Új Szó, 1974. július (27. évfolyam, 153-179. szám)

1974-07-01 / 153. szám, hétfő

Világ proletárjai, egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1974. július 1. HÉTFŐ BRATISLAVA © XXVII. ÉVFOLYAM 153. szám Ára 50 fillér A Szlovák Nemzeti Felkelés, a szocialista hazafiság, a proletár nemzetköziség szellemeken Goekaszig az egvövétartozás szimkálima (Tudósítóinktól) — Szombaton ós vasárnap rendezték meg GombaszSgön a csehszlovákiai magyar dolgozók XIX. dal- és tánc-ünnepélyét. Az ünnepségen magas rangú párt- és állami küldöttség vett részt élén Peter Colotkával. a CSKP KB Elnöksége tagjával, az SZSZK kormányelnökével. A delegáció tagja volt Lórincz Gyula, a CSKP KB tagja, a CSEMADOK országos elnöke és Jozef Mravik. az SZSZK művelő­désügyi miniszterhelyettese. Megjelent továbbá Fábry Ist­ván, az SZNT alelnöke, valamint a kerületi, a járási, s a he­lyi párt- és állami szervek számos vezetője és képviselője. Ott volt Bjelik György, a Magyar Népköztársaság bratisla­vai főkonzulja is. M, Két napon át szórakoztatták legjobb hazai magyar, vala­mint szlovák, cseh, ukrán, len. gyei hivatásos és öntevékeny népi együtteseink a szép szám­ban összegyűlt közönséget. Mos­tani fellépésükkel újra bebizo­nyították, hogy megkülönbözte­tett figyelmet szentelünk a nép­művészet örökbecsű kincsei ápolásának és bemutatásának. Az Idei gombaszögi ünnepség kicsúcsosodását jelentette a szombat esti ünnepi nagygyű­lés, amelyen Lőrincz Gyula kö­szöntötte a vendégeket. Ma 19-edszer nyitjuk meg a ubiláló, negyedszázados CSE­ADOK országos dal- és tánc- ünnepélyét Itt a gombaszögi ré­ten. Mint az elsőt, úgy a mai ti. zenkilencediket, és reméljük, a jövőben a többit ts ugyanazzal a céllal rendezzük meg, hogy dallal, tánccal is közelebb hoz­zuk egymáshoz nemzeteinket és nemzetiségeinket, hogy kölcsö­nösen megismerjük egymás nemzeti kultúráját és megte­remtsük saját szocialista kultú. ránkat. Minden évben valamilyen Idő­szerű témakör adta rendezvé­nyünk eszmei keretét. Ml sem természetesebb, minthogy eb­ben az évben a Szlovák Nemze­ti Felkelés 30. évfordulóján ha­zánk történelmének a dicső napjaira emlékezünk, kegyelet­tel meghajolva azon hősök em­léke előtt, kik életüket áldoz­ták szabadságunkért. Hősökre emlékezünk, kik fegyverrel a kezükben harcoltak az Idegen fasiszta megszállók és a hazai fasiszta hordák ellen. 1944. augusztus 29-én a szám­belileg kis szlovák nemzet nagy nemzetté vált a világ közvéle­ménye előtt, egy csapásra meg­nyerve a világ haladó erőinek rokonszenvét, elismerését. Nem véletlen, hogy több mint húsz nemzet fia vett részt a Szlovák Nemzeti Felkelésben, a fasiz­mus elleni aktív harcban. E nemzetek fiai szolidaritással, vérrel, életük kockáztatásával, és ha kellett, feláldozásával emelték magasra a proletár nemzetköziség eszméjét A proletár internacionaliz­musnak ez a ragyogó példája kötelez bennünket e hagyomány tiszteletére, folytatására, hisz általa kaptunk újra szabad éle­tet. Szabad, békés életünket tük­rözi az évente megrendezett gombaszögi dal. és táncünne- pély, melyen hagyományosan lépnek fel magyar, szlovák, cseh, lengyel, ukrán együttesek, szereplők, de fellépett Itt már a felszabadító szovjet hadsereg együttese Is. Ma este a Köztár­sasági Érdemrenddel és a Mun­kaérdemrenddel kitüntetett Csehszlovák Állami Dal- és Peter Colotka elvtárs beszéde Tisztelt Elvtársak! Drága Barátaim! Kedves Ifjúság! Enged |ék meg. hogy Szlová­kia Kommunista Pártja Közpon­ti Bizottságának és a Szlovák Szocialista Köztársaság kormá­nyának nevében szívélyesen üdvözöljem Önöket, e gyönyörű dal- ós táncünnepély résztve­vőit, valamennyi becsületes polgártársunkat, akik áldozatos munkájukkal hozzájárulnak csehszlovák szocialista hazánk felvirágoztatásához. Külön