Új Szó, 1972. július (25. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-01 / 153. szám, szombat

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Világ proletárjai, egyesüljetek! 1972. július 1. SZOMBAT BRATISLAVA • XXV. ÉVFOLYAM 153. szám © Ára 50 fillér BEFEJEZŐDÖTT A SZÖVETSÉG! GYŰLÉS ÜLÉSE A képviselők támogatják a szocialista törvényesség megszilárdítását A bűnözés megelőzése minden szervezet alapvető érdeke ^ A közömbösség súlyos gazdasági kérdést okoz $ Szigorúbb eljárást az élősködőkkel és a megrögzött bűnözőkkel szemben (Parlamenti tudósítónktól) — A Szövetségi Gyűlés kamaráinak 3. együttes ülésszakának pénteki tanácskozását dr. Bohuslav Kučera, a parlament elnökhelyettese nyitotta meg. A ta nácakozás a szocialista törvényesség helyzetéről szóló jelentés megvitatásával kezdődött. A je lentést a két kamara bizottságaiban a képvise lök már előzőleg megkapták. A Szövetségi Őyűlés plénuma előtt a jelentést dr. fán Fejes, a Csehszlovák Szocialista Köztár­saság főügyésze és dr. Vojtech Prichystal, a CSSZSZK Legfelsőbb Bíróságának elnöke indo­kolta meg. A CSSZSZK főügyésze a bűnözés okairól A tőügyész beszédében mege­légedéssel nyugtázta a képvise­lőknek a jelentés megvitatása Süián tanúsított érdeklődését és kezdeményező javaslatait. Rámutatott arra, hogy a lakos­ság az 1971-es választások ide­ién bírálta az állami szervek és a gazdasági szervezetek munkájában megnyilvánuló hiá­nyosságokat. Követelték, hogy az állami szervek és a gazdasá­gi szervezetek vezetői határo­zottabban lépjenek fel a tör­vényszegőkkel és a fegyelem­sértőkkel szemben. A bűnözés okaival foglalkoz­va a főügyész feltette a kér­dést: milyen talajban gyökere­zik a szocialista társadalmunk­ban a bűnözés? Miképpen le­hetséges, hogy a hatvanas évek­től kezdve, és különösképpen az elmúlt három esztendőben, a büntetőeljárások és ítéletek, valamint egyes bűncselekmény­fajták száma emelkedő irány­zatú? A szocialista építés kezdetén az a felfogás került előtérbe, hogy a tőkés rendszer felszá­molásával megszűnik a bűnö­zés. A későbbi években azon­ban bebizonyosodott, hogy a bűnözést szocialista feltételek közt is mint fontos elméleti és gyakorlati kérdést kell vizs­gálni. Az emelkedő irányzatú bűnözés okai nálunk főleg a társadalmi tudat téves megíté­lésében, a nevelőhatás túlbe­csülésében rejlenek. A hatva­nas évek elejétől kezdve a tő­kés országok ideológiai fellazí­tó tevékenységének és a szo­cialistaellenes erőknek hatásá­ra következhetett be nálunk 1968—69-ben a szocialista etika értékeinek kétségbevonása. A lakosság egy részének rendsze­res szocialistaellenes befolyá­solása, a tömegtájékoztatási eszközök ilyen Irányú hatása erősítette a közömbösséget a törvényszegőkkel szemben. A legutóbbi időszakban javult a helyzet a bűncselekmények és kihágások felfedése terén — de ez nem jelenti azt, hogy már nincs tennivaló a bűnüldö­zésben a liberalizmus áthidalá­sa, a társadalom és a lakosság alapvető érdekeinek, jogainak és biztonságának védelme te­rén — mondta a főügyész. A bűncselekmények fokozatos kor­látozásának alapvető feltétele az érvényes jogrend követke­zetes tiszteletbentartása és al­kalmazása valamennyi szerve­zet és egyén tevékenységében. Mindig és mindenütt érvény­re kell juttatni az alapelvet, hogy a bűnözés megelőzése az állam valamennyi gazdasági és más szervezetének érdeke. Ez­zel egyidőben el kell mélyíte- (Folytatás a 2. oldalon) Kezünkben a bizonyítvány ... Kezdődik a vakáció ... (ČSTK felvétel) Nagy lépést tettünk előre Zárult az Incheba '72 vegyipari kiállítás Tegnap délelőtt az Incheba 72 vegyipari kiállítás utolsó saj­tóértekezletén Ľubomír Šilha- vý mérnök, a csehszlovák kiállí­tási részleg igazgatója beha­tóan értékelte a kiállítás jelen­tőségét és az elért eredménye­ket. — Egyértelműen megállapít­hatjuk — mondotta —, s azt az eredmények is bizonyítják, hogy helyes döntés volt a kiál­lítás színhelyéül Eratislavát, a vegyipari termelés, kutatás és kereskedelem hazai központját választani. Szlovákia fővárosa ezekben a napokban a vegyipari és kereskedelmi szakemberek találkozóhelyévé vált, akik fő­leg azért látogattak el a kiállí­tásra, hogy olyan fontos tár­gyalásokat folytassanak, ame­lyek teljes összhangban vannak a CSKP XIV. kongresszusának irányelveivel az ipar és a keres­kedelem fejlesztése területén. Az Incheba ’72 az előző évfo­lyamokhoz viszonyítva minősé­gi ugrást jelent nemcsak a lá­togatottság, hanem főleg a vegyipari szakemberek találko­zói szempontjából. A kiállítás­ra csaknem tízezer hazai és külföldi vegyipari szakember érkezett. Az érdeklődők között megjelentek párt- és kormány- szerveink képviselői is, Strou­gal, Lenárt és Colotka elvtársak, valamint a külföldi, elsősorban a KGST-tagországokból érke­zett élenjáró gazdasági és vegyipari szakemberek. Az idei kiállítás egyik jel­lemzője, hogy a termelő és a kereskedelmi vállalatok képvi­selői az eddigieknél lényegesen jobban felkészültek a kereske­delmi tárgyalásokra, ami ter­mészetesen a konkrét eredmé­nyekben is visszatükröződött. A kiállítás alkalmából kötött szer­ződések értéke meghaladja az egymilliárd nyolcszázmillió ko­ronát, ami az elmúlt évben kö­tött szerződések értékének több min háromszorosa. Az Incheba ’72 tehát külkereskedelmünk­ben ugrásszerű fejlődést ered­ményezett. A tárgyalások folyamán a kölcsönös kapcsolatok számos gazdasági és technikai kérdése tisztázódott. Elsősorban azok a kérdések kerültek napirendre, amelyek az ötödik ötéves terv­időszakban előirányzott felada­tokkal kapcsolatosak. A tárgya­lások azonban olyan kérdések­re is kiterjedtek, amelyek vegy­ipari termelésünk távlati, a hatodik ötéves terv időszakára terjedő összefüggéseit érintet­ték. A kiállítás világosan doku­mentálta azt a tényt, hogy a vegyipar a népgazdaság rendkí­vül fontos, dinamikus ágazata, amelytől további fontos ipari ágazatok, a mezőgazdasági ter­melés és végső fokon a lakos­ság életszínvonalának fejlődése is függ. A látogatók arról is meggyőződhettek, hogy a cseh­szlovák vegyipar az utóbbi években jelentős mértékben be­hozta azt a lemaradást, ami még a közelmúltban is megmu­tatkozott a többi iparágazat fejlettségével szemben. Nagyon pozitívan kell értékelni azt a tényt is — mondotta Silhavý elvtárs —, hogy a kiállítás je­lentős mértékben hozzájárult a KGST-tagállamok gazdasági in­tegrációjának fejlesztéséhez. (makrai) Az amerikai légierő továbbra is támad Saigon — A dél-vietnami né­pi felszabadító fegyveres erők pénteken is folytatták hadmű­veleteiket Hűé, az egykori csá­szárváros és An Loc, a Saigon­tól északra fekvő tartományi székhely ellen. Hűé térségében a támadások zömét a tüzérség hajtotta vég­re: találatok érték a kormány­csapatok állásait. An Loc vidé­kén feltartóztatták a tartomá­nyi székvárossal összeköttetést teremteni igyekvő kormánycsa­patokat. Harcokat jelentettek a saigoni szóvivők Saigontól ke­letre is. A kormánycsapatok egyik ten­gerészgyalogos alakulatát ame­rikai helikopterek segítségével különítményakciókra vezényel­ték a felszabadított Quang Tri tartományba. A saigoni tenge­részgyalogosok 5 kilométerrel a tartomány hasonnevű fővárosá­tól délre hajtották végre akciói­kat és a saigoni katonai szóvi­vők által nem részletezett kö­rülmények között magukkal hur­coltak 200 parasztot. A parasz­tokat a kormány ellenőrzése alatt álló úgynevezett biztonsá­gi övezetbe vitték. Az amerikai légierő B—52-es nehézbombázói csütörtökön és pénteken virradóra is folytatta szőnyegbombázásait az ország felszabadított területei ellen. Összesen 24 hullámban támad­tak. A saigoni külügyminisztérium —■ Nixon amerikai elnök sajtó- értekezlete után — közlemény­ben jelentette be, hogy az Egyesült Államokkal kötött meg­állapodás alapján július 13-án kész visszatérni a párizsi érte­kezlet tárgyalóasztalához. Moszkva — A Pravda hanoi tudósítója, Alekszandr Szerbin a lap hasábjain beszámol arról, hogy alkalma nyílt