Új Szó, 1972. május (25. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-01 / 102. szám, hétfő

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSAGANAK NAPILAPJA 1972. május 1. HÉTFŐ BRATISLAVA • XXV. ÉVFOLYAM 102. szám Ára 50 fillér E gy évvel ezelőtt, a XIV. pártkongresszus előestéjén készültünk megünnepelni a munka, a dolgozók nemzetközi szolidaritásának napját. Tele voltunk aggodalmakkal, kérdésekkel, vajon hogyan sikerül a válság évei után a nagy erőpróba. Sikerült. Az öntuda­tos felvonulás előre jelezte, hogy érett a helyzet a pártkongresszus megtartására. A párt a tömegek felé fordult, a tömegek pedig a párt felé fordultak, elismeréssel és segíteni akarással. Elis­meréssel azért, hogy a válságból, a bizonytalanságból kivezette társadalmunkat - segíteni akarással azért, mert tudatosították, hogy nem az „égi manna", a „dol- lár-kölcsön" biztosít jövőt, jólétet, hanem saját mun­kánk eredményei. Ma, a munka ünnepén fel kell ezt említeni, hiszen népgazdaságunk talpraállítását csakis áldozatkész, fe­gyelmezett és szorgalmas munkával érhettük el. Vég­eredményben politikai életünk konszolidálódásának is egyik legfontosabb előfeltétele volt, hogy népgazdasá­gunk megálljon a veszedelmes lejtőn, sőt nemcsak hogy megálljon, de irányt változtatva újra elinduljon felfelé, kitűzött céljaink felé. Nem volt ez könnyű, egyszerű feladat, hiszen a sok „nemzetmegváltó" elég nagy zavart keltett a legkü­lönfélébb reformok, új gazdasági irányítás-elméletek hirdetésével. Ezek következményei voltak a közellátá­si zavarok, az áruhiány, a bizalmatlanság, az elégedet­lenség, a pánik, a pénztől való menekülés, ami a köze ledő infláció legbiztosabb jele. A helyzet már olyan volt, hogy nagyon energikusan megálljt kellett kiáltani, a megállj után pedig megmu­tatni. az utat, amely elvezet a szakadéktól. A kommunista párt megpróbálta ezt és hazánk józan E munka eredménye, hogy politikai életünk is kon­szolidálódott, hogy újra elnyertük barátaink, elsősorban a szovjet nép, de a többi testvéri szocialista ország népeinek bizalmát is. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a nemzetközi munkásmozgalomban is újra kivívtuk a kom­munista ■ és munkáspártok, a proletár nemzetköziség szellemében dolgozó pártok méltó elismerését. Ezt bizo­nyítják a testvérpártok képviselőinek nyilatkozatai pár­tunk XIV. kongresszusán. Ez igen fontos tényező a nem­zetközi szolidaritás és egység szempontjából. Különösen fontos ez az egység ma, hiszen a harc a kapitalizmus és a szocializmus, a haladás és a reakció között még folyik. Az osztályuralom megosztotta világban vannak még a szabadságukért, a függetlenségükért, a demokráciáért, a békéért harcoló népek, sőt vannak a világ szégyené­re még gyarmati sorban élő népek is. A tőkés orszá­gokban még millió számra tengődnek a munkásosztály kizsákmányolt tagjai és a munkanélküliek családjai. A nagyburzsoázia minden forradalmi, haladó megmozdulás ellen szívósan védekezik. Az amerikai imperializmus sugallatára nem akar beletörődni vereségébe, megpró­bál minden intrikát, hogy a haladó, szocialista erők egységét megbontsa. Annál fontosabb az előbb említett egység megőrzése, a proletár nemzetköziség szellemének elmélyítése, a testvérnépek, munkáspártok barátságának ápolása, és nem utolsósorban a rend, a nyugalom megőrzése ha­zánkban, mert a munkához szükséges légkört csak ez biztosítja. Az egy évvel ezelőtti május 1-e már jelezte, hogy ezt a légkört meg tudjuk teremteni. Nem véletlen, hogy az aktív munka szellemében zajlott le pártunk XIV. kong­resszusa 1971 májusában. Nem véletlen, hogy 1971 no­vemberében sikeresen folytak le a választások, a helyi nemzeti bizottságok képviseleti szerveitől kezdve a legfelsőbb törvényhozó szervekig. Nem véletlen, hogy kormányaink programjára újra a reális tervszerűség jel­lemző és hogy törvényerőre emelt ötéves tervünk fel­adatainak teljesítésén dolgozóink iegszélesebb rétegei tevékenykednek. Így váltjuk valóra a CSKP XIV. kong­resszusának határozatait életünk minden területén, sőt mezőgazdaságunk már eddig is szép eredményeit még fokozni kívánja szövetkezeti parasztságunk, ahogyan ezt a napokban megtartott kongresszusán kifejtette. A munka, melynek napját ma ünnepeljük, népünk dia­dalát jelenti és boldog, békés jövőnk zálogát. Világ proletárjai, egyesüljetek! LŐRINCZ GYULA: Népünk diadala népe - a megtévesztettek nagy része is - újra ma­gára talált. Rálépett a helyes útra - munkához látott. És mi ezt az eredményes munkát ünnepeljük ma, fel­emelt fővel. Mert ez a munka lendíti előre gazdasági életünket, váltja valóra terveinket, emeli dolgozóink életszínvonalát, adja vissza bizalmukat, biztonságérze­tüket, békéjüket.

Next

/
Thumbnails
Contents