Új Szó, 1959. július (12. évfolyam, 180-210.szám)

1959-07-01 / 180. szám, szerda

Vildg proletárjai, egyesüljetek ! UJSZO SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA 1959. július 1. szerda 50 fillér Xí. évfolyam, 180. szám Jól készüljünk fel a II. Országos Spartakiádra Az elmúlt vasárnap zajlottak le Szlovákiában az utolsó járási spar­takiádok. Az eddigi bemutatók kife­jezően tanúskodnak ennek a nagy, egész országot átfogó akciónak ko­moly sikeréről. Az eddig megtartott 268 járási spartakiád keretében több mint egymillió tornázó vett részt és fellépésüket majdnem másfélmillió ember csodálta meg. Hozzátehetjük, hogy ezek a számok a járási sparta­kiádok teljes befejeződése után még gyarapodni fognak. Mindebből vilá­gosan láthatjuk, hogy ennek a tö­megméretű testnevelési fellépésnek, a gyermekek, a serdülök és a fel­nőttek szépségről és erőről tanús­kodó nagyszerű bemutatóinak nin­csen párja testnevelésünk történeté­ben, amely már a múltban is jelen­tős eredményekkel büszkélkedhetett. Minden jel arra mutat, hogy jó me­derben folynak a II. Országos Spar­takiád előkészületei. A járási bemutatók legnagyobb örömöt kiváltó tapasztalata kétség­telenül az, hogy dolgozóink százezrei kivették a részüket ebből a test­nevelési akcióból. Éppen a közös igyekezet és lelkesedés tette lehe­tővé számos akadály leküzdését, e községek, az üzemek és a sportegye­sületek kezdeményezésének teljes mérvű kibontakoztatását. így például már az első szlovákiai, a Dunaszer- ! dahelyen megrendezett járási spar­takiádon résztvevők száma felölelte az egész járás lakosságának egy­harmadát. Hasonló volt a helyzet más járásokban is. Dolgozóink bátran szálltak szem­be a nehézségekkel. így például szá­mos helyen, ahol nem voltak meg­felelő stadionok, pályák, stb. rövkl időn belül önsegéllyel, lelkes mun­kával létrehozták e nélkülözhetetle­nül fontos testnevelési objektumo­kat. A járási spartakiádok sikere azon­ban nem leplezhet néhány komoly fogyatékosságot, így például azt, hogy nem állt mindenütt rendelkezésre kellő menviségben a megfelelő tor­naruha, a szükséges eszközök és fo­gyatékosságok mutatkoztak helyen­ként a gyakorlatok előadásában is. Okulni kell ezekből a hiányoságok­ból és a jövőben törekednünk kell kiküszöbölésükre. Mindent egybevetve megállapíthat­juk, hogy az idei járási bemutatók jelentős mértékben túlszárnyalták az 1955. évi járási spartakiádok színvo­nalát. Kinek köszönhetjük elsősor­ban ezt a sikert? A testnevelési mozgalomban mintegy 60 ezer ön­kéntes edző és oktató dolgozik. A spartakiádok előtt további sok­ezer testnevelési dolgozó kapcsolódott be ebbe a munkába, amelyet áldozat­készen, szeretettel és lelkesedéssel végzett. Felsorolhatnánk számos olyan testnevelési oktató nevét, aki sok-sok estéjét feláldozta csak azért, hogy jól betanítsa az egyes gyakor­latokat, hogy tökéletesen sikerüljön a járási spartakiád. Döntő fontosságú tényező az is, hogy az előkészületekben méltókép­pen kivették részüket pártszerveink és szervezeteink, valamint az egész Nemzeti Front is. A kommunisták segítsége sok helyütt abban nyilvá­nult meg, hogy gyarapodott a gya­korlatozók s oktatók száma és szé­leskörűen kibontakozott a helybeli lakosság kezdeményezése az előké­születi munkák során. Feltétlenül szükseges, hogy testnevelésünkkel a jövőben is rendszeresen és gondosan törődjünk, hiszen 1960-ban a stra­hovi stadionban sor kerül a II. Or­szágos Spartakiadra, amelynek elő­készítése az eddiginél is nagyobb erőkifejtést követel meg. Ennek kap­csát) meg kell jegyeznünk, hogy a legtöbb járásban a testnevelési dol­gozók és maguk a gyakorlatozók is helyesen megértették; a spartakiád nem cél, hanem testnevelési moz­galmunk sokoldalú aktivitása kibon­takoztatásának eszköze. Ez a felis­merés azzal kecsegtet, hogy testne­velési mozgalmunk az eddigi ered­mények szilárd alapjára építve to­vább fejleszti munkáját. A fő fel­adat az, hogy nyáron se szűnjék meg a gyakorlatozás, a nyilvánosság előtt rendezzenek különféle versenye­ket, s az egyes egyesületek gondos­kodjanak a rendszeres és szüntelen testnevelési és sporttevékenységről. Nem szabad megfeledkeznünk a gya­korlatozók és az oktatók számának további gyarapításáról, és az egyes gyakorlatok minőségi kivitelezésének tökéletesítéséről sem. Szeptember elején már jól felkészülten kellene tovább folytatnunk a munkát, belép­nünk a II. Országos Spartakiád elő­készületeinek mintegy egyesztendős, legfontosabb szakaszába. Nem feledkezhetünk meg egyben arról sem, hogy az előkészületek ed­digi lefolyása meggyőzően igazolta, nincs olyan hely, ahol ne lehetne létrehozni a testnevelés kedvező fel­tételeit. Számos példa tanúskodik arról, hogy a lakosság bevonásával nagyobb kiadások nélkül ki lehetett küszöbölni az első pillanatban le­küzdhetetleneknek vélt akadályokat is, ha segítséget nyújtott a Nemzeti Front valamennyi alkotó szerve és különösen a nemzeti bizottságok. így jött létre nem egy sportpálya, úszó­medence és más testnevelési léte­sítmény. A tornatermek és a sportpályák mind pezsgőbb élete tanúskodik arról, hogy testnevelési szervezeteink konk­rét módon készülnek a II. Orszá­gos Spartakiád nagy jelentőségű ese­ményére. Nem kis dologról van szó. A strahovi stadionban egy év múl­va újra bebizonyítjuk fejlettsé­günket az egész világ előtt. IS agy lendülettel építik V rsovicén az új városnegyedet Vršovicén az új városnegyedet egyi és második szakasz befejezés előtt áll, na ötödik építését pedia rövidesen me buszvonalat vezetnek, amely e varosne sze. Képünkön a Keleti tér házainak lön üzemet létesítettek. Az oldatfalaka számú építkezési igazgatóságának dol dejüleg több szakaszon építik. Az első a harmadik és negyedik szakasz épül, gkezdik. A Bélocerkevská utcába t roli­gyedet Prága középpontjával köti ösz­építésére paneloldalfalakat gyártó kii­t a prágai Magasépítkezési Vállalat 4. gozói maguk gyártják. Véget ért a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának plenáris ülése Moszkva (ČTK) - Hétfőn befe­jezte ülését a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bizott­ságának június 24-én kezdődött plénuma, mely a műszaki haladás meggyorsításáról tárgyalt. A beszámolókról lefolyt vitában felszólalt I. I. Kiszeljov, a Gor­kiji Gépkocsigyár igazgatója. Az SZríP KB teljes ülésén Nyi­kita Szergejevics Hruscsov, az SZKP KB első titkára és a Szov­jetunió minisztertanácsának elnö­ke is beszédet mondott. A vitában összesen 42-en szólal­tak fel. A plénum egyhangúlag jóváhagyta a tárgyalt kérdésekről hozott határo­zatokat, éspedig „Az SZKP XXI. kongresszusán a műszaki haladásnak az építészetben és iparban való meg­gyorsításáról hozott határozatok tel­jesítésében a párt- és szovjet szer­vezetek és népgazdasági tanácsok te­vékenységéről szóló határozatot (in­tézkedések az SZKP XXI. kongresz­szusán (az ipar- és az építészet komplex gépesítéséről, a termelés automatizálásáról, a folyamatos gép­sorok bevezetéséről, az elavult be­rendezések és szerszámok pótlásáról hozott határozatok teljesítése, ami az ipari termelés és építészet további bővítésének, a termékek minősége ja­vításának. az önköltségek csökken­tésének, valamint az építészeti ön­költségek csökkentésének érdekét szolgálja). Egyhangúlag jóváhagyták „A / SZKP Központi Bizottsága teljes üíé­Válasz a felhívásra f Pártunknak és kormányunknak t f az idei aratás sikeres befejezé- f isére tett felhívására a sobranceif ^GTÁ ifjú kombájnosai már vála­á c7nl t ak Üt knmháinnnl a fiatalok* senyre hívták ki a sobraneci GXA ' valampnnvi kamháinnsát. A ver­f i valamennyi kombá jnosát. A ver Jseny feltétele: a legkisebb szem­J f veszteséggel minél több hektáron' i learatni a gabonát, egy átlaghek- J } tárra számítva a legkevesebb ön­J a legtöbbet kicsépelni. J szervezetének J ^költséggel, t A CSISZ t bizottsága üzemi örömmel fogadta az] ifjú kombájnosoknak ezt a kezde­ményezését és a legjobb ifjúsági J ((dolgozó csoportot a VII. Világif-\ f júsági és Diáktalálkozó zászlajával \ f tünteti ki. J sének felhívását a munkásokhoz, kol­hozparasztokhoz, a szovjet értelmi­ség tagjaihoz és a Szovjetunió ösz­szes dolgozóihoz", melyet július 1-én hoznak nyilvánosságra. * Á moszkvai lapok keddi számuk­ban közölték az SZKP Központi Bi­zottsága plénumának hétfői záróülé­sén hc?ott határozatát , ;A párt- és szovjet szervezetek és népgazdasági tanácsok tevékenységéről az SZKP XXI. kongresszusán a műszakj ha­ladásnak az iparban és építészetben való meggyorsításáról hozott határo­zatok teljesítésében." Az SZKP KB plénuma megállapítot­ta, hogy a XX. pártkongresszus (1956) óta a Szovjetunió nagy hala­dást ért el a népgazdaság összes ágainak fejlesztésében és műszaki tökéletesítésében. Több mint 5000 új típusú gépet, gé­pezetet, szerkezetet és műszert szer­kesztettek és kezdték mecj sorozat­®®®®®®® gyártásukat. Haladó technológiai fo­lyamatokat dolgoztak ki és honosí­tottak meg nagyarányúan az ipar­ban és az építészetben. Jelentősen emelkedett a gépesítés, főként a fá-" rasztó munkák gépesítésének színvo­nala. Automatizáltak sok ipari, építő­ipari és közlekedési termelési mun­kaműveletet. A határozat megállapítja, hogy a népgazdasági tanácsok nagymérték­ben kiveszik részüket a hétéves terv feladatainak teljesítéséből és a főbb' népgazdasági ágak termelése műsza­ki színvonalának további fejlesztésé­ből. Az SZKP KB teljes ülésének hatá­rozata hangsúlyozza, hogy a szovjet gazdaság fejlesztésében elért nagy sikerek igazolják, hogy a népgazda­sági tanácsok megalakítása valóban forradalmi lépés volt az ipar és épí­tészet irányítási módjának tökélete­sítésére. (Folytatás a 3. oldalon) ®®® A New York-i Coliseumban június 29-én 18 árakor (helyi időszámítás szerint) hi­vatalosan megnyitották a szovjet tudomány, technika és kultúra kiállítását, rwépiinko* a New York-i Coliseum épületét látjuk, ahol a szovjet kiállítást elhelvezték. (ČTK TASZSZ felvétele) ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® Több millió értékű felajánlás (ČTK) - Á kassai kerület épít­kezési dolgozói ünnepüket az építke­zési dolgozók napján hat- és fél­millió korona értékű kötelezettség­vállalásokkal üdvözlik. Két nemzeti vállalat, a Spišská Nová Ves-i Szlo­vákiai Nem Ércet Termelő Bányák és a Keletszlovákiai Téglagyárak je­Ünnepélyesen megkezdődött az ifjúság országos találkozója J1Már hétfőn, az ifjúság brnói ta­•i" lálkozójának első napján a vá­ros utcáit az esti órákban a fiatalok örömteljes sürgése töltötte be. Brnóba több ezer fiatal érkezett, hogy elmondja munkaeredményeit, a kulturális tevé­kenységben elért sikereit, kifejezésre juttassa kommunista pártunk és népi demokratikus hazánk iránti szeretetét, hűségét s azt az óhaját, hogy békében, barátságban akar élni minden nemzet­tel. A találkozó műsora igen gazdag. Az ifjúsági küldöttségek elbeszélgetnek munkájukról, melyet a nemzeti bizott­ságokban, az iparban és az építészet­ben végeznek. A fiatal földművesek már kedden a židlochovicei állami gaz­daságra és más helyekre utaztak, hogy megtekintsék s megismerkedjenek a mezőgazdasági nagyüzemi termelés új módszereivel. Innén Mikulovba men­nek, ahol szerdán megkezdődik mun­kaértekezletük. A találkozót, mely Csehszlovákia egész ifjúságának a bécsi Világifjúsági Találkozó előtti hatalmas manifesztá­ciós összejövetele — kedden a Nemze­tek Barátsága téren nyitották meg ün­nepélyesen. Zemanek elvtárs, a CSKP brnóí kerületi bizottságának titkára itt mondotta el beszédét a Jalálkozó több ezer résztvevőjéhez. Üdvözölte a küldötteket, akik lelkesen éltették a Csehszlovák Ifjúsági Szövetséget, Cseh­szlovákia Kommunista Pártja és a VII. bécsi Világifjúsági Találkozót. A rövid, de élettől pezsgő manifesztáció a Ma­nolisz Glezosz szabadlábra helyezését követele határozat elfogadása után uz Internacionálé eléneklésével ért véget. K edden már a reggeli órákban megkezdődött a központi ifjú­sági alkotóverseny is, mely a brnói ifjúsági találkozó csúcspontja. Több mint 8000 szólista, harmonikus, népi zenekarok, esztrád-csoportok, népi dal- és táncegyüttesek, kamaraegyütte­sek, szimfonikus és fúvós zenekarok stb. tagjai mutatták be tudásukat csaknem húsz helyen a bíráló bizott­ságok előtt, hogy részt vegyenek a legkiválóbb egyének és együttesek cí­mének eléréséért indított versenyben Az együttesek vasárnapig esti műsorok és hangversenyek keretében is bemu­tatkoznak. Kedden este a brnói együt­tesek a téli stadionban „Brno üdvözöl benneteket" jelszó jegyében nagy mű­sort és a szólisták a Janáček-Operában hangversenyt adtak. A műsor szom­baton a győztesek szemléjével éri el tetőfokát. A találkozó programja ezzel ko­^ rántsem merül ki. A brnói ifjú­sági találkozó munkaprogramján és az ifjúsági alkotóversenyen kívül válto­zatos kulturális, szórakoztató és sport­műsor szerepel, a találkozó résztvevői üzemekbe látogatnak, kirándulásokon vesznek részt, stb. A város több pont­ján, a Sztálin Parkban, a Szabadságté­ren, a Nemzetek Barátsága téren és a Vörös hadsereg téren, a Centrum-áru­ház előtt már hétfő óta együttesek lépnek fel és zenekarok játszanak. Brnóban vasárnapig tart majd ez a mozgalmas élet, amikor az ifjúsági találkozó szemlével egybekötött hatal- | mas manifesztációval és azzal ért vé- j get, hogy ünnepélye külsőségek között : kihirdetik az ifjúsági alkotóverseny I eredményeit, és „Búcsú Brnótól" jelszó | jegyében karnevált rendeznek. ' lentették félévi tervük idő előtti tel­jesítését. A Keletszlovákiai Téglagyárak dol­gozói ünnepük tiszteletére kötele­zettséget vállaltak, hogy az évi ter­vet október 28-ig teljesítik és a la­kásépítésre terven felül hatmillió téglaegységet gyártanak. A poprádi Magasépítkezési Válla­lat dolgozói ünnepük alkalmából ér­tékes kötelezettségvállalást tettek. 150 lakásegységet határidő előtt egy hónappal adnak át és az év végéig még további 12 lakást építenek ter­ven felül. A sekulei szövetkezetben 360 négyzet­méteren üvegházakban szőlőt termelnek, amely már érik. Július 10-e után piacra kerül a szőlő, tiyolc mázsa szőlőre tzá­mitanak. Képünkön a sekulei szövetkezet üveg­házaiban máris érik a szőlő. Jozef Velek a szőlőt nézi. (V. Pŕibyl felv. — ČTKj 12 ember munkáját végzi el f A České Budéjovice-i Sfinx A nemzeti vállalat zománcedénygyár alkalmazottai június 29-én jelen­tős sikert arattak üzemük gépbe­• rendezésének további javításáoan. ^ Többhónapos építés után üzembe­k helyeztek egy villanykemencét, ^ amely 12 munkást pótol és m»q­. gyorsítja a zománcára égetéséi. • A régi kemencében nyolc óra alatt ^ 1000 kg árut égettek, míg az új ^ villanykeniencében egy óra alatt A fOO kg edényt égetnek ki.

Next

/
Thumbnails
Contents