Új Szó, 1972. november (25. évfolyam, 258-283. szám)

1972-11-01 / 258. szám, szerda

Világ proletárjai, egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1971 november 1. SZERDA BRATISLAVA • xxvi. ÉVFOLYAM 258. szám Ara 50 fillér MEGKEZDŐDÖTT A SZÖVETSÉGI GYŰLÉS KAMARÄINAK EGYÜTTES ÜLÉSE Külpolitikánk célja a béke és a nemzetek közötti megértés erősítése (Tudósítónktól) — A Népi Kamara és a Nem­zetek Kamarájának két napra előirányzott ne­gyedik együttes ülésszakát a prágai vár Ulászló­termében október 31-én, kedden pontosan 9 óra­kor Alois Indra, a Szövetségi Gyűlés elnöke nyi­totta meg. A tanácskozásokon részt vett Gustáv Husák elvtárs, a CSKP KB főtitkára, Ludvík Svo­boda hadseregtábornok, köztársasági elnök és Ľubomír Strougal, a szövetségi kormány elnöke is. Megjelentek továbbá a CSKP KB Elnökségének tagjai és póttagjai. Vasil Biľak, Peter Colotka, Josef Kempný, Jozef Korčák és Václav Hüla. Je­len voltak a CSSZSZK kormányának tagjai, a prágai diplomáciai testület képviselői és több meghívott vendég is. A. Indra elvtárs megemlékezett a Szövetségi Gyűlés legutóbbi, június 30-án megtartott, ülés­szaka óta elhunyt képviselőkről: Drahomír Kol­der miniszterről, a CSSZSZK Központi Népi El­lenőrző Bizottságának elnökéről, Ján Haškoról, a Szlovák Megújhodás Pártja Elnökségének tag­járól, Ľudovít Hanúsekról, a Szövetségi Gyűlés elnökhelyetteséről, a Szövetségi Gyűlés Elnöksé­gének tagjáról, valamint dr. Vojtech Pŕlchystalról, a CSSZSZK Legfelsőbb Bíróságának elnökéről. Ezután a Szövetségi Gyűlés elnöke a megje­lent képviselők számát ellenőrizve megállapítot­ta, hogy az alkotmánytörvény 40. cikkelyének 1. és 2. bekezdése alapján mindkét kamara ha­tározatképes. A továbbiakban a Szövetségi Gyűlés elnöke a Szövetségi Gyűlés Elnökségének legutóbbi ülés­szaka óta kifejtett tevékenységét ismertette. A napirend első pontja az 1972. szeptember 16-án lezajlott képviselőválasztás érvényességé­nek ellenőrzése volt. Az Otakar Siműneknek, a Népi Kamara képviselőjének elhunytával meg­üresedett képviselői mandátumot a pótválasztá­sok során Bohuslav Chňoupek kapta meg. A továbbiakban Lőrincz Gyula képviselő, a Népi Kamara mandátumvizsgáló és mentelmi bizottságának elnöke az alkotmánytörvénynek a csehszlovák államjogp rendezéséről szóló 47. cikkelye értelmében tett jelentést. A mandátum­vizsgáló és mentelmi bizottság jelentésének és Bohuslav Chňoupek képviselőnek a 111. válasz­tókörzetbe történt megválasztása érvényességé­nek jóváhagyása után a 2. napirendi pontban a most megválasztott Bohuslav Chňoupek és a még eddig fogadalmat nem tett Bohumír Simon, mindketten a Népi Kamara képviselői, valamint Viliam Kožík, a Nemzetek Kamarájának képvise­lője letette a fogadalmat. Ezután Bohuslav Chňoupek, a CSSZSZK kül­ügyminisztere a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság külpolitikájának alapvető kérdéseiről tartott beszámolót. (folytatás a 3. old.) Bohuslav Chňoupek klilügvminlszter expozéja a CSSZSZK kiilpolitikäiänak alapvető kérdéseiről A XIV. pártkongresszuson meghatározott külpolitikai irányvonalunk alapja a szocia­lista országokhoz, elsősorban a fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Szovjetunióhoz fűződő tartós szövetségünk és együtt­működésünk bővítése és meg­szilárdítása. Teljes mértékben tudatában vagyunk annak, hogy a szocialista közösség országai­nak egysége és közös eljárása, élén a Szovjetunióval, annak