Új Szó, 1972. február (25. évfolyam, 26-50. szám)

1972-02-01 / 26. szám, kedd

Világ proletárjai y egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1972. február 1. KEDD BRATISLAVA • XXV. ÉVFOLYAM 26. szám Ára 50 fillér Uj moszkvai nagykövetünk szlovákiai búcsűMtogaiása (ČSTK) — Ján Havelka, ha­zánk újonnan kinevezett moszk­vai rendkívüli és meghatalma­zott nagykövete tegnap hivata­los látogatást tett Jozef Lenárt- riál, a CSKP KB elnöksége tag­jánál, az SZLKP KB első titká­ránál. A diplomatát fogadta Ondrej Klokoč, az SZNT elnöke és Pe­ter Colotka, a szlovák kormány elnöke is. Az állomáshelyére induló nagykövet meglátogatta Miro­slav l'áleket, az SZSZK művelő­désügyi miniszterét, Karol Šiš­ka akadémikust, a Szlovák Tu­dományos Akadémia elnökét, és Mihail Mihailovics Gyejevet, a Szovjetunió bratislavai főkon­zulját A látogatáson részt vett Josef Kafka, a Külügyminisztérium első ügyosztályának vezetője és Pfemysl Antoš, hazánk újonnan kinevezett kijevi főkonzulja. Parafálták egyezményünket a Benelux-államokkal (CSTK) — Hollandia és Bel. gium prágai nagyköveteinek jelenlétében tegnap Prágában parafálták a CSSZSZK és a Be­nelux közötti hároméves keres­kedelmi egyezményt, valamint az 1972. évi árucseréről szóló jegyzőkönyvet. Az új kereskedelmi egyez­mény meghatározza, hogy a ke­reskedelmi kapcsolatokban mindkét fél az általános várn­ék kereskedelmi egyezményhez tartja magát és az egyezmény érvénye folyamán Benelux meg­szünteti a csehszlovák áruszál­lítás korlátozását’. Csehszlovákia a Benelux or­szágokba főként fa-, textil-, ve­gyi- és üvegipari gépeket és ké­szítményeket, valamint komlót szállít, onnan pedig gépeket, berendezéseket, színes féme­ket, vegyipari cikkeket, textil, mezőgazdasági és élelmiszeri cikkeket hoz be. Kotdezensegvállalásoli keleten 90 milií korma Értekben E hónap elején a Košicei Vá­rosi Nemzeti Bizottság felhívás­sal fordult a Košice-város kör­zetébe tartozó üzemekhez, vál­lalatokhoz, szervezetekhez, hogy hazánk felszabadításának 27. évfordulója tiszteletére szocia­lista kötelezettségvállalásokat terjesszenek elő, amelyek kere­tében elősegítik a választási programban 1972-re kitűzött feladatok megvalósítását, mun­kakörnyezetünk még szebbé té­telét, a munkában a legjobb eredmények elérését, a terv túlteljesítését. Amint dr. I. Urbančik elvtárs­nak, a vnb titkárának tájékoz­tatásából megtudtuk, a Kelet­szlovákiai Vasműn és a Kelet­szlovákiai Gépgyáron kívül szá­mos kisebb vállalat is csatlako­zott a felhíváshoz. Az eddig be­küldött kötelezettségvállalások 35 millió korona értéket képvi­selnek. A titkár elvtárs viszont elmondota, hogy ez még ko­rántsem a végleges” összeg, mert tudomásuk van róla, hogy sok üzem még csak most dol- go*zza ki kötelezettségvállalá­sait. A kötelezettségvállaláso­kat egyébként 1972. február 15-ig lehet benyújtani a Košicei Vnb-n. A Kelet szlovákiai Vasmű nagyolvasztó gazdaságának, va­lamint a karbantartó részleg dolgozóinak szakszervezeti kül­döttsége felkereste Rudolf Po­lák elvtársat, a kelet-szlovákiai kerületi szakszervezeti tanács elnökét, akinek átadták az em­lített üzemrészlegek dolgozói által a VIII. szakszervezeti kongresszus tiszteletére vállalt felajánlásukat, amely egyben felhívás is a Vasmű többi üzem- részlegének