Új Szó, 1972. szeptember (25. évfolyam, 206-231. szám)

1972-09-01 / 206. szám, péntek

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSAGANAK NAPILAPJA 1972. szeptember 1. PÉNTEK BRATISLAVA 0 XXVI. ÉVFOLYAM 20S. szám Ára 50 fillér Saison kszvellen vesiéiyises Világ proletárjai, egyesüljetek! Saigon — A népi felszabadító erők — a csütörtöki hadijelen­tések szerint — az elmúlt 24 órában Dél-Vietnam egész te­rületén összesen 53 sikeres ak­ciót hajtottak végre ellenséges támaszpontok és állások ellen. Offenzívájuk fő célpontja az amerikaiak és dél-vietnami zsoldosaik Saiqon közvetlen környékén levő több katonai objektuma volt. 122 milliméte­res rakéták tömegesen csapód­tak be a Saigontól mindössze 22 kilométerrel északkeletre le­vő Bien Iloa-i nagy amerikai lélgtámaszpontra, ahol jelenleg több mint kétezer amerikai ka­tona tartózkodik. A támadás nyomán több amerikai és sai­goni katona életét vesztette, illetve meg.sebHSi.il t, a földön veszteglő amerikai és saigoni harci repülőgépek közül pedig tíz elpusztult, illetve súlyosan megrongálódott. A népi erők csütörtökre vir­radóra rakétákkal lőtték a Sai­gontól mindössze 45 kilométer­rel északra levő Lai Kha i nagy támaszpontot is. Súlyos harcok­ról érkeztek jelentések a fővá­rostól mintegy 70 kilométerrel északkeletre fekvő Khiem Hanti város térségéből. A forradalmi erők Saigon tér­ségében végrehajtott újabb nagyerejű sikeres akciói nyo­mán a Thieu-rezsim alakulatai úgy döntöttek, hogy feladják a fővárost An hoc tartományi székhellyel összekötő 13. számú főútvonal visszafoglalására im­már öt hónappal ezelőtt meg­kezdett, mind ez ideig teljesen meddő kísérletüket, s fegyveres erőik derékhadát a Saigont közvetlenül fenyegető veszély elhárítására vetik be. A leg­frissebb hírügynökségi jelenté­sek szerint mintegy tízezer fő­nyi különítményüknek az a ki­zárólagos feladata, hogy védje meg a fővárost. A hazafiak sikeres akciókat hajtottak végre az északi fron­ton levő Quang Tri tartományi székhely, Hűé egykori császár- város és a Que Son völgyétől keletre levő Thang B'.nh város körül kiépített ellenséges állá­sok ellen is. A saigoni amerikai katonai parancsnokság szóvivőjének csütörtök reggeli tájékoztatása szerint B-52-es amerikai repülő­erődök szerdán este és éjjel 31 bevetésben bombázták a VDK és Dél-Vietnam területét. A páiizsi Vietnam-konferencia 157. ülése Gustáv Husák elvtárs a Kelet-Szlovákiai Vasmű dolgozói körében. (CSTK telefoto: T hieu-kormányzat hatalmon tar­tásához, ahhoz, hogy Dél-Viet- namra rákényszerítse az ame- (Folytatás a 2. oldalonJ látozásával és a leszereléssel kapcsolatban meghozandó fára­dozásait, hanem arra is, hogy fokozza ezeket az erőfeszítése­ket. A konferencia helyét ille­tően az NDK-nak megfelel bár­mely város, ahol biztosítják az értekezlet zavartalan lebonyo­lítását és valamennyi állam egyenjogú részvételét. Winzer levele azt Indítvá­nyozza, hogy az értekezlet par­lamentként működjék, amelyet két vagy három évenként hív­nának össze plenáris ülésre. Ja­vasolja, hogy a konferencia előkészítésére a politikai és földrajzi egyensúly figyelembe­vételével és körülbelül 30—35 állam részvételével szervezze­nek reprezentatív előkészítő bi­zottságot. Az NDK javaslata szerint e bizottságban mind az öt nukleáris hatalom, a lesze­relési bizottság tagjai, valamint más államok vennének részt. Végezetül az indítvány azt tar­talmazza, hogy a bizottságot az ENSZ közgyűlés 27. ülésszakán válasszák meg, és azonnal kezd­je meg működését. /Tudósítónktól) — Gustáv Husák elvtárs, a CSKP KB főtitkára, Ľubomír Štrou­gal elvtárs, a CSKP KB el­nökségi tagja, a szövetségi kor­mány elnöke, továbbá Jozef L e n ár t elvtárs, a CSKP KB- elnökségt tagja, az SZLKP KB első titkára és Peter Co­lotka elvtárs, a CSKP KB el­nökségi tagja, az SZSZK kor­mányelnöke kelet-szlovákiai lá­togatása második napján, csü­törtökön fán P i r č elvtárs­nak, a CSKP KB tagjának a ke­let-szlovákiai kerületi pártbi­zottság vezető titkárának, a ke­rület és Košice város más ve­zetőinek kíséretében a Kelet- szlovákiai Vasműbe látogatott. Sűrűn esett az eső, amikor a vállalati igazgatóság épülete előtt Husák elvtársat és kísére­tét Michal Hanko mérnök, a Megliívás Mongóliába és a KNDK-ba (ČSTK) — A Mongol Népköz- társaság Nagy Népi Hurálja és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Legfelsőbb Népi Gyűlése meghívására a közeli napokban a Mongol Népköztár­saságba és a Koreai Népi De­mokratikus Köztársaságba uta­zik a Szövetségi Gyűlés hivata­los küldöttsége, élén Alois hid­rával, a CSKP KB elnökségi tagjával, a Szövetségi Gyűlés elnökévei. A csehszlovák küldöttség, amelynek tagjai a Cseh és a Szlovák Nemzeti Tanács képvi­selői, 14 napos hivatalos láto­gatása során Ulánbátorban, Phjöngjangban, valamint a Mon­gol Népköztál saság és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság más politikai, gazdasági és kul­turális központjaiban tesz láto­gatást. Küldöttségünket fogad­ják a két köztársaság hivatalos személyiségei. A Csehszlovák Szövetségi Gyűlés küldöttségének látogatá­sa hozzájárul az országaink kö­zötti elvtársi és baráti kapcso­latok további elmélyítéséhez és új lépést jelent a szocialista ál­lamaink legfelsőbb törvényhozó testiiletei közötti kapcsolatok fejlődése terén. Vasmű vállalati igazgatója, a kohómű politikai, gazdasági és társadalmi szerveinek vezetői üdvözölték. A vendégek néhány percet az épület előcsarnoká­ban időztek, meghallgatták a vállalati igazgató rövid tájékoz­tató magyarázatát a Vasmű egyes üzemrészlegeinek elhe­lyezéséről. A vendégek tekin­tete közben megakadt egy fal­ra erősített feliraton: „Célunk 1975-lq elérni az árutermelés­ben a 9575 millió korojia érté­ket ..." Hanko vállalati igazgató er­re felfigyelt s megjegyezte: „Bízunk dolgozóink igyekezeté­(CSTK) — Tegnap, röviddel 16,30 óra után Prágába érkezett Kenzó Kóno, a japán felsőház elnöke feleségével és kíséreté­vel együtt. Kenzó Kóno a Szövetségi Gyűlés elnökének meghívására három napot tölt a CSSZSZK- ban. A vendéget a vezető cseh­szlovák állami képviselők fo­gadják, megismertetik képvise­leti testületeink munkájával és ezt követően a vendég ellátogat Karlovy Varyba. A kedves vendéget a ruzynéi repülőtéren A. Indra, a CSSZSZK Szövetségi Gyűlésének elnöke, fán Marko, a Szövetségi Gyűlés első alelnöke, Václav David, a Népi Kamara elnöke, dr. Dalibor Hanes, a Nemzetek kamarájá­nak elnöke, dr. Bohuslav Kuöe ra és Antonín Pospíšil, a Szövtségi Gyűlés alelnökei, dr. Ivan Roháľ-lľkiv, a CSSZSZK külügyminiszterének helyette­se, dr. Rudolf Kožušník, a CSSZSZK tokiói nagykövete és további vezető személyiségek fogadták. Jelen volt Takesi Kanemacu, Japán rendkívüli és meghatal­mazott csehszlovákiai nagykö­vete és a nagykövetség tagjai. » • « Kenzó Kóno, a japán parla­ment felsőházának elnöke 1901. március 14-én született a Kanagawa tartomány Odawara ben, abban is, hogy ezt elér­jük.” Ezt követően Hanko elv- társ üzemnézésre hívta meq a kedves vendégeket. A Vasmű első acélművében a „C" műszak vezetője, Priesol mérnök és fozef Kapuniö első olvasztár üdvözölte őket. Husák elvtárs és kíséretének tagjai el­beszélgettek a dolgozókkal. Megtekintették az épülő máso­dik acélművet, majd a meleg henqerdében figyelemmel kísér­ték a pléhgyártást. Itt ismerkedett a szakmával a Vasmű szakiskolája tanulóinak (Folytatás a 2. oldalon) városában. 1923-ban fejezte be tanulmányait a tokiói Vaseda egyetemen. Az egyetem után ipari és kereskedelmi vállalko­zó tevékenységet folytatott a műtrágyák készítésével foglal­kozó társaságoknál és a hirat- suki kereskedelmi és ipari ka­mara elnöke lett. A második világháború után lépett a politikai életbe és meg­választották a Kanagawa tarto­mány alsóházi képviselőjévé. 1953 óta a japán parlament felsöházának tagja és a pénz­ügyi bizottság, valamint a kabi­netbizottság elnöki tisztségét töltötte be. 1965 júliusa és 1968 augusztusa között a felsőház alelnöke volt. 1971 júliusában választották meg a felsőház elnökévé. Kenzó Kóno tagja a császári udvari tanácsnak és a császári udvar gazdasági tanácsának. Aktív tevékenységet folytat a testnevelési mozgalomban, a japán amatőr atlétikai szövet­ség elnöke és az amatőr sport- szövetség alelnöke. Kenzó Kóno tölti be a mezőgazdaság gépe­sítésével foglalkozó japán tár­sulat elnök! tisztségét is, ezen­kívül számos más funVcifya van. A parlamentbe a vult Rj <ku- Fukaj csoport képviseletében választották meg, most függet­len politikus. Párizs — Az indokínai béke helyreállításának egyetlen aka­dálya az, hogy az Egyesült Ál­lamok makacsul ragaszkodik a tét adott a déliek tiszteletére, csütörtökön délelőtt pedig a vendégek Kim ír Szén szülőhá­zát keresték fel. A légkör mindkét alkalommal igen szívé­lyes volt. Szop Szón PH csütörtökön a nemzetközi sajtó tudósítóival elbeszélgetve közölte, hogy már készül a szétszakadt családta­gok listája. Az érintett szemé­lyek számát nem ismertette, de becslések szerint a szétszakadt családok kérdésének rendezése Északon és Délen mintegy 10 millió embert érint. Az északi Vöröskereszt elnöke a Vörös­kereszt-tárgyalások és a politi­kai kérdések kapcsolatáról szól­va hangsúlyozta, hogy a családi, humanitárius problémák megöl- dúsa az egész koreai nép egye• sítésének ügyét segíti. Előtérben a leszerelés Winzer levele Waldheim ENSZ-főtitkárhoz Otto Winzer, az NDK külügy- . minisztere a leszerelési világ- konferencia összehívásának kér­désében levelet intézett Kurt Waldheimhez, az ENSZ főtitká­rához. A levél — a többi között — megállapítja: „A Német De­mokratikus Köztársaság kormá­nya síkraszáll amellett, hogy valamennyi nép érdekében min­den lehetőséget használjanak fel a fegyverkezési hajsza meg­fékezésére és hatékony leszere­lési intézkedések meghozatalá­ra. Az NDK már eddig Is elő­mozdította a fegyverkezés kor­látozásával és a leszereléssel kapcsolatos megállapodások ki­dolgozását. A Német Demokra­tikus Köztársaság gondos tanul­mányozás után azonnal csatla­kozott ezekhez az egyezmé­nyekhez. Az a leszerelési világ­konferencia, amelyen a föld valamennyi országa részt ve­hetne és az egyenjogúság alap­ján kifejthetné javaslatait a le­szerelés összes problémáival kapcsolatban, nemcsak arra len­ne hivatott, hogy összefogja az államoknak a fegyverkezés kor­Tízmillió ember érdekében Phenjan — Észak- és Dél-Ko- rea Vöröskeresztjeinek szerdán Phenjanban lezajlott első ple­náris tárgyalása után a déli küldöttség programja banket­tekkel és látogatásokkal telik a szombati visszautazásig. E programnak, akárcsak az ünne­pélyes megnyitó ülésnek, jelen­tősége elsősorban a tárgyalások sikerét lehetővé tevő légkör megteremtésében áll. Az újságírókkal és kísérőkkel együtt 54 főnyi dél-koreai kül­döttség phenjani látogatása így nemcsak azt jelenti, hogy 27 év óta először utazott egy ilyen népes hivatalos csoport észak­ra, hanem azt is, hogy ennek a delegációnak először mutat­ják be a KNDK életét. Szón Szón Ptl, a KNDK Vö­röskeresztjének elnöke banket­Prágába érkezett a japán felsőház elnöke Mi munlieisztálvuiik fellegvárában A CSKŕ KB főtitkára és a KB elnökségi tagjai a Kelet-szlovákiai Vasműben

Next

/
Thumbnails
Contents