óriási politikai, gazdasági, vé­delmi és morális potenciáljá­val, az imperializmus ellen, a világbéke és biztonság megőr­zéséért vívott sikeres harc dön­tő tényezője. A szocializmus be­folyása és ereje, távlati fejlődé­se, a nemzetközi forradalmi munkásmozgalommal és az erős nemzeti felszabadító mozgalom­mal közös világfront kialakítá­sa — mindezek olyan tényezők, amelyek már ma meggátolják, s a jövőben teljesen kizárhatják katondi konfrontációk lehető­ségét. Amint a Tanulságok című do­kumentum, meggyőzően rámu­tatott a párt vezetőségében le­vő opportunista erők deffenzí­vája és később közvetlen kapi­(Folytatás a 2. oldalon) Elmaradt a tüzszüneti egyezmény aláírása Washington folytatja halogató taktikáját $ Bunker és Thieu bizalmas tárgyalásai % Saigonban várják Kissingert Párizs — Október 31-én, a Vi­etnami Demokratikus Köztársa­ság és az Egyesült Államok kö­zött létrejött előzetes megálla­podások alapján megkötendő tüzszüneti egyezmény aláírásá­nak végső határidejekor — a be­érkezett hírügynökségi jelenté­sek tanúsága szerint — a leg­csekélyebb jel sem mutat arra, hogy a Nixon-kormányzat vál­toztatott volna a halogató takti­kán és a vietnami fél határo­zott követelése ellenére sem valószínű, hogy aláírják a do­kumentumot. A VDK álláspontjára világo­san rámutatott Nguyen Ouy Trinh külügyminiszter, aki kö­zép-európai idő szerint hétfőn éjjel, a Laoszi Hazafias Front Pártja küldöttségének fogadá­sán Hanoiban kijelentette: „Ha az amerikaiak nem vetnek vé­get halogató taktikájuknak és továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy változtassunk azon, ami­ben megállapodtunk, akkor so­hasem jön létre az egyezmény, amely véget vet a háborúnak és megteremti a békét Vietnam­ban." A külügyminiszter elutasítot­ta az amerikaiaknak azt az in­doklását, hogy bizonyos kisebb jelentőségű problémákat még meg kell tárgyalni, és kijelen­tette: „A kérdés most nem az, hogy kisebb vagy nagyobb prob­lémákról tárgyaljunk, a kérdés jelenleg az egyezmény-tervezet haladéktalan aláírása." Thieu, a saigoni rezsim ve­zetője ugyanakkor cinikusan az észak-vietnami félre hárította a felelősséget, mondván: az egyez­mény-tervezet aláírása és a tűz. szünet létrejötte eldönttöt tény a szembenálló felek részéről, s hogy a fegyvernyugvás meg is valósuljon, az a „kommunistá­kon múlik". Az újságíróknak nyilatkozó Thieu a saigoni fél békeóhajáról szónokolt, hozzá­tette ugyanakkor azt is, hogy nem tudja, mikor jön el a béke korszaka Vietnamban. Kedden egyébként ismét bi­zalmas, zárt ajtók mögött folyó tárgyalások kezdődtek Thieu el­nök és az Egyesült Államok sai­goni nagykövete, Ellsworth Bunker között. Washingtonban diplomáciai források azt a hírt röppentették fel, hogy az Egyesült Államok és a VDK esetleg felújítja a bi­zalmas megbeszéléseket Kissin­ger és Le Duc Tho között, s ezek eredményeként talán szom­baton vagy vasárnap sor kerül­het az aláírásra. Egyes jelen­tések szerint viszont az ameri­kai elnök nemzetbiztonsági ta­nácsadója a hét folyamán Sai­gonba repül, ahol a saigoni re­zsim illetékeseivel tárgyal. A VÁSÁRLÓ ERDEKEBEN Egyéves az új reklamációs rendszer Ezekben a napokban múlt egy éve, hogy életbe lépett a bel­kereskedelem új reklamációs rendszere. Ez a rendszer arra AZ ELMÉLET FONTOSSÁGA Régi igazság, a marxizmus—leninizmus klasszikusai is gyakran hangoztatták, hogy a gyakorlat maga vakká lesz, ha út­ját nem világosítja