dolgozóihoz. A vállalások értéke a bruttó termelés terén meghaladja az 55,8 millió koronát. A JÖ MUNKA EREDMÉNYE A Dlhá Ves-i postához tartozik Kečovo (Kecső) és Ardovce (Ardó) község, ahol a pártsajtó terjesztése terén évek óta szép eredmé­nyeket érnek el. Ottjártunk- kor ezzel kapcsolatban né­hány kérdést tettünk fel Po- maj Jánosnak, a posta veze­tőjének. • Hány napilap jár a pos­ta körzetébe tartozó közsé­gekbe? — Jelenleg 360, s ebből 304 Üj Szó. Hosszúszón pél­dául 197 házszám van és 189 napilap jár. Ez lényegé­ben azt jelenti, hogy minden házba jár újság. • Hogyan sikerült ezt el­érni? — A kézbesítők rendsze­resen foglalkoznak a lapter­jesztéssel. Tavaly nyáron, amikor már úgy nézett ki a dolog, hogy nem tudnak előfizetőket szerezni, magam mentem ki. Kecsőben 12, Ardóban 7 előfizetőt szerez­tem. Az idén ismét 4 fővel gyarapodott az Új Szó olva­sótábora. • Hány péidányszámot kézbesítettek a napilapok­ból akkor, amikor ideke­rült? — Bizony csak 64-et. Az­óta évről évre jobb eredmé­nyeket értünk el. A járás­ban a lapterjesztés terén az elsők közé tartozunk. A Pártélet terjesztése terén is a jövőben jobb eredmények elérésére számítunk. Álta­lában arra törekszünk, hogy az előfizetők táborát meg­tartsuk, sőt állandóan nö­veljük. —nj— (kuliki Bolgár kormányküldöttség érkezése (ČSTK) — A Csehszlovákia és a Bolgár Népköztársaság közötti idegenforgalom terén való együtt­működés zárótárgyalásaira tegnap érkezett meg Prágába a bolgár kormányküldöttség, élén Petko To- dorovval, a BNK Minisztertanácsa mellett működő idegenforgalmi bizottság elnökével. A repülőtéren a vendégeket dr. Emil Misovský, külkereskedelmi miniszterhelyettes várta, aki a tárgyalásokon a csehszlovák kül­döttséget vezeti. Jelen volt Ata- nasz Dimitrov, a Bolgár Népköz- társaság csehszlovákiai nagyköve­te és más személyiségek. Westmoreland tábornok újabb offenzívától tart Bunkert hazarendelték 0 Laird nyilatkozata Saigon — William Westmore­land tábornok, az Egyesült Ál­lamok szárazföldi hadseregének vezérkari főnöke tegnap hat­napos dél-vietnami ,.szemlélet­űt jának“ befejeztével sajtóérte­kezletet tartott Saigonban. A vezérkari főnök hangsúlyozta! „Minden jel arra mutat, hogy a partizánok február folyamán nagyarányú ■ offenzívát indíta­nak Dél-Vietnamban." A várha­tó offenztva méreteit a népi erőknek az 1968. évi Hold-újév alkalmával indított nagyszabá­sú támadása méreteihez hason­lította. Ellsworth Bunker, • az Egye­sült Államok saigoni nagyköve­te tegnap Washingtonba utazott. Mint a saigoni amerikai nagy- követségén közölték, Bunker — az amerikai elnök „történelmi jelentőségű“ kínai látogatása előtt — az indokínai helyzetről fog tárgyalni Nixonnal. A dip­lomata várhatóan tíz—tizen­négy nap múlva érkezik vissza Saigoni állomáshelyére. Washington — Melvin Laird amerikai hadügyminiszter vasár- napi tv-nyilatkozafában ismét a vletnamizálási program sikerét magasztalta, s szavai alátámasz­tására kijelentette: ha valami­lyen előre nem látható fordulat miatt rosszabbodna a helyzet Dél-Vlatnamban, az Egyesült Ál­lamok akkor sem küldene visz- sza csapaterősítéseket. A had­vezetés bízik abban, hogy a saigoni hadsereg megáll a sa­ját lábán — természetesein az amerikai légierő további haté- keny támogatásával. A