Új Szó, 1959. november (12. évfolyam, 302-331.szám)

1959-11-01 / 302. szám, vasárnap

Világ proletárjai, egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA 1959. november 1. vasárnap 30 fillér XI. évfolyam, 302. szám A visnyevologyi textilipari kombi­nátban ezekben a napokban értékel­ték a Nagy Októ­ber 42. évfordulója előtti versenyt. A legjobb eredmé­nyeket, 119 száza­ékos tervteljesí­tést Valentyina Gaganova brigádja érte el. Nem is egy évvel ezelőtt a munkacsoport még a legrosszabbak közé tartozott, amikor Gaganova elhagyta jól dolgo­zó csoportját és a lemaradozó segít­ségére sietett. Oj csoportja már el­nyerte a kommu­nista munkabrigád címet is. Képünkön Gaganova új bri­gádját láthatjuk (Gaganova közé­pen). A csoport minden tagja mun­kája mellett tanult és már leérettségi­zett. TASZSZ-ČTK rádiofoto blIllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllHIIIIIilEIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIII A Nagy Október tiszteletére SZOCIALISTA MUNKABRIGÄD ClM ELNYERÉSÉÉRT VERSENYEZNEK. Tervfeladataikat rendszeresen túl­teljesítik. A harmadik negyedévben például készítményeik 79 százaléka arany védjegyet kapott, tehát a leg­jobb minőségű volt. A Nagy Októberi Szocialista For­radalom 42. évfordulójára és a csehszlovák-szovjet barátság hónap­jára A trenčíni V. Široký Ruhagyár 3299 dolgozója és 77 kollektívája értékes felajánlásokat tett a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom 42. évfordulója tiszteleté­re. Ismeretes, hogy textiliparunk­ban rohamosan növekszenek a minőségi és a mennyiségi köve­telmények. Ezért az üzem dolgo­zói erre összpontosították fi­gyelmüket a felajánlások megté­telénél. Az önköltségcsökkentésről sem feledkeztek meg az üzemben és kü­lönösen a szabászati részleg és a varroda tett jelentős felajánlást az anyagtakarékosságra. A többi rész­legeken főleg a munkaidő és a gé­pek jobb kihasználását tartották szem előtt. A FELAJÁNLÁSOK EDDIGI TELJESÍTÉSE IGEN SIKERES. A harmadik negyedévi tervet 100,43 százalékra, a munkatermelékenység tervét 100,5 százalékra, a minőség növelésének tervét pedig 100,09 szá­zalékra teljesítették. A' legsikeresebben Gugová és Gaš­parová részlegei dolgoznak. E rész­legekben már az év elejétől a GAZDAG MŰSORT KÉSZÍTENEK az üzem dolgozói. Az ünnepségeken kívül a múltban is igen népszerű tudományos és művészeti előadáso­kat, könyvismertetéseket, ünnepélyes filmbemutatókat rendeztek. Többek között vetíteni fogják az Ez nem az ő bűne, Tíz nap, A huszadik század, Erős nemzedék című filme­ket. A könyvvitákban mindenekelőtt Solohov Embersors című művét fog­ják elemezni. Egyébként számos tu­dományos és műszaki előadás tar­kítja a hónap műsorát. Ismertetik majd a szovjet tudomány kiváló si­kereit a világűrkutatás terén, de nem feledkeznek meg a szovjet tex­tilipar sikereiről sem és megismer­kednek az ott használatos új mun­kamódszerekkel és műszaki újdon­ságokkal is. (szó-) A belga követ átadta megbízólevelét a köztársasági elnöknek (ČTK) — Antonín Novotný köztár­sasági elnök szombaton, október 31­én a prágai Várban fogadta Henri A. J. M. G. L. de Romrée de Vichenetet, Belgium rendkívüli követét és meg­hatalmazott miniszterét. A belga kö­vet ez alkalomból átadta me'gbizóle­velét. A követet L. Nivelles, a követ­ség első titkára kísérte. A megbízólevél átadásánál jelen volt V. Dávid külügyminiszter, L. No­vák, a köztársasági elnöki iroda ve­zetője, J. Cihák vezérőrnagy, a köz­társasági elnök katonai irodájának parancsnoka, V. Pleskot, a Külügymi­nisztérium osztályvezetője és dr. D. Ječný, a Külügyminisztérium diplo­máciai protokollfőnöke. A belga követ és a köztársasági el­nök ez alkalomból rövid beszédet mondott. A köztársasági elnök a megbízólevél átadása és a beszédek elhangzása után V. Dávid külügyminiszter jelen­létében elbeszélgetett a belga követ­tel. Szombaton ; 7 KILOMETER A szovjet határtól ha­zánk kóolajfeldolgozó­üzemeibe irányuló táv­vezeték építői szomba­ton fejezték be a táv­vezeték első 7 kilométe­rének építését. E jelen­tős mű építésénél külön­lege , szovjet gyártmá­nyú gépeket alkalmaz­nak, mint pl. a kanalas árokásó-gép, a hegesztő félautomata, egy külön­leges csőrakó daru, stb. A Plynostav néhány szakemberét a Szovjet­unióba küldték, ahol megismerkedtek a kő­olajvezeték építésének legkorszerűbb módsze­reivel. A Plynostav dolgozói az év végéig lerakják a vezetéket egészen az el­ső szivattyúállomásig. A jövő évben kibővítik a munkacsoportokat, s így i api egy kilométeres elő­rehaladást érhetnek el. Ny. Sz. Hruscsov beszédet mondott a Szovjetunió Legfelső Tanácsának ülésén Moszkva (ČTK) — A Szovjetunió Legfelső Tanácsá­nak a moszkvai Kremlben tartott szombati záróülésére rendkívüli figyelem összpontosult. Az ülés napirendjén a Szovjetunió Minisztertanácsának beszámolója szere­pelt a nemzetközi helyzetről és a szovjet külpolitikáról. Már jóval tíz óra előtt zsúfolásig megtelt az újság­írók és vendégek szamára fenntartott karzat. Az er­kélypáholyokban jelen voltak a diplomáciai testület tagjai, közöttük R. Dvorák csehszlovák nagykövet. Az emelvényen az SZKP KB elnökségének tagjai és póttagjai: Arisztov, Brezsnyev, Furceva, Hruscsov, Ignatov, Kiricsenko, Kozlov, Mikojan, Muhitgyinov, Szuszlov, Vorosilov és más elvtársak foglaltak helyet. Tíz órakor a két kamara együttes ülését Pejve, a Nemzetiségi Tanács elnöke nyitotta meg. Bejelen­tette, hogy a Legfelső Tanács megkezdi a napirend 5. pontjának tárgyalását, amellyel kapcsolatban N. Sz. Hruscsov, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke, az SZKP KB első titkára tart beszámolót. Ny. Sz. Hruscsov, akit a jelenlevők felállva viharos tapssal üdvözöltek, szólásra emelkedett, hogy az SZKP KB és a Szovjetunió Minisztertanácsa nevében megtartsa beszámolóját a nemzetközi helyzetről és a szovjet kormány külpolitikájáról. A szocialista világrendszer országainak eltökéli szándéka: megszabadítják az emberiséget a háborútól­NY. SZ. HRUSCSOV BESZÉDE KÉPVISELŐ ELVTÁRSAK! A Szovjetunió Kommunista Pártjá­nak Központi Bizottsága és a Szov­jetunió Minisztertanácsa megbíztak, hogy mondjak beszédet a nemzet­közi helyzetről és a Szovjetunió külpolitikájáról. A Szovjetunió kor­mánya a lenini békepolitikát, a XX. és XXI. pártkongresszus határozatait, a Legfelső Tanács irányelveit tartva szem előtt, következetesen és kitar­tóan a nemzetközi helyzet enyhíté­sére és a hidegháború felszámolá­sára, az államok közötti viszony ja­vítására törekszik a nemzetek béké­jének és biztonságának megszilárdí­tása érdekében. Megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy a Szovjetunió és más szocia­lista államok, valamint a békeszerető erők törekvésének eredményeképpen az utóbbi időt a nemzetközi hely­zet szemmel látható javulása jelle­mezte. Az a fontos, hogy az államok viszonyában észlelhető feszültség je­lentősen enyhült és a béke megszi­lárdításának kilátásai világszerte ja­vultak. Nemrégen egyes hidegháborút szító fojrrő fejek annyira mentek, elég lett volna egy parányi szikra,, hogy világ­égést idézzen elő. Egyes nyugati ha­talmak külpolitikai irányvonala ag­resszív szándékokra, az erőpolitikára épült. Ennek az irányvonalnak su­gallói rá akarták kényszeríteni aka­ratukat a békeszerető népekre és furkósbottal a kezükben akarták megoldani a nemzetközi problémákat. A nemzetközi problémák ilyen meg­oldását néha „felszabadító politiká­nak", máskor „fékentartó politiká­nak", vagy „elnyomó politikának" nevezték, de a lényege mindig ugyanaz maradt. Hisz mitől akarják felszabadítani azokat, akik nem kér­nek az ilyen felszabadításból és nem óhajtják azt? Ha pedig meg akar­ják tenni, azt jelenti, hogy erőszak­kal akarják rákényszeríteni rendsze­rüket másokra. Még egyetlen nép sem kérte és soha sem fogja kérni a tőkés urakat, hogy szabadítsák fel a szocialista rendszer alól, melynek előnyeit és jóságát már megismerte, hogy visz­szatérjen a tőkés kizsákmányolás rendszere. A tőkés kizsákmányolás alól felszabadult egyetlen nép sem kívánta még soha, hogy szabadítsák meg az üzemektől és gyáraktól, attól a jogtól, hogy maga rendelkezzék állama minden kincsével, attól a jog­tól, hogy saját kívánsága szerint rendezze be életét. Még egyetlen szabad nemzet sem akarta soha, hogy a népet megrabló és munká­jának gyümölcsét kisajátító maroknyi csoport döntsön életéről. Ezt azon­ban nyilvánvalóan nem akarják meg­érteni azok az emberek, akik több országban még a nép kizsákmányo­lásából húznak hasznot. Amikor ezek az emberek „elnyo­másról", vagy „fékentartásról" be­széltek, nem arra gondoltak, hogy valakit udvariasan felkérjenek, adja át helyét; a szocialista és más bé­keszerető államok ügyeibe való köz­vetlen katonai beavatkozásra gondol­tak. Ebből indul ki az állandó lázas fegyverkezés irányzata, az atomfö­lény megteremtésének csalóka szán­déka. Ez az említett irányzat köve­tőinek kifejezéseiben is visszatükrö­ződött. Beszéltek a háború peremén folytatott politikáról, az összpontosí­tott megtorlásról. Oly messzire mentek, hogy egye­nesen preventív háborúval fenyeget­ték a Szovjetuniót és más szocialista államokat, Most azonban más idők járnak. Az erőpolitika egyes aktív végrehajtói is látják, hogy erőfeszítéseik hiába­valók. Csak a legkalandvágyóbb nyu­gati tényezők nem tudnak felhagyni a régi kifejezésekkel. A régi irány­vonal utórezgései még mindig érez­hetők. Vegyük például az amerikai kong­resszus hírhedt határozatát, az úgy­nevezett „rab nemzetek hetének" megtartásáról és a felszabadulásu­kért való imádkozásról. Ez más szó­val ugyanazt jelenti, mint az „elnyo­más" kifejezés, ugyanúgy hangzik: szintén felhívás idegen ügyekbe való beavatkozásra. Mint látják, ez az egész ügy az „elnyomás" politikájától az úristen­hez való imádkozásig jutott. De mire vezethet ez? Ha a nyugati országok vezetői imádkozni fognak az isten­hez, hogy szabadítsa fel a szocialista országok népeit, mi viszont azért fogunk imádkozni az istenhez, hogy szabadítsa fel az ő népeiket a tőkés uralom alól, nehéz helyzetbe hoz­zuk az úristent (derültség). Hogyan döntsön? Világos, hogy ha az embe­rek többsége mellé áll és demokra­tikus álláspontra helyezkedik, a mi javunkra, a szocializmus javára dönt. (Taps.) De ez — hogy úgy mondjuk — eltérés beszámolónk lényegétől. Nyu­gaton most kezd • fölénybe kerülni a helyzet józanabb értékelése, az erők kialakult nemzetközi viszonyának ésszerűbb felfogása. Ez a felfogás pedig szükségképpen arra a követ­keztetésre vezet, hogy sutba kell dobniok azt a szándékot, hogy ka­tonai erőt alkalmazzanak a szocia­lista világ ellen. Az élet maga megköveteli, hogy a különböző társadalmi rendszerű államok békésen tudjanak egymás mellett élni bolygónkon. Melyek a nemzetközi helyzet utóbbi időben történt változásának fő okai. A fő ok a Szovjetunió s a szocia­lista világrendszer országai erejének és nemzetközi befolyásának megnö­vekedése. Az emberiség szerencséje, hogy korunkban, a nagy tudomá­nyos felfedézések és műszaki vív­mányok korában világszerte kiala­kul és gyorsan fejlődik a szocialista rendszer. A szocializmus lényegéből következik béketörekvése. Minél gyor­sabban növekednek a szocialista or­szágok erői, annál nagyobbak lesz­nek a lehetőségek a béke megszi­lárdítására és megőrzésére. Nemzetközi téren egyidejűleg egy­re nagyobb szerepet játszanak a gyarmati függőség alól felszabadult országok és más országok, melyek­nek létérdekük a béke megőrzése és új háborúk megakadályozása. Figyelembe kell venni ezeknek a valamennyi világrészen fekvő orszá­goknak hangját. Hisz elvégre az utóbbi időben a tőkés országokban is fokozódik a béke erőinek befo­lyása. Követelik a hidegháború fel­számolását és az államok békés együttműködését. S végül egyre szélesebb körök — köztük a tőkés országok sok állam­férfia is — kezdi felfogni, hogy a háború a mai viszonyok közepette, amikor atom- és nukleáris fegyve­rek állnak rendelkezésre, rendkívül nagy áldozatokkal és romlással el­sősorban azokat az országokat fe­nyegeti, amelyek ki mernék rob­bantani az új világháborút. A Szovjetunió és a szocialista or­szágok békeszerető politikája meg­nyitotta az emberiség előtt a tár­sadalom háborúmentes, a békés együttműködés alapján való fejlő­désének útját. • A világ népei ma egyre jobban rá­ébrednek a nagy Lenin bölcs esz­méjének - a békés együttélésnek rendkívül nagy jelentőségére. A vi­lág erőinek jelenlegi viszonyát és a haditechnika elért színvonalát tekin­tetbe véve senki sem javasolhat más utat a különböző társadalmi rend­szerű államok viszonyának kialakí­tásában, mint a békés együttélés út­(Folytatás a 2. oldalon) A Szovjetunió Legfelső Tanácsának felhívása Az általános és teljes leszerelés űj fejezetet nyit az elmaradott ^ országok fejlesztésében, megnyitja gazdaságuk és kultúrájuk fel­^ lendítésének útját. ^ ben már most enyhült. Ebben jelentős szerepet töltött be Nyikita ^ Hruscsovnak, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének az USÁ-ban § tett látogatása és találkozása Eisenhower elnökkel. o ^ a szovjet kormány nemes kezdeményezése a világ minden paria- § í mpnHpnplí pg Irnrmánv&nalf ŕnmnnnŕóaáva talál A r ~ i. y. T—x .. S s s ssssfsmmrsfSMSJM

Next

/
Thumbnails
Contents