Új Szó, 1972. március (25. évfolyam, 51-77. szám)

1972-03-01 / 51. szám, szerda

Világ proletárjai, egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSAGANAK NAPILAPJA 1972. március 1. SZERDA BRATISLAVA • XXV. ÉVFOLYAM 51. szám Ára 50 fillér Táviratváltás A CSEHSZLOVÁK SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG ÉS A LENGYEL NÉPKÖZTÁRSASÁG PÁRT ÉS ÁLLAMI VEZETŐI KÖZÖTT (CSTK) — A csehszlovák-lengyel barátsági, egyiittmfikö dési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés aláírásának 5. évfordulója alkalmából a két ország vezető képviselői kife­jezték egymásnak szerencsekivánataikat: EDWARD G1EREK elvtórsnak, a LEMP KB első titkárának, JÓZEF CYRANKIEWICZ elvtársnak, az LNK ÁLLAMTANÁCSA elnökének, PIOTR JAROSZEWICZ elvtársnak, az LNK MINISZTERTANÁCSA elnökének Varsó Kedves Elvtársak! Az 1907. március 1-én megkötött csehszlovák—lengyel barát­sági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés alá­írása 5. évfordulójának és az 1947. március 10-én megkötött első csehszlovák—lengyel szövetségi szerződés aláírása 25. évfordu­lójának alkalmából elvtársi üdvözletünket és őszinte jókívánsá­gainkat küldjük Önöknek, és az Önök révén a testvéri lengyel népnek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának, a Lengyel Népköztársaság Államtanácsának és Minisztertanácsá­nak. Ezek a politikai aktusok döntő mértékben hozzájárultak köl­csönös kapcsolatunk és testvéri együttműködésünk sokoldalú és eredményes fejlődéséhez a marxizmus—leninizmus ós a proletár internacionalizmus alapján. Az országaink között megkötött új szövetségi szerződés az európai béke fontos tényezője lett, és egyben közös hozzájárulásunk a szocialista közösség népei egy­sége és erői megszilárdításához. Őszinte óhajunk, hogy kölcsönös testvéri kapcsolataink to­vábbra is széleskörűen fejlődjenek, szilárduljanak és elmélyül­jenek. GUSTÁV HUSÁK, a CSKP KB főtitkára LUDVÍK SVOBODA, a CSSZSZK elnöke, ĽUBOMÍR ŠTROUGAL, CSSZSZK kormányelnöke GUSTAV HUSAK elvtársnak, a CSKP KB főtitkárának, LUDVÍK SVOBODA hadseregtábornok elvtársnai:, a CSSZSZK elnökének, ĽUBOMÍR STROUGAL elvtársnak, a CSSZSZK kormányelnökének Prága Kedves Elvtársak! A lengyel—csehszlovák barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés aláírása 5. évfordulójának alkalmából a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottsága, a Lengyel Népköztársaság Államtanácsa és kormánya, és az egész lengyel nép nevében őszinte üdvözletünket küldjük Önöknek és Önök révén Csehszlovákia Kommunista Pártjának, a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság kormányának, és testvéri népének. Az 1967. március 1-én Varsóban aláírt szerződés egyidejűleg folytatása és elmélyítése a népeinket összefűző testvéri és szö­vetségi kötelékeknek, amit az örökérvényű történelmi dokumen­tumnak számító első lengyel—csehszlovák barátsági és kölcsönös segítségnyújtási szerződés fejez ki, amelynek 25. évfordulóját 1972. március 10-én ünnepeljük. Ez a két jelentős politikai aktus kifejezi népeinknek azt a kö­zös akaratát, amelynek célja a kölcsönös sokoldalú együttmű­ködés állandó elmélyítése, a barátság és a testvériség megerő­sítése mindkét ország népeinek érdekében, valamint az európai biztonság és béke érdekében. Teljes megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy az országaink és népeink közötti együttműködés a társadalmi élet minden sza­kaszán szüntelenül fejlődik és elmélyül, és a népeinket egybe­kötő baráti kapcsolatok egyre szilárdabbak, és megbontliatatla- nok. Országaink és népeink ezzel is hozzájárulnak a szocialista közösség államai egységének és erejének megszilárdításához. Meggyőződésünk, hogy határozottan a szocialista építés közös útján haladva, és fejlesztve a barátsági és az együttműködési kapcsolatokat, mind a sokrétű kétoldalú, mind a sokoldalú kap­csolatokat a Szovjetunióval és a további szocialista országok­kal, a Varsói