számos ipart, egészségügyi és kulturális létesítményt adtak át Mmdeltetésének. A legjelen­tősebbek közé tartozik a 11 milliárd forint költséggel épült Borsodi Vegyi Kombimét új P VC - üzeme g y sége. (ČSTKÍ

Next

/
Thumbnails
Contents