Új Szó, 1972. április (25. évfolyam, 78-101. szám)

1972-04-01 / 78. szám, szombat

Világ proletárjai, egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSAGANAK NAPILAPJA 1971 ti l SZOMBAT BRATISLAVA • xxv. Évfolyam 78. szám Ara 50 fillér Elismerés és köszönet Vasil Bttak, a CSKP KB El­nökségének tagja, a Központi Bizottság titkára tegnap átadta a CSKP KB titkársága üdvözlő levelét Cestmír janoutának, a CSKP KB nemzetközi osztálya dolgozójának, aki 50. születés­napját ünnepli. # * # Miloš jakéi, a CSKP KERB elnöke tegnap átadta Rosália Popkooának, a CSKP KERB dol­gozójának a CSKP KERB levelét, amelyben nagyra értékeli Pop­kova elvtársnőnek a pártban és a szocializmus építésében kifej­tett áldozatkész és sokévi tevé­kenységét. » » * Miroslav Válek, az SZSZK mű­velődésügyi minisztere tegnap nyújtotta át a 65. születésnapját ünneplő Gejza Dusík zeneszer­zőnek, érdemes művésznek az Érdemes dolgozó kitüntetést. * * * /öze/ Cuma, az SZSZK bel­ügyminiszterének helyettese tegnap átadta az SZSZK belügy­miniszterének üdvözlő levelét, luraj Krempnek, a Kelet-szlová­kiai Kerületi Nemzeti Bizottság titkárának. Az 50. születésnap­ját ünneplő Kremp elvtársnak Branislav Bíroš, a knb elnöke átnyújtotta a knb tanácsának köszönő levelét azért a sokévi alkotó tevékenységért, amit a jubiláns a nemzeti bizottságok­ban végzett. • * . Vladislav Martinák, Bratisla­va főpolgármestere tegnap fo­gadta Rudolf Pribiš szorászmű- vészt, aki közel 500 000 korona értékű tfz eredeti gipszdombor- inűvét ajándékozta a városi kép­tárnak. A főpolgármester nagy. ra értékelte Rudolf Priblš nem­zeti művész városszeretetét ős munkássága elismerése és érté­kelése, valamint az ajándékért érzett hála jeléül átadta a mű­vésznek Bratislava aranyjelvé­nyét. Hirt adtunk már róla, hogy Gustáv Husák elvtárs, a CSKP Köz­ponti Bizottságának főtitkára a minap ellátogatott prágai válasz­tókerületébe, többek között egy kilencéves iskolába is. Felvéte­lünkön Husák elvtárs az egyik osztály kisdiákjaival beszélget. (CSTK foto) Hasznos elvtársi eszmecsere (CS'I'KI — František Ondhtch, a CSKP KB titkára tegnap a délelőtti órákban Prágában fo­gadta az Európai Biztonság Szovjet Bizottságának küldöttsé­gét, amely Alekszej Pavlooics Sttyikovnak, a szovjet bizottság elnökének vezetésével tartózko­dik hazánkban. A szívélyes elvtársi beszélge­ELUTAZOTT AZ EURÓPAI BIZTONSÁG SZOVJET BIZOTTSÁGÁNAK KÜLDÖTTSÉGE tés során Ondŕich elvtárs és a vendégek eszmecserét folytat­tak a két országnak arról a tö­rekvéséről, amely az európai együttműködést és biztonságot célozza. Rendkívül jelentős eseményt jelent ebben a harcban az eu­rópai haladó erőknek az az igyekezete, amivel az össz-eu­Fogadás és koktél a magyar állaimep alkalmából [f!STK| Magyar Népköz­társaság április 4-én ünnepli felszabadulásának 25. évfordu­lóját. A közelgő ünnep alkal­mából Vince József, a Magyar Népköztársaság csehszlovákiai nagykövete tegnap Prágában fo­gadást rendezett. A magyar nagykövetnek ki­fejezték szerencseklvánataikat! Vasil Bitak, a CSKP KB Elnök­ségének tagja, a Központi Bi­zottság titkára, Miloslav Hruš kovlö, a CSKP KB Elnökségének póttagja, a Központi Bizottság titkára, Pavel Auersperg, a CSKP KB nemzetközi osztályá­nak vezetője, Václav David, a Szövetségi Gyűlés alelnöke, a Népi Kamara elnöke, továbbá dr. Matej Lúöan, és lindrich Zahradnik, a szövetségi kor­mány alelnökei, Bohuslav CMoupek külügyminiszter, va­lamint a szövetségi kormány más tagjai, politikai, gazdasági és kulturális életünk képviselői. felen voltak a prágai diplo­máciai testület tagjai is. A fogadás szívélyes légköre kifejezte a hagyományos cseh­szlovák—magyar barátságot. * * * A közeledő magyai1 államün­nep alkalmából Bjulik György, a Magyar Népköztársaság bra­tislavai főkonzulja március 31- én koktélt rendezett. Részt vettek: az SZLKP KB Elnökségének tagjai — Ladislav Abrahám, ľ.udovit Pezlár Gej za Šlapka. Václav Vačok, Miro­slav Válek és Viliam Salgovič, az SZLKP Központi Ellenőrző és Revíziós Bizottságának elnö ke. jelen volt Ián Stencl és Fábry István, az SZNT alelnrt- kei, a szlovák kormány minisz­terei, a kerületi és a városi szervek képviselői, valamint a sajtó, a rádió és a televízió kép viselői. Az ünnepélyen részt veitek a bratislavai konzuli testület kép viselői és Vitalij Fjodorovics Jaktmoo ezredes, a szovjet fegyveres erők bratislavai pa­rancsnokságának képviselője. rópai biztonsági konferencia összehívását szorgalmazzák és amelyre vezető párt- és állami szerveink mindkét országban rendkívüli figyelmet fordítanak. Az elvtársi nyíltsággal és őszinteséggel folytatott tanács­kozásokon részt vettek: dr. To­mas Trávniöek, a Csehszlovák Nemzeti Front Központi Bizott­ságának alelnöke, és dr. Bedfich Svestka, az Európai Biztonság Csehszlovák Bizottságának el­nöke, a Károly Egyetem rek­tora. A szovjet vendégeket tegnap fogadta livien Erban, a Cseh Nemzeti Tanács elnöke. (Folytatás a 2 oldalon) FelszaijaÉäiasi ünnepségek (CSTK) — A szlovák főváros felszabadulása 27. évfordulójá­nak ünnepségei április 4-én a slavíni emlékmű megkoszorúzá­sával kezdődnek. A Nemzeti Front szervezetei koszorút he­lyeznek el a Duna-flolta em­lékművénél is. Ugyancsak április 4-én tart­ják meg a Bratislava felszaba­dulása tiszteletére meghirdetett futóversenyt, amelyen csaknem 20CQ sportoló vesz részt. Este a bratislavai Kultúra és Pihenés Parkjában ünnep' nagy gyűlésre jönnek össze Bratisla va dolgozói. A gyűlést kövníő kultúrműsorban fellép a sznv jet hadsereg középső csoportjá­nak dal- és táncegyüttese. ANVAR SZADAT: Egyiptom nem szemleli ölbe tett kézzel a fejleményeket Kairó — Anvar Szadat egyip­tomi elnök csütörtökön fontos politikai kérdésekről nyilatko­zott egy Alexandria közelében lévő légitámaszpont tisztjei és katonái előtt. „Nagyon bonyolultnak“ mon­dotta a mostani helyzetet, de hozzátette, ez nem jelenti, hogy Egyiptom „ölhetett kézzel szem­léli a fejleményeket“. Megerősí­tette azt a korábbi megállapítá­sát, hogy a megszállt területek csak fegyveres harccal szerez­hetők vissza. Elmondotta ezután, hogy Egyiptom saját kezébe akarju venni a modern fegyverek gyár­tását, minthogy Izrael is jogot kapott az Egyesült Államoktól Phantom-mlntájú gépek előállí­tására. Közölte, hogy a szíriai és líbiai vezetőkkel megállapo­dást írt alá erre vonatkozóan. Szadat súlyos bírálattal illet­te az Egyesült Államokat. Cé­lozva a múlt évi egyiptomi— amerikai kontaktusra, valamint egy nemrégen lezajlott üzenet- váltásra, „hazudozást“, „csű- rés-esavarást“ vetett Washing­ton szemére. Emlékeztette hall­gatóságát: már egy évvel ez­előtt, a szíriai—líbiai—egyipto­mi föderáció megalakításakor rámutatott, hogy Amerika fegy­vereket halmoz fel Izraelben s Jordániában, s célja Egyip­tom és Szíria elszigetelése. En­nek elérését szolgálja a görög- országi haditengerészeti támasz­pont létesítése, a Ciprusra gya­korolt nyomás, a Jordániában és Izraelben felhalmozott fegy­verzet. Ezzel összefüggésben az egyiptomi elnök hosszasan be­szélt Husszein jordániai király Egyesült Arab Királyságának tervéről. Megállapította, hogy a terv amerikai ihletésű, „kiáru­sítja a palesztinok érdekeit", „a palesztin probléma alapjait robbantja fel'. Ugyanis, telte hozzá, ha a terv megvalósul, Iz­rael léte megszilárdul, elismert, állam lesz, amely együtt él Husszein egyesült arab király­ságával. „Akkor viszont Egyip­tom és Izrael problémája egy­szerű határkérdés lesz, s az iz­raeliek a Sinai-félsziget egyes részeit és Sharm-el-Sheikh-et fogják követelni kivonulásuk fejében.“ Amerika e manőverekkel el akarja érni, hogy Egyiptom is „mindenáron“ bekét kössön, mondotta Szadat. Heves harcok a Központi-fennsíkon Tiltakozások a párizsi Vietnom-értekezlet amerikai félbeszakítása miatt Saigon — Dél-Vietnamban a népi felszabadító hadsereg tü­zérsége és gyalogsága csütör­tökön déltől négy év óta a leg. hevesebb támadássorozatot in­dított a saigoni hadsereg észa­ki védővonala és a Központi­fennsíkon kiépített állásai el­len. Az amerikai légierő két hét óta először Ismét bombázta a Vietnami Demokratikus Köz­társaság területét. A népi erők példátlanul he­ves tüzérségi előkészítés után, amelynek során becslések sze­rint 2000—5000 'rakéta, ágyúlö­vedék és aknu hullott a saigoni csapatok állásaira, két erődít­mény feladására kénysze­rítették őket. A bábcsapatok kénytelenek voltak feladni a fegyvermentes övezet közelé­ben levő Mai Loc és Holcomb bázisokat. Jóllehet az ország északi részéből már kivonták az amerikai harcoló alakulatokat, az amerikai légierő B—52-es óriás bombázók bevetésével, a Tonkiní-öbölben állomásozó ha­dihajók pedig ágyútűzzel támo­gatták a saigoni alakulatokat. Élénk haditevékenység bon­takozott ki a Központi fennsí­kon is, a három indokínai or­szág halárának találkozása kö­zelében, ahol a szabadságharcé, sok szintén nagyszabású tüzér ségi előkészítés után rohamoz­tak. Megfigyelők rámutatnak, hogy a népi erők a dél-vietnami hadszíntéren csütörtökön első (Folytatás a 2. oldalon | Zökkenőmentes forgalom az NidisK és Nyugat-Beriin között Berlin — Nyugat Berlin — A pénteki napon — munkaszünet lévén mind az NUK-ban, mind Nyugat-Berlinben — megindult a látogatók áradata Nyugat- Berlinből a demokratikus Ber­linbe és az NDK más helyisé­geibe. Az NSZK és Nyugat-Ber- lin között az NDK területén át vezető tranzitutakon is nagy a forgalom. Az NDK hatóságai azonban megbirkóznak a mosta­ni nagy feladattal Is, a határ­átlépő helyeken továbbra sincs semmi fennakadás. A nyugat-berlini Telegraf cí­mű lap pénteki száma ezt a cí­met adja a latogatásoKról szóló beszámolójának: „(iöráUléke­nyen és barátságosán". A nyu­gat berlini lapok kiemelik, hogy a ó’pn»ye/'-sujtónál vagy a Deutsche Welle rádióadónál al­kalmazóit nyugat-berlini újság­írók is mogKapták a határátlé­pési engedelyt az NDK hatósá­gaitól. Walter Sickert, a nyugat-ber­lini SPD parlamenti csoportjá­nak elnöke, a nyugat-berlini szakszervezetek elnöke is ellá­togatott az NDK fővárosába, sőt felkereste a vörös városházát, a berlini magisztrátus épületét is. Amint arról a Der Tagesspie­gel című nyugat-berlini lap be­számol, a városházán Sickert- nek előzékenyen megmutattak mindent, amit csak látni kívánt. Sőt, mivel az élet néha külö­nös eseteket produkál, Hein­rich Lummer, a nyugat-berlini CDU parlamenti frakciójának elnöke, az NDK mostani, egyol­dalú akciójának egyik legheve­sebb támadója, ugyancsak élt a lehetőséggel és felkereste a de­mokratikus Berlint. Klaus Schütz, nyugat-berlini kormányzó polgármester „pró- bautat“ tett az NDK-án keresz­tül a Nyugat-Berlinből az NSZK- ba vezető egyik trauzitúton és vissza, s Nyugat-Berlinbe való hazatérése után ő is elismerő szavakkal szólott az NDK ható ságai részéről tapasztalt nagy­vonalúságról és előzékenység­ről.

Next

/
Thumbnails
Contents