Új Szó, 1974. szeptember (27. évfolyam, 206-231. szám)

1974-09-01 / 206. szám, vasarnap

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Világ proletárjai, egyesüljetek! 1974. szeptember 1. vasArnap BRATISLAVA xxvii. Évfolyam 206. szám 0 Ára 50 fillér- '-IÍÍh JH9 A Jozef Leuárt elvtárs vezette párt- és kormányküldöttség a kiállítás megtekintésére indul. (Tóthpál Gyula felvétele) MezögazÉSÉgunktegnap, maésholnap MEGNYÍLT AZ AGROKOMPLEX ‘74 KIÁLLÍTÁS Tegnap Ni Irán ünnepélyes keretek között megnyitották az Agrokomplex ’74 országos me­zőgazdasági kiállítást, amely­nek központi jelszava: „A me­zőgazdaság és az élelmezésügy tegnap, ma és holnap". A kiállítás megnyitásán részt vett párt- és állami küldöttsé­get /öze/ Lenárt, a CSKP KB Elnökségének tagja, az SZLKP KH első titkára vezette. A de­legáció tagjai voltak: Ján Janik, az SZLKP KB Elnökségének tag­ja, ,1 ívű iltlíái’d, Bohuslao ve- veia szövetségi mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, Ig­nác Janák, az SZLKP Nyugat- Szlovákiai Kerületi Bizottságá­nak vezető titkára és Ondrej Hulec, a Szlovákiai Földműve­sek Szövetsége KB elnöke, A vendégek között voltak La­dislav Abrahám» az SZLKP El­nökségének tagja, a Szlovák Szakszervezetek Tanácsának el­nöke, Rudolf Vanto, az SZLKP KB osztályvezetője, valamint po­litikai és közéletünk további vezető személyiségei. Jelen volt még Mihail Mihajlovics Gyejev bratislaval szovjet főkonzul, va­lamint a Szlovák Nemzeti Fel­kelés több résztvevője. Az ünnepélyes megnyitó résztvevőit fán fanovic, az SZSZK mezőgazdasági és élel­mezésügyi minisztere üdvözöl­te, majd ezt követően Ján Ja­nik elvtárs mondott beszédet. Mint bevezető szavaiban hang­súlyozta, kedves feladatnak tesz eleget, amikor megnyitja az Agrokomplex ’74 kiállítást. Hi­szen ez év nagy jubileumaihoz, a Szlovák Nemzeti Felkelés 30., hazánk felszabadításának 29. és a szocialista mezőgazdaság épí­tésének 25. évfordulójához az Agrokomplex ’74 méltó létesít­mény, amely tulajdonképpen u szocialista nagyüzemi mezőgaz­dasági termelés eredményeinek a kiállítása. Azokra az időkre emlékeztet, amikor dolgozóink a kizsákmányolás ellen és a sza­badságért harcoltak, hiszen a föld igazságos elosztásának gondolata már e harcok köze­pette megszületett. A továbbiakban Janik elv­társ beszélt az első egységes földművesszövetkezetek meg­alakulásáról, valamint arról az útról, amit mezőgazdaságunk dolgozói 1948 februárja után megtettek. A kiállítás — hang­súlyozta a továbbiakban Janik elvtárs — ennek a negyedszá zudos útnak állít méltó emlé­ket, szimbóluma a szövetkezeti dolgozók igyekezetének, az újért és a magasabb színvonal­ért folytatott harcának. Az Agrokomplex '74 azonban nemcsak értékel, hanem egyben előre is mutat. Az elért ered­mények mellett és a jelen fela datain túl, amelyek a XIV. párt kongresszusnak a mezőgazda­ságra vonatkozó határozataiból erednek, a jövőt, a fejlődés irá­nyát is megjelöli. Azt az új szakaszt, amelyben az eddigiek néi .még nagyobb hangsúlyt kap az összpontosított termelés, a szakosítás és a kooperáció, az utóbbi nemzetközi szinten is. Janik elvtárs beszédének be­fejező részében köszönetét mon­dott a tervezőknek és,az épí­tőknek, akik elsősorban az át­adást határidők lerövidítésével járultak hozzá, hogy e kiállí­tás megnyílhatott. Ezt követően Jozef Lenárt elvtárs elvágta a bejárat előtt kifeszített szalagot, majd Ján Janovic mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter a vendé­geket meghívta, tekintsék még a kiállítást. (Folytatás a 2, oldalon/ SIKEREKBEN GAZDAG NEGYEDSZÁZAD Párt- és konnányküldöttség Martinban (ČSTK) — Tegnap Martin­ban ünnepélyes nagygyűlésen emlékeztek meg a gépgyár (Turčianske strojárne) megala­pításának 25. évfordulójáról. A gyűlésen részt vett a CSKP KB és a szövetségi kormány kül­döttsége Peter Colotkának, a CSKP KB Elnöksége tagjának, a szlovák kormány elnökének a vezetésével. A küldöttség to­vábbi tagjai