Új Szó, 1972. június (25. évfolyam, 127-152. szám)

1972-06-01 / 127. szám, csütörtök

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSAGANAK NAPILAPJA 1972. június 1. CSÜTÖRTÖK BRATISLAVA • XXV. ÉVFOLYAM 127. szám Ára 50 fillér A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK II. KONGRESSZUSA A szocialista művészet alapvettt értékei M tartozik az osztÉ/isén és a píoisi Ľudovít Pezlár elvtársnak, a CSKP KB küldöttsége vezetőjének felszólalása (ČSTK) — Tegnap Bratislavában megkezdődött a Szlovákiai Írók Szövetségének II. kongresszusa, amely a szlovák irodalmi élet, és az irodalmi szervezet konszolidációs folyamatával, vala­mint az irodalomnak a szocialista társadalom fejlődése új szaka­szában betöltött szerepével foglalkozik. A kongresszust Ján Solo- viő, a szövetség titkára nyitotta meg. Megjelent Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának küldöttsége Ľudovít Pezlárnak, az SZLKP KB Elnöksége tagjának, a Központi Bizott­ság titkárának vezetésével. A küldöttség tagjai voltak: Miroslav Válek, az SZLKP KB Elnökségének tagja, az SZSZK művelődésügyi minisztere, Michal Hruškovič, az SZLKP KB osztályvezetője és Vladimír Solecký, az SZLKP KB ügyosztályvezetője. A kongresszuson vendégként vettek részt a művészeti szövetsé­gek, a szlovákiai könyvkultúra központja és a szlovákiai kiadóhi­vatalok képviselői. A munkaelnökség és a kongresszusi bizottságok megválasztása után Andrej Plávka nemzeti művész előterjesztette a szövetség bizottságának a jelentését. Andrej Plávka, a Szlovákiai írók Szövetségének elnöke rá­mutatott, hogy a szervezet az utóbbi években bonyolult idő­szakot élt át, s hogy a szerve­zetben is előfordultak bomlasz­tó, ellenforradalmi kísérletek. A válságos évek tapasztalatai­ból okulva a szövetség nem en­gedheti meg, hogy az irodalmat és az írókat a nép érdekei el­len használják fel. A jelentés hangsúlyozza, hogy a valóságot ábrázoló művész alkotó mód­szerének a szocialista realiz­must tartják, amely a realizmus legjobb hagyományaiból indul ki, és a haladó emberi kultúra többletével gazdagítja az alkotó művét. A Cseh írók Szövetsége, amely Prágában ugyancsak teg­nap tartotta alakuló kongresz- szusát, levélben üdvözölte a Szlovákiai írók Szövteségének II. kongresszusát. A kongresszus résztvevői nagy tapssal fogadták a Szov­jetunió írószövetségének üdvöz­lő táviratát, amelyben a szov­jet írók testvéri üdvözletüket küldik, és további alkotó sike­reket kívánnak a szlovákiai íróknak a béke, a szocializmus és az irodalom internacionalis­ta szövetsége érdekében. Ľudovít Pezlár, a CSKP KB küldöttségének vezetője, az (Folytatás a 2. oldalon) Ratifikáció Moszkvában Moszkva — A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnök­sége egyhangúlag ratifikálta a szovjet—nyugatnémet szerző­dést. . A törvényerejű rendelet, ame­lyet a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége szerdán elfogadott, kimondja: „Ratifi­káltatik a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Német Szövetségi Köztársaság 1970. augusztus 12-én Moszkvá­ban aláírt, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsa által ratifikálás­ra előterjesztett és a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa Szö­vetségi Tanácsa és Nemzetiségi Tanácsa külügyi bizottsága ál­tal jóváhagyott szerződés.“ A törvényerejű rendeletet Nyikolaj Podgornij, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa Elnök­ségének elnöke és Mihail Geor­gadze, az elnökség titkára írta alá. Ezzel szovjet részről is befe­jeződött az utóbbi idők vitatha­tatlanul legfontosabb nemzetkö­zi jogi okmányának ratifikálási eljárása, s így a szerződés a ratifikációs okmányok bonni kicserélésekor hatályba lép. A Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének ülésén, amelyen Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Párt­ja Központi Bizottságának fő­titkára is részt vett, több fel­szólalás hangzott el. A vitát és a ratifikációs eljárás tanulsá­gait Nyikolaj Podgornij szovjet államfő foglalta össze. Ezután került sor a szovjet ratifikációs okmány ünnepélyes aláírására. A hírügynökségi jelentések megjegyzik, hogy az ülésen Mi­hail Szuszlov és Andrej Gromi­ko is beszédet mondott. Nixon megérkezett a lengyel fővárosba Teheráni merényletsorozat Varsó — Richard Nixon, az Egyesült Államok elnöke és fe­lesége tegnap délután Teherán­ból különrepülőgépen Varsóba érkezett, ahol Henryk fablons- ki államelnök és Piotr Jarosze ívicz miniszterelnök fogadta. Nixont megelőzve Rogers kül­ügyminiszter is a lengyel fővá­rosba utazott, aki a NATO bon­ni külügyminiszteri tanácsülé­sén vett részt. A repülőtéri fogadáson Jab- lonski és Nixon rövid beszédet mondott. A lengyel államelnök annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy a len­gyel—amerikai eszmecsere hasznos lesz mind a nemzetkö­zi politika kulcskérdései, mind a kétoldalú kapcsolatok fejlesz­tése szempontjából. Nixon hang­súlyozta, hogy az eszmecsere nyilvánvalóan hozzájárul a két nép barátságának megszilárdu­lásához, majd tolmácsolta az amerikai nép, és az Egyesült Ál­lamokban élő lengyel szárma­zású állampolgárok üdvözletét. A fogadást követően Nixon elnök városnézésre indult és megkoszorúzta az Ismeretlen Katona sírját. Még a délután folyamán találkozott Edivard Gierekkel, a LEMP Központi Bi­zottságának első titkárával, s ezzel megkezdődtek a kétolda­lú megbeszélések. A lengyel lapok első oldalon közölték Nixon elnök fényké­pét és életrajzát. A varsói te­levízió és rádió közvetlen adást sugárzott a magasrangú vendég és kísérete ünnepélyes repülő­tér fogadásáról. A Trybuna lu- du ,,Az Egyesült Államok elnö­ke Varsóban“ című cikkében többek között hangsúlyozta: A lengyel—amerikai kapcsolato­(Folytatás a 2. oldalún) Világ proletárjai, egyesüljetek1 KSzveiemenvünk teljes mértékben uhnogatia a moszkvai tárgyalások eredményeit GUSTAV HUSÁK ELVTÁRS VÁLASZA A RUDÉ PRÁVO KÉRDÉSEIRE szerelésre, amint a Szovjetunió ezt már évek óta javasolja. A Szovjetunió és az Egyesült Államok kölcsönös kapcsolatai­nak alapelveire vonatkozó nagy jelentőségű dokumentum a különböző társadalmi rend­szerű országok békés együttélé­sének lenini politikájából adódó elveket tartalmazza. Számos lényeges gondolatot és alapel­vet tartalmaz arra vonatko­zóan, hogy a jövőben hogyan fejlődhetnének ezek a kapcso­latok még szélesebb alapon. Ha­sonlóan szerződésileg szabá­lyozhatná a különböző társadal­mi rendszerű európai országok kapcsolatait is. A tárgyalásokról kiadott zá­róközlemény a két fél azonos nézetein kívül az eltérő nézete­ket is tartalmazza, amelyek ab­ból adódnak, hogy a két fél kü­lönböző ideológiai szemszögből viszonyult a tárgyalásokhoz. Eb­ben a Szovjetunió elvhű, osztály- és internacionalista állásfogla­lásának további bizonyítékát látjuk, amelyet teljes mérték­ben támogatunk. Ez az állásfog­lalás része a szocialista orszá­gok közös külpolitikájának, amelyet a CSKP XIV. kongresz- szusa teljes mértékben támoga­tott. Újból hangsúlyozni szeret­ném, hogy a csehszlovák közvé­lemény teljes mértékben támo­gatja a szovjet külpolitika ilyen irányú törekvését és a moszkvai tárgyalások eredményeit, mivel ezek megfelelnek nemzeteink létérdekeinek. Említette, hogy a moszk­vai tárgyalások nagyban be­folyásolják az európai lég­kört. Véleménye szerint sor kerülhet-e Európában olyan további konkrét lépésekre, amelyek a feszültség enyhí­téséhez vezetnének? — A moszkvai tárgyalások kétségkívül új, kedvező alapot teremtettek ahhoz, hogy a jö­vőben is sikeresen folytathas­suk a nemzetközi feszültség (Folytatás a 2. oldalon) (M. Borodáčová felvétele) A Rudé právo szerkesztősége feltett néhány kérdést Gustáv Husák elvtársnak, a CSKP Központi Bizottsága főtitkárának a moszkvai szovjet—amerikai tárgyalások eredményeivel kapcsolatban Mzetközi gyermeknap —1972 Husák elvtárs, a szovjet— amerikai tárgyalásoknak vi­lágszerte nagy visszhangja támadt. Hogyan értékeli Ön az elért eredményeket? — Leonyid Brezsnyev elvtárs­nak, Nyikolaj Podgornijnak, Alekszej Kosziginnak és más szovjet vezetőknek Nixon ame­rikai elnökkel folytatott tárgya­lása fontos része a Szovjetunió békepolitikájának. A Szovjet­unió az SZKP XXIV. kongresz- szusa határozatainak szellemé­ben következetes békepolitikát folytat, amely jelentős mérték­ben befolyásolja nemcsak az eu­rópai légkört, hanem az egész világ helyzetét, és megteremti a feltételeket ahhoz, hogy a vi­lág az atomháborútól való féle­lemtől mentesen élhessen. A szovjet vezető képviselők következetesen osztály- és in­ternacionalista pozíciókból tár­gyaltak Nixon amerikai elnök­kel, és a közösen jóváhagyott összehangolt külpolitikának megfelelően védték nemcsak a Szovjetunió, hanem a többi szo­cialista ország érdekeit is. A tárgyalások célja a szocializ­mus, valamint a béke ügyének megszilárdítása és a nemzetközi biztonság megerősítése volt. A csehszlovák közvélemény pozitívan értékeli a találkozót, és teljes mértékben támogatja a Szovjetunió álláspontját. Tu­datosítja, hogy a tárgyalások megteremtik — többek között — a feltételeket ahhoz, hogy hazánk, amely a szocialista tá­bor határán fekszik, aggodalom nélkül, és a nemzetközi feszült­ség negatív következményei nélkül élhessen. Közvélemé­nyünk nagyra értékeli a konst­ruktív szovjet állásfoglalást, és azokat az elvi álláspontokat, melyeket a szovjet vezetők a szovjet—amerikai tárgyaláso­kon képviseltek. A moszkvai megállapodásoknak kétségtele­nül nagy a jelentőségük, nem­csak a Szovjetunió és az Egye­sült Államok számára, hanem az egész szocialista tábor és az egész emberiség számára is. El­sősorban természetesen a stra­tégiai fegyverek korlátozására vonatkozó megállapodásra gon­dolok. Ezek nagyon jelentős do­kumentumok, amelyek a stra­tégiai fegyverek rendkívül ér­zékeny területén a fegyverkezés csökkenéséhez vezetnek. A moszkvai tárgyalások során megkötött megállapodások — a tudományban és a kutatásban folytatott együttműködésről stb. — jelentőségüket tekintve az egész emberiség javát szolgál­ják. Ezenkívül kétségtelen, hogy a stratégiai fegyverkezés korláto­zásáról, és a tengeri, valamint a légköri incidensek megakadá­lyozására vonatkozó megállapo­dás bizonyos előképe annak, hogy a jövőben hogyan foly­tathatjuk törekvésünket a le-

Next

/
Thumbnails
Contents