Új Szó, 1974. május (27. évfolyam, 102-127. szám)

1974-05-01 / 102. szám, szerda

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1974. május 1. SZERDA BRATISLAVA • XXVII. ÉVFOLYAM 102. szám Ára 50 fillér Lőrincz Gyula rajza Világ proletárjai, egyesüljetek! M ór 84 éve minden május elsején újra és újra hi­tet teszünk a proletár nemzetköziség eszméje mellett. A dicső forradalmi hagyományokhoz jelentkezünk, mint e hagyományok megteremtői. Ezen a nagy nemzetközi ünnepen, a munka ünnepén, minden ország dolgozói ezt teszik mind a szociolizmus táborá­ban, mind a kapitalista világban. Természetesen nálunk, a szocialista országokban ennek a megemlékezésnek ünnepi jellege von, míg a kapitalista országokban tüntető, harci formát ölt a má­jus elsejei felvonulás. Még nincs olyan messze az az idő, hogy ne emlé­keznénk rá, mikor nálunk is a dolgozók jogainak köve­telése, a munkát, kenyeret jelszó dominált a május el­sejei tüntetők transzparensein. A fasizmus, a megszállás, de a háború éveiben sem felejtettük el május elseje jelentőségét, ökölbe szo­rult kézzel vártuk az elnyomás megszüntetésének, a le­számolás, a felszabadulás idejének a pillanatát, a sza­bad május elsejét. Ez az ünnep a mi számunkra meg is érkezett, hála a nagy áldozatokat hozó, sok hazafi életét feláldozó szovjet hadsereg győzelmének. így természetesen első, hálás tekintetünket május elsején is a hős szovjet nép felé fordítjuk, hiszen elsősorban neki köszönhetjük, hogy ma örömmel számot adha­tunk sikereinkről, elért eredményeinkről mind a nemzet­közi forradalmi mozgalom, mind hazánk szocialista épí­tésének területéről. Nem kis büszkeség tölt el bennünket, hogy a jobb élet, a szocializmus építőinek, a béke harcosainak él­vonalában sorakozunk fel elért eredményeinkkel. A XIV. pártkongresszus, az ötéves terv határozatainak első három évére eső részét sikerrel teljesítettük, sőt egyes ágazatokban már túlteljesítettük. Szeretnénk alá­húzni, hogy ez nagy öröm számunkra, de hiba volna, ha ez önelégültséghez vezetne, ellenkezőleg: kell és hagyon is szükséges, hogy fokozott igyekezetre ser­kentsen bennünket az eddig elért eredmény, nem be­szélve az egyes szakaszokon mutatkozó lemaradások­ról. Terveink reálisak, nem lépik túl képességeink ha­tárát, ezért rajtunk múlik, hogy jobb szervezéssel, igyekezettel, akarattal az ötéves terv minden terüle­tén tovább teljesítsük a reánk váró feladatokat. Dolgozó népünk képességét, jóakaratát, igyekezetét, szorgalmát bizonyítják eddigi eredményeink. Az ipari termelés átlaga az 1937-es ipari termelésnek 8,5-szere- sét érte el 1973-ban. Ma a csehszlovák ipar harminc nap alatt termel annyit, mint a burzsoá Csehszlovák Köztársaság idején egy egész év alatt. A nemzeti jövedelem a háború előttihez viszonyítva 4,5-szerese, és 1974-ben eléri a 383,7 milliárd koronát. A munkatermelékenység 5,1-szer nagyobb, mint 1948- ban volt. Ebben az évben ünnepeltük az egységes földműves­szövetkezetek megalakításának 25. évfordulóját. A for­radalmi átalakulást a szocialista falu megváltozott arculatán láthatjuk legkifejezőbben. Emlékezetünkben él még a vidék, a falu népének régi élete, az összeha­sonlítás a rövid negyedszázad elteltével meglepő. Tű­nőben van a falu és a város közti különbség társadal­mi, szociális és kulturális téren egyaránt. A szocialista termelési mód a mezőgazdasági terme­lés fejlődésének alapja lett. A tudományos-technikai forradalom, a komplex gépesítés, kemizálás, a koope- rálás a mezőgazdasági termelésnek egyre inkább ipari termelési jelleget kölcsönöznek. A természet szeszélyeit még nem tudjuk teljes mér­tékben megszüntetni, mégis sikerült a mezőgazdasági termelés átlagát a háború előttihez viszonyítva egy- harmaddal emelni, annak ellenére, hogy a mezőgazda­ságban dolgozók száma nagyon jelentékenyen csök­kent. 1973-ban gabonafélékből elértük a 35,2 mázsás hek­tárhozamot, sőt búzából a 37,7 mázsás országos átla­got. Az életszínvonal állandó emelkedését is megemlít­hetnénk, csak egy két adat: 1945-től 1700 000 lakást építettünk fel. Az idén 96 milliárd koronát szociális biztosításra fordítunk, ez az állami költségvetés kiadá­sainak 40 százalékát jelenti. Áprilisban múlt öt éve, hogy a súlyos gazdasági, társadalmi, politikai válság után új vezetőség került kommunista pártunk élére. E rövid öt év alatt nem­csak a válságot sikerült leküzdenünk, hanem pártunk vezetésével, a Szovjetunió és a szociolista országok segítségével sikerült olyan eredményeket elérnünk gazdasági, társadalmi és politikai téren, melyeket büszkén és örömmel sorolhatnánk fel a mai május el­sejei mérlegen. Nemzetközi kapcsolataink terén szocialista hazánk visszanyerte barátaink, a testvéri szocialista or­szágok, elsősorban a Szovjetunió bizalmát, sőt vissza­nyerte tekintélyét a kapitalista országok előtt is. Ma a nemzetközi kapcsolatok terén, főleg a Szov­jetunió kezdeményező és rugalmas politikája következ­tében, bizonyos enyhülés tapasztalható. Egyre szé­lesebb körben érvényesül a békés egymás mellett élés lehetőségének elfogadható formája a különböző társadalmi rendszerű országok között, a világbéke ér­dekében. Ennek ellenére nyugtalanít bennünket, hogy bizonyos háborús körök megszegik a nemzetközi egyez­ményeket, mint például a Vietnamról szóló párizsi egyezményt, az ENSZ határozatát a közép-keleti kér­désről és további kísérleteket tesznek a háború ki­szélesítésére. Tanúi vagyunk, hogy imperialista ügy­nökök segítségével alkotmányos rendszert dönt meg és törvénytisztelő hazafiakat kínoz halálra a fasiszta ka­tonai junta Chilében. Ma, a nemzetközi szolidaritás napján, fokozott mér­tékben tiltakozunk minden ilyen ellenforradalmi, og- resszív lépés ellen, a haladás, a világbéke biztosításá­nak érdekében.

Next

/
Thumbnails
Contents