Új Szó, 1974. augusztus (27. évfolyam, 180-205. szám)

1974-08-01 / 180. szám, csütörtök

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Világ proletárjai, egyesüljetek! 1974. aupszte 1. CSÜTÖRTÖK BRATISLAVA • XXVII. ÉVFOLYAM 180. szám Ára 50 fillér Tűzszünet Cipruson Derűlátással fogadták a genfi egyezmény aláírását Kombájn kombájnt követ... (ČSTK-felvétel) A nyugat-szlovákiai kerület négy járása befejezte az aratást Túlszárnyalták a tavalyi csúcseredményeket Jelentés Jozef Lenárt elvtársnalk, a CSKP KB Elnöksége tagjának, az SZLKP KB első titkárának (ČSTK) — A nyugat-szlová­kiai kerület gabonatermő járá­sainak — a Dunajská Streda-i (dunaszerdahelyi), a galántal, a komárnói (komáromi) és a Nő­vé Zámky-i (érsekújvári) — pártbizottságainak, mezőgaz­dasági igazgatóságainak képvi­selői tegnap a délutáni órák­ban átnyújtották Mikuláš Va- lentoviő és Štefan Matejöík elvtársnak, az SZLKP nyugat­szlovákiai kerületi bizottsága titkárainak, valamint Ján Sa- bíknak, a nyugat-szlovákiai ke­rület mezőgazdasági igazgató­sága igazgatójának az aratás befejezéséről, az állami gabo­nafelvásárlási terv teljesítésé­ről, valamint annak a kötele­zettségvállalásnak a teljesítésé­ről szóló jelentést, amelyet a CSKP KB. a CSSZSZK kormá­nya és a CSSZSZK Szövetkezeti Földművesek Szövetsége Köz­ponti Bizottságának felhívása alapján tettek. Az SZLKP kerületi párttitká­A domboldalakon forgolódó kombájnok után sűrű ga­bonapor száll a levegőbe. A gépek kormányosai azonban rá sem hederítenek. Az se baj, ha izzadt bőrüket csípi a por. — Elég volt már a hűvös nyárból — jegyzi meg önfeled­ten Antal Laci, akit társa az imént váltott le, a ki tudja há­nyadik forduló után. Valóban elég volt a fázós na­pokból! Ez derül ki mind a kombájnvezetők, mind a mag­szállító traktorosok és az ara­tást irányító szövetkezeti ve­zetők szavaiból. Pavel Hojčka, a Veľké Túrov- ce-i (Nagy túri) Efsz elnöke Maiók József főagronómussal a szomszédos rozstábla termését mustrálgatja. Imitt-amott már jól lefeküdt a szalma. De a ka­lászok tömöttek, és a fejlett gabonaszemek kombájnra kínál­ják termésüket. Az előző napokhoz képest for­rón tűz a nyári nap, mégis eléggé nedvesek a gabonák. A reggeli szállítmányok nedves­ségtartalma megközelíti a 22 százalékot, ami 19 százaléknál a déli órákban sem száll alá. — Ezen úgy segítünk — ma­gyarázza Hojčka elvtárs —, hogy a gabona szárítására szerződést kötöttünk a ter­ményfelvásárló üzemmel. így folyamatosan arathatunk és ralnak átnyújtották a levele­ket — becsületbeli jelentésté­telt —, amelyekben közlik, hogy e napon teljesítették vál­lalásaikat a legfelsőbb párt- és állami szervek „Egy szem se vesszen kárba“ című felhívásá­ra válaszolva, a dicső történel­mi évfordulók — a Szlovák Nemzeti Felkelés, hazánk fel­szabadítása 30. évfordulójának és a szocialista mezőgázdaság fennállása 25. évfordulójának tiszteletére. A komárnói járás képviselői jelentették, hogy az állami ter­ven felül a kitűzött tíz százalé­kos túlteljesítés helyett a teg­napi napig 15 százalékkal több gabonát adtak el. A többi járásból is ugyancsak büszkén jelentették, hogy az idén rekordgabonatermést ér­tek el. Már ma kijelenthetjük, hogy az átlagos hektárhozam 55 métermázsa lesz. Minden járásban, hála a szovjet búza­fajták termesztésének, 70, sőt nem forog veszélyben a gabona minősége. Tovább bandukolunk a szö­vetkezet dimbes-dombos hatá­rában. A fennsíkhoz hasonló terepről jól belátni a falvakat, és a túlsó domb derekán húzó­dó mintegy 40 hektáros gyü­mölcsöst, amelyet tavaly tele­pített a szövetkezet. Sikeres aratás Itt húzódnak a szövetkezet gabonatáblái is, amelyek lejtői­ről művészet leszedni veszte­ség nélkül a gabonát. Persze Podskálecký Tibor, Csémi