megtekinte­ni kettőt az amerikai repülőgé­pek által Hanoiban lerombolt kifejezetten polgári célpontok közül. Járt az egyik lerombolt kórházban és a főváros egyik elpusztított munkásterületén. A látottak alapján a szovjet tudó­sító megállapítja: szemensze­delt hazugság a saigoni ameri­kai parancsnokságnak az az ál­lítása, hogy az Egyesült Álla­mok légiereje a VDK-ban csak katonai célpontokat támad. Párizs — A Francia Kommu­nista Párt, a Szocialista Párt, a Szakszervezeti Szövetségek és több békeharcos szervezet felhí­vására Párizsban csütörtökön több mint 20 ezren tüntetlek a VDK területét ért amerikai lé­gitámadások ellen. Folytatódnak a szovjet—kubai tárgyalások Moszkva — A Moszkva mel­letti vidéki kormánypalotában találkoztak tegnap a szovjet ve­zetők Fidel Castroval, a Kubai Kommunista Párt Központi Bi­zottságának első titkárával, a forradalmi kormány elnökével. A találkozáson részt vettek: Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, Nyikolaj Podgornij, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, Alekszej Koszigin, az SZKP Po­litikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak elnöke, Fidel Castro és Car­los Rafael Rodriguez, a Kubai KP KB titkárságának tagja, a forradalmi kormány minisztere. A baráti elvtársi légkörben folytatták az SZKP és a Kubai KP testvéri kapcsolatai és a szovjet—kubai együttműködés további elmélyítésével összefüg­gő eszmecserét. Foglalkoztak a nemzetközi helyzet időszerű problémáival, és azzal a kölcsö­nös együttműködéssel, amely­nek célja a szocializmus, a nemzetközi kommunista- és munkásmozgalom és a béke megszilárdítása az egész vilá­gon. Megszilárdult az imperialista- ellenes harc nemzetközi bázisa Moszkva — Június 20-a és 28-a között a Szovjetunióban tárgyalásokat tartottak a Szov­jetunió Kommunista Pártjának és az Indiai Kommunista Párt­nak a képviselői. Az SZKP küldöttségét Leo- nyid Brezsnyev főtitkár vezette, tagjai voltak Mihail Szuszlov, a PB tagja, a KB titkára, Borisz Ponomarjov, a PB póttagja, a KB titkára és Rosztyiszlav Ulja- novszkij, a KB nemzetközi osz­tályvezető-helyettese. Az IKP küldöttségét Sirpad Amrit Dange, az Országos Ta­nács elnöke vezette, tagjai vol­tak Csandra Radzsesvar Rao, az Országos Tanács főtitkára, Bhu- pes Gupta és Narajana Krisnán, a Központi Végrehajtó Bizottság tagjai, az Országos Tanács tit­kárai. A tárgyalásokról közös nyilat­kozatot adtak ki, amely meg­állapítja, hogy a kommunista- és munkáspártok 1969. évi ta­nácskozása után a nemzetközi munkásmozgalom tovább szilár­dult, megerősödött az impéria* listaellenes és demokratikus erők egységé a világbéke, a biz­tonság, a nemzeti függetlenség megteremtéséért vívott harcban. Az SZKP küldöttsége szolida­ritását nyilvánította az IKP te­vékenységével, amellyel törek­szik egyesíteni az ország bal­oldali demokratikus erőit, a nemzeti függetlenség megszilár­dításáért, a gazdasági és társa­dalmi haladásért, s az indiai dolgozó tömegek érdekeinek védelméért vívott harcban. Az Indiai Kommunista Párt küldöttsége pozitívan értékelte a moszkvai szovjet—amerikai tárgyalások eredményeit, s hangsúlyozta a Szovjetunió ha­talmas szerepét az imperializ­mus elleni küzdelemben a nem­zeti és társadalmi felszabadulá­sukért küzdő népek támogatásá­ban. A két párt képviselői több politikai és elméleti problémá­ról tárgyaltak és közös követ­keztetésekre jutottak. Az SZKP és az IKP határo­zottan elítéli az amerikaiak in­dokínai agresszióját, az Egye­sült Államoknak a VDK kikötői elleni blokádját, a VDK népgaz­dasági objektumai, úthálózata és lakott területei elleni bom­bázások fokozását. A két küldöttség határozot­tan elítéli Izraelnek az arab né­pek ellen irányuló szakadatlan imperialista és cionista agresz- szióját. A szovjet—indiai barátság és együttműködés a szocialista ál­lam és egy felszabadult ország közötti egyenjogú nemzetközi kapcsolatok példája — állapít­ja meg a dokumentum.

Next

/
Thumbnails
Contents