hadügy­miniszter nem titkolta, hogy az Egyesült Államok a további kivonulást ütőkártyaként akarja felhasználni a tárgyalásokon. Csou En-laj is kételkedik? Peking — Csou En-laj kínai miniszterelnök kijelentette, hogy szerinte nem tesz vége a háborúnak Vietnamban, ha az Egyesült Államok végre akarja hajtani legújabb, nyolcpontos csomagtervét. A kínai minisz­terelnök, aki egy 15-tagú ame­rikai csoportot fogadott — he­lyet foglaltak benne az „új Ki- na-politikát“ támogató bízott- ság tagjai is — akárcsak a kí­nai sajtó az elmúlt napokban, bírálta a. legújabb amerikai ja­vaslatot, (le a Reuter tudósító­jának értesülése szerint egyet­len elítélő szót sem mondott Nixonról, vagy Kissinger főta­nácsadóról. Kissingert egyéb* ként Csou En-laj olyan ember­nek nevezte „akivel lehet vitat­kozni“. Akcióban a DNFF Hanoi — Mint a DNFF Fel- szabadulás nevű hírügynöksége közli, a dél-vietnami hazafiak januárban aktív hadi cselekmé­nyeket hajtottak végre. Január 15—20-ig a Quang Nam, Quang Ngai és Binh Dinh tartomány­ban a hazafiak több mint 200 saigoni katonát tettek harckép­telenné, a levegőben lőttek le, illetve a földön semmisítettek tneg öt amerikai repülőgépet és helikoptert, két lőszerraktárt felrobbantottak. Az amerikai B—52-es nehéz­bombázók folytatják két hete tartó támadássorozatukat Dél- Vietnamban. Egy kötelék ismét a fegyvermentes övezet térsé­gében hajtott végre szőnyeg­bombázást. Ebben a térségben egyébként immár második-har­madik napja folynak a harcok a népi erők és a saigoni kor­ín á n y esa p a tok közö tt. FORRPONTON AZ ÉSZAK ÍRORSZÁGI HELYZET A közvélemény mély felháborodással fogadta a brit katonák beavatkozását Londonderry — Tizenhárom halálos áldozata van a brit ej- t ő em yősök beavatkozásának Londonderryben. A helyi kórház szóvivőjének beszámolója szerint további 17 személyt (közöttük két nőt lőtt sebekkel) ápolnak. A halott és sebesült áldozatok többsége húsz év körüli fiatal. Az észak-írországi polgárjogi mozgalomnak ebben a fellegvá- rásában vasárnap mintegy há­romezer polgár részvételével nagygyűlést tartottak. A gyűlés résztvevői a város katolikus ne­gyedeiből érkeztek. A szónok Bernadette Devlin, a brit par­lament legifjabb képviselője, az észak-írországi polgárjogi moz­galom egyik vezetője volt. A helyi angol parancsnokság szóvivője szerint a halálos ál­(Folytatás a 3. oldalon) A jelhőkön van a munkahelyünk — mondhatnák a Chopokon (2045 m) levő meteorológiai állomás dolgozói. A Lomnici csúcson levő állomás után ez hazánk leg­magasabban fekvő állomása, ezért idő járásjelentéseinek nagy a jelentősége a nyugat-kelet irányban közlekedő repülőgépek számára. A széllökések itt néha elérik a kétszáz kilométeres órasebességet is, ezért a mérőműszereket (1. felvétel) gyakran kell ellenőrizni. A 2. felvételen a reléberendezés egy része, amely befejezése után nemcsak a második program, hanem a színes televízió műsorainak a közvetítésére is szolgál. A téli szolgálat nem könnyű, hiszen a szél miatt a felvonók néha nem közlekednek, s a személyzetnek a viharban gyalog kell megtennie az utat. A tapasztalt „hegyi farkasoknak“ is néha két órába telik, amíg felérnek. Az_ állo­másról gyönyörű kilátás nyílik a Ďumbierre (3. felvétel). (Felvétel: M. Vojtek — ČSTK)

Next

/
Thumbnails
Contents