fel a forradalmi elmé­let. A hatvanas években, különösen 1968­ban és 1969 elején azonban erről az alap­igazságról mégis igen sokan megfeledkez­tek. Számosan, még a párt tisztségviselői közül is lebecsülték az ideológiai munka fontosságát. Gyakorlatilag átvették a bur­zsoázia teoretikusainak azt a még ma is gyakran hangoztatott nézetét, hogy korunk az ideológiák válságának a kora. E hamis felfogás azt szolgálta a múltban, és azt szolgálja ma is, hogy a haladás erőit meg­tévessze, lefegyverezze és kilátástalanná tegye a munkásosztálynak az elnyomóik ellen vívott osztályharcát. Mi, tapasztalat­ból tudjuk — 1968 és 1969 eleje intő pél­da —, hogy az úgynevezett „dezideologi­zálás" hova vezet, mit jelent a gyakorlat­ban. Az ideológiai munka lebecsüléséért drá­gán fizettünk. Pártunk, Csehszlovákia Kommunista Pártja nem véletlenül hang­súlyozta már a XIV. kongresszuson elfo­gadott határozatában, hogy növeljük a szo­cialista ideológia hatását, emeljük a- kom­munisták elméleti tudásának színvonalát, szilárdítsuk a dolgozók erkölcsi és politi­kai egységét. A CSKP Központi Bizottságának a most lezajlott ideológiai plénuma megerősítette a XIV. kongreszuson elfogadott irányelvek helyességét, és Az ideológiai munka fő feladatai a CSKP XIV. kongresszusa után • címmel elhangzott beszámoló meghatároz­ta, hogy az elméleti munkára milyen fel­adatok várnak a jövőben . A legfontosabb teendő, hogy terjesszük és tovább fejlesszük tudományos világáé* zetünket: a marxizmus—leninizmust. A je­lenkori világnak e legforradalmibb és leg­haladóbb tudománya — ahogy a Központi Bizottság jelentése is egyértelműen meg­határozza — főként a proletariátus forra­dalmi tapasztalatának az általánosítása­ként született meg. Korunk szintézis-igé­nyű világnézete, tudománya és módszere alapja és kiindulópontja a kommunista pártoknak az ember felszabadításáért és az osztálynélküli társadalom megteremté­séért vívott harcban. A marxista—leninis­ta világnézet tulajdonképpen a szociális, a gazdasági és a politikai nézeteknek, a természetről és a társadalomról nyert tu­dományos ismereteknek a komplex rend­szere. A materialista filozófiából: a dia­lektikus és történelmi materializmusból indul ki. Részét alkotja az esztétikai és etikai normák rendszere is. A marxizmus —leninizmus a társadalmi gyakorlat szi­lárd bázisa, a cselekvés irányvonala. Meg­mutatja, mit kell tenni annak érdekében, hogy a kommunista párt által vezetett munkásosztálynak érvényesüljön az akara­ta, és — a társadalmi fejlődésnek megfe­lelően — örökösen összhangban legyen egymással az elmélet és a gyakorlat. A jelentés foglalkozott a nemzetiségi kérdés megoldásának a fontosságával is. Aláhúzta, hogy „Nem szabad felesleges bi­zalmatlanságot tanúsítani kicsinyes okok miatt, nem szabad kölcsönösen nacionaliz­mussal vagy sovinizmussal vádolni egy­mást, de azt is meg kell látni, hogy még mindig léteznek nacionalista és soviniszta előítéletek és hogy ezt egyesek különféle okokból tartósítani és ösztönözni akarják akár a felsőbbrendűség, akár a bizalmat­lanság pozíciójából." A párt régi vezetősége az Ideológiai munkát másodrendű kérdésként kezelte, és a politika puszta propagálására, a mar­xista—leninista tanok elvont magyarázga­tására használta, illetve szűkített© le. Az elméleti munka lebecsülése a kommunis­ták lefegyverzéséhez, az ideológiai és tár­sadalmi élet felbomlásához, bizonytalan­sághoz, zűrzavarhoz