Új Szó, 1972. január (25. évfolyam, 1-25. szám)

1972-01-03 / 1. szám, hétfő

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁN AK NAPILAPJA Világ proletárjai, egyesüljetek! 1972. január 3. HÉTFŐ BRATISLAVA $ XXV. ÉVFOLYAM 1. szám Ára 50 fillér A CHILEI KOMMUNISTA PÁRT 50. ÉVFORDULÓJA JOZEF LENÄRT CHILÉBEN Megvalósítjuk a CSKP XIV. kongresszusán kitűzött jó és reális programot LUDVIK SVOBODA KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÚJÉVI KÖSZÖNTŐJE KEDVES POLGÁRTÁRSAK — KEDVES BARÁTAIM! Mindnyájuknak szép új esz­tendőt kívánok! Az elmúlt év a jó munka éve volt! Tegyünk meg mindent an­nak érdekében, hogy az új év, amelynek küszöbén állunk, még jobb legyen. Szeretnék teljes szívből kö­szönetét mondani mindenkinek, aki kivette részét a jó eredmé­nyek eléréséből; s külön azok­nak, akik példás, becsületes munkájukkal nyilvánították ki a szocializmus továbbfejleszté­sének támogatását, és így kife­jezésre juttatták forró hazafi- ságukat. Köszönetét mondok az új élet úttörőinek, akik a bá­nyákban, a gyárakban, az épít­kezéseken, a közlekedésben, a mezőgazdaságban, a laborató­riumokban, az iskolákon, az egészségügyben, a tudomány és a kultúra terén tevékenyked­tek. Köszönet illeti a közélet* dolgozók százezreit, az örege­ket és a fiatalokat, a férfiakat és a nőket. Mindenkit, aki becsületesen dolgozott, joggal töltheti el az öröm és az elégedettség érzése az elért eredmények fölött. Csak a jövő mutathatja meg teljes mértékben, mit jelentett számunkra az elmúlt esztendő, amely haladásunk útján a dön­tő évek egyike volt. Ez az év komoly fordulat volt életünk­ben. Sikerrel tetőztük be tár­sadalmunk konszolidációjának korszakát, és hozzáfoghatunk a további igényes feladatok meg­oldásához. Csehszlovákia Kommunista Pártjának XIV. kongresszusa vi­lágos programot tűzött elénk. A program jó és reális. Megmu­tatja az országunk további fel­virágzásához és mindannyiunk gazdagabb és boldogabb életé­hez vezető utat. A választásokon önmagunk és az egész világ előtt igazoltuk, hogy készek vagyunk e prog­ram teljjjsíféséra, hogy Cseh­szlovákia Kommunista Pártja vezetésével, szilárd egységben következetesen haladunk tovább a szocializmus útján. ' A Nemzeti Front erős kötelé­kében, a csehek és a szlovákok és a többi nemzetiség egységé­ben fogunk hozzá további mun­kánkhoz. Az új év küszöbén tel­(ČSTK) — Az 1971-es év utol­só napján a CSKP KB prágai székházában Gusáv Husák, a CSKP KB főtitkára fogadta a prágai dolgozók küldöttségét, élén Antonín Kapekkal, a CSKP KB elnökségi tagjával, a prágai városi pártbizottság vezető tit­kárával és dr. Zdenék Zuska 1 főpolgármesterrel. A harminctagú küldöttség tagjai a főváros politikai, gaz­dasági, társadalmi és kulturális élete egyes szakaszainak kép­viselői voltak, akik eljöttek, hogy a prágaiak nevében kö­szönetét mondjanak azért a fi­gyelemért, amelyet a CSKP Központi Bizottsága a - főváros problematikájának szentel. Út­jes joggal kijelenthetjük: köz­társaságunk minden becsületes polgárának szilárd a létbizton­sága, a jövőbe, a békés és gyü­mölcsöző munkába, a bizton­ságba és a jogrendbe vetett hi­te, mindannyian tudjuk, hogy jó munkánk árán jól fogunk élni. Kapcsoljuk az új évet azokra az eftdményekre, amelyeket ed­dig elértünk. Dolgozzunk önfel- áldozóan és okoson, lendülettel és megfontoltan. Bátran győz­zük le és hárítsuk el a fogyaté­kosságokat. Legyen ez az év drága hazánk népgazdasága új felvirágzásának az éve. Az elmúlt évben nagy tettet hajtottak végre a világbéke ér­dekében — a helyzet azonban továbbra is bonyolult. A Szov­jetunió Kommunista Pártja XXIV. kongresszusán jóváhagyott bé- keprograin az emberiség