Zoltán, Baka Lafos, Csa- la Karcsi kombájnvezetők hoz­zászoktak a terephez. Mit szól­nak azonban a vendégek? — Vendégeink is hozzászok­tak az ilyen terephez, hiszen a zvolení járásból valók, ahol talán még rosszabbak a dom­borzati viszonyok, mint nálunk. Ám figyeljük csak a kombáj­nosok munkájátl A gépek las­san, méltóságteljesen kapasz­kodnak fel a lejtőn. Többször meg-megcsusszan a kerekük a süppedő talajon. Nagy érdeklő­dés árán lassan, de egyenletes ütemben haladnak egymás után. 80 métermázsás, de még ennél nagyobb átlagos hektárhozamo­kat is elértek. A Nové Zámky-i járásban — amint azt az elvtársak jelen­tették — a gabonatermesztés történetében eddig a leggazda­gabb termést érték el. Csúcs­teljesítményt jegyeztek fel pél­dául a Mironovszkaja 808 bú­zafajta termesztése terén: 8 hektárnyi parcellán 109 méter­mázsa volt az átlagos hektár­hozam, s az Ametiszt árpafajta 27 hektárnyi területen átlago­san 81 métermázsát adott. Az itt említett járások Szlová­kiának az első négy járását képviselik, amelyek tegnap szá­molhattak be büszkén kiváló eredményeikről. Ezt a CSSZSZK párt -és kormányszerveinek, a nagy hozamú szovjet gabonafaj­táknak, az aratógépeknek, a kombájnosoknak, a Nyiva és a Kolosz új szovjet kombájnok­(Folytatás a 2. oldalon) Ha a saját szememmel nem láttam volna, el sem hinném, milyen gyakran ürítik gabona­tartályukat a kombájnok. Bizo­nyára a termés is jő. — Ilyen gazdag termés so­hasem volt ezen a vidéken — mondja a főagronómus — ár­páink 48—50 mázsa körül fizet­nek, búzáink termése is megkö­zelíti a 80 mázsát. Egyébként ez az első közös aratásunk az itteni társult szövet­kezeteknek. A parcellák még szűkek, a kombájnoknak sok­szor kell rajtuk forgolódniuk. Most a tarlóhántással azonban kialakítják a nagyobb táblákat és jövőre már könnyebben bol­dogulhatnak, jobban kihasznál­hatják a gépek erejét. — Gépeink teljesítményére most sem lehet panasz — véli Ágoston József gépesítő. — Egy-egy kombájn naponta öt­hat hektár termését juttatja a magtárba. Igaz viszont, hogy nagyobb táblán ennél is na­gyobb teljesítményre lennének képesek. Az első közös aratás, három falu együttes erőfeszítése nagy jövőt tartogat a túriak számá­ra. Hiszen most is csak keve­sen, mindössze harmincán vesznek részt a gabonabetaka­rításban, a többiek igényes zöldség- és gyümölcstermesztés­ben dolgozhatnak. SZOMBATH AMBRUS Gén) — Ankara — Athén — London — New York — Ked­den este Genfben, hatnapos tár­gyalások után Callaghan brit, Mavrosz görög és Günesz tö­rök külügyminiszter a Nemze­tek Palotájában aláírta a cip­rusi garanciaszerződés megerő­sítéséről, valamint a tűzszünet­ről és más — Ciprussal össze­függő kérdésekről szóló nyi­latkozatot. Az aláírást köve­tően sajtóértekezletet tartott a görög és török külügyminisz­ter. Nicosia — Szerdán a már életbe lépett genfi megállapo­dásnak megfelelően, Ciprus egész területén betartották a tűzszünetet. Az éjszaka folya­mán csupán szórványos lövöl­dözések voltak hallhatók. Az élet kezd visszatérni a normá­lis kerékvágásba. Az üzletek mellett kinyitottak a bankok is, és beindult a közlekedés. A Londonban tartózkodó Ma­kariosz ciprusi elnök óvatos' fenntartással fogadta n genfi nyilatkozatot. Kijelentette, örö­mére szolgál, hogy a genfi tár­gyalások tűzszüneti megállapo dást eredményeztek, ami vé­get fog vetni a vérontás­nak és a to.vábbi szenve­déseknek. „Ugyanakkor nem mondhatom el, hogy elégedett lennék e megállapodás teljes tartalmával; annak legfontosabb részében, a török csapatok Cip­rusról történő kivonását illető­en, a megállapodás nagyon ho­mályos. Mindenesetre remélem, hogy az egyezmény első lépés lesz a Biztonsági Tanács július 20-i határozatának teljes egé­szében történő megvalósításá­ra.