Új Szó - Vasárnap, 1977. január-június (30. évfolyam, 1-26. szám)

1977-06-26 / 26. szám

1977 VI. 26. S emmi sem tökéletes. Mindenen lehet javítani. És ez így is van jói! Én például ugyanazt kétszer egy­formán nem tudom megcsinálni, mert mindig rájövök valamire, és amikor másodszor csinálom, már újítok rajta; még célszerűbbé, jobbá teszem — mondja Sponták György, a nagykaposi (Veiké Kapusany) Béke Egységes Föld­művesszövetkezet építési csoportjárlak vezetője. * * * Az irodaház egyik napfényes szobá­jában, rajztáblák között állunk meg. Pár évvel ezelőtt az ember még nem .gondolta volna, hogy valamikor nem­csak a gyárak tervezőirodáiban talál­kozhat ilyesmivel, hanem a földmű­vesszövetkezetekben is. Sponták György hellyel kínál. Köz­te és köztem három évtized lehet a korkülönbség, de ez most nem zavar. Azért nem, mert első benyomásaim azt sugallják, hogy olyan közvetlen em­berrel ülök szemközt, aki a nála fia- talabbakkal is szót tud érteni, és en­nek csak örülhetek, mert az őszinte kitárulkozására most felettébb szükség lesz. De hogy ne vágjak a dolgok elé­be, elmondom, az utam azért vezetett ide, mert azt hallottam róla, hogy szü­letett tehetség, újító és feltaláló egy személyben! Legfőképp az érdekelt, hogy tulaj­donképpen milyen ember is Sponták György, akinek az agyában már több millió korona anyagi hasznot ered­ményező újítás, találmány született meg. Ahogy szétnézek a helyiségben, s a házigazda tekintetét is magamon _ érzem, szinte kérdés kérdés után fo­galmazódik meg bennem: Vajon hol tett szert ennyi tudásra? Tanította-e valaki erre az állandó javító szándék­ra, vagy neki csak a szeme más, mint a többi emberé? És egyáltalán, van-e titka ennek az életvitelnek? Máris a leglényegesebbre tapintót szeretném kérdezni, de hogy mégis betartsam az időrendet, először inkább az iránt ér­deklődöm: honnan jött, mik alakítot­ták azzá, ami lett? — Ungvár és Munkács között van egy kis falucska, Szerednyének hívják. Ott születtem. Gazdálkodók voltunk — mondja szabatosan fogalmazva a mon­datokat. — Úgy érzem, hogy gyermek­koromban apám magatartása volt rám a legnagyobb hatással. Sajátságos em­ber volt — afféle mindenhez értő ezermester. Kétéves lehettem, amikor ideköltöztünk, Kapósra. Akkor volt a földosztás. A papi birtokokat mérték ki. Ebből kaptunk mi is. Amióta csak iárni tudtunk, már vittek a mezőre, öten voltunk testvérek. Hát valahogy így kezdődött az életem ... — Hogy emlékszik vissza, akkoriban is találékony észjárású volt? — Ahhoz, hogy tudatosan foglalkoz­zam újításokkal, hogy mindenre ilyen szemmel nézzek, hosszú, és nem is egyenes út vezetett. Míg apámmal túr­tuk a földet, addig ő volt az, aki ki­sütötte, hogy miként lehet okosabban, könnyebben végezni a munkát. Aztán engem tanulni adott. Azt szerette vol­na, hogy a Hangyánál tanuljak ki elárusítónak. Ez később mégsem való­sulhatott meg, mert a Horthy-uralom alatt szláv származásom miatt tanul­mányaimat nem folytathattam. Aztán negyvenháromban megkaptam a behí­vót, de negyvennégy tavaszán már meg is szöktem a magyar hadsereg­ből. A felszabadulásig itthon bujkál­tam, utána önként jelentkeztem a csehszlovák hadseregbe. Ezt követően iparengedélyt kaptam. Az államosításig -egy büfében dolgoztam, majd az egészségügyi