voltak: Karéi tloff- mann, a CSKP KB Elnökségé­nek tagja, az SZKT elnöke, Herbcrt Durkooič, az SZLKP KB Elnökségének tagja, az SZNT alelnöke és Pavol Bahyl, szö­vetségi -általános gépipari mi­niszter. felen volt Gerd König, az NDK csehszlovákiai rendkívüli "s meghatalmazott nagykövete. \ vendégekkel és az ünnepi gyűlés résztvevőivel Rudolf Kad- .ci vállalati igazgató ismertet­te a gyár történetét és jelenét. Hangsúlyozta, hogy a dolgozók becsületes munkáját több eset­ben magas kitüntetésekkel ju­talmazták. A vállalat termelési feladatai állandóan nőnek. Míg az üzembehelyezés 10. évfordu­lójának időszakában évente nem egészen 650 millió korona ér­tékű terméket állítottak elő, a 20. évforduló évében az előállí­tott termékek értéke 2,4 mil­liárd korona volt, ebben az év­ben pedig több mint 3,4 mil­liárd korona. Peter Colotka elvtárs a CSKP KB és a szövetségi kormány nevében üdvözölte a nagygyű­lést és beszédében méltatta az SZNF jelentőségét és eszmei hagyatékát, hangsúlyozva, hogy ez újkori történetünk legfonto­sabb történelmi jelentőségű ha­tárköve. A Szlovák Nemzeti Felkelés — mondotta Colotka elvtárs — Szlovákiában a leghaladóbb an­tifasiszta erők programja volt, azoké, akik a kommunisták ve­zetésével új szocialista köztár­saságot, a csehek és szlovákok egyenjogú olyan új köztársasá­gát akarták megteremteni, amit szilárd szövetségi kapcsolatok fűznek a Szovjetunióhoz. Ezzel kapcsolatban a szónok rámutatott, hogy milyen segít­séget nyújtott a fasizmus és a hazai klerofasizmus elleni harc­hoz a Szovjetunió. „E segítség nélkül nem lehetett győzelmet aratni, nem valósíthattuk vol­na meg az SZNF céljait, nem építhettük volna a mai szocia­lista Csehszlovákiát. Az a küz­delem, amit az SZNF-ben kezd­tünk el, ma sem végződik, mi­vel a hősies antifasiszta ellen­állás folytatása az építésben elért jelentős eredmény. A fel- szabadulás óta Szlovákiában több mint 300 fontos üzem épült, ezek közé tartozik a Martini Gépgyár is és számos más üzem. Szlovákia részará­nya az országos ipari termelés­ben — a háború előtti időszak­hoz viszonyítva — több mint háromszorosan nő és ma Szlo­vákia adja az ország ipari ter­melésének egynegyedét. (Folytatás a 2. oldalon) Ciprusi kibontakozás különböző előjelekkel locmnidesz volt a ciprusi puccs értelmi szerzője 0 Ml lesz a görögországi amerikai bázisok sorsa? 0 Elítélik az EOKA—2-t Athén — Konsztantin Kara manltsz görög miniszterelnök biztosította Rlerideszt, Ciprus ügyvezető elnökét, hogy Athén a ciprusi kérdés Igazságos rendezéséig politikai, erkölcsi és anyagi támogatásban része siti kormányát. Hozzáfűzte, hogy Görögország Kleridesz kormányát a szigetország „egyetlen törvéuyes kormánya­ként“ ismeri el. A görög állásfoglalást egy Athénben nyilvánosságra hozott közlemény tartalmazza, amely beszámol Karamanlisz és Klerl- desz telefonbeszélgetéséről. A beszélgetés során Kleridesz tá- jékozlatta a görög miniszterei nököt a ciprusi helyzet lég újabb fejleményeiről és a kor mányu előtt álló nehézségek­ről. Washington — /. F. Terhorst, a Fehér Ház szóvivője bejelen­tette, hogy Karamanlisz görög miniszterelnök levelet intézett Gerald Ford amerikai elnökhöz. Ebben a kormányfő hivatalosan tájékoztatta az Egyesült Álla­mokat Görögországnak arról a döntéséről, hogy kilép a NATO katonai szervezetéből és a jö­vőben csak a szervezet politi­kai testületének munkájában vesz részt. A levél nem tér ki arra, hogy mi történik a Görögor­szágban létesített amerikai tá­maszpontokkal. A megfigyelők szerint a gö­rög döntés érzékenyen érinti Washingtont, mert Görögország kivonulása a NATO katonai szervezetéből rést nyit a szö­vetség délkeleti szárnyában. Athén — Mavrosz görög kül­ügyminiszter október első felé­ben hivatalos látogatást tesz Olaszországban — közölték athéni jól értesült források. A görög diplomácia vezetője ezt megelőzően Franciaországba, az NSZK ba és Belgiumba látogat el. Mavrosz tájékoztatni fogja a négy