remé­nye. A Szovjetunió szívós igye­juk másik célja az volt, hogy jelentést tegyenek munkafel­adataik teljesítéséről, amelyek azt igazolják, hogy a lakosság kezdeményezése az elmúlt esz­tendőben hozzájárult a város fejlődéséhez. Gustáv Husák elvtárs nagyra értékelte az elmúlt esztendőben Prágában elért eredményeket. Hangsúlyozta, hogy amilyen a főváros, olyan az egész állam, az állam szocialista jelene és jövője is. Biztosította a kül­döttség tagjait, hogy a közpon­ti bizottság, az állami és a kormányszervek továbbra is fe­lelősséggel és gondosan figye­lemmel kísérik a főváros bo­nyolult problematikáját. Ki­kezete egyre nagyobb hatással van az egész világra. A béke és a szocializmus erőinek manap­ság az egész világon sokkal szi­lárdabb a helyzete, mint bármi­kor is a múltban. Mindez kedvező feltételeket biztosít a nemzetközi imperia­lizmus elleni sikeres küzdelem­hez, a békéért és a haladásért vívott harchoz az egész vilá­gon. A mi közvetlen célunk az. hogy átütő sikert érjünk el az év folyamán a béke és a bizton­ság megszilárdításában, és az európai jószomszédi együttmű­ködés kérdésében. Kedves Barátaim! Teljes szívemből kívánom, hogy az új év az önök és csa­ládjaik számára boldog év le­gyen! Hozzon az új esztendő több kényelmet és szeretetet, örömet és jó egészséget. Mind- annyiunknak sok sikert kívánok a munkában. emelte, hogy Prága 1971-es mérlege jelentős részt képvi­sel a csehszlovák szocialista társadalom politikai és gazda­sági konszolidációjának előre­haladásában. A párt és az ál­lam vezetősége nevében sok si­kert kívánt az 1972-es eszten­dőben a prágai lakosság életé­hez és munkájához. A jól végzett munka légkörét tükrözte az elkövetkező több mint egy órán át tartó beszél­getés is, melynek keretében a küldöttség tagjai felszólalásuk­ban tolmácsolták a prágai la­kosság teljes támogatását és aktív részvételét a CSKP XIV. kongresszusa irányvonalának érvényesítésében. A Chilei Kommunista Párt megalapítása 50. évfordulójá­nak ünnepségeire Santiago de Chilébe utazott a CSKP Köz­ponti Bizottságának küldöttsé­ge, amelyet Jozef Lenárt, a CSKP KB elnökségének tagja, az SZLKP KB első titkára ve­zet. A küldöttség tagja Miros­lav Mamula, a CSKP KB tagja. A CSKP KB küldöttsége Chi­léből hazatérőben rövid látoga­tást tesz Kubában. Az SZKP Központi Bizottságának üdvözlete Moszkva — Az SZKP Közpon­ti Bizottsága üdvözletét küldött a Chilei Kommunista Pártnak megalakulása 50. évfordulójá­nak alkalmából. A chilei kommunisták mindig az osztályharcok első soraiban küzdöttek — hangzik a távirat­ban —, szilárd kapcsolatban álltak- a dolgozó tömegekkel és kitartóan törekedtek a szerve­zett munkásmozgalom egységé­Szovjetunió Moszkva — M. Poclgorni], a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke a Szov­jet Televízióban és Rádióban felolvasta az SZKP KB, a Szov- jetunió Legfelsőbb Tanácsa El­nökségének és a Miniszterta­nács újévi üzenetét a szovjet néphez, amelyben hangsúlyoz­za, hogy az 1971-es év a Szov­jetunió számára az SZKP XXIV. kongresszusának az éve volt, amely meghatározta a béke megszilárdításához, az ország felvirágoztatásához, a szovjet nép jólétéhez és boldogságához vezető út világos tájékozódási pontjait. Sikeresen fejlődött a népgazdaság valamennyi ága, újabb sikereket értek el a tudo­mány és a technika terén is. Megnövekedett a szovjet állam gazdasági és védelmi ereje. Az 1971-es év egyúttal a Szovjetunió és az egész .szocia. lista közösség nemzetközi po­zíciói és tekintélye további szi- lárdulásának az éve volt. Ez az év a szovjet állam -aktív külpolitikai tevékenysége je­gyében folyt le, azon békeprog- fam teljesítésének jegyében, amelyet az SZKP