Új Szó, 1974. január (27. évfolyam, 1-26. szám)

1974-01-02 / 1. szám, szerda

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Világ proletárjai, egyesüljetek! 1974. január 2. SZERDA BRATISLAVA • XXVII. ÉVFOLYAM 1. szám Ára 50 fillér Megteremtjük a még jobb jövü feltételeit Ludvík Svoboda köztársasági elnök újévi köszöntője KEDVES POLGÁRTÁRSAIM! Engedjék meg, hogy szívélyesen üdvözöljem Önöket az 1974-es esztendő első napján. Jó szokássá lett már, hogy az újév küszöbén átlépve, felmérjük munkánk eredményeit, s el­gondolkodunk az elvégzett munkán, meg a fe­ladatokon és problémákon, amelyek előttünk áll­nak. Egy esztendő aránylag rövid időszak az ember életében, s még rövidebb a népek életében. Fok­ról fokra azonban, ahogy az egyik óv követi a másikat, mindig egyre nagyobb örömmel és büsz­keséggel állapíthatjuk meg, hogy a szocializmus építése, ez a világtörténelmi jelentőségű mű, or­szágunkban is egyre kifejezőbb és szilárdabb for­mákat kezd ölteni és sikeresen fejlődik. Nem volt még annyira régen, amikor a máso­dik világháború viharában, a súlyos megpróbál­tatások és a népeink felszabadításáért vívott küz­delem közepette csak keretszerű elképzeléseket alkothattunk magunknak a viszonyok jobb, igaz­ságosabb rendezéséről hazánkban. Ma, nálunk a szocializmus, ez az új társadalmi rend, amelyről dolgozók nemzedékei álmodtak, s amelyért né­pünk legjobb fiai és leányai harcoltak, megdönt­hetetlen tény. Csehszlovákia Kommunista Pártjá­nak vezetésével aránylag rövid idő alatt sikerült leküzdenünk a válságos időszak következményeit is és elérni azt, hogy Csehszlovákia most kon­szolidált, virágzó szocialista állam és szilárd láncszeme a szocialista közösségnek. Az éppen most végződő esztendő további jelen­tős szakasz volt ebben a folyamatban. Hála dol­gozóink öntudatos megértésének, áldozatkészsé­gének és kezdeményezésének, sikeresen folyik Csehszlovákia Kommunista Pártja XIV. kongresz- szusa és az ötödik ötéves terv feladatainak tel­jesítése. Kedvező politikai feltételeket és anyagi forrásokat teremtünk így az életszínvonal továb­bi emeléséhez, a kultúra fejlesztéséhez és társa­dalmunk távlati szükségleteinek kielégítéséhez. Szeretnék ezért teljes szívből köszönetét mon­dani mindannyiuknak, akiknek része volt az elért eredményekben és akik érdemeket szerez­tek abban, hogy jó kilátásokkal és jogos derűlá­tással lépjük át az új év küszöbét. A jövőbe vetett bizalmunkat erősíti a nemzet­közi kapcsolatok ígéretes fejlődése is. Minden nehézség és a reakciós erők minden ellenállása ellenére egyre kifejezettebben érvényesülnek a békés egymás meilett élés elvei a világban. A Szovjetunió Kommunista Pártja XXIV. kongresz- szusa határozatainak és új ösztönzésének alapján kibontakozott nagy békeoffenzíva már kezdi meg­hozni gyümölcseit. Növekedett tekintélye és to­vább szilárdult nemzetközi pozíciója köztársasá­gunknak, amely aktív békepolitikát folytat és a kölcsönösen előnyös nemzetközi együttműködés fejlesztésére törekszik. A békeharc azonban számunkra továbbra is el­választhatatlan a szocialista társadalmunk sokol­dalú fejlesztésére irányuló erőfeszítésektől, a Szovjetunióval és a többi testvéri szocialista or­szággal való szilárd barátságtól, együttműkö­déstől és megbonthatatlan egységtől. E nemes feladatok teljesítésével megteremtjük a feltéte­leit a még jobb jövőnek, nemcsak a mostani, ha­nem a jövő nemzedék boldog életének is. KEDVES POLGÁRTÁRSAIM! Kívánunk mindannyiuknak boldog új évet, jó egészséget, jó közérzetet és a szocialista hazánk további felvirágoztatására irányuló jól végzett munkából fakadó sok örömet. BARÁTSÁGUNK BŐVÜL ÉS ELMÉLYÜL Szerencsekívánatok a Kubai Köztársaság államünnepe alkalmából (ČSTK) — Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, Ludvík Svoboda köztársasági elnök és Ľubomír Štrougal, a szövetségi kormány elnöke a Kubai Köztársaság államünnepe alkalmá­ból táviratilag fejezték ki szerencsekívánataikat dr. Fidel Castronak, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága el­ső titkárának, a forradalmi kormány elnökének és dr. Osvál- do Dürticos Torradonak, a Kubai Köztársaság elnökének: SZOCIALISTA ORSZÁGOK AZ ÚJ ESZTENDŐ KÜSZÖBÉN Tisztelt Elvtársak, a Kubai Köztársaság állami ünnepe — a kubai forradalom győzelmé­nek 15. évfordulója — orszá­guk történelmének legjelentő­sebb eseményének évfordulója alkalmából a CSKP Központi Bi­zottsága, a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság elnöke, kor­mánya és Csehszlovákia egész népe nevében a legszívélyesebb üdvözletünket és szerencsekívá- natainkat küldjük a Kubai Kom­munista Párt Központi Bizott­ságának, a kubai forradalmi kormánynak és Kuba egész né­pének. Országuk a Kubai Kom­munista Párt Központi Bizottsá­ga és a kubai forradalmi kor­mány vezetésével jelentős ered­ményeket ért el a politikai, gazdasági és kulturális fejlő­désben és a dolgozók életszín­vonalának emelésében. A csehszlovák dolgozó nép a testvéri szolidaritás érzésével ^szintén örvend azoknak az jredményeknek, amelyeket a Kubai nép a szocialista társa­dalom építésében elért, és i.igyra értékeli azt az aktív szerepet, amit a testvéri Kubai köztársaság külpolitikája ját­szik a nemzetközi feszültség enyhüléséért, a békéért és a n.jpek biztonságáért vívott harc- ua n. Szilárd meggyőződésünk, hog,y a csehszlovák—kubai ba- •átíiág, valamint a CSKP és a KubrJi KP testvéri együttműkö- se továbbra is mélyülni és vülni fog a csehszlovák és a Kiibai nép javára és hozzájárul a szocializmus pozícióinak megszilárdításához, valamennyi imperialistaellenes haladő erők ígyejftéséhez, a békéért, a sza­badságért és a szociális hala­dásért folytatott küzdelemben. Ezen a jelentős napon kívá­nunk önöknek, kedves elvtár­sak és Kuba egész népének sok új sikert a szocializmus építé­sében és a hazájuk további fel­virágoztatásáért kifejtett mun­kában. Kuba államünnepe alkalmá­ból Bohuslav Chňoupek külügy­miniszter szerencsekívánatait fejezte ki Raul Roa Garda ku­bai külügyminiszternek. * * • Dr. Peter Colotka, az SZSZK kormányának elnöke, a Kubai Köztársaság állami ünnepe al­kalmából tegnap üdvözlő leve­let nyújtott át Severin Mansur Jorgenak, a Kubai Köztársaság bratislavai konzuljának. A le­vélben többek között hangsú­lyozza: — Az SZSZK kormányának nevében, valamint a saját ne­vemben is őszinte szerencsekí- vánataimat fejezem ki a Kubai Köztársaság államünnepe al­kalmából. ürömmel használom fel ezt az alkalmat arra, hogy az önök révén Kuba egész né­pének sok sikert kívánjak a szocialista társadalom építésé­ben és ahhoz a törekvéshez, amely a nemzetek barátságának megszilárdítását szorgalmazza a békéért vívott harcban. Kívánok önöknek és munka­társainak további sikereket az országaink közötti együttműkö­dés fejlesztése érdekében kifej­tett felelősségteljes munkájuk­hoz. Bulgária Todor Zsivkoo, a Bolgár KP Központi Bizottságának első titkára, a Bolgár Népköztársa­ság Államtanácsának elnöke újévi rádió és televíziós beszé­dében bonyolultnak és esemé­nyekben gazdagnak minősítet­te az elmúlt évet. A külpoliti­kai eredmények felsorolása után az ország belpolitikai és gazdasági eredményeivel fog­lalkozott. Az elmúlt év fontos lépést jelentett a X. pártkong­resszus határozatainak végre­hajtásában. Az országos szocia­lista munkaverseny kibontako­zásának eredményeként teljesí­tették az 1973. évi feladatokat. Reménnyel tekintenek az 1974. évbe, amely fontos politikai események — tanácsi választá­sok és az országos pártkonfe­rencia éve lesz. A népi hatalom és a szocialista ország jubileu­mi éve is lesz, amelyben 1944. történelmi jelentőségű szeptem­ber 9-nek 30. évfordulóját ün­nepük. Jugoszlávia Tito elnök kijelentette, hogy 1973 nagy sikereket eredmé­nyezett a soknemzetű jugosz­láv társadalom egységének to­vábbi szilárdításában. Befejező­dött az új alkotmány előkészí­tése, szervezetileg és eszmeileg megszilárdult a Jugoszláv Kom­munisták Szövetsége. Tito a pártprogram teljesítésére, fon­tos gazdasági problémák meg­oldására, a termelés és a haté­konyság növelésére szólított fel. Mongólia A Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának újévi üdvözlete megállapítja, hogy az ipari üzemek, az épí­tőipar, a