vezetett. A fő veszély ma is a revizionizmus és a jobboldali op­portunizmus. A párt, az állami, a gazdasági és a társadalmi szervek munkájának az a legfontosabb kritériuma, hogy miként küz­denek az itt-ott még ma is felbukkanó té­ves elmélet és gyakorlat ellen. A kommu­nistáknak látni és tudni kell, hogy a re­vizinonizmusnak és a jobboldali opportu­nizmusnak milyen a konkrét megjelenési formája a politikai, a gazdasági és a kul­turális életben. Az ideológiai életben nincs és nem is le­het megalkuvás, békés egymás mellett élés. A marxizmussal—leninizmussal szem­ben álló ellenséges nézetek arra kény­szerítenek, hogy elszántan és következe­tesen küzdjünk ellenük. Ideológiánk tisztántartása bonyolult, sokrétű feladat. Az osztályharc más terü­leteihez viszonyítva az ideológiai munká­nak több sajátossága van. A legfontosabb, és ezt egy pillanatra sem hagyhatjuk fi­gyelmen kívül, hogy az ideológiai osztály­harc frontjai nem annyira nyilvánvalóak, mint a politika és a gazdasági élet terü­letén folytatott küzdelemé. Az utóbbi ese­tében a frontvonalak világosan láthatók, az előbbi esetében mostanában azonban többnyire már rejtve maradnak, kerülő úton, alattomosan jelentkeznek. Előfordul­hat, és elő is fordul (gondoljunk a párt­ból kizártak esetére), hogy a termelésben, a szocialista építés sikeréért együttműkö­dünk olyanokkal is, akikkel ideológiai né­zeteltéréseink vannak, akikkel szemben az ideológia területén harcot vívunk. Gyako­ri, hogy életünkben egyszerre van jelen harc és az együttműködés. Ilyenkor is azt kell tudatosítani, hogy az ideológiai osz­tályharc általában nem az emberek ellen, hanem az emberek meggyőzéséért, az esz­mei tisztánlátásért, az igazságért, a mar­xizmus—leninizmus diadaláért folyik. hivatott, hogy egyszerűbbé te­gye a fogyatékos minőségű áru reklamációját, a minőség javí­tására serkentse a termelést és védje a* vásárlót az esetleges visszaélésektől. A belkereskede­lem és az Állami Kereskedelmi Ellenőrzés képviselői tegnap tá­jékoztatták az újságírókat az új rendszer tapasztalatairól. Az új rendszer tágabb lehe­tőségeket kínál a fogyasztónak és a vásárlók ezt az előnyt jól megértették. Az eredmény a reklamációk 26—50 százalékos megnövekedése volt, de nem a minőség romlása miatt, hanem az egyszerűbb ügyvitel jóvoltá­ból. A belföldi piacon az áru­fajták minősége nem romlott, sőt, ellenkezőleg, javult. Némi romlás a külföldről beho­zott divatcikkek minőségében tapasztalható csupán. A kereske­delem most intézkedéseket dol­goz ki, hogy a külkereskedelmi intézmények dolgozói fokozot­tabb mértékben tartsák szem előtt a termékek minőségét. A hazai árufajták minőségi javítá. sát mutatja, hogy a reklamációk az eladott áruknak csupán 0,2 —0,5 százalékára vonatkoztak. Az SZSZK Kereskedelmi Mi­nisztériuma és az Állami Keres­kedelmi Ellenőrzés további in­tézkedéseket dolgozott kl és léptet életbe a vásárló tekinté­lyének növelésére. Az ellenőr­zés súlypontját mind jobban át­helyezik az ipari termelés terü­letére. Rövidesen életbe lépnek a gazdasági szerződések az el­adott áruhoz szükséges pótal­katrészek gyártására, intézedé­sek a kereskedelmi alkalmazot­tak anyagi ösztönzésére stb. Az eddigi eredmények és a továb­bi kedvezően alakuló feltételek arra engednek következtetni, hogy a belkereskedelem intéz­kedésoi a vásárló helyzetének megjavítására fokozatosan el­érik coljukat. (vig.f

Next

/
Thumbnails
Contents