központnál lettem ga­rázsmester. Pár év múltán a járási építőipari vállalathoz kerültem. Itt öt­vennyolcig dolgoztam. Ezután követ­kezett a kaposi traktorállomás, majd röviddel utána a snínai Vihorlát Gép­gyár. Sokszor kellett munkahelyet vál­toztatnom, de hangsúlyozom, sohasem önszántamból. Mindig valamilyen át­szervezésből kifolyólag — kivéve a kaposi szövetkezetei, mert ide hívtak, és én is akartam jönni. — Gondolom, a hívásnak oka is volt... — A Vihorlát Gépgyárban már fi­gyelemreméltó eredményeket értem el az újításban. Itt fejlesztettem ki az UV-2-es trágyaszórót, mely az 1967-es Budapesti Nemzetközi Vásáron arany­érmet nyert. Nézze — húz elő egy könyvet a fiókból —, itt van a záró­jelentés az egy- és kéttengelyes trak- torvontatású pótkocsik nemzetközi összehasonlító vizsgálatáról. Ebben egyebek közt ez is olvasható: ,.A csehszlovák UV-2-es pótkocsi, mely néay különböző feladat ellátására al­kalmas — bár csak adott traktortí­pushoz kapcsolható —, de az univer­zális felhasználhatóság legjobban szer kesztett képviselője.“ Hát nálunk eb­ből vagy 7—8 ezret legyártottunk a Vihorlátban, de aztán abbahagytuk, annak ellenére, hogy a külföld ér­deklődése is jelentős volt iránta. Egy­szerűen nem volt, aki gyártsa ezt a pótkocsit, pedig volt idő, amikor egy trágyaszóróért — ne vegye szerény­telenségnek —, de rosszabb minősé­gűért, mint az UV-2-es, kénytelenek voltunk egy Skoda személyautóval fi­zetni! De szerencsére ez régen volt. Ma már ilyesmi nem fordulhatna elő — mondja derűlátóan, és látom az ar­cán, hogy tényleg úgy is gondolja. Tovább akarom kérdezni, de egy fia­talember nyitja ránk az ajtót. — Béres Pál, az egyik mesterünk — mutatja be a házigazda, mielőtt az szó hoz jutna. A budaházi korszerűsített borjűnevelde — Milyen embernek ismeri Sponták Györgyöt? — kérdezem tőle. — Hát bátran mondhatom, azért jöt­tem hozzá dolgozni, mert tudtam, tőle sokat tanulhatok ... — Ezelőtt hol dolgozott? — Az Agrostavnál. Légkondicionáló berendezések szerelését végeztük. Én azt tartom, hogy Gyuri bácsi zseniá­lis ember, de a tudását nem használ­ják ki eléggé! Valahogy még több te­ret kellene engedni a képességei ki bontakozásához. — Most min dolgoznak? — Egy komplex diagnosztikai inté­(Zolczer-felv.) zetet építünk. Tudomásom szerint a mi szövetkezetünkön kívül ilyen csak a nyugat-szlovákiai kerületben épül még egy. E korszerű „gépkőrház“ fel­építésére a tervezők 30 millió koro­na beruházást irányoztak elő, de mi — éppen Sponták Györgynek az ész- szerűsítései nyomán — 15 millió ko­ronából elvégezzük a kivitelezést, és minden bizonnyal hamarabb készen le­szünk vele, mint a dunaszerdahelyiek (Dunajská Streda), noha az építést egyszerre kezdtük el! E szavak után Sponták Györgyre né­zek. Kitalálja, mit akarok kérdezni. — Nincs ennek semmi titka — mondja mosolyogva. — Mi az építke­zéseknél a komplexitásra ügyelünk a legjobban. Ez azt jelenti, hogy nálunk menet közben nincs szükség tervmó­dosításra. Mi még arra is ügyelünk, hogy például hova öntsék le a kavi­csot, hova tegyék a téglát. Ez azért fontos, hogy a munka során minden kéznél legyen. Ne legyen láb alatt, és ne is kelljen messze menni érte, ha szükség van rá. Az építkezési mun­kálatoknál több ésszerűsítést alkalma­zunk. Hogy csak