szeretném üdvözölni a kulturális ünnepség rendezőit, elsősorban a CSEMADOK képvi­selőit, akiknek tevékeny mun­kája révén kialakult és Immár 19 éve ól ez a szép hagyomány. Őszintén örülünk, hogv eb­ben a festőt szépségű környe­zetben, a gombaszögl völgyben, a magyar nemzetiség legjobb dal- és táncegyütteseinek szem­léjén találkozhatunk, azokon a hagyományos ünnepségeken, amelyeken a csehek és a szlo­vákok. valamint a magyar és az ukrán nemzetiségű polgárok barátságát és testvéri együtt­élését, a Csehszlovák Szocialis­ta Köztársaság, nemzeteinek, és nemzetiségeinek egységét tűt- tatjuk kifejezésre. Az Idei gombaszögi találkozó rendkívüli jelentőségű, s ünne­pi lel legét fokozza az a tény, hogy a Szlovák Nemzeti Felke­lés és a cseh nép májusi fel­kelésének 30. évfordulója, va­lamint a szovjet hadsereg ál­tal történt felszabadításunk kö­zelgő 30. jubileuma Jegyében zajlik le. 96 A Szlovák Nemzett- Felkelés azoknak a nagy nemzeti és de­mokratikus forradalmi változá­soknak a kezdetét Jelentette, melyeknek eszmélt hazánk , fel- szabadulása utáo-„iy43 február­ját követőéin valósítottunk' meg, s melyek végül ■& a*szocialista társadalmi-, rendű^hh* ^győzelmét jelentették?­A Szlovák Nfšŕnzôrt Felkelés­ben népünk fegyvert ragadott a barbár fasiernus. a hitleri, a Tiso- és Horthy-rendszer erő­szaka, a dolgozók kizsákmá­nyolása és egész sor nemzet leigázása ellen. A Szlovák Nemzeti Felkelés­ben népünk fegyverrel a kéz­ben harcolt egy űj, nemzetiségi és szociális szempontból igaz­(FxAytatás & 2. oldalon j Táncegyüttest köszönthetjük kö rünkben. Engedjék meg, hogy minden szereplőnek, rendezőnek, mind­azoknak, akik évente és most is hozzájárultak a gombaszögi dal- és táncünnepély sikeres megrendezéséhez, a kerületi, a járási, a helyi párt- és állami szerveknek és magánszemélyek­nek, a CSEMADOK Központi Bi­zottsága, valamint Elnöksége nevében munkájukért köszöne­tét mondjak. Ezután felkérte Peter Colotka elvtűrsat, hogy tartsa meg ün­nepi beszédét, amelyet magyar nyelven Varga Béla, a CSEMA­DOK KB vezető tiktára olvasott fel. Két napon át vidám tánctól és daltól volt hangos a gombaszögi szabadtéri színpad. Jubileumi ünnepség a Dukla alatt (Tudósítónktól) — Vasárnap reggel az el­esett hősök svidníki emlékművének megkoszo­rúzásával folytatódott a csehszlovákiai ukrán dolgozók X. dal- és táncünnepsége. Az ünnep­ségen Jozef Lenártnak, a CSKP KB Elnöksége tagjának, az SZLKP KB első titkárának vezeté­sével megjelent a CSKP KB küldöttsége és az SZSZK kormányküldöttsége. A küldöttség to­vábbi tagjai vollak: Karol Martinka, a szlovák Tisztelt Elvtársak! Kedves Baráta in! Kedves Ifjúság! Enged|ék meg, hogy a CSKP Központi Bizottsága és az SZLKP Központi Bizottsága, az SZNT és a Szlovák Szocialista Köz­társaság kormánya nevében szívélyesen üdvözöljem mind­nyájukat, ünnepélyünk résztve­vőit, a svidníki Járás és Svid­ník város, valamint a Dukla alatti táj lakosságát és dol­gozóit. Nemes és egyben jelképere- fü, hogy éppen itt rendezik meg minden évben fesztiválju­kat. amely kifejezi szocialista életünk tettekben megnyilvánu­ló szeretetét. Ez a fesztivál egyidejűleg felidézi azok emlé­két. akik itt a szabad jelen&1 életüket áldozták. Manifesztál­ja a hűséget és odaadást né­pünk nemzeti ós szociális sza­badságért vívott harcának for­radalmi ideáljai lránt. Ukrán nemzetiségű polgártársaink ün­nepe ez, de ugyanúgy a szlo­vákok, a csehek, a magyarok, a dukiai térség dolgozóinak ünnepe, azoké. akiket közös munka, közös cél, közös Ideál egyesít. Olyan Időben találkoztunk, kedves barátaink, amikor szo­cialista hazánk nagy és emlé­kezetes jubileumok megünnep­lésére —- a Szlovák Nemzeti Felkelés, a kárpát-duklal had­műveletek és hazánk felszaba­dítása 30. évfordulójának meg­ünneplésére