közlekedés, a posta, a kereskedelem és a szolgálta­tások határidő előtt teljesítet­ték feladataikat. Az ország tör­ténelmében a legnagyobb ter­mést takarították be. Az üzenet kiemeli, hogy 1973 Mongólia, a Szovjetunió és a többi testvé­ri szocialista ország barátsága és sokoldalú együttműködése további fejlesztésének és szi­lárdításának éve volt. NDK Willi Stoph, az NDK Állam­tanácsának elnöke beszédet mondott, amelyben kiemelte a dolgozók nagy országépítő si­kereit. További lépés történt az ötéves terv mutatóinak teljesí­tésére, az életszínvonal emelér sére, ami a gazdaság fő fel­adata. Történelmi jelentőségű tényként könyvelte el, hogy az NDK most száz állammal tart fenn diplomáciai kapcsolatokat és a nemzetközi jogszabályok­kal összhangban az ENSZ egyenjogú tagjaként méltó he­lyet foglal el. Románia Ceuusescu, a Román Kom­munista Párt főtitkára, a Ro­mán Szocialista Köztársaság Államtanácsának elnöke ki­emelte a népgazdaság, a köz­oktatás, a tudomány, a kultúra, a művészet, az életszínvonal emelése terén elért sikereket. Külpolitikai kérdésekkel fog­lalkozva leszögezte, hogy a népeknek továbbra is energiku­san küzdeniük kell az erőszak, a gyarmatosítás és a neokolo- niaüzmus imperialista politiká­jának felszámolásáért. További cseh­szlovák atom­erőmű gépei­nek gyártására készülnek a Plzeň! Škoda nemzeti válla­latban. Szovjet dokumentáció alapján állítják össze a Voro- nyezs WER 440-es típusú könnyű atomre­aktor műszaki adatait, amely­nek két 220 me­gawattos telje­sítményű turbo- aggregátora lesz. Felvételün­kön Vladimír Kolčava mér­nök. (Felvétel: ČSTK — J. Vlach) A szovjet vezetők üdvözleté a kubai államférfiaknak Moszkva — A szovjet vezetők a kubai forradalom 15. évfordu­lója alkalmából levélben üdvö­zölték Fidel Castrót, a Kubai KP Központi Bizottságának első titkárát, miniszterelnököt és Dorticos köztársasági elnököt. Továbbra is mindent megte­szünk a szovjet—kubai testvéri viszony további erősítéséért, a sokoldalú együttműködés fej­lesztéséért, a közös kommunis­ta eszményeinkért, a békéért és a népek szabadságáért ví­vott eredményes harc érdeké­ben, hangoztatják. Az egész világ elismeri a ku­bai forradalom óriási jelentősé­Vaszilevszkij marsall emlékiratai Moszkva — Moszkvában megje­lentek Alokszandr Vaszilcvszkij- nek, a Szovjetunió raarsalljának, a második világháború egyik ne­ves hadvezérének emlékiratai. Va- szilevszkij a háború éveiben a ve­zérkari főnök, majd később a honvédelmi miniszter tisztét töl­tötte be. Mint a moszkvai Pravda írja: Vaszilevszkij marsall elemzi a gét, mellyel újabb impulzust adott a nemzeti felszabadulá­sért és a társadalmi haladá­sért küzdő népeknek. A sza­bad Kuba együtt halad azok­kal, akik elvi pozíciókból küz­denek a békéért és a népek biztonságáért, a szocialista kö­zösség, a kommunista világmoz­galom és a nemzeti felszabadí­tó mozgalom egységének szi­lárdításáért. Kuba konstruktív külpolitikájával nagy nemzet­közi tekintélyt vívott ki magá­nak, — hangzik az üdvözlő le­vélben, amelyet Leonyid Brezs- nyev, Nyikolaj Podgornij és Alekszej Koszigin írt alá. második világháború legnagyobb csatáit, megrajzolja a szovjet ka­tonai vezetők portréját. A marsall mély tisztelettel ír a háború hőséről, a szovjet katoná­ról, aki — mint írja — „meg tud­ta védeni a haza becsületét és szabadságát, kiűzte a hazai föld­ről a fasiszta megszállókat, fel tudta szabadítani Európa n6peU“« GOLDA MEIR PÁRTJÁNAK VÁLASZTÁSI GYŐZELME Tel Aviv — Előzetes eredmé­nyek szerint Golda Meir mi­niszterelnök kormányzó Mun­káspártja győzött a hétfői iz­raeli parlamenti választásokon. Az előző választásokhoz képest a Munkáspárt öt mandátumot vesztett, nem szerezte meg az abszolút többséget s ezért part­nereket kell keresnie új koalí­ciós kormány alakítására. A Likud jobboldali nacionalista tömbnek az eddigi 32 mandá­tum helyett 38-at sikerült sze­reznie. Áz előzetes eredmények szerint az Izraeli Kommunista Párt egy mandátummal többet szerzett és négy képviselője lesz az új parlamentben. A választások végleges ered­ményeit a hét végén hirdetik ki.

Next

/
Thumbnails
Contents