Szerződés és a KGST keretében országaink gaz­dasági és kulturális fejlődésének, valamint erejének és jólétének tartós alapjait építjük és megszilárdítjuk a békét és a szocia­lizmust. EDWARD GIEREK, a LEMP KB első titkára, JÓZEF CYRANKIEWICZ, az LNK ÁLLAMTANÁCSÁNAK elnöke, PIOTR JAROSZEWICZ, az LNK MINISZTERTANÁCSÁNAK elnöke Bohuslav Chňoupek csehszlovák és Stefan Olszewski lengyel külügyminiszter kölcsönösen kifejezte egymásnak szerencsekí- vénatait. L Štrngal elvtárs Košice» érkezett Köztársaságunk elnöke megtekintette a eseti és szlovák gótika kiállítását (ČSTK) — Ludvík Svoboda hadseregtábornok, köztársasági elnök feleségével együtt teg­nap megtekintette a valdStejni Lovardában a „Cseh és szlo­vák gótika művészete“ című ki­állítást. Érdeklődéssel tekintették meg a XIV. és a XVI. századl>e- li művészeti alkotások gyűjte­ményét, melyet a prágai Nem­zeti Galéria és a bratislavai Szlovák Nemzeti Galéria készí­tett elő. Európa békéjéért (ČSTK) — Prágában tegnap befejezték az európai bizton­ság, a Csehszlovák Békebizott­ság és az európai biztonság csehszlovákiai bizottsága együtt­működésének kérdéséről tar­tott kétnapos szemináriumot. A Szovjet Béketanács, valamint a nemzeti békebizottságok jelen­tőségéről dr. Josef Lukáš, a Csehszlovák Békebizottság el­nöke mondott beszédet. A szeminárium keretében ren­dezett vita — amelyben részt vettek a CSSZSZK békemozgal- mának dolgozói, az európai biztonsági bizottságok képvise­lői — bebizonyította, hogy a csehszlovák közvélemény aktí­van igyekszik az európai bé­ke, biztonság és együttműködés biztosítására. A politikai és gazdasági feladatokról tárgyaltak J. Korčák a brnói kommunisták tanácskozásán (ČSTK) — Brnóban tegnap ülést tartott a CSKP kerületi bizottsága. Az ülésen részt vett a CSKP KB küldöttsége, Josef Koreáknak, a CSKP KB elnök­ségi tagjának, a CSSZK kormá­nya elnökének vezetésével. A küldöttség tagja volt még Jan Fojtík, a CSKP KB titkára és Josef Simon szövetségi kohá­szati és gépipari miniszter. A vita keretében felszólalt Josef Korčák. Értékelte, hogy a termelésben a haladást főleg a munkatermelékenység növelésé­vel érték el. A vita után az ülésen határo­zatot fogadtak el, amelyben le­szögezték a CSKP KB februári plenáris ülése eredményeinek politikai és szervezési biztosí­tását. Elítéljük az agressziót! Az izraeli egységeknek Liba­nonba való betörése alkalmá­ból a CSFSZM Központi Taná­csa szolidaritási táviratot kül­dött Libanon munkásai és alkal­mazottai szakszervezeti szövet­ségének. A táviratban a követ­kező áll: „Mély felháborodással elítél­jük az országuk ellen indított izraeli agressziót, ami további ellenséges megnyilvánulás az arab népeknek a közel-keleti probléma békés megoldására irá­nyuló igyekezete ellen. Testvéri szolidaritásunkat fejezzük ki igazságos küzdelmükkel és tel­jes mértékben támogatjuk orszá­guknak az ENSZ Biztonsági Ta­nácsa elé terjesztett állásfogla­lását“. Szívélyes fogadtatás Kelet-Szlovákia metropolisában Tegnap este Kelet-Szlovákia metropolisába érkezett Ľubomír Strougal elvtárs, a CSKP KB El­nökségének tagja, a szövetségi kormány elnöke. A košicei repü­lőtéren dr. Rudolf Blaho elvtárs, az SZLKP kelet-szlovákiai kerü­leti bizottságának titkára, Bra- nislav Bíroš mérnök, a Kelet­szlovákiai KNB elnöke, valamint a kerület és Košice város veze­tői fogadták a kedves vendé­get és kíséretét. A kormányelnök a kerület és a város vezetőivel a kerület és a város fejlesztési eredmé­nyeiről és problémáiról tár­gyalt. A kormányelnök több napot tölt Kelet-Szlovákiában. Ma a kerületi vezetők kíséretében Humennére, a Chemlon üzembe látogat, majd a járási pártbi­zottság épületében a humennéi járás vezetőivel beszélget. Humennéről kora délután visszatér Košicére, ós a Kelet­szlovákiai Vasműbe látogat. Itt csatlakozik a vendégekhez Šte­fan Šutka mérnök, a szövetsé­gi kormány közlekedésügyi mi­nisztere. A Vasmű néhány üzem­részlegének