Új Szó, 1974. április (27. évfolyam, 77-101. szám)

1974-04-01 / 77. szám, hétfő

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Világ proletárjai, egyesüljetek! 1974. április 1. HÉTFŐ BRATISLAVA • XXVII. ÉVFOLYAM 77. szám Ára 50 fillér A Szövetségi Gyűlés Elnöksége jóváhagyta a gépkocsiadó megszüntetését (ŰSTK) — Alois Indrának, a CSKP KB elnökségi tagjának, a Szövetségi Gyűlés elnökének vezetésével szombaton Prágá­ban tanácskozott a Szövetségi Gyűlés Elnöksége. Az értekez­leten, melyen részt vett Jind- flch Zahradník, a szövetségi kormány alelnöke is, Leopold tér szövetségi pénzügyminisz­ter indokolta meg a gépkocsi­adók megszüntetéséről szóló kormányjavaslatot. Ezután a Szövetségi Gyűlés Elnöksége az alkotmánytör­vény harmadik bekezdése 58. cikkelyének alapján jóváhagy­ta a Szövetségi Gyűlés Elnök­ségének törvényes intézkedé­sét a gépkocsiadók megszünte­téséről. Milliós értékeket eredményezett a dolgozók kezdeményezése Tanácskoztak a városi és járási szakszervezeti konferenciák A Mezőgazdasági Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének szervezetei Szlovákia fővárosá­ban az utóbbi két évben igen pozitív eredményeket értek el a szocialista versenyben, s a dol­gozók nagyobb mértékben vet­tek részt az irányításban. Eze­ket a tényeket örömmel nyug­tázták a Mezőgazdasági Dolgo­zók Szakszervezeti Szövetsége városi konferenciájának rész­vevői. A szombati tanácskozá­son megjelent az SZLKP váro­si bizottságának küldöttsége és a Mezőgazdasági Dolgozók Szlovákiai Szakszervezeti Szö­vetsége Központi Bizottságának a delegációja is. Bratislavában a szövetség szervezeteiben a múlt évben 341 kollektív kötelezettséget vállal­tak. Ennek értéke 7,5 millió ko­rona, s ezzel felajánlásaikat 140 százalékra teljesítették. A szo­cialista verseny lehetővé tette a tervezett beruházásoknak 103 ezer koronával való csökkenté­sét s a „Szakszervezeti milli­árd“ alapra 238 000 koronát fordítottak. A szakszervezeti szövetség tagságának csaknem a fele bekapcsolódott a „Min­denki szocialista módon“ elne­vezésű versenybe. A tagság fokozott figyelmet fordított a munkafegyelem és a minőség javítására. A rész­vevők határozatot fogadtak el, melyben elsősorban a termelés hatékonyságának növelését hangsúlyozták, s a tervfelada­tok túlteljesítésére törekszenek. A Mezőgazdasági Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének városi bizottsága e célkitűzé­seket szem előtt tartva hirdet­te meg a szocialista vrsenyt a Szlovák Nemzeti Felkelés 30. évfordulójának tiszteletére. * « * Košicén szombaton a városi szakszervezeti konferencián részt vett Miloslav Boda mér­nök, a Szakszervezetek Szlová­kiai Tanácsának titkára is. A beszámolót Ján Fedor, a városi szakszervezeti tanács el­nöke tartotta. Megállapította, hogy a több mint 100 000 ta­got tömörítő košicei szakszer­vezeti bizottságok példásan tel­jesítik nemcsak a gazdasági élet, hanem a politikai neve­lőmunka feladatait is. Az áru­termelés tervét az üzemek a múlt évben 74 millió koroná­val, az építőipari vállalatok pedig 61 millió koronával szár­nyalták túl. A „Szakszervezeti milliárd“ alapra a košiceiek 33 nilliő koronát folyósítottak. A Árosban csaknem 2500 szocia­sta munkabrigád és kollektí­ü dolgozik. A szakszervezet munkája révén javult a dolgo­zókról való gondoskodás, s a dolgozók bevonásával oldják meg az üzemek és a vállalatok lényeges problémáit. A rožftavai (rozsnyói) járás 28 000 szakszervezeti tagját több mint 150 küldött képvisel­te a járási konferencián. A ta­nácskozáson megjelent Ladislav Abrahám, az SZLKP KB elnök­ségi tagja, a Szakszervezetek Központi Tanácsának alelnöke, a Szakszervezetek Szlovákiai Tanácsának elnöke. Jozef Hajéi, a Járási Szak- szervezeti Tanács elnöke a szervezet eddigi tevékenységét értékelve megállapította, 1972 óta arra törekedtek, hogy el­mélyítsék a szakszervezetek munkájának lenini elveit. Kö­vetkezetesen vált valóra a VIII. szakszervezeti kongresszus jel­szava, „Arccal a tömegek felé“. Ennek köszönhető, hogy a já­rásban megkétszereződött a szakszervezeti bizottságok szá­ma, aktivizálódott a tagság. Igen kedvező eredményeket ér­tek el a járás gazdasági fela­datainak teljesítésében. A feb­ruári győzelem 25. évfordulója tiszteletére meghirdetett szocia­lista versenybe a járás dolgo­zóinak több mint 85 százaléka kapcsolódott be. A szocialista munkabrigád cím elnyeréséért 424 kollektíva versenyez. A múlt évi 103 mllió korona ér­tékű kötelezettségvállalást 60 millióval túlszárnyalták, s első­sorban az energiatartalékosko- dásra ügyeltek. Ladislav Abrahám elvtárs be­szédében az ötödik ötéves terv feladatainak sikeres teljesítésé­ről, valamint a párt XIV. kong­resszusának népgazdasági cél­kitűzéseiről beszélt. Hangsú­lyozta, hogy jó munka és a si­kerek csakis békés légkörben érhetők el, s ez a légkör a Szovjetunió és az egész szo­cialista közösség határozott bé­kepolitikájának az eredménye. A békés életet építő törekvése­ikkel segítik a szakszervezeti tagok is. Erről tanúskodnak a a februári győzelem 25. évfor­dulója tiszteletére vállalt kö­telezettségek eredményei, va­lamint a Szlovák Nemzeti Fel­kelés 30. évfordulójának tiszte­letére tett felajánlások. Baloldali demokratikus egységet Indiában Oj Delhi — Radzsesvar Rao, az Indiai Kommunista Párt or­szágos tanácsának főtitkára sajtóértekezleten számolt be az országos tanács Űj Delhiben lezajlott háromnapos üléssza­kának eredményeiről. A fótit-'' kár kijelentette, hogy az In­diai Kommunista Párt legfon­tosabb feladatának tartja az ország minden baloldali és de>- mokratikus ereje egységének létrehozását és erősítését. Az ülésszakon egyhangúlag jóváhagyott beszámoló megál­lapítja, hogy a nemzetközi élet pozitív tendenciái, a Szov­jetunió által vezetett szocialis­ta tábor pozíciójának erősödé­se elősegíti az ország baloldali és demokratikus erői helyzeté­nek megszilárdulását. Indiának a Szovjetunióval és a szocialis­ta közösség többi országával fennálló szoros baráti kapcso­latai, s Leonyid Brezsnyev tör­ténelmi jelentőségű indiai láto­gatása idején aláírt megálla­podások lehetővé teszik orszá­gunk számára, hogy fokozza harcát az imperialista zsarolás ellen, igazi gazdasági függet­lenség eléréséért — hangzik a beszámoló. Az Indiai Kommunista Párt Országos Tanácsa egész sor konkrét javaslatot terjesztett elő a dolgozók életszínvonalá­nak emelésére. Mint a főtitkár elmondta, az országos tanács külön határo­zatban erélyesen elítélte a Pen­tagonnal azt a tervét, hogy haditengerészeti ós légi tá­maszpontot hoz létre Diego Garcia szigetén. INCHEBA '74 (ČSTK) — Az Incheba 74 nemzetközi vegyipari árumin­tavásáron a hazai vegyipari üzemek többféle új termékkel mutatkoztak be. Az Incheba egyik rendszeres kiállító válla­lata, a bratislavai Slovnaft, ez évben első ízben állít ki ad madit oil fajta olajat egy- és kétliteres dobozokban. A kiálításon bemutatott ter­mékei közt „Kiváló minőségű termék“ jelzésű gyártmányok, valamint újfajta anyagok Is lesznek, .mint például polipro­pilén, benzén, toluén, ortoxilén, gumiipari lágyítóanyagok stb. A senicai Slovák Selyem nem­zeti vállalat itt mutatja be a Slotera R elnevezésű újfajta műselymet. A kelme 49 alap­színben gyárható. A hnúšťai üzem új típusú ventillátorokat és PVC-termékeket mutat be. Az Inchebán több kutatóinté­zet is bemutatja kutató tény­kedésének eredményeit. A Prá­gai Atommagkutató Intézet egy NRQ 605 típusú automata gé­pet állít ki, melynek segítségé­vel különféle műveletek végez­hetők az egyenletekkel. A gép- berendezés a műveleteknél „nem téved“ és a minimálisra csökkenti a sugárzás veszélyét. JUBILEUMI ÜNNEPSÉG (ČSTK) — Klátová Nová Ve­sén, a Munkaérdemrenddel ki­tüntetett CSSZBSZ Egységes Földművesszövetkezetben meg­kezdődtek a szövetkezet meg­alakulása 25. évfordulójának alkalmából rendezett ünnepsé­gek. A jubileumi ünnepségen részt vett Ignác Janák, az SZLKP nyugat-szlovákiai kerü­leti bizottságának vezető titká­ra, Ján Sabík, a nyugat-szlová­kiai kerület mezőgazdasági igazgatóságának igazgatója, a topoľčanyi járás számos képvi­selője, valamint a gottwaldovi testvérjárás küldöttsége. Az ünnepségen Jozef Gašpa- rík szövetkezeti elnök értékel­te gazdaságuk tevékenységét. Köszönetét mondott az alapító tagoknak, s annak a 23 kollek­tívának, mely a szocialista munkabrigád címért versenyez. Az ünnepségek keretében a községben megnyitották a Ha­gyományok Házát, mely az utó­kort emlékezteti nemcsak az egykori falusi életre, hanem szemlélteti azt is, hogy a köz­ség lakossága miképpen lépett a szocialista gazdálkodás útjá­ra. Szolidaritás a görög hazafiakkal Moszkva — A Szovjetunió Kommunista Pártja és a demok­ratikus világközvélemény fel­háborodva ítéli el a görög ha­zafiak tömeges letartóztatását és bebörtönzését, követelt azon­nali szabadon bocsátásukat, hangoztatja egy moszkvai köz­lemény, melyet az SZKP és a Görög Kommunista Párt küldött­ségének találkozójáról adtak ki Moszkvában. Az SZKP küldött­ségét Mihail Szuszlov, a Poli­tikai Bizottság tagja, a Közpon­ti Bizottság titkára, a görög KP küldöttségét Kharilaosz Flóra- kisz, a párt Központi Bizottsá­gának első titkára vezette. Az SZKP és a Görög KP kül­döttsége egyetértett abban, hogy a nemzetközi feszültség további enyhülése, az európai és a vi­lágbéke szilárdulása, a közel- keleti helyzet problémáinak igazságos megoldása hozzájá­rul a felszabadító forradalmi harc céljainak eléréséhez és összhangban van a világ dol­gozóinak létérdekeivel. Az SZKP küldöttségének tag­jai biztosították a Görög Kom­munista Párt képviselőit, hogy a szovjet kommunisták és a Szovjetunió népei a proletár internacionalizmus elveihez hí­ven továbbra is határozottan támogatni fogják a görög kom­munisták harcát a diktatúra, a rendőrterror ellen, a görög nép demokratikus szabadságjogai­nak helyreállításáért. Az SZKP és a Görög Kom­munista Párt képviselői kijelen­tették, hogy továbbra is támo­gatják a ciprusi nép igazságos harcát, melyet a ciprusi állam felszámolására és a szigeten NATO katonai támaszpont lé­tesítésére szőtt imperialista tervek ellen, Ciprus teljes nem* zeti függetlenségéért, szuvere­nitásáért és a ciprusi nép tár­sadalmi haladásáért vív. 40 éves az Iraki Kommunista Párt Bagdad — Pénteken ünnepi esten emlékeztek meg Bagdad­ban az Iraki Kommunista Párt megalakulásának 40. évforduló­járól. Aziz Mohamnted, a köz­ponti bizottság első titkára be­szédében felvázolta az iraki kommunisták nehéz, de dicső útját. Beszédében egyik fő feladat­ként említette a többi haladó erővel folytatott együttműkö­dést a kurdisztáni autonómiára vonatkozó törvény demokrati­kus életbe léptetése sorún. Az SZKP Központi Bizottsága táviratban üdvözölte a jubiláló Iraki Kommunista Pártot. ANTIFASISZTA NÉPFRONTOT A GYILKOS JUNTA ELLEN Róma — A Chilei Kommu­nista Párt Rómában nyilvános­ságra hozott nyilatkozatában felszólítja hazájának népét, tö­mörüljön széles körű antifasisz­ta frontba a diktatórikus rend­szer és véres terrorja leküzdé­sére. A dokumentum rámutat, hogy a junta meggyilkolta Jósé To- hát, a Népi Egység kormányá­nak hadügyminiszterét és bel­ügyminiszterét. Meggyilkolta Alberto Bachelet tábornokot, a kiváló hazafit, aki hű maradt az alkotmányos elvekhez. A kommunista párt, az egész chilei nép és a világ közvéle­ménye előtt leplezi le ezeket a bűntetteket. Hangsúlyozza, hogy a hazafiak halála min­den demokratát arra tndft, hogy a tiltakozás szavát hallas­sa a fasizmus ellen. Szent kö­telességünk fokozni tevékeny­ségüket, hogy véget vessenek az országban uralkodó állapo­toknak, megmentsék a Chilei Kommunista Párt főtitkárát, Luis Corvalánt, és a többi po­litikai bebörtönzöttek veszély­ben forgó életét. Clodomiro Almeyda, volt chi­lei külügyminiszter egészségi állapota válságos. A junta bör­tönében sínylődő politikus helyzetéről a Noticias című ar­gentin lap számolt be. A chilei hatóságok a múlt héten meg­engedték Almeyda feleségének, hogy meglátogassa férjét a börtönben. Alig ismert rá cson­tig lesoványodott férjére, aki rongyos ruhában jár és súlyos beteg. Az argentin lap megem­líti, hogy Jósé Toha volt mi­niszterrel is így bántak a chí. lei katonai hatóságok, melyek aztán bejelentették, hogy a miniszter öngyilkosságot köve. tett el a katonai kórházban, Más források szerint azonban rossz injekció tett pontot éle­tére. A Dagens Nyheter című svéd lap azt írja az esettel kapcso, latban, hogy a junta nyilván Almeyda volt külügyminisztert is öngyilkosságba akarja haj szólni. A chilei hatóságok bejelen­tették, hogy további 40 államo­sított céget juttatnak vissza volt tulajdonosaiknak. A junta múlt óv szeptember 11-e óta összesen 120 céget adott vissza egykori tulajdonosainak. Uruguay népe hajthatatlan Montevideo — Montevideó- ban a múlt héten két tüntetés zajlott le az urugayi kormány ellen. Az elsőt a baloldali pár­tok Széles Front nevű koalí­ciója szervezte megalakulásá­nak harmadik évfordulója al­kalmából, a másik tüntetést kétezer textilipari munkás és banktisztviselő szervezte bér* emelésért. INDOKÍNAI ESEMÉNYEK Bangkok — Az Egyesült Ál­lamok és Thaiföld — a Bang­kokban nyilvánosságra hozott közös közlemény szerint — „elvi megállapodásra jutott“ a Thaiföldön állomásozó ameri­kai csapatok létszámának to­vábbi csökkentéséről. Nyugati források szerint Thaiföldön je­lenleg még mintegy 35 000 amerikai katona tartózkodik. Létszámuk további 'csökkenté­sét májusban kezdik meg ós az év vége felé fejezik be. Phnom Penh — A khmer hazafiak teljesen ellenőrzésük alatt tartják a március 18-án felszabadított Oudong egykori kambodzsai királyi székhelyet, amelynek stratégiai fontossá­gát növeli földrajzi helyzete. A város ugyanis a Phnom Penht, a battambangi rizster­mő vidékkel összekötő 5. szá­mú közlekedési főútvonal men­tén fekszik. A hazafiak a város környé­kén kiépített állásaikból köny- nyen ellenőrizhetik e főútvo­nalat, amelyet Phnom Penh tői 15 kilométernyire már négy hónappal ezelőtt elvágtak. A Phnom Penh-i kormányzat újab csapaterősítéseket irányí­tott a térségbe a város vissza­foglalására.

Next

/
Thumbnails
Contents