“ Washingtonban a Fehér Ház rövid nyilatkozatban üdvözölte a genfi megállapodást. Warren szóvivő hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok megítélése szerint a genfi nyilatkozat fontos lépés a ciprusi béke helyreállítása felé. Kurt Waldheim, az ENSZ fő­titkára Callaghan brit külügy­minisztertől — egy rövid levél kíséretében — megkapta a genfi megállapodás szövegét. Waldheim a dokumentumot to­vábbította Javier Perez de Cuellarhoz, a Biztonsági Ta­nács perui elnökéhez, aki ki­jelentette, hogy a tanács tanul­mányozza a megállapodás szö­vegét, mielőtt döntene, milyen Ismét gyilkolni készül a junta Terrorper Santiagóiban Santiago — A chilei légierő hadbírósága kedden hirdetett ítéletet annak a 67 vádlottnak az ügyében, akiket Salvador Allende törvényes kormányának támogatása miatt hazaárulás vádjával fogtak perbe. A hadbíróság négy személyt — köztük Carlos Lazot, az ál­lami bank volt alelnökét, a szocialista párt tagját — ha­lálra ítélt, ezen kívül 56 vád­lottra 300 naptól életfogytig- lanig terjedő börtönbüntetést szabott ki, három személyt pe­dig felmentett. A vádlottak többsége — számszerint 57 — a légierő tisztje, a többiek polgári sze­mélyek, köztük egy nő. A légi­erő haditörvényszéke által ki­hirdetett ítéleteket fosé Berdi- chowski katonai bírónak kell jóváhagynia, a halálbüntetése két pedig csak Pinochet tábor­nok, a chilei junta vezetője vál­toztathatja meg. további lépéseket tegyen a vi­lágszervezet a szigeten. Mavrosz görög külügyminisz­ter elégedetten nyilatkozott a megállapodásról, rámutatva, hogy a konferencia elérte a legsürgősebb kérdés megoldá­sát: véget vetett a katonai ak­cióknak és ily módon lehetővé vált az újabb vérontás elkerü­lése. Ciprus politikai jövőjét érintve emlékeztetett arra, hogy a megállapodás értelmé­ben a tárgyalások újabb sza­kaszában a három szavatoló ha­talom képviselőjén kívül részt vesz a szigetköztársaság két közösségének megbízottja is. Mint mondotta, a ciprusi görö­göket Kleridesz ügyvezető el­nök, a török közösséget pedig annak vezetője, Denktas fogja képviselni. Mavroszt megkérdez­ték Makariosz esetleges vissza­téréséről. A görög külügymi­niszter kijelentette: „Számunk­ra még mindig Makariosz a törvényes elnök, de nem reánk tartozik, hogy megoldjuk a te­vékenységével kapcsolatos problémákat. Ha a ciprusi nép — egy független állam népe — úgy dönt, hogy visszahívja, Gö­rögországnak nem lesz semmi­lyen ellenvetése”. Günes török külügyminiszter sajtóértekezletén görög kollé­gájához hasonlóan méltatta a létrejött megállapodást, és ki­jelentette, hogy az „nem csu­pán a ciprusi probléma megoldá­sa szempontjából jelentős, ha­nem Görögország és Törökor­szág közötti baráti, sőt együtt­működési kapcsolatok helyre- állítása szempontjából is. Gü­nes emlékeztetett arra, hogy a később megbukott görög kato­nai junta külügyminiszterével ottawai, majd brüsszeli találko­zójukon nem tudott eredmény­re jutni. Mavroszban viszont olyan tárgyaló partnerral talál­kozott, aki „nemcsak erkölcsi sikon értékes, hanem a két or­szág közötti viszonnyal kapcso­fPolytatás a 2. oldalon/ Velük a nehéz is könnyebb volt — Egri Ferenc riportja lyia döntünk a holnapról — írta: Miloslav Hruškovič, a CSKP KB Elnökségének pót­tagja, az SZLKP KB titkára Értékelés: kitűnő! — N. Filip riportja néphadse­regünk tüzéreinek életéről Az idő jelei — Balogh P. Imre írása Egy vita vége és — eleje — Illyés Gyula cikke A harcsa — Margita Vyskočilová elbeszélése Indiai mozaikok — II. — Kohán István riportja Fiatalokról fiataloknak Autósok, motorosok, stopl A 24 OLDALAS GAZDAG TARTALMÁBÓL A világhelyzet és a forradalmi folyamat — Borisz Ponomarjov tanulmá­nyának III. része ÚJ SZÓ

Next

/
Thumbnails
Contents