XXIV. kong­resszusa hirdetett meg. Podgornij beszéde végén jó- kívánatait fejezte ki a testvén ri szocialista országok népei­nek, a tőkésországok kommu­nista és munkáspártjainak, dol­gozóinak, a nemzeti felszabadí­tásért küzdő harcosoknak. Sok sikert kívánt mindazoknak, akik az imperialista önkény ellen, a szabadságért, a társadalmi ha­ladásért, a békéért és a népek barátságáért küzdenek. Magyarország Budapest — Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke újévi rádió- és televíziós beszédében azok­kal a sikerekkel foglalkozott, amelyeket a magyar nép az MSZMP X. kongresszusa hatá­rozatainak teljesítés© során, a szocialista építés betetőzésének szakaszában ért el. Hangsúlyoz, ta, hogy Magyarország életének valamennyi területét dinamikus fejlődés jellemzi. Rámutatott a Szovjetunió és a többi szocia­lista ország nagy békés aktivi­tásának jelentőségére, amely­nek eredményeképpen tágabb tér nyílik a tárgyalások előtt. nek, az imperialista erők elleni felzárkózottságának. a megszi­lárdítására. A Chilei Kommunista Párt a munkásosztály vezetésével nagy­mértékben hozzájárult a ha­talmas imperialistaellenes és demokratikus mozgalom fejlesz­téséhez, és ennek alapján a né­pi egység koalíciójának meg­teremtéséhez, és ahhoz, hogy Salvador Allende elnökkel az élén népi kormány került ha­talomra. Az SZKP és a Chilei Kommu­nista Párt között az igazi test­véri barátság, áz elvtársi tiszte­let és együttműködés kapcsola­tai erősödnek és fejlődnek a két ország népeinek érdekében — hangsúlyozta a távirat. A chilei fővárosban január 1- én megbeszélésekre került sor a Chilei Szocialista Párt veze­tősége, valamint az SZKP kül­döttsége között, amelyet Andrej Kirilenko, az SZKP Politikai Bi­zottságának tagja, a központi bizottság titkára vezet. Az európai béke és biztonság megteremtésére irányuló közös erőfeszítéseinkben haladást ér­tünk el ■— mondotta Losonczi Pál. Német Demokratikus Köztársaság Berlin — Oj évbe lépünk és tudjuk, hogy az európai béke biztosabb — jelentette M újévi beszédében Walter Ulbricht, az NDK Államtanácsának elnöke. Ez a Szovjetunió és az egész szocialista közösség, beleértve az NDK-t is, következetes har­cának eredménye. Ezen az úton fontos lépést jelenteinek a szov. jet—nyugatnémet és a lengyel —nyugatnémet szerződések, a Nyugat-Berlinre vonatkozó négyhatalmi megállapolás, va­lamint az NDK és az NSZK kor- mánya, továbbá az NDK és a nyugat-berlini szenátus között lé tr e j ö 11 m egá 1 l a pod ások. Bulgária Szófia — Todor Zsivkov, a Bolgár Államtanács elnöke el­ső ízben mondott újévi beszédet a Bolgár Televízióban és Rádió­ban. Méltatta azokat az ered­ményeket, amelyeket a bolgár nép az elmúlt esztendőben az élet valamennyi területén ért el. Megszilárdult a szocialista közösség egysége és ereje, kör­vonalazódik a szocialista gazda­sági integráció fejlődésének és elmélyülésének világos útja. A szocialista országok, és el­sősorban a Szovjetunió külpoli­tikájának és aktív tevékenysé­gének érdeme, hogy a revan- sisták és a háborús bújtogatók Európában számos vereséget szenvecjtek. A politikai légkör javulása ígéretes kilátásokat nyit meg az európai biztonsági értekezlet összehívása előtt. Románia Bukarest — Nieolae Ceauces- cu, a Román Kommunista Párt főtitkára, az Államtanács elnö­ke az újév alkalmából mondott rádió- és televíziós beszédében kijelentette, hogy az 1971-es év az ország történelmébe a tár­sadalmi és a gazdasági forra­dalom új szakasza kezdetének évenként íródik be. Ez a sza­(Folytatás a 2. oldalon) Aktív munkával a pártirányvonal teljesítéséért Gustáv Husák elvtárs fogadta a prágai dolgozók képviselőit

Next

/
Thumbnails
Contents