Új Szó, 1974. június (27. évfolyam, 128-152. szám)

1974-06-01 / 128. szám, szombat

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1974. június 1. SZOMBAT BRATISLAVA 9 XXVII. ÉVFOLYAM 128. szám Ára 50 fillér Világ proletárjai, egyesüljetek! lilénkéi vállalni ériékes felajánlása A Szlovák Nemzeti Felkelés és hazánk felszabadítása 30. évfordulójának tiszteletére a tranzit földgázvezeték építésé­ben részt vevő nyolc cseh és négy szlovákiai vállalat képvi­selői tegnap Prágában összesí­tett szocialista kötelezettség­vállalást írtak alá. A tizenkét vállalat a dokumentumban ar­ra kötelezi magát, hogy egy év­vel lerövidítik a tranzit gázve­zeték kompressszor-állomásai- nak teljes felépítését és a gépi berendezések próbaüzemelteté­sének határidejét. Ez gyakor­latilag azt jelenti, hogy a kompresszor-állomások már 1978. január 1-én teljes ütem­ben dolgozhatnak. A kötelezett­ségvállalás aláírói mindent megtesznek azért, hogy ez a határidő-rövidítés maximális gazdasági eredményt hozzon, s 0,5 százalékkal csökkentse a költségvetési és a beruházási ráfordítást. Figyelemre méltó a kötele­zettségvállalásnak az a része, amelyben az aláíró vállalatok elhatározzák, hogy az építkezés során felmerülő problémákat, a végső cél elérésének figye­lembevételével, elvtársi szel­lemben, a kölcsönös bizalom alapján, s gazdasági döntőbí­ráskodások kiiktatásával old­ják meg. Egyes sürgős felada­tok teljesítése érdekében a vál­lalatok készek meghosszabbíta­ni a munkaműszakot. Elhatá­rozták továbbá, hogy a komp­resszor-állomások építésének további szakaszát „Példás mi­nőségű építkezésinek nyilvá­nítják, s fokozzák a munkabiz­tonsági intézkedések hatékony­ságát. A tranzit gázvezeték építői tudatosítják, hogy e felajánlás Aláírták a sánaí—izraeli csapatszétválasztási megállapodást Brezsnyev szerencseíkívánatai Asszadnak 0 Egyiptomi vélemények a megállapodásról 0 Kissinger újra Washingtonban FIATALOK TALÁLKOZÓJA A podbrezovái Šverma Vasgyár bán rendezett kétnapos 5. orszá­gos pionír-ifjúsági vasolvasztás keretében tegnap délután mintegy 360 pionír és ifjúsági szervezeti tag gyűlt össze Szlovákia külön­böző részeiből. A Pionírszervezet megalakulása 25. évfordulójának tiszteletére ta­valy március óta 2700 tonna ócs­kavasat gyűjtöttek a pionírok és az Ifjúsági szervezetek tagjai. Ócs­kavasadományukat tegnap ünnepé­lyes keretek között adták át a púdbrezovái vasgyár dolgozóinak. A kerületi küldöttségek képviselői egyúttal megkoszorúzták j. Šver­ma emlékművét. A délutáni műsor keretében fellépett a polioreiái Mladosť népművészeti együttes és estn a pionírok, valamint a vas­gyár régi dolgozói és a Szlovák Nemzeti Felkelés résztvevői közös találkozón vettek részt a Šverma Vasgyár táléi üdülőházában. A Šverma Vasgyár pionírkohójának ünnepélyes lecsapolására ma dél­előtt kerül sor. teljesítésének alapvető feltéte­le az, ha az aláíró vállalatok maradéktalanul teljesítik fel­adataikat. A kötelezettségvál­lalás teljesítését a termelési értekezleteken, a szakszerveze­ti taggyűléseken és a verseny- bizottság ülésein a dolgozók részvételével ellenőrzik. A kö­telezettségvállalást az alábbi szlovákiai vállalatok írták alá: Mélyépítő Vállalat Košice, Hyd- rostav Košice, Stavoindustria Banská Bystrica és Hydrostav Bratislava. A felajánlás gazdasági jelen­tőségét aláhúzza az a tény, hogy a tranzit földgázvezeték első szakasza hazánk területén teljesen zavarmentesen műkö­dik. Az idén a gázvezetéken összesen tízmilliárd köbméter szovjet földgáz áramlik rendel­tetési helyére. (sm) Genf — Genfben pénteken a Nemzetek Palotájában, ahol 1973 december 21-én megnyílt a közel-keleti békekonferencia, megtartották a katonai kérdé­sekkel foglalkozó munkacso­port ülését. Az ülés keretében aláírták a csapatok szétválasz­tásáról szóló szíriai—izraeli megállapodást. A megállapodás aláírásánál jelen voltak a közel-keleti bé­kekonferencia társelnökei: Vla­gyimir Vinogradoo nagykövet, a Szovjetunió képviselője és Ellsworth Bunker nagykövet, az Egyesült Államok képviselő­je. Ugyancsak jelen volt Ro­berto Guyer, az ENSZ-főtitkár helyettese, valamint Ensio Sii- lasvuo altábornagy, a rendkí­vüli közel-keleti ENSZ-erők főparancsnoka. Szíria részéről Tajara tábor­nok, izraeli részről Safir tá­bornok írta aló a megállapo­dást. Mint Genfben hangsúlyoz­ták, az aláírt megállapodás megteremti az előfeltételeket a Közel-Kelettel foglalkozó genfi békekonferencia további munkájához, ahhoz, hogy át le­hasson térni az értekezlet munkájának legfőbb szakaszá­ra — az egész közel-keleti konfliktus politikai rendezésé­re. Az aláírási ceremóniát har­mincperces szünet szakította félbe, mert a szíriai fél kifo­gást emelt a sajtó és a tele­vízió jelenléte miatt. Az újság­írók és a tv-riporterek távozá­sa után megtörtént a doku­mentum aláírása. Moszkva — Leonyid Brezs­nyev, az SZKP KB főtitkára a szíriai—Izraeli csapatszétválasz­tási megállapodással kapcso­latban szerencsekívánatait fe­jezte ki Hafez Asszad szíriai elnöknek. Ezzel a megállapodással .— szól az üzenet — lerakták az izraeli hódítók által megszállt szíriai területek felszabadításá­nak alapját. A megállapodás a Szovjetunió, valamint a Szíriá­val baráti más államok válto­zatlan támogatását élvező szí­riai nép hősi harcának ered­ménye. Az SZKP KB főtitkára meg­elégedését fejezte ki, hogy a csapatszétválasztási megállapo­dás előkészítésével kapcsolatos érintkezések során a Szovjet­unió és Szíria, a közel-keleti béke érdekeitől vezérelve, együttesen lépett fel és egysé­(Folytatás a 2. oldalon/ Nixon június 27-én látogat a Szovjetunióba Washington — A Fehér Ház szóvivője, Gerald Warren pén­teken hivatalosan bejelentette, hogy Nixon elnök június 27-én utazik a Szovjetunióba egyhe­tes hivatalos látogatásra. A szóvivő azt is bejelentet­te, hogy Szadat egyiptomi el­nök és Kissinger amerikai kül­ügyminiszter kairói megállapo­dása értelmében egyiptomi- amerikai együttműködési közös bizottságot hoznak létre a két ország kapcsolatainak tovább­fejlesztése és a térség igazsá­gos és tartós békéjének elő­mozdítása érdekében. A közös bizottságot a két ország kül­ügyminisztere vezeti. A holnap felnőttjei Emberi tulajdonság", vigyázunk értékeinkre, anyagi javaink­ra. Munkát, időt fordítunk gondozásukra. Szocialista közössé­günkben legfőbb érték az ember, s a társadalom alapsejtjének, a családnak legnagyobb kincse: a gyermek. Velük hogyan tö­rődünk? Nyújtja-e a család mindazt, ami alapját képezi lesti és szellemi fejlődésüknek, és segít-e megfelelően a társadalom a családnak a gyermeknevelés terheinek viselésében? Nem szónoki kérdések ezek, a hétköznapok gyakorlata szülte őket. Mert a gyermekek, családunk legdrágább kincsei, nemcsak mo solyt fakasztanak a szülők arcán, hanem gondterhes napokat is okoznak nekik. S felcseperedve, nyiladozó értelemmel igény lik a szülői szeretetet, a gondoskodást. Kérdeznek, örökké kér deznek, s vajon hányszor kapnak válasz helyett egy gyöngéd simogatást és szép ajánlatot: „Menj játszani, most nem érek rá“. Elismert tény a család személyiségformáló ereje: pozitív és negatív hatása. A gyermtek a legértékesebből, a szabadidőnk­ből akar „kisajátítani“ a lehető legtöbbet a maga számára. Mivel a családok döntő többségében mindkét szülő dolgozik, naponta álig néhány órát lehet együtt a család. Ezért a hét végét, a szombatokat és a vasárnapokat kell úgy kihasználni, hogy a gyermekeket egész héten boldog várakozás töltse el: „újra anyuval és apuval lehetünk.“ A szülői szeretet nem pótolható anyagiakkal. Nem az ragad meg a gyermek emlékezetében, hogy 10 éves korában mennyi zsebpénzt kapott, hanem az, milyen szépen köszöntötték „ak­kor apuval“ anyukát, a születésnapján. Mert a szülők élete nyitott könyv, élő példa, mely pozitívan és negatívan hat a gyermek fejlődésére, személyiségének alakulására. Ezt nem minden szülő tudatosítja. S a gyermek előbb vagy utóbb meg­érzi, ha fellazul a szülőket összekötő kapocs, ha külön-külön „élik a maguk életét“. Akkor a gyermek azokban csalódik, akiktől a legtöbbet várta, akikhez a legjobban ragaszkodott. Orvosok, pszichológusok bizonyítják, a családi összhang hiá­nya, a család szétesése, a válások negatívan hatnak a gyermek fejlődésére, személyiségének formálására. Hazánkban nincse­nek éhező, kolduló gyermekek, de még ma is sokan növeked­nek fel a szülői szeretet megismerése nélkül. Szocialista kö­zösségünk gondoskodik a gyermekneveléshez szükséges anyagi javakról, de nemcsak az anyagiakon múlik, hogy milyen ifjú nemzedéket nevelünk. A világról alkotott véleményük formá­lása elsősorban a szülőktől, a pedagógusoktól s nem kis mér­tékben a Pionírszervezet munkájától függ. A gyermeknevelés társadalmi ügy, melyből a szülő vállalja a legnagyobb részt — anyagiakban és időben —, és ő kapja mindezért viszonzásul a legnagyob jutalmat; gyermekei szeretetét. Ma, a gyermeknapi számvetésünkből nem hiányozhat az ör­vendetes megállapítás; a felnőtté érett nemzedék mind kifeje- jezőbben részt kér ebből az örömből. A szülések számának emelkedése világosan jelzi pártunk szociálpolitikai intézkedé­seinek hatását. Vállalni és felnevelni a gyermeket, a legne­mesebb emberi cselekedet. Felmérések bizonyítják: nem csupán az anyagiak határozzák meg döntően, hogy hány gyermeket óhajt a család, hanem a mindenkori közszellem. E téren még akad pótolnivaló. Sokat tettünk a gyermeknevelés megkönnyí­tése érdekében. Évről évre bővül a bölcsődék, az óvodák, a napközi otthonok hálózata. 1975-ig elérjük, hogy az első osz­tályba lépőknek 60 százaléka óvodai nevelésben részesül. Az üzemek, a szövetkezetek és a nemzeti bizottságok összefogá­sával elérhető az óoodahálózat olyan bővítése, hogy már a kö­zeljövőben minden gyermeknek jusson hely az óvodában. S mi­vel az édesanyáknak családjukról is kell gondoskodniuk, az eddiginél többet kell tenni szabad idejük bővítése érdekében. Számokkal bizonyítható, miként „morzsolódik le“ a dolgozó anya szabad ideje — bevásárlás, főzés, mosás, takarítás stb. —, s a gyermekekkel való foglalkozás az utolsó helyre szorul. Társadalmunk megoldotta a nők gyakorlati egyenjogosításának lényeges és döntő kérdéseit. Ma az eqyik legsürgetőbb feladat az „apróságok* felszámolását hatékonyan sürgető közszellem kialakítása, mivel a szülői szeretetet semmi más nem pótol­hatja. Ma a gyermeknapokon, különös figyelemmel tekintünk a gyermekekre, ajándékokkal, szeretettel halmozzuk el őket. Ne csak ma, hanem a hétköznapok sodrásában is „varázsol­junk“ mosolyt az arcukra. Minden gyermek arcára. A Žiar nad Hronom-i Szlovák Nemzeti Felkelés üzemben az első negyedévben 114 újítási javas­latot nyújtottak be. Az egyik legnagyobb gazdasági sikerrel járó újítás Michal Rabínsky mérnök új módszere a gallium előállítására, amely évente 13 millió korona hasznot jelent. Felvételün­kön: Ján Talán, a galliumgyártó részleg vezetője a galliumtömböket önti. (Felvétel: T. Babjak — ČSTKJ

Next

/
Thumbnails
Contents