Új Szó, 1959. május (12. évfolyam, 119-149.szám)

1959-05-01 / 119. szám, péntek

Véget ért a kínai országos népi gyűlés ülésszaka Peking, (Uj Kína) — Pekingben kedden véget ért a II országos népi gyűlés ülésszaka. Az országos népi gyűlés azzal a felhívással fordult a Kínai Népköz­társaság lakosságához, hogy még gyorsabb ütemben haladjon előre a szocializmus építésének útján. Az országos népi gyűlés ülésszaka április 18-án nyílt meg. A több mint ezer képviselő — az ország minden részéből egybesereglett küldöttek, akik különböző nemzetiségek, poli­tikai pártok és a legkülönfélébb fog­lalkozású emberek véleményének ad­tak hangot — élénk vitát folytatott a plenáris és a csoportgyűléseken. A záróülésén jelen volt Mao Ce­tung elvátrs, a kínai nép nagy vezére, Liu Sao-csi, a Kínai Népköztársaság elnöke, Szung Csing-hng asszony és Tung Pi-vu, a Kínai Népköztársaság alelnökei, Csu Te, az országos népi gyűlés állandó bizottságának elnöke és Csou En-laj, az államtanács el­nöke. A záróülés megszavazta a Kínai Népköztársaság államtanácsának ösz­szetételét: Csou En-laj miniszterel­nöki, valamint tizenhat miniszter­elnökhelyettes és harmincnyolc mi­niszter és államtanácsi bizottsági el­nök kinevezését. A záróülésen megválasztották a nemzetvédelmi tanács száz tagját és tizennégy alelnökét, valamint az or­szágos népi gyűlés nemzetiségi bi­zottságának és törvényelőkészítő bi­zottságának elnökeit és tagjait. Az ülésszakot Csu Te, az állandó bizottság elnöke zárta be, majd a képviselők elénekelték a Kínai Nép­köztársaság nemzeti himnuszát. A szovjet külügyminisztérium jegyzéke az USA nagykövetségéhez Megkezdődött a nyugati külügyminiszterek párizsi értekezlete Párizsban szerdán délelőtt összeUlt a négy nyugati külügyminiszter, hogy megvitassa a genfi külügyminiszteri találkozón elfoglalandó közös nyugati álláspontot. Ezt megelőzően Herter amerikai külügyminiszter kedden délután megbeszélést folytatott De Gaulle tábornokkal. A jobboldali Aurore úgy tudja, hogy Herter „új tervet húzott ki irattáskájából". Eszerint a nyuga­tiak Németország fokozatos újra­egyesítését, a szakaszonkénti lesze­relést, és Berlin új nemzetközi sta­tútumát fogják javasolni. Az Aurore szerint a francia köztársasági elnök állást foglalt amellett, hogy az Egye­sült Nemzetek Szervezetének esetle­ges berlini beavatkozása nem lenne helyénvaló, az ENSZ fegyveres erői­nek jelenléte, vagy ENSZ-megfigye­lők Berlinbe küldése De Gaulle sze­rint egyenlő lenne a nyugatiak Berlinre vonatkozó jogainak feladá­sával. A jobboldali párizsi lap szerint De Gaulle megismételte, hogy a csúcskonferencia csak akkor jöhet létre, ha a külügyminiszterek lénye­ges eredményeket értek el. A Combat szerint az amerikai kül­döttség magatartása középutas. Her­ter nem osztozik a nyugatnémet kor­mánynak a közös német bizottság megteremtésével szembeni ellenséges állásfoglalásában, ugyanakkor azon­ban nem osztja az angplok lelkese­dését sem az európai korlátozott fegyverzetű övezet megteremtésére vonatkozólag. Herter a párizsi tár­gyalásokon közvetítő lesz - írja a Combat. Az Humanité hasábjain Yves Mo­reau arról ír, hogy megsokszorozód­nak a jelek, amelyek lehetővé te­szik, hogy a nagy kelet-nyugati tárgyalás sikerében lehessen remény­kedni. Annál sajnálatosabbnak tartja, hogy a francia kormány távolról sem járul hozzá a kelet-európai kapcso­latokban bekövetkezhető fordulathoz és továbbra is megmarad meddő hi­degháborús álláspontján. Párizs (ČTK) — Párizsban a szer­da délelőtti ülésen kívül a nyugati hatalmak négy külügyminisztere még délután is gyűlést tartott. Sajtóhírek szerint a külügyminiszterek a gyű­léseken kifejtették kormányuk állás­pontját a négy hatalom „munkacso­portjának" jelentésével kapcsolatban. A délutáni ülésre összehívták a „munