Új Szó, 1974. október (27. évfolyam, 232-257. szám)

1974-10-01 / 232. szám, kedd

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Világ proletárjai, egyesüljetek! 1974. október 1. KEDD BRATISLAVA • XXVII. ÉVFOLYAM 232. szám ® Ára 50 fillér Propagandisták Pártunk alapszervezeteiben ezekben a napokban kezdődik meg a pártoktatás. Ez a sajátos jellegű felnőttoktatás a párt munka egyik igen fontos területe és a párttag eszmei-politikai továbbképzését szolgálja. A pártoktatás tulajdonképpen a párt tagság alapfokú marxista—leninista oktatása és nevelése. Tar­talma a CSKP XIV. kongresszusa határozatának valamennyi fő kérdéscsoportját és témáját felöleli. Foglalkozik a szocializmus felépítésének legfontosabb célkitűzéseivel, a népgazdaság, a társadalmi és állami élet, az ideológia, a tudomány, a kul­túra, a világnézet és az erkölcs kérdéseivel, a pártszervezetek munkájával, a pártélet fejlesztésének a feladataival, a nem zetközi politika időszerű kérdéseivel és számos más közérdek­lődésre számot tartható témával. Szerepe, küldetése azért is fontos és szinte nélkülözhetetlen, mert csak az lehet a párt tagja, aki magáévá teszi és terjeszti a marxista—leninista esz­méket, képviseli a párt politikáját, harcol a burzsoá Ideológia és erkölcs maradványai ellen. A pártoktatás lehetővé teszi, hogy a párttag felkészüljön e feladatok teljesítésére. A pártoktatásban részt vehetnek — és évről-évre egyre na­gyobb számban részt is vesznek — a pártonkívüliek is. Első­sorban azok. akiknek társadalmi-közéleti tisztsége igényli Ideológiai képzettségük növelését, és ők maguk is szükségét érzik a világnézeti képzésnek, a politikai és társadalomtudo­mányi ismereteik gazdagításának. Az oktatás önkéntes. A jelentkező hallgató maga dönti el, hogy melyik oktatási formában tanulna a legszívesebben. Az oktatási formát nem ismerő tagokat a pártbizottság világosítja fel a lehetőségekről, és osztja be az illető egyéniségének leg­jobban megfelelő tanulócsoportba. Az oktatás sikere jelentős mértékben a propagandisták munkájától függ. A propagandis­tákat a pártbizottság választ ja ki, és bízza meg az oktató munkával, szemináriumok vezetésével. E feladatot jól. csak az végezheti el, aki megfelelő elméleti-politikai képzettséggel, he­lyi ismeretekkel és bizonyos pedagógiai tapasztalatokkal és érzékkel is rendelkezik. A propagandistának alaposan ismer­nie kell politikánk lényegét, az oktatás tárgyát, tartalmi és módszertani sajátosságait, követelményeit. Az elmúlt két hónap, a nyári szünet a pártoktatásban is a felkészülés időszakát/ jelentette. A járási és a kerületi pártbi­zottságok külön tanfolyamokat rendeztek, módszertani utasí­tásokkal látták el a propagandistákat, a pártoktatás vezetőit. Nyomatékosan felhívták a figyelmet arra, hogy a pártoktatás — amely a propagandamunka szerves és nagyon fontos része —- a marxizmus—leninizmus tanításának rendszeres, tudomá­nyos igíhiyű terjesztése, magyarázása, oktatása és védelme. Szerepe és feladata: a párt és a kormány célkitűzéseinek és az ebből adódó feladatoknak elméletileg alátámasztott ismer­tetése, elfogadtatása. Korunk — a társadalmi forradalmak és a tudományos-mű­szaki forradalom kora — szinte naponta vet fel új és új kér­déseket. A propagandistáknak ebben a helyzetben — a pártok­tatás keretében is — az az elsőrendű feladatuk, hogy az ese­ményeket összefüggően, marxista—leninista szempontból, tudo­mányos igénnyel értékeljék és magyarázzák. A propagandamunka akkor tudományos, ha gazdag ismeret­anyagra épült és elsődleges feladatának a tudományos világ­nézet terjesztését tekinti, ha elősegíti a valóság reális megis­merését, ha hozzájárul a munkásosztály érdekeinek a feltá­rásához és érvényesüléséhez. Fontos követelmény az is, hogy igaz legyen, amit mond. A tudományos igényű propagandára is érvényes az, hogy a kívánalmat nem szabad valóságnak feltüntetni. Erőnk eszménk igazában rejlik. Az osztályszemlélet harcosságot, az osztálycélok nyílt hir­detését, a marxista—leninista eszmék tisztaságának védelmét, a párt és a szocializmus ügye iránti elkötelezettséget jelent. A marxizmus—leninizmust éppen ezért a propagandisták is ne csak hirdessék, e világnézetnek, tudománynak és vizsgálódási módszernek ne csak a betűjét ismertessék meg és tanítsák, hanem szellemét, szemléleti módját, magatartási normált is gyökereztessék meg, tegyék minél szélesebb körben elterjedté. Az elmélet és a gyakorlat egységének a követelménye kap­csán mindenekelőtt azt szükséges tudatosítani, hogy világnéze­tünk, eszmerendszerünk igazságai nem elvontan, hanem a gya­korlatban élnek. A párt politikája sem elvontan, hanem a gya­korlati életben jut kifejezésre, valósul meg. A propagandista akkor dolgozik jól, ha ismereteit a szocialista építés politikai és gazdasági tapasztalataira építi, az elméleti fejtegetésekkor is a gyakorlati életből indul ki, és állandóan szem előtt tart­ja, hogy a mi társadalmunkban a fő és a meghatározó tényező a munka. Az embereket is aszerint értékeljük, hogy ki hogyan dolgozik, ki mit ad a társadalomnak, a közösségnek. Segítse a propagandista az erkölcsi és gazdasági ösztönzők helyes alakulását, fejlessze azt a tudatot, hogy az egyének érdekei csak a társadalmi fejlődés útján érvényesülhetnek. Egyben harcoljon az olyan gyakorlat és felfogás ellen, amely csupán a jövedelmet, a megkereshető koronákat veszi figyelembe, más szóval csak az anyagiakat nézi, „a pénzre bukik“, és nein törődik az elvégzett munka erkölcsi-politikai értékével. A pártok tatás is, a propagandisták munkája Is komplex fel­adat. Egyformán igényli — és ha eredményes egyformán ér­vényesíti — a kommunista nevelést, az oktatást, az önálló marxista—leninista godolkozásra való késztetést, és a felké­szítést a gyakorlati munkára, az eredményes cselekvésre. Az elmúlt években a pártoktatás Iránt az érdeklődés töme­gessé vált, és sikerült a tanítást a legtöbb helyi szervezetben színvonalassá tenni. Az eredményhez mindkét esetben jelentő­sen hozzájárultak a propagandisták. Sok tekintetben rajtuk múlik az is, hogy milyen sikereket érünk majd el a most induló oktatási évben. Csehszlovák—szovjet barátsági nagygyűlés Ostraván A SZOVJETUNIÓ LEGFELSŐBB TANÁCSÄNAK KÜLDÖTTSÉGE AZ ÉSZAK-MORVAORSZÁGI KERÜLETBEN A Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsának öttagú küldöttsége, amely Vlagyimir Vasziljevics Scserbickijnek, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága Politikai Bizottsága tagjának, az Ukrajnai KP KB első titkárának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége tagjának vezetésével tartózko­dik hazánkban, tegnap Ostravá- ra látogatott. A város határán a vendége­ket Karét Matl, a városi párt­bizottság vezető titkára és Eduard Foltýn, Ostrava főpol­gármestere üdvözölte. Jelen volt Alois Indra, a CSKP KB Elnökségének tagja, a Szövet­ségi Gyűlés elnöke, Miroslav Mamuta, a CSKP Észak-morva- országi Kerületi Bizottságának vezető titkára, Vlagyimir Vla- gyiniirovics Maokevics, a Szov­jetunió csehszlovákiai nagykö­vete és más vendégek. A szovjet vendégek vörös vi­rágcsokrot helyeztek el Andrej (vanovics ]ereinenkónak, a vá­ros felszabadítójának, Oslrava díszpolgárának az emlékművé­nél. A küldöttség tagjait Bed- rieh Majerek, a kerületi nem­zeti bizottság alelnöke, a hiva­talos kíséret tagja tájékoztatta a kerület helyzetéről és fejlő­déséről. Eduard Foltýn, Ostarava fő­polgármestere beszédében rá­mutatott, hogv Ostarava már a II. világháborúi befejezése óta baráti kapcsolatot tart fenn Volgograddal. Scserbickij elvtárs köszöne­tét mondott a szívélyes fogad­tatásért, majd a vendégek a zászlódíszbe öltözött utcákon a dolgozók éljenzése közepette a Klement Gottwald Kohóba haj­tattak. A küldöttséget a szocializ­mus első létesítményében Vác­lav Koöar vállalatigazgató kö­szöntötte, majd röviden ismer­tette a vállalat múltját, jelenét és távlatait. Ennek keretében hangsúlyozta a csehszlovák— szovjet együttműködés jelentő­ségét. A küldöttség tagjai ezt köve­tően meglátogatták az egyes üzemrészeket. A szovjet vendégek a vállalat főkapuja előtt koszorút helyez­tek el Klement Gottwald szob­ránál. Ugyancsak ezen a helyen gyűltek össze a Klement Gott­wald Űj Kohómfl dolgozóinak ezrei, valamint a közeli város­negyedek lakosai. Az emelvé­nyen foglaltak helyet a szovjet vendégek, és a hivatalos kísé­ret tagjai Alois Indra és Miro­slav Mamula elvtárs vezetésé­vel, továbbá V. V. Mackevics szovjet nagykövet és a kerület, a város politikai és közéleté­nek képviselői és a vállalat vezetői. Josef Toiuááeknek, az üzemi bizottság elnökének megnyitó­ja után Miroslav Mamula elv­társ mondott beszédet. Rámu­tatott, hogy milyen nagy hő­siességgel harcoltak a szovjet állampolgárok hazánk és az észak-morvaországi metropolis felszabadításáért. Kiemelte a Szovjetunió békés külpolitiká­jának eredményeit, és hangsú­lyozta, hogy ez rendkívül nagy jelentőségű a szocialista orszá­gok további békés fejlődése számára. — A népgazdaság, a politika és az eszmei nevelés területén az észak-morvaországi kerület kommunistái és dolgozói azért tudtak szép eredményeket el­érni, mert szilárdan támaszkod­tak a Szovjetunióra. A Szovjet­unió külpolitikájának köszön­hető, hogy a XIV. kongresszus után a szocialista építőmun­kánkat nein fékezték nemzet­közi konfliktusok, ennek kö­szönhetők azok az eredmények, amelyekkel dolgozóink hazánk felszabadulásának 30. évfordu­lóját akarják köszönteni —* mondotta M. Mamula elvtársi. Ezt követően Vlagyimir Vaszll- jevics Scserbickij elvtárs, u szovjet küldöttség vezetője mondott beszédet. A Klement Gottwald Oj Kohó nevében a vendégeket Michal Honko, a szocialista munka hő­se, szocialista munkabrigád-ve- zető és Jarmila Dybaliková szo­cialista munkabrigád vezető, a vállalati pártbizottság elnöksé­gének tagja köszöntötte. Ezt követően Alois Dvorak, a vál­lalati pártbizottság alelnöke felolvasta a szovjet népnek küldendő üdvözlet szövegét, amit a jelenlevők lelkes tapsa közepette adott át a szovjet küldöttség vezetőjének. A barátsági gyűlés az Inter- naciouálé hangjaival 6 t véget A szovjet vendégek este Őst* raváról Prágába utaztak. ANDREJ GROMIKO VARSÓBAN Magas lengyel kitüntetés a szovjet külügyminiszternek Andref Gromiko szovjet külügyminiszter lengyel kollégájával, Štefan Olszowskioal tárgyal. (Telefoto — ČSTK — CAF) Varsó — Andrej Gromiko, az SZKP KB tagja, a Szovjetunió külügyminisztere, aki a lengyel kormány vendégeként vasár­nap érkezett hivatalos varsói látogatásra, hétfőn délelőtt a kétoldalú együttműködés és a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseiről tárgyalást folyta­tott ,Stefan Olszowskl külügy­miniszterrel. COSTA GOMEZ TÁBORNOK AZ ÚJ PORTUGÁL ELNÖK Spinola lemondott Lisszabon — Spinola portugál köztársasági elnök hétfőn dél­előtt elhangzott beszédében be­jelentene, hogy lemond. Antonio de Spinola tábornok azzal indokolta meg elhatározá­sát, hogy lemond államfői tiszt­ségéről, hogy — úgymond — a, fasizmust megdöntő fegyveres erők mozgalma eltért eredeti programjától. Hevesen bírálta a fasizmust megdöntő fegyveres erők mozgalmának demokrati­zálási és a gyarmatosítás fel­számolására irányuló program­ját. Azt mondta, hogy Portugá­liában általánossá vált az anar­chia és a gazdasági káosz. Az államfő rádió- és televí­ziós beszédét 11,35 órakor fe­jezte be. Még egy utolsó felhí­vást intézett a portugálokhoz, arra szólítva fel őket, hogy őrizzék meg „demokratikus szellemüket“. Spinola államfő lemondása azután történt, hogy a portugál államtanács vasárnapi rendkívü­li ülésén állást foglalt a fegy­veres erők mozgalma által ki­bontakozott demokratikus fo­lyamat folytatása és a gyarma­ti rendszer felszámolása mel­lett. Ez egyszersmind azt jelen­tette, hogy a hatalomból ki kell lFolytatás a 2. oldalonJ Andrej Gromiko megérkezése­kor a varsói repülőtéren új­ságírók előtt az alábbi nyilat­kozatot tette: A békéért, és a nemzetközi biztonságért folyó történelmi méretű küzdelemben a Szovjet­unió, a Lengyel Népköztársaság és szocialista közösségünk töb­bi országa egységfrontban, ba­ráti egyetértésben vesz részt. A testvéri országok külpolitikai akcióinak összehangolása ma elmá jültebb és hatékonyabb, mint eddig bármikor volt. Ép­pen ez teszi lehetővé számukra, valamennyiük számára, hogy együttesen és országonként kü- lön-külön impozáns eredménye­ket érjünk el a nemzetközi szin­téren. Számukra drága az a baráti és testvéri viszony, amely párt­jaink, országaink és népeink között kialakult. A szovjet ve­zetőség nevében ismét hangsú­lyozni kívánom, hogy a nemzet­közi ügyekben nincsen fonto­sabb feladatunk, mint a szocia~ lista közösséghez tartozó vala­mennyi ország szoros együtt­működésének szüntelen erősíté­se. Tegnap a késő délelőtti órák­ban a LEMP KB székházában (Folytatás a 2. oldalonj

Next

/
Thumbnails
Contents