ország kormányát Gö­rögországnak a ciprusi kérdés­sel kapcsolatos álláspontjáról és tárgyalásokat folytat a két­oldalú kapcsolatok megszilárdí­tásáról. Párizs — Makariosz érsek, Ciprus törvényes elnöke kijelen­tette, hogy Ciprust két szeren­csétlenség sújtja: a törökök és az EOKA-2 terrorszervezet bű­nöző tagjai. A francia televízió­nak pénteken este — néhány órával a politikai tanácsadója, Vasszos Lisszaridesz ellen meg­hiúsult merénylet után — adott nyilatkozatában rámuta­tott, hogy az EOKA-2 a politi­kai merényletek útjára lépett. Az ilyen bűntényeket meg kell torolni — mondotta. Törökország ciprusi jelenlété­ről szólva Makariosz emlékez­tetett arra, hogy Törökország az erő pozíciójából indul ki. ,,Készek vagyunk a tárgyalások megkezdésére, de fegyveres fe­nyegetés árnyékában nem lehet tárgyalni. Á tanácskozásokra csak bizonyos feltételek teljesí­tése után kerülhet sor. A török hadseregnek vissza kell vonul­nia a genfi értekezleten kije­lölt tűzszüneti vonalak mögé" — hangsúlyozta Makariosz. Nicosia — Golyózáport zúdí­tottak pénteken Nicosia köz­pontjában V a sszosž Lisszaridesz ciprusi politikus gépkocsijára. Lisszaridesz, az Egységes De­mokratikus Centrum Szövetség (EDEK) elnöke, Makariosz ér­sek háziorvosa csak könny eb­ben sérült meg, de a merény­lők golyói megölték gépkocsi­vezetőjét és számos járókelőt megsebesítettek. A politikus felesége London­ban kijelentette: semmi kétség nem férhet ahhoz, hogy a me­rényletet az EOKA-2 tagjai kö­vetlek el és a támadás csak azért következhetett be, mert a jelenlegi kormány nem hoz hatékony intézkedéseket a ter­rorszervezet ellen. A Makariosz kormányt meg­döntő július 15-i katonai állam­csíny után az EOKA-2 emberei országos hajtóvadászatot indí­tottak Lisszaridesz ellen, de nem sikerült elfogniuk a politi­kust, aki csak két héttel ezelőtt jött elő rejtekhelyéről. Athén — Joannidesz tábor­nok, a görög katonai rendőrség azóta leváltott parancsnoka dolgozta ki a ciprusi állam­csíny terveit — jelentette ki Makariosz érsek az Apogevma- tini című athéni napilapnak adott nyilatkozatában. A puccs előkészítésében aktív szerepet játszott a görög katonai rend­őrség jelenlegi parancsnoka és a hadsereg több magas rangú (Folytatás a 2. oldalon) Mozgolódnak a japán ultrák Tokió — Szombat déli jelen­tés szerint a Mitsubishi nehéz­ipari konszern tokiói székházá­ban időzített bomba okozta pénteki robbanás következtében nyolc ember vesztette életét és kélszáznyolcvanheten megsebe­sültek, köztük harminckilencen súlyosan. A japán rendőrség úgy véli, hogy a hadiipari konszern el­len végrehajtott terrorakció szélsőséges szervezet műve. Mint ismeretes, a Mitsubishi lát­ja el ágyúkkal, harckocsikkal, repülőgépekkel és hadihajók­kal, valamint rakétákkal a ja­pán hadsereget. A Mitsubishi az elmúlt évben mintegy hatvanhat milliárd jen értékű fegyvert és lőszert szállított a hadsereg­nek. Sőt, az utóbbi időben meg­kezdte a könnyűfegyverek ex­portját is. Az elmúlt két évben az ult- rabaloldali szervezetek számos esetben bírálták a Mitsubishi vezetőit és megtorlással fenye­getőztek arra az esetre, ha a monopólium nem szünteti be az ország újrafegyverzését szolgá­ló tevékenységét. A hatóságok azonban nem tulajdonítottak különösebb fontosságot a szél­sőségesek fenyegetőzéseinek an­nak ellenére, hogy immár több mint ötszáz ilyen szervezet mű­ködik Japánban és taglétszá­muk eléri a X20 000-et. A pénteki robbanás az eddi­gi legnagyobb méretű volt Ja­pán háború utáni történetében. Tokióban attól tartanak, hogy a Mitsubishi konszern központ­ja ellen végrehajtott merénylet csupán bevezetője annak a ter­rorhullámnak, amelyet a szél­sőséges szervezetek helyeztek kilátásba a nagyipar és a fegy­verkezés útjára lépett kormány Intézményei ellen. A japán fő­városban péntek óta másfélezer rohamrendőr őrzi az üzleti köz­pontokat, hogy megakadályoz­za az esetleges újabb bombame­rényleteket.

Next

/
Thumbnails
Contents