Új Szó, 1979. február (32. évfolyam, 27-50. szám)

1979-02-01 / 27. szám, csütörtök

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSAGANAK NAPILAPJA 1979. február 1. CSÜTÖRTÖK BRATISLAVA m XXX3S. ÉVFOLYAM 27 szám Ára 50 fülér A TÁRSADALOM ÉRDEKÉBEN Hétfőn reggel lépett érvénybe egész köztársaságunk terü­letén a szövetségi kormánynak a munkaidő módosításáról szó' ló határozata. Az érintettek számát, valamint a fűtőanyag' és energetikai mérlegünk alakulását tekintve nagyun fontos In­tézkedésről van szó. A lépcsőzetes munkakezdés lehetővé teszi számunkra, hogy a reggeli órákban jobban megbirkóz­zunk a növekvő villanyáram-szükséglet kielégítésével, s hogy hatékonyabban haszuáljuk ki az energetikai forrásokat A fe­szült fűtőanyag- és energetikai mérlegünket figyelembe véve tartós intézkedésről van szó, amely hozzájárul az egész cseh szlovák gazdaság teljesítményének növeléséhez. Az intézkedés további eredménye kétségkívül az, hogy a reggeli órákban mérséklődik az autóbuszuk és a városi tömeg- közlekedési eszközök zsúfoltsága. Bár a csúcsforgalom idején az eddigiek során is mozgósították az összes tömegközleke­dési eszközt, az igényeket nem tudták kielégíteni. A lépcső­zetes munkakezdés lényegesen enyhíti ezeket a gondokat. Mindkét előny, különösen pedig az elsőként említett, abból Következik, hogy a népgazdaság folyamatos fejlesztése elő feltételeinek megteremtése — társadalmi érdek. Az egyre nö­vekvő tüzelőanyag- és energiaigényt ma már nemcsak a tér oielési kapacitás fejlesztésével kell és lehet elérni, hanem a rendelkezésünkre álló menny iség neik az eddiginél sokkal ész sxerühb hasznosításával is. Az ipar és a többi ágazat dinami­kus fejlődésével párhuzamosan növekszik energiaszükségle­tük, s ezekhez hasonlóan egyre több energiát fogyasztanak a háztartások is, éppen ezért a fogyasztást a lehetőségeinknek megfelelően kell szervezni. Ez a fő oka a hétfőn reggel ér vénybe lépett intézkedés szükségességének. Azok az állampolgárok, akiket a munkaidő-modositás köz­vetlenül érint, s akik számára ez a módosítás a megszokott életritmusból való kizökkenést jelent, előbb, vagy utóbb megértik, mennyire elkerülhetetlen intézkedésről van szó. Mein titkoljuk el, hngy bizonyára sok lesz azoknak a száma, akik nem értenek egyet ezzel a módosítással. Hogy ez az átállás «supáu rövid idejű és átmeneti jellegű gondokat jelentsen az érintetlek számára, a szolgáltatásuk legkülönbözőbb területein is változásokra kerül sor. Valamennyi szolgáltatást az új munkaidőnek megfelelően kell módosítani. Az új igényekkel nagyon gyorsan meg kell birkóznia a közlekedésnek, mindenekelőtt a városi közlekedésnek. Ez az illetékes dolgozóktól megköveteli, hogy hatékony irányítással és szervezéssel folyamatosan távolítsák el a felmerülő nehéz- •égeket. A szolgáltatások második legfontosabb területe a kiskeres kedelem, mindenekelőtt az élelmiszerüzlet-hálózat. A nemze­ti bizottságukkal történt megegyezés alapján bővítették az üz letek nyitvatartási idejét. Ha bebizonyosodik, hogy az eddigi bővítés nem elegendő a lakosság igényeinek kielégítéséhez, szükséges lesz, hogy a nemzeti bizottságok az illetékes ke­reskedelmi szervezetekkel a nyitvatartási idő újabb módosí­tásáról tárgyaljanak, A további módosítások létjogosultságáról már e héten meggyőződhetünk. A munkaidő-módosítással törvényszerűen változik a bevá­sárlás időpontja. Éppen ezért több figyelmet kell szentelni az idejében történő áruellátásnak, mindenekelőtt a friss áruval vadó ellátásnak. Lényegesen kell bővíteni azoknak az üzletek­nek a számát, amelyekbe naponta kétszer szállítanak árut Továbbá el kell érni, hogy a záróráig egyetlen üzletből sem hiányozzon a friss kenyér, a tej és a többi élelmiszer. Megfelelő módosítást követel meg az iparcikkek árusítási ideje is, mégpedig a szombati nyitvatartási idő lényeges bőví­tését. A lakosság újabb igényeit a további szolgáltató üzemek­nek — így a mosodáknak és ruhatisztítóknak, s a különböző javítóüzemeknek is — hiánytalanul ki kell elégíteniük. Különös gondot kell fordítani a dolgozó nők és anyak hely zetének kedvezőbbé tételére. Ez mindenekelőtt a bölcsődék és óvodák üzemeltetésére vonatkozik. Tevékenységüket úgy kell megszervezni, hogy ezeket a dolgozó anyák teljes mér­tékben ki tudják használni. Tény, hogy a bölcsődékben és óvodákhan is anyák és nők dolgoznak, akik ugyancsak korán akarnak hazatérni családjukhoz. Ugyanilyen helyzetben van­nak viszont a termelésben és a szolgáltatásban dolgozók száz­ezrei is, akiknek megértése nélkül nem üzemelhetnének meg szakítás nélkül a lakosság életszükségleteinek kielégítését le hetövé tevő üzemek és szolgáltatóegységek. Az új munkaritmus megköveteli, hogy meghonosodásának a tehető legnagyobb figyelmet szenteljék. Az újonnan keletke zett szükségletek kielégítése érdekében már sokat tettünk. He­lyenként azonban megtörtént, hogy valamiről megfeledkeznek, vagy a megoldást nem gondolják végig. Ezek nagyon érzékeny területek, számolni kell a lakosság észrevételeivel is. A pol­gári bizottságok segítségével összesíteni kell a felmerült prob­lémákat, s a nemzeti bizottságoknak — együttműködve más intézményekkel és szervezetekkel — megfelelő megoldást kell találniuk. Mindez szükséges ahhoz, hogy megteremtsük népgazdasá guuk folyamatos előrehaladásának előfeltételeit. Az év ele­ji energiaellátási zavar megszakította a termelés folyamatos menetét, a veszteségek körülbelül 2,5 napos termelési érték nek felelnek meg. Tehát van elegendő pótolnivalónk. Ehhez kell megteremtenünk dolgozóink számára a szükséges feltéte­leket, biztosítanunk kell számukra, hogy más időpontban ele githessék ki anyagi és kulturális szükségleteiket. Amint azt az ipari üzemeinkből érkező hírek is alátámasztják, dolgozóink megértették az elfogadott intézkedések szükségességét, s kez- deményezően vállalják, hogy a termeléskiesést rendkívüli mű­szakokban pótolják. Szükséges, hogy példájukat mások is kövessék. Ez az egész társadalom, tehát minden egyén érdeke is egyben. A felmerült akadályokat fokozatosan leküzdhet­jük és le is kell küzdenünk. Elegendő erőnk, képességünk és eszközünk van ehhez, , y(.évoJ A köztársasági elnök nagyköveteket fogadott Peter Golotka a Dolina Bányába látogatott (ČSTK) — Peter Golotka, a CSKP KB Elnökségének tagja, szlovák miniszterelnök, Ján Gregor szlovák miniszterelnök helyettes kíséretében tegnap a nagykürtösi (Veľký Krtíš) Doli­na Bányába látogatott, Elment arra a munkahelyre, ahol Ján Rusnák a Csehszlovák—Szovjet Barátság nevet viselő szocialis­ta munkabrigádja fejti a sze­net. A 24 tagú kollektíva na­ponta csaknem 650 tonna sze net küld a felszínre. A tektoni kai nehézségek ellenére a mun­kacsoport a KS 1 KG típusú bá- nyakotmbájn segítségével az év eleje óta majdnem 600 Ionná szenet fejtett terven felül. Ne­kik is köszönhető, hogy tegnap a Dolina Bánya több mint 90 ezer tonnás teljesítményével el­érte történetének havi rekord ját. Peter Co tot ka elvtárs nagy ra értékelte, hogy a bányászóik adott szavukat mindig megtart­ják és áldozatkész munkát vé géznek, (ČSTK) — Gustáv Husák köz­társasági elnök tegnap a prágai várban fogadta Francis Anthony Szmallt, Új Zéland rendkívüli és meghatározott csehszlovákiai nagykövetét, aki átadta megbí­zó levelét. A felek megállapí tották, hogy a csehszlovák— új-zélandi kapcsolatok az élté rő társadalmi rendszerű orszá gok jó együttműködésének el­vével összhangban fejlődnek, és adottak a feltételek a kapcsola­tok további kiszélesítéséhez Szintén átadta megbízó leve­lét köztársasági elnökünknek Szameer Aratóim Yuszuf. a Pa kisztáni Iszlám Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott csehszlovákiai nagykövete A kétoldalú csehszlovák—pakisz tani kapcsolatok helyzeténeik megvitatása során a teleik rá­mutattak arra, hogy e kaposo latoik távlatilag is tovább fej leszthetők, mindkét ország né pének javára. Szintén bemutatkozó látoga­tást tett, és átadta megbízó le­velét jaszín Hunyadi, az Afgán Demokratikus Köztársaság rend-; kívüli és meghatalmazott cseh­szlovákiai nagykövete. Baráti beszélgetésük során a feleik nagyra értékelték az áprilisi nemzeti demokratikus forrada­lom Jelentőségét, amely forra­dalom fordulatot jelentett Af­ganisztán történelmi fejlődésé­ben. E forradalomnak köszön­hető, hogy az Afgán Demokra- tiikus Köztársaság a haladásra és az igazságos nemzetközi szo­ciális rend megteremtésére tö­rekvő országok közé sorako­zott fel. Megállapították, hogy a két ország külpolitikáját ugyanazok az elvek vezérlik, s mintjkét ország a nemzetközi feszültségenyhülés folyamatá­nak elmélyítésére és a tartós bé­ke megszilárdítására törekszikr A közös érdekeik lehetővé te­szik a sokoldalú együttműkö­dés továbbfejlesztését u csellé szlovák—afgán kapcsolatok minden területén, ami mind­két országban megfelel a szó-* cializmu8 építése céljainak. Ugyancsak tegnap adta át megbízó levelét köztársaságunk elnökének Lju Hu Zun, a Ko­(Foliftntás a 2. oldalon/ Az olomouci Elektromotor javítóüzem dolgozói januárban rendkí­vüli műszakokban terven felül 40 elektromotort javítottak meg az észak-csehországi barnaszénmedence számára. Az eredeti terv 50 darab volt. Képünkön Jaroslav Andrýsek (jobbról} és Jirí Dole­žal gépjavító munkások a vresovi bányaüzem számára készült vil lanymotor javítását fejezik be (Felvétel: ČSTK — V. Galgonek) A PÁRTTAGGYŰLÉSEK FÉLIDEJÉBEN HASZNOS VÉLEMÉNYEK, ÉPÍTŐ JAVASLATOK Félidejükhöz érkeztek a párt alapszervezetekben a múlt évi munkát értékelő januári-feb­ruári taggyűlések. Ezek az irá­nyító pártszerveknek alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy fel­mérjék, miképpen szilárdult az alapszerv özetek tekintélye, be­folyása, működési területükön, milyen eredménnyel mozgósí­tottak a XV. pártkongresszus határozatainak a végrehajtásá­ra. A taggyűlések így alkalmat adnak a felsőbb pártszerveknek a pártélet és a kommunisták munkája színvonalának emelé­sére. Milyen tapasztalatokat szereztek eddig ebben a mun­kában a dunaszerdahelyí (Du­najská Streda) járásban? — erről beszélgettünk Paksi Lász lóval, a járása pártbizottság titkárával. íMagyobb önállóság — fokozódó aktivitás — Járásunk 210 pártalap szervezetének felében megtar­tották értékelő taggyűléseiket — mondotta Paksi elvtárs. Ma­gam lí> főbb taggyűlésein vet­tem részt, de munkatársaim hasonló tapasztalatai alapján is állíthatom: a párta lapszer­vezetek, a kommunisták hozza állása a gazdaságpolitikai fel adatok megoldásához felelős­ségteljes. Hasznos vélemények hangzanak el, javaslatokat tesznek, sikeresen végzik a pár tépi tő munkát. # Miben látja a taggyűlése ken a fejlődés legfőbb jellem zőit az előző évekhez képest? — Elsősorban abban, hogy pártái apszervézetein k érezhe ­tőén nagyobb önállósággal, módszeresen, javuló hatásfok kai látják el gazdaságirányító politikai-, szervező- és ellen ’őrző feladataikat, érdemben képviselik a párt vezető szere pét. Kijelenthetem sehol sem találkoztunk egyforma beszá mólókkal, jóllehet ugyanazokat a témákat ölelték fel, ezeken belül a helyi konkrét munkát, tennivalókat értékelték önál­lóan, nagy felelősséggel és bí­ráló igényességgel. # Közismert, hogy január fo­lyamán zömmel a nem terme lő, vagyis az utcai- és a frtlusi pártalapszervezetek tartották meg értékelő taggyűléseiket. Hogyan tükröződött ezeken a regisztrált és a női párttagok aktivitása? — Örömmel tapasztaljuk, hogy a 3000 regisztrált párttag cselekvőleg segíti a falusi; és utcai pártalapszervezetek mun­káját. Közülük 14-én — párt- megbízatásként — vezető tiszt­ségeket is betöltenek az alap­szervezeti pártbizottságokban. A női párttagok aránya sajnos még csak 17 százalékot tesz ki járási méretben, de ez az arány állandóan emelkedő irányzatot mutat, mivelhogy a múlt évben felvett 376 tagjelölt közül is 118 nővel gyarapítót* tűk sorainkat. Első helyen a* alapszervezeti pártmunka A lévai (Levice) járás párt* atapszervézetei az értékelő tag­gyűléseken nemcsak a múlt év­ben végzett munkájukat teszik (Folytatás a 2. oldalon/ ft CSKP KB bizottságának ülése (ČSTK} — jindrich Poludník* nek, a CSKP KB titkárának ve­zetésével ülést tartott tegnap Prágában a CSKP KB ifjúsági munkával foglalkozó bizottsá­ga A bizottság megvitatta, ho­gyan lehetne erősíteni az ifjú­sági sajtó, valamint a Csehszlo­vák Rádió és a Csehszlovák Te­levízió hatását a fiatal nemze­dék- szocialista öntudatának formálásában, s megtárgyalta a csehországi nemzeti bizottságok által végzett ifjúsági munka ta­pasztalatait, A vitában a bizottság tagjai támogatták az előterjesztett ja^ vasiatokat, s konkrét észrevé­teleket tettek a javaslatok kié* gészítésével és megvalósításé* wal kapcsolatban.

Next

/
Thumbnails
Contents