készül. Elmondhatjuk, hogy dolgo­zóink többségének öntudatos hozzájárulása révén — ami megmutatkozik a kötelezettség­vállalások becsületes teljesíté­sében, az idei tervfeladatok minőségi mutatóinak teljesíté­sében és túlteljesítésében — sikeresen elérjük céljainkat az Iparban, a mezőgazdaságban és más szakaszokon is. Ezek az eredmények számunkra örven­detesek és lelkesítők, igazolják utunk helyességét. azonban nem vezethetnek önelégültség­hez, Ellenkezőleg, továbbra is az a feladat, hogy fokozott erő­vel küzdjünk a népgazdaság nagyfokú hatékonyságáért. Job­ban kell értékesítenünk a nyers anyagokat, az anyagokat, az energiát, hatékonyabban kell kihasználni az állőalapokat. A* Ilyen minőségi munkát és min­denekelőtt a tudomány és a kutatás eredményeinek gyors alkalmazását még határozottab­ban, még koncentráltabban kell érvényesíteni mindenütt, mivel ez az út vezet a társadalom ős az egyén szükségleteinek jobb kielégítéséhez. Az alkotómunka közepette abban a jó ós lelkesítő légkör­ben, ami hazánkban ezekben a hetekben és hónapokban ural­kodik. többször térünk vissza népünk forradalmi harcának ideáljaihoz, a Szlovák Nemzeti Felkelés értelméhez ós eszmei hagyatékához. Tesszük ezt nem csupán valamilyen formális kö­telező tiszteletből, a múlt sze- retetéből, hanem azért, hogy tanuljunk ebből az eszmei ha­gyatékból, s erkölcsi erőn, ön­bizalmat ós inspirációt nyer­jünk belőle a jelen számára. Éppen ezért, barátaim, te­gyük fel a kérdést; miért, mi­lyen ideálokért harcolt har­minc évvel ezelőtt népünk, mi­lyen eszmékért fogtak fegyvert a felkelő harcosok ezrei, mi­lyen vágyak lendítették előre népünket? Harcunk igazságának tudata volt ez az eszme, a népnek az az eltökélt akarata, hogy leszá­moljon a fasizmussal és annak szlovákiai klerikális fasiszta válfajával. Az az elszánt aka­rat volt, hogy forradalmi úton oldjuk meg a nemzett és szo­ciális problémákat és felszá­moljuk a kizsákmányoló rend­szert, amely nyomorgásra és el­maradottságra ítélte országun­kat A nép akarata, és vágya volt, hogy a Szovjetunióval együtt szilárd egységben a töb­bi nép forradalmi erőivel kiala­kítsunk egy olyan világot, amelyben a népek ós nemzetek barátságban élhetnek, megért­hetik egymást, hogy békében élhessenek. Ezeknek az ideáloknak a ne­vében harcolt a nép az ú| szo­ciális ós nemzeti szempontból is igazságos Csehszlovák Köz­társaságért. — a csehek ós szlovákok, ukránok ós magya­rok, valamint a többi nemzeti­ség tagjainak Igazi hazájáért. Hálával és tisztelettel emlé­kezünk meg ebből az alkalom­ból arról a jelentős szerepről, ami e táj népének jutott a fa­sizmus elleni harcban. Nem fe­ledkezünk meg a felkelés szer­vezőiről. az illegális kommunis­ta párt funkcionáriusairól: Pa­vel BoroS, Peter Babe). Rudo Hering, Michal Krajňák. Szabó László. Andrei Svianik, Michal Smotzer, Michal Spak. (ozef Tomko és számtalan más elv­társról. Felidézzük a Csapájev partizáncsoport hősi tetteit és a többi alakulat emlékét is, amelyekben közösen harcoltak a fasizmus ellen a szlovákok, a csehek, az oroszok, az ukrá­nok, a magyarok ós a németek Is. Hálával emlékezünk meg azoknak az állampolgároknak — a nőket és az öregeket is beleszámítva — az áldozatkész­ségéről. akik a nácik és hazai kiszolgálóik terrorja ellenére rendíthetetlenül támogatták a partizán mozgalmat. Fejet haj­tunk a tokajik! polgárok era­(F oly tatás a 2. oldalon/ Jozef Lenárt elvtárs beszéde kormány alelnöke és Branislav Bírná, az SZLKP KB tagja, a Kelet-szlovákiai Knb elnöke. A Szlovák Művelődésügyi Minisztérium küldött­ségét dr. Rác* Olivér miniszterhelyettes vezeti. Jelen volt M. M. Gyejev, a Szovjetunió bra­tislavai főkonzulja. A vasárnapi nagygyűlésen J. Lenárt elvtárs mondott ünnepi beszédet.

Next

/
Thumbnails
Contents