Új Szó, 1974. november (27. évfolyam, 258-283. szám)

1974-11-01 / 258. szám, péntek

Világ proletárjai, egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1974. november 1, PÉNTEK BRATISLAVA m XXVII. ÉVFOLYAM 258. szám Ára 50 fillér A szocialista törvényesség helyzetéről lárgyall a Szlovák Nemzeti Tanács Á Szlovák Nemzeti Tanács tegnapi 14. ülésének napirend­jén szerepelt a szocialista tör­vényesség helyzete a Szlovák Szocialista Köztársaságban. A tanácskozáson, amelyet Ondrej Klokoč, az SZNT elnö­ke nyitott meg és vezetett, részt vett Dalibor Hanes, a Szövetségi Gyűlés alelnöke, a Nemzetek Kamarájának elnöke. A szocialista törvényesség helyzetéről szóló jelentést — különös tekintettel a szocialis­ta gazdaság védelmére — dr. Martin Kováč, az SZSZK fő­ügyésze adta elő. dolgozók társadalmi tudatát is károsan befolyásolja. A szocialista gazdaságot megkárosítja a fegyelmezetlen­ség, a munka jog ós a gazdasági jog előírásainak megszegése, a műszaki és technológiai nor­mák meg nem tartása, a mun­kabiztonsági rendszabályok, a tűzvédelmi előírások stb, meg­szegése. Az SZSZK főügyésze hangsú­lyozta, hogy a szocialista gaz­daság védelme nem merülhet ki csupán a bírságok kiszabásá­ban. Ezt az állami szervek, a •gazdaságirányítási szervek és Felvétel az ülésteremből A jelentésben rámutatott a szocialista törvényesség meg­sértésének kulcsproblémáira, főleg a szocialista gazdaság vé­delme terén, majd felsorolta a társadalom elleni bűncselekmé­nyek hatékony megelőzésének reális lehetőségeit. A bűnözés megelőzése egyik fő feladatá­nak jelölte meg a bűncselek­mények elleni összpontosított és céltudatos küzdelmet, a szo­cialista gazdaság elleni vétsé­gek megelőzését. A gazdasági fegyelem megbontásának egyes komoly formái még gyakran előfordulnak, ami annak tulaj­donítható, hogy elégtelen a szocialista vagyonról való gon­doskodás. Ez nemcsak gazda­sági károkat okoz. hanem a ÍZ. Repová — CSTK) a társadalmi szervezetek rend­szeres szervezési, ellenőrzési és nevelési tevékenységeként kell értelmeznünk. Megemlítet­te a megelőző intézkedések foganatosításának fontos sze^ repét a bűnözés elleni harcban, s ugyancsak az állampolgárok szocialista jogtudata elmélyíté­sének fontosságát. A vitában felszólalt dr. Miloš Marko képviselő. Hangsúlyozta, hogy az alkotmányjogi bizott­ság és az SZNT más bizottsá­gainak képviselői a jelentés előkészítésekor részt vettek az üzemekben végzett ellenőrzé­sekben, s az SZNT képviselői e jelentés összeállításakor is ra­gaszkodtak ahhoz az eljárás­hoz, amely tulajdonképpen munkájuk szerves része — a dolgok felülvizsgálása saját vá­lasztókörzeteikben. Ugyanakkor rámutatott az SZSZK kormá­nyának az ágazatok, az ügyész­ség, a Közbiztonsági Testület, a bíróságok konkrét intézkedé­sei foganatosításában kifejtett fokozott igyekezetére a szocia­lista törvényesség megszilárdí­tása érdekében, s egyben azok­ra az eredményekre, amelye­ket a nevelőm unkában értek el. Szélt még a ' megelőző, a megtorló, az eszmei-nevelési és szervezési intézkedésekről, amelyek a bűncselekmények okainak kiküszöböléséhez és a bűncselekmény elkövetése le­hetőségeinek meggátolásához, valamint a bűnözők hatéko­nyabb büntetéséhez vezetnek. Ezzel kapcsolatban hangsúlyoz­ta, mennyire szükséges e prob­lematika komplex megoldása, az irányítással, a munkaszerve­zéssel, a társadalmi szerveze­tek, főleg a Forradalmi Szak- szervezeti Mozgalom és a Szo­cialista Ifjúsági Szövetség na­gyobb aktivitásával szembeni igények fokozása. Alojz Mikušinec, Ondrej Súle- ty, Jozef Feriančík és Franti­šek Huľko képviselők választó- körzeteikből merített konkrét példákon ismertették a jogi ne­velés problematikájának, a jog­tudat és a jogi propaganda el­mélyítésének szerepét, s a tár­sadalmi szervezetek feladatait a megelőző nevelési tevékeny­ségben. Dr. Ladislav Abrahám képvi­selő hangsúlyozta, hogy a For­radalmi Szakszervezeti Mozga­lom a bírósági szervekkel egyetértve a gazdasági bűnö­zést társadalmunk fejlődése egyik fékezőjének tartja. Szak- szervezetünk a gazdasági bű­nözés elleni küzdelemben a funkcionáriusi aktíva figyelmét elsősorban a szakszervezeti ta­gok és a lakosság körében vég­zett politikai-nevelési munkára irányítja. „A dolgozók kezdeményezé­sének rendszeres fejlesztésével nem csupán a munka maga­sabb színvonalára és lobb mi­nőségére törekszünk — mon­dotta —, hanem a társadalmi [Folytatás a 2. oldalon) A CSKP KB NAPIRENDEN fi (ČSTK) — Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bi­zottsága táviratban üdvözölte Venezuela Kommunista Pártjá­nak V. nemzeti kongresszusát, amelyet a napokban tartanak Caracasban, az ország fővárosá­ban. A központi bizottság táviratá­ban annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy Venezue­la sokévi osztályharcokban megedződött kommunista pártja a venezuelai munkásosztály és a többi dolgozó élén továbbra is folytatja döntő harcát a mono­polkapitalizmus ós az imperia­lizmus ellen. Küzdeni fog a népnek az ország természeti kincsei kiaknázására való jo­gaiért, a demokratikus szabad­ságjogok és a szociális vívmá­nyok kiterjesztéséért, valamint a marxizmus-leninizmus eszmél­jek teljes győzelméért. Hazánk egyik legnagyobb ko­hóüzemében, a Kelet-szlovákiai Vasműben tegnap délután vál­lalati konferenciát rendeztek a vezető műszaki dolgozók részé­re, melyen jelen volt Rudolf Ne- tik elvtárs, az SZLKP Kelet­szlovákiai Kerületi Bizottságá­nak titkára is. A konferencia a CSKP KB májusi plenáris ülése határoza­tainak szellemében — Anton Zu­pának, a vállalati pártbizottság elnökének, valamint Jaromír Bfezinának, a Vasmű főmérnö­kének és más szakembereknek beszámolói után — a Vasműben megvalósítandó tudományos­műszaki fejlesztés kérdéseivel foglalkozott. Az ezzel kapcso­latos feladatok az újfajta acél­gyártásra, a technológiai folya­matok számítástechnika által történő irányítására, a vállalati termelési alap fejlesztésére, az anyagforrások és tartalékok gazdaságosabb felhasználásá­ra, a komplex szocialista racio­nalizálásra és a dolgozók kez­deményezésével kapcsolatos tennivalókra irányulnak. A felszólalásokban külön hangsúlyt kapott a jó minőségű leihezgyártás kérdése. A cseh­szlovák autóipar leinezszükség- letének jelentős részét a Vasmű biztosítja. A következő két esz­tendő folyamán közel száztíz ezer tonna karosszériaiemezt szállít a Mladá Boleslav-i Au­tógyár részére. 1976-ban már a Kelet-szlovákiai Vasmű egy­maga látja el ezt az autógyárat a szükséges mennyiségű és mi­nőség karosszérialemezzel. A Vasmű dolgozói vállalták, hogy az elkövetkező két év alatt a le­mez minőségét legalább ötven százalékkal növelik, ennél a műszaki fejlesztés segítségével közel kétmillió koronát takarí­tanak meg. f ikj Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára és Andrej Gromiko külügyminiszter, Illetve Helmut Schmidt nyugatnémet szövetségi kancellár és Hans-Dietrich Genscher külügyminiszter Moszkvában aláírják a két ország közötti gazda­sági együttműködésről szóló megállapodást. (ČSTK — TASZSZ felv.) Szovjet—nvugatnémet megállapodás Moszkva — A Szovjetunió kormánya ós a Német Szövetsé­gi Köztársaság kormánya kö­zött létrejött megállapodás, amelyet szerdán írt alá Moszk­vában egyrészről Leonyid Brezs­nyev, az SZKP Központi Bizott­ságának főtitkára és Andrej Gromiko, a Szovjetunió kül­ügyminisztere, másrészről Hel­mut Schmidt nyugatnémet szö­vetségi kancellár és Hans- Dietrich Genscher ulkancellár, külügyminiszter kimondja: a Szovjetunió és a Német Szövet­ségi Köztársaság a jövőben is fejleszti és tovább szélesíti az együttműködést gazdasági, ipa­ri és műszaki területeken. A megállapodás előirányozza az ipari kooperáció fejlesztését és az együttműködés kiszélesíté­sét a nyersanyag és az ener­gia termelés területén. A két ország szervezeteinek ebben až együttműködésben való részvé­tele egyebek között szabadal­mak, licencek átadását, gép és gépi berendezések szállítását jelentheti. A két állam képviselői éven­te legkevesebb egy ízben hol Bonnban, hol Moszkvában ta* lálkoznak a megállapodás telje­sítésének ellenőrzése céljából. Az 1971. szeptember 3-án meg* kötött négyoldalú megállapodás* nak megfelelően ez a megálla­podás a megszabott előírások­nak megfelelően Nyugat-Berliin- re is vonatkozik. A megállapodás, amely alá* írásának napján lépett hatály­ba, nem érinti a Szovjetunió és a Német Szövetségi Köztársa­ság régebben megkötött kétolda­lú és sokoldalú szerződéseit éš egyezményeit. Az arab államfők elutasítják a lépcsőzetes rendezést Kairó — Szadat egyiptomi el­nök rabati sajtóértekezletén, amelyről röviden beszámoltunk, megerősítette: nem lehet szó ar­ról, hogy csupán az egyiptomi fronton valósítsák meg az újabb izraeli csapatkivonást. Vala­mennyi fronton végbe kell men­nie a kivonulásnak. Szadat kijelentése összhang­ban van az arab csúcsértekezlet döntésével. Az egyértelmű állásfoglalás jelentőségét növeli az a tény, hogy Kissinger amerikai kül­ügyminiszter rövidesen vissza­tér a Közel-Keletre a korábban megkezdett közvetítő tárgyalá­sok folytatása végett. Mint is­meretes,, Kissinger a genfi bé- toeértekezleten kívül, újabb két­oldalú csapatszétválasztási meg­állapodások formájában szorgal­mazza a rendezési kísérletek folytatását. Ami a szovjet-egyiptomi kap­csolatokat illeti, Szadat elnök rabati sajtóértekezletén kije­lentette: „Egyiptomnak jó kap­csolatai vannak a Szovjetunió­val. Reméljük, hogy mindez még érzékelhetőbbé válik Leonyid Brezsnyev kairói látogatóm ide­jén.“ Amman — A rabati* arab csúcstalálkozóról hazatérve Husszein jordániai uralkodó szerdán rádió- és tévébeszédé­ben foglalkozott a palesztin kérdésben született megáltopo-' dással. Mint mondotta, országa „tá­mogatni fogja a palesztínal fel­szabadítási szervezet jövőbeli kötelezettségeinek teljesítésé­ben mind nemzeti, mind nem­zetközi szinten.“ Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is otthont kíván adni minden Pa­lesztináinak, aki — nemzeti jo­gainak elvesztése nélkül — jor­dániai állampolgár kíván ma­radni. Az uralkodó utalt rá, hogy kormánya továbbra is vállalja a Jordán folyó nyugati partján a polgári közigazgatás pénzügyi fenntartását és az ottani lakos­ság anyagi támogatását. Moszkva — A Pravda csütör­töki számában az arab állam­fők rabati csúcsértekezletével foglalkozik. Mint megállapítja: .a találkozó egyik eredménye, trogy áthidalják a Jordánia és a PFSZ között a közel-keleti ren­dezés ügyében fennállt nézet* különbséget. B. Kotov, a lap rabati tudósí­tója rámutat: a marokkói fővá­rosban világosan kijelentették, hogy az arab államfők elutasí­tanak mindenfajta „részleges“ „lépcsőzetes“ vagy elszigetelt rendelési tervet. Az arab orszá­gok az izraeli csapatok teljes (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents