Új Szó, 1974. január (27. évfolyam, 1-26. szám)

1974-01-14 / 11. szám, hétfő

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1974. január 14. HÉTFŐ BRATISLAVA 9 XXVII. ÉVFOLYAM 11. szám 9 Ára 50 fillér MENA: Kevésbé bonyolult a helyzet Henry Kissinger megbízatása A Bánovce nad Bebravou-i Tatra üzem dolgozói, akik a KGST országainak keretén belül a külön­féle gépkocsik tengelyeinek, valamint a T-148-S-l-es típusú billenőkocsik tengelyének a gyártására specializálták magukat, az elmúlt évben becsületesen teljesítették igényes feladataikat. A szocia­lista országokba irányuló kivitelüket — termelésüknek 83 százalékát — határidő előtt teljesítették. Tervfeladataikat 12 és fél millió koronával teljesítették túl. Az idén a tavalyival szemben 100 mil­lió koronával növelik a termelést. Felvételünkön: Jozef Varín és Jozef Bálák, a már az idén elké­szült T-148-S-1 típusú billenőkocsi próba járatára készül. {Felvétel. I. Dubovský — ČSTK) Értékes kötelezettségvállalások A VASMŰ SZISZ-SZERVEZETÉNEK ÉVZÄRÔ TAGGYŰLÉSÉRŐL A Kelet-szlovákiai Vasmű kar­bantartó üzemének több mint ezer tagot számi?'lé SZISZ-szer- vezete szombaton évzáró tag­gyűlést tartott, amelyen a ta­Lerövidítik a határidőt A Kelet-szlovákiai Baromfi- feldolgozó Vállalat dolgozói, megértve a központi szerveknek a munkakezdemónyezés további fejlesztésére irányuló felhívását, a SZNF, valamint hazánk fel- szabadulása 30. évfordulójának tiszteletére vállalták, hogy ha­táridő előtt teljesítik az ötéves terv vállalatukra háruló felada­tait. A bruttó termelés tervét 1975 második felében teljesítik, s terven felül 2,2 millió korona értékű árut termelnek. Az öt­éves terv előirányzott nyeresé­gét máV ez év első negyedében elérik, s ebben az évben félmil­lió koronával túlszárnyalják. 1974-ben csaknem négyszázezer koronával csökkentik a terme­lésre fordítandó költségeket.-Jt Látták az üstököst Tegnap telefonösszeköttetést teremtettünk a Szlovák Tudo­mányos Akadémiának a Lomni- ci-csúcson működő Asztronó­miai Intézetével. A telefonnál fán Svoreň fizikus jelentkezett. — Svoreň elvtárs, kérjük, tá- fékoztasson bennünket, sike- rült-e az intézet berendezései­nek segítségével megfigyelni a Kohoutek-üstököst? — Az utóbbi napokban több ízben láttuk az üstököst —• hangzott a válasz —, mégpedig két állomáshelyről. Először Voj­tech Rušin a Lomnici-csúcsról, illetve Milan Antal a Kőpataki- tó melletti csillagvizsgálóból látta meg a Kohouteküstököst, amiről eddig huszonkét felvételt sikerült készíteni. Jó látási vi­szonyok közepette közel ötven percig mindkét helyről nap­nyugta után, a nyugati égbolton látható az üstökös. — Köszönjük a tájékoztatást. (kulik) gok értékes szocialista felaján­lást tettek. A Pionírszervezet megalakulása 25. és a Szlovák Nemzeti Felkelés 30. évforduló­jának tiszteletére a szervezet tagjai arra kötelezték magukat, hogy két ifjúsági műszakot dol­goznak le az üzemben, 52 ifjú­sági szövetségi tagot készítenek elő a kommunista pártba való felvételre, a „Zenit“-mozgalom keretében különböző tematikus feladatokat oldanak meg és újí­tási javaslatokat adnak be, ame­lyek több mint 1 millió korona gazdasági nyereséget jelentenek, 15 000 munkaórát dolgoznak le, 5000 koronát juttatnak el a szo­lidaritási alapba, és 50 személyt nyernek meg az önkéntes vér­adás számára. Ezenkívül nyolc védnökségi alapiskolájuk számára vitaestet szerveznek a Szlovák Nemzeti Felkelés 30. évfordulója alkal­mából, valamint honvédelmi sportversenyeket rendeznek. Megrendezik a pionírok sport­olimpiáját is az iskolákban. A SZISZ üzemi szervezete, ame­lyet a múlt évben a SZISZ vá­rosi szervezetének vándorzász­lajával tüntettek ki, mint a ko- šicei járás legjobb ifjúsági szer­vezetét, a Győzelmes Február 25. évfordulójának tiszteletére 1973-ban 42 tagját készítette elő a pártba való felvételre, és 31 400 koronát juttatott el a fesztiválalapba. A Kelet-szlová­kiai Vasmű ezen üzemrészlegé­nek SZISZ-tagjai 12 000 munka­órát dolgoztak le a múlt évben, 88 újítási javaslatot adtak be, amelyek 620 000 koronás gazda­sági nyereséget jelentettek, és az „Ifjúsági fényszóró“ őrsége 2 millió 227 ezer korona érték­ben leplezett* “le elfekvő készle­teket. Kairó — Asszuánban a hót végén folytatódtak a tárgyalá­sok Henry Kissinger amerikai külügyminiszter és Szadat egyiptomi államfő között. A MENA hírügynökség jelentése szerint a megbeszélések napi­rendjén mindenekelőtt a csapa­tok szétválasztásának a kérdé­se állott. Kissinger a szombati nap fo­lyamán megtekintette az asz- szuáni gátat, amely mint isme­retes, szovjet segítséggel épült fel. Az amerikai külügyminisz­ter ezt követően Jeruzsálembe utazott. Az asszuáni megbeszélésekhez fűzött kommentárjában a MENA hírügynökség rámutat: kevésbé bonyolult a helyzet a Közel Ke­leten. Az Al Áhram tudni véli, hogy Anvar Szadat egyiptomi elnök ismertette a tárgyaláso­kon országa álláspontját, amely a következő pontokba foglalha­tó össze: • a csapatok szétválasztása szorosan összefügg a megszállt arab területek feltétlen kiüríté­sével; 0 az arab nép jogai Paleszti­nában az általános rendezés szerves részét alkotják; 0 az egyiptomi alakulatok továbbra is a jelenlegi létszám­ban maradnak a Sínai félszige­ten, a Szuezi-csgtorna keleti partjáról nem vonnak ki egyip­tomi alakulatokat; 0 a Szuezi-csatorna felújítá­sa és a háborúban elpusztított városok újjáépítése Egyiptom belügye; 0 az egyiptomi és izraeli csa­patok szétválasztását a szíriai és izraeli csapatok szétválasz­tásának kell követnie. A javaslattal összefüggésben az Al Ahram megjegyzi: ezeket az alapelveket az arab országok Phnom Penh — A kambodzsai hazafiak, akik immár huzamo­sabb ideje tartják ostromgyűrű­ben a fővárost, tegnap a kora reggeli órákban támadást indí­tottak Phnom Penh központja ellen. A felszabadító erők rá­dióállomása felszólította a la­kosságot, hogy mielőbb hagyja el a várost. Ebből a hírügynök­ségi jelentések arra következ­tetnek, hogy a khmer hazafiak döntő ütközetre készülnek a fő­város felszabadításáért. Lón Nol tábornok egységei­nek nem sikerült felmentenie azokat az alakulatokat, amelye­ket a szabadságharcosok a Ph­nom Penh-i nemzetközi repülő­múlt évi decemberi algíri csúcs* értekezletén fogadták el. Jeruzsálem — Henry Kissin­ger szombaton hosszas tanács­kozást folytatott Golda Meir Izraeli miniszterelnökkel. Az amerikai diplomácia vezetője tájékoztatta az izraeli kormány képviselőit asszuáni megbeszé­léseiről és az egyiptomi állás­pontról. Ezt követően egészen hajnalig ülésezett az Izraelt kormány, amelynek összehívá­sát eredetileg csak mára ter­vezték. Hírügynökségi jelentések sze­rint az izraeli kormány vasár­nap megbízta Henry Kissinger amerikai külügyminisztert, hogy