Új Szó, 1972. augusztus (25. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-01 / 179. szám, kedd

Világ proletárjai, egyesüljetek! 1972. augusztus 1. KEDD BRATISLAVA • XXV. ÉVFOLYAM 179. szám Ára 50 fillér Vasárnap a késő esti órákig dolgoztak a kombájnok a Trnava melletti hrnöiarovcei szövetkezet földjein, mintha tudták volna a dolgozók, hétfőn ismét esni fog az eső és a megdőlt gabonát na­gyon nehéz learatni. Képünkön: Vojtech Belica (balról) és Eduard Ušák mutatja az esőtől dőlt kalászokat. (M. Vojtek — ČSTK felvétel) Szovjet iparcikkek növekvő importja ľelrtvíziós készülékek, gépkocsik, órák, fényképező- és filmfelvevő gépek, rádiók dúsítják a választékot A KOMMUNISTA ÉS MUNKÁSPÁRTOK VEZETŐINEK BAOAII lAlÁLKOÜA (ČSTK) — Az ötödik ötéves tervidőszakban több mint száz millió rubel értékű közszükség­lett cikket importálunk a Szov­jetunióból. A három és fél mil­lió szovjet gyártmányú televí­ziós készüléken kívül, amely már a hazai kereskedelmi há­lózatba került, 1975-ig további 125 ezer készüléket hozunk be. A behozatali tervben szerepel 23 ezer színes televíziós készü­lék is. Az importlista jelentős tételei közé tartoznak a szovjet órák, amelyeknek kiváló minőségét bizonyítja, hogy külföldön már több mint 80 millió ember di­cséri pontosságát. A hazai fo­gyasztók nyilván örömmel fo­gadják, hogy további tételeket importálunk a közkedvelt szov­jet tranzisztoros rádiókból is. Az ötéves tervidőszakban több mint 2 millió rubelért vásáro­lunk fényképező és filmfelvevő gépet, de fontos behozatali cikk (ČSTK) — A hosszan tartó eső­zések után július 29-én felhősza­kadás következtében ötvensze­resére nőtt a Bošáčka, Chocho- lianka, Drietomica, Súčianka és Vlára patakok vízszintje. A fa- raktárakból több ezer köbméter fát sodortak magukkal,és ez as anyag elrekesztette a medreket. A víz elöntötte az utakat, a la­kóházakat és középületeket és megrongálta Kostolná-Záriečie. ban a vasúti pályatestet. A mentési munkálatokban részt vettek a csehszlovák nép­hadsereg tagjai, a tűzoltók, az egészségügyi és energetikai dol­gozók, valamint a posta dolgo­zói, akik már szombaton délu­tán helyreállították a telefon­összeköttetést. Zavartalan a la­kosság élelmezése és ivóvízel­látása. A hordalék eltávolításá­ban részt vettek a járási épít­kezési vállalat dolgozói. Az ál­lampolgárok minden felszólítás nélkül segédkeztek. A drietomi pionírtáborban üdülő gyermekeket azonnal ki­telepítették Trenčínbe, és ideig­lenesen iskolákban helyezték el 125 erősen megrongált lakóház 330 lakóját. A víz 587 házat el­öntött és 58 házat teljesen meg. a kerékpár, a sí, továbbá a kü­lönféle gyapjú és gyapotszö­vet. A csehszlovák—szovjet áru­csere-egyezmény értei mében 1971—1975-ben 11.5 ezer Zsi­gulit, 18 500 Volga és 69 ezer Moszkvics gyártmányú gépko­csit importálunk. A jövő évben megjelenik a hazai piacon a Gi ganit szovjet automobilipar gyártmánya a VÁZ 2202 sze­mélyautó is. (ČSTK) — A levicei járásban tegnap délben a rendkívül ne­héz körülmények ellenére telje­sítették a gabonafelvásárlási tervet. A járás mezőgazdasági semmisített. A természeti ka­tasztrófa legjobban Bošác köz­séget sújtotta, ahol 200 házat elöntött, 41-et megrongált, 23- at pedig megsemmisített. Drie- tomban 203 házat öntött el, 85- öt megrongált és 22-őt megsem­misített. Elöntötte a Jednota üz­lethelyiségét is, ahol több mint 1,2 millió korona kár keletke­zett. Az összkár a növényi kul­Ugyanakkor a csehszlovák gyártmányok is közkedveltek a Szovjetunióban. Az ötéves tervidőszakban 156 millió pár cipőt exportálunk és jelentős mennyiségű bizsut, üveget, por- ce.lánedényt szállítunk a szov­jet partnernek. A szovjet fogyasztók körében rendkívül közkedvelt a Jawa motorkerékpár, 1975 végéig kö­zel 300 ezer darabot exportá­lunk belőlük. dolgozói összesen 4518 vagon gabonát adtak át a felvásárlók­nak. Az aratást még további 221 hektáron folytatják. túrák nélkül a becslések sze­rint több mint 20 millió koro­na. A közutak általában járhatók, csupán Nová Bošácban, Horný Súčban és Kostolná Zariečién járhatatlanok még. A járási szakszervezeti tanács felszólította az ipari üzemeket, hogy segítsenek az árvízkáro­sult állampolgároknak. Moszkva — A Krímben 1972. július 31-én találkozót tartottak a szocialista országok kommu­nista és munkáspártjainak ve­zetői, akik rövid üdülésre ér­keztek a Szovjetunióba. A találkozón részt vett: 'fo­dor Zsivkov, a Bolgár Kommu­nista Párt Központi Bizottságá­nak első titkára, a Bolgár Nép- köztársaság Államtanácsának elnöke, Gustáv Husák, Cseh­szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitká­ra, Edward Gierek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Ká dár fános, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­gának első titkára, Junizsagin Cedenbal, a Mongol Népi For­radalmi Párt Központi Bizottsá­gának első titkára, a Mongol Népköztársaság Minisztertaná­csának elnöke, Erich Honecker, a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának első titkára, Nicolae Ceausescu, a Román Kommunista Párt főtit­kára, a Román Szocialista Köz­társaság Államtanácsának el­nöke, Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitká­ra, Nyikolaj Podgornij, a Szov­jetunió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottsága Politikai Bi­zottságának tagja, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa Elnök­ségének elnöke. Hanoi—Saigon — Amerikai vadászbombázók vasárnap is tá­madták a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság fővárosa, Ha­noi és Haiphong kikötőváros különféle ipari létesítményeit, az amerikai 7. flotta egységei pedig az ország sűrűnlakott partvidékét ágyúzták. Hanoi közlés szerint az újabb légiakciók súlyos kárt okoztak a VDK gát- és öntözőberende­zésében. A légikalózok Hanoi­tól 62 kilométerrel délkeletre távvezérlésű bombákat szórtak egy vízgyűjtőre, ahol éppen helyreállítási munkálatok foly­tak, levegő—föld rakétákkal is lőtték az említett „objektumot“. Thai Binh tartományban a tá­madók olyan öntözőrendszere­ket bombáztak, amelyek 48 ezer hektáros területen biztosítják a rizstermelést. Folytatódnak a harcok Dél- Vietnamban, itt elsősorban a Mekong deltavidékéről, vala­mint a Saigontól 280 kilomé­terrel északra fekvő partvidé­ki fennsíkról érkeztek jelenté­sek heves összecsapásokról. A Mekong deltavidékén a népi erők vasárnap megöltek három kormány katonát, tizen­négyet pedig megsebesítettek. Erről a saigoni katonai pa­rancsnokság adott hírt. Nagy létszámú saigoni kato­nai erőt vetettek be a Quang Trihez vezető, igen fontos or­szágút birtoklásáért folyó harc­ba. Mintegy 20 ezer dél-viet­nami katonát vezényeltek át Hűéből Quang Tri térségébe, hogy megpróbálják elfoglalni a tartományi székhelyet. Hanoi — A Vietnami Demok­ratikus Köztársaság külügymi­nisztériumának képviselője hét­A találkozó során gyümölcsö­ző véleménycserét folytattak a szocialista és a kommunista építés menetéről és a szocia­lista államok sokoldalú együtt­működésének további fejleszté­séről. Megvitatták továbbá az időszerű nemzetközi kérdése­ket. A kommunista és munkáspár­tok vezetőinek találkozóján megmutatkozott a teljes kölcsö­nös megértés és a nézetek egy­sége minden megvitatott kér­désben. A találkozó szívélyes, baráti hangulatban folyt le. A találkozón részt vett még: K. F. Katusev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bi­zottságának titkára, A. A. Gro­miko, és K. V. Ruszakov, az SZKP Központi Bizottságának tagjai, A. I. Blatov, az SZKP Központi Bizottságának felelős munkatársa, R. Frelek, a Len­gyel Egyesült Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága Titkárságának tagja, M. Balev, a Bolgár Kom­munista Párt Központi Bizottsá­gának tagja, C. Mitea, a Román Kommunista Párt Központi Bi­zottságának tagja, W. Eberlein, a Német Szocialista Egységpárt Központi Revíziós Bizottságának tagja. « * * Az SZKP Központ4 Bizottsága ebédet adott a találkozó részt­vevőinek tiszteletére. (TASZSZ] főn nyilatkozatban bélyegezte meg az amerikai légierő július 30-án végrehajtott újabb bom­batámadásait az ország sűrűn lakott területei, többek között Hanoi közvetlen elővárosai és Haiphong kikötővárosa ellen. A nyilatkozat megállapítja: a támadásnak sok polgári sze­mély esett áldozatául, lakóhá­zak sora pusztult el és súlyos károk keletkeztek ipari és kul­turális létesítményekben. Több- helyütt megsérültek a gátak is. Saigon — Lezuhant Thaiföl- dön az amerikai légierő egyik B-52-es típusú légierődje. A fe­délzetén tartózkodó hat főnyi legénység tagjai közül öten éle­tüket vesztették. A Dél-Vietnamban 'állomásozó amerikai expediciós hadsereg létszáma július 27-én 85 ezer fő volt — közölte a saigoni amerikai katonai parancsnok­ság. Az amerikai parancsnokság közlése szerint az Egyesült Ál­lamok vadászbombázóit március óta háromezerszer vetették be a Vietnami Demokratikus Köz­társaság ellen. Hanoi — Április 15-ig, három hónap alatt az amerikai repü­lőgépek több mint hatvan ok­tatási intézmény ellen intéztek bomatámadást, több száz tanárt és gyereket öltek meg. Jone Fondo sojtóértekezlete Los Angeles — A Vietnami Demokratikus Köztársaságban járt amerikai filmszínésznő, fane Fonda vasárnap Los An­gelesben tartott sajtóértekezle­(Folytatás a 3. oldalún} Foiyókká duzzadt pa talcok TÖBB TÍZMILLIÓ KORONA KÄR $ MEGSEMMISÜLT 58 HÁZ Utca Drietomban az árvízhullám elvonulása után. (M. Vojtek — ČSTK felvétele) A levicei járás is teljesítette a gabonafelvásárlási tervét Az újabb bombázások súlyos kárt okoztak a VDK gát- és öntözőberendezésében A VDK külügyminisztériumának nyilatkozata SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA

Next

/
Thumbnails
Contents