egyet említsek, ne­künk például nincs szükségünk állvá­nyozásra. Mi ezt úgy oldjuk meg, hogy háromszögeket hegesztünk vasból, me­lyekre egy hosszú csavart erősítünk, azt átdugjuk a téglakötések között, odarögzítjük az anyával, és már lehet is e háromszögekre helyezni a desz­kát, kezdődhet a vakolás ... — Itt a rajztáblán — ha jól látom — új tervrajz készül. Mivel foglalkozik most? — Nagy fába vágtam a fejszémet — mondja felcsillanó szemmel, és kis szünet után így folytatja: — Ez is egy találmány akar lenni. Újfajta szárító berendezés. Mint ismeretes, az eddig használt szárító berendezéseinkhez nagy mennyiségű hőenergiára van szükség. Én most azt tűztem ki célul, hogy kiküszöbölöm a fűtést, vagyis a vízkivonást elszívással akarom meg­oldani. Eléggé jól haladok a munká­val, de erről többet maid inkább ak­kor, ha készen lesz. Ehhez csupán annyit: a rovinkai kutatóintézetben is foglalkoznak ilyen berendezés meg­szerkesztésével, és nekem fogadásom van velük, hogy én hamarabb elké­szítem! — A közelmúltban szintén elfogad­ták Gyuri bácsi egy találmányát — informál ismét Béres Pál. — Egy nagyszerű csávázógépet csinált. Mi hasonló gépet ezelőtt Nyugat-Németor- szágból, 185 000 koronáért hoztunk be Csehszlovákiába. Ennek a gépnek az előállítása viszont csak 70 000 koroná­ba kerül, és a teljesítménye órán­ként 24 tonna, míg a nyugatnémetnek csak 4—7 tonna! Sponták György terepszemlére in­vitál: — Ne csak beszéljünk, nézzük is meg, hogy miket csinálunk — mondja a nyíltszívű emberek természetességé­vel. Szirénfalvára (Ptrukáa) és Nagy- Szelmencre (Veiké Slemence) me­gyünk először. így kívülről nézve, nem is hittem volna, hogy e régi típusú te­hénistállók padlásán szinte ultramo­dern baromfineveidét láthatok. — Tízezer csirkét nevelünk egy-egy ilyen helyen — mondja Gyuri bácsi. — Tudja, itt azért volt célszerű léte­síteni ezeket a neveldéket, mert ke- ' vés apyagi befektetést igényeltek, és gyorsan elkészültek. Szövetkezetünk­nek tavaly ezekkel az ólakkal 740 000 koronát sikerült megtakarítani^ a ba­romfinevelésben. Ezekben a neveldék- ben a fűtés és a szellőztetés megoldá­sa volt a legnagyobb feladat, de látja, sikerült megvalósítanom — mutat egy nagyobb térforgató gépre. Budaházán (Budince) szintén egy régi tehénistálló felé tartunk. Amint benyitjuk az ajtót, legelőször az tű­nik fel, hogy itt nem csapja meg az orromat az istállószag. — Terveim alapján alakítottuk át borjúneveidének ezt az istállót. Há­romszázhúsz borjú van itt. Az istálló üzemeltetése automatizált. Visszamenet a kaposi központba, még néhány gazdasági udvarra ugrunk be. Az egyikben a szárító berendezést, a másikban a csíráztató termet nézzük meg. Sponták György itt is, ott is ér­dekes módosításokra, újításokra hívja fel a figyelmemet. Kapósra érve, a sok új dolog láttán szinte fáradtan szállók ki az autóból. Már búcsúzkod- nom illene, de még kíváncsi vagyok arra, miért szereti Gyuri bácsi ezt a munkát. — Nem tudom megmondani. Ezen még nem volt időm gondolkodni — mondja félig tréfásan, majd hozzá­teszi: — Ez az életem. . Kezet rázunk. — Örülök, hogy megismertem — mondom neki őszinte érzésekkel telve. SZASZÁK GYÖRGY Így születnek a találmányok és az újítások. A rajztáblánál Sponták György

Next

/
Thumbnails
Contents