adja át az egyiptomi kormány­nak a csapatok szétválasztásá­nak izraeli tervét. Ugyanakkor felhatalmazta., az amerikai kül­ügyminisztert arra is, hogy kö­zölje az egyiptomi kormánnyal: Izrael kész tárgyalásokat kezde­ni a csapatok szétválasztásáról a Golan-magaslatok térségében is. Ez utóbbit viszont ahhoz a feltételhez köti, hogy Szíria előbb nyújtsa át az izraeli hadi­foglyok névsorát és tegye lehe­tővé, hogy azokat a Vöröske­reszt képviselői meglátogassák. Henry Kissinger bejelentette, hogy a Szadat elnökkel folyta­tandó tárgyalásainak második fordulóját követően, tehát elő­reláthatólag holnap, ismét Iz­raelbe látogat. New York — Kurt Waldheim, az ENSZ főtitkára jelentést ter­jesztett a Biztonsági Tanács elé a „szuezi front helyzetéről“. A főtitkár „labilisnak és robbané­konynak" minősíti a helyzetet, ugyanakkor annak a vélemé­nyének ad kifejezést, hogy a genfi tárgyalásokon sikerül po­zitív előrehaladást elérni. tértől mintegy három kilométer* nyíre tartanak körülzárva. Saigon — Vo Dong Giang, a délvietnami Ideiglenes forradal­mi kormány saigoni képviselője kijelentette: a Thieu-rendszer bojkottálja a hadifoglyok cseré­jét. Ezzel egyidejűleg mindent megtesz annak érdekében, hogy a közvélemény figyelmét elvon­ja egyre fokozódó katonai tevé­kenységétől, szárazföldi és légi- akcióitól. Vo Dong Giang ezre­des rámutatott, hogy az új esz­tendő első öt napjában a sai­goni alakulatok 3287 esetben sértették meg a tűzszüneti meg­állapodást. A piešťanyi Tesla üzem keretében szép, korszerű iizemi óvoda és bölcsőde épült. Tágas helyiségek és gazdag berendezés áll a gye­rekek rendelkezésére. A gyerekek szülei nyugodtan és gondta­lanul dolgozhatnak. Az üzem részéről példás gondoskodást jelent ez a dolgozó anyák számára, s például szolgálhat a többi válla­lat részére is, ahol még nem épültek ilyen létesítmények. Fel­vételünkön: a piešťanyi Tesla üzem üzemi óvodájának egyik tá­gas osztálya látható. (Felvétel: M. Borodáčová ČSTK) Moszkva — A Komszomol tagjainak ezrei válaszolnak a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának a fel­hívására, amelyet a párthoz és a Szovjetunió népéhez intézett. Az SZKP Központi Bizottságára érkező levelek arról tesznek tanúbizonyságot, hogy a szov­jet ifjúság újabb és újabb köte­lezettségvállalásokkal törekszik a kimagasló munkasikerek el­TÁMADÁS PHNOM PENH KÖZPONTJA ELLEN Saigon bojkottálja a fogolycserét Világ proletárjai, Méltó válasz érésére. A kötelezettségvállalá­sok mindenekelőtt az önköltség csökkentésére és a termékek minőségének a további megjaví­tására irányulnak. A Lihacsov gépkocsigyár fia­taljai így arra kötelezték ma­gukat, hogy ebben az esztendő­ben 400 teherautóval gyártanak többet. A Szmena textilüzem if­jú komszomolistái 400 ezer ru­bellel teljesítik túl évi tervüket. Választások Bulgáriában Szófia — Bulgáriában tegnap választásokat tartottak a népi tanácsokba. Hatmillió három- százezer választó lépett az ur­nák elé, akik a kerületi, városi, körzeti és helyi szintű népi ta­nácsok 52 400 képviselőjére ad­ták le szavazatukat. A bolgár rádió és televízió rendkívüli adásokban számolt be a választások lefolyásáról, amelyek a párt politikája teljes támogatásának a jegyében zaj­lottak le. A választók az ország több kerületében már a délelőt­ti órákban leadták szavazatai­kat.

Next

/
Thumbnails
Contents