megtekintése után a vendégek elbeszélgetnek a kohómű vezetőivel. Csütörtökön Ľubomír Strou­gal elvtárs részt vesz a kelet­szlovákiai kerületi pártbizottság plenáris ülésén. —ik Koszun-thfloupek találkozó Moszkva — Alekszej Koszigin szovjet miniszterelnök tegnap a Kremlben fogadta Bohuslav Chňoupek csehszlovák külügy­minisztert, aki a szovjet kor­mány meghívására tartózkodik Moszkvában. A szívélyes megbeszélésen eszmecserét folytatlak a Szov­jetunió és Csehszlovákia barát­ságának és együttműködésének bővítéséről és elmélyítéséről és egyes fontos nemzetközi kérdé­sekről. A megbeszélésen részt vett Andrej Gromiko szovjet külügy­miniszter, Sztyepan Cservonyen- ko, a Szovjetunió prágai nagy­követe és Jan Havelka, Cseh­szlovákia moszkvai nagyköve­te. Mint már jelentettük, Andrej Gromiko szovjet és Bohuslav Chňoupek csehszlovák külügy­miniszter 10 évre szóló kulturá­lis és tudományos-műszaki együttműködési egyezményt írt alá, amely az együttműködés ki­bővülését és elmélyülését ered­ményezi a közoktatás, a kultúra, a művészet, a sajtó, a televízió, a rádió, a testnevelés, az ide­genforgalom terén és egyéb te­rületeken. Az egyezmény ünnepélyes aláírásán részt vettek Jeljutyin és Hitrov szovjet miniszterek, Konsztantyin Ruszakov, az SZKP Központi Bizottságának osztály- vezetője, Sztyepan Cservonyen- ko prágai szovjet nagykövet és Jan Havelka moszkvai cseh­szlovák nagykövet és más hiva­talos személyiségek. Az aláírást követően Gromiko szovjet külügyminiszter díszebé­det adott Chňoupek csehszlovák külügyminiszter tiszteletére. Andrej Gromiko és Bohuslav Chňoupek pohárköszöntőjében kiemelte a Szovjetunió és Cseh­szlovákia teljes nézetazonossá­gát valamennyi külpolitikai kér­désben. Megállapították, hogy az egyezmény aláírása további lépés a szocialista kultúrák mé­lyebb kölcsönös közeledésére és egymás gazdagítására, a szovjet—csehszlovák barátság szilárdítására. Az egyezmény a Prágában történő jegyzékcsere után lép hatályba. A tíz évre szóló egyez­mény alapján írják alá a tudo­mányos és kulturális együttmű­ködési terveket. A Szovjetunió és Csehszlová­kia a szocializmus és a kommu­nizmus építésének érdekeitől ve­zérelve hiszi, hogy az új egyez­mény elmélyíti a marxizmus— leninizmus alapjára épülő esz­mei egységüket. Az izraeli csapatok elhagyták Libanon területét Provokáció Szíria ellen 0 Jarring visszatért New Yorkba Beirut — Az izraeli haderő hétfőn elhagyta Libanon terü­letét. A hatnapos háború óta eltelt időszak legnagyobb mé­retű agresszív hadműveletének befejeztével az izraeli vezetés most a pszichológiai hadviselés elemeit erősíti fel. A négy na­pon át megszállva tartott falva­kat izraeli alakulatok röplapok­kal árasztották el. Habbarijába, Kfar Hamamba, Kfar Subába, Frideszbe és Ra- saja Al-Fukharba, az izraeliek által kiürített településekbe hétfőn nemcsak a gerillák tér­tek vissza; a libanoni hadsereg alakulatai is bevonultak. Már­pedig — mint a UPI beiruti és Tel Aviv-i híradása sejteti — nem utolsósorban ez volt az izraeliek célja: azt akarták, hogy a „Fatah-vidék“, a gerilla­támaszpontokkal sűrűn betele­pített délkelet-Libanon, a liba­noni hadsereg ellenőrzése alá kerüljön. Ha — mint azt széles körben feltételezik — a had­sereg és a gerillák között lét­rejött 1969. évi kairói egyez­mény értelmében a vidék a gerillák „felségterülete“ lett, akkor a katonai megszállás az egyezmény felrúgásával egyen­lő. Szaeb Szalam libanoni mi­niszterelnök hétfőn kijelentette, hogy Libanon kötelezőnek tart- ia magára nézve mindazokat az egyezményeket, amelyeket ed­dig aláírt. Az izraeli agresszorok, rövid­del Libanonból való kivonulá­suk után, tegnap katonai pro­vokációt követtek el Szíria el len: A Golan-fennsík térségé­ben a határon át tüzérségi tü­zet nyitottak, és jelentős káro­kat okoztak a szíriai oldalon. A MENA hírügynökség jelen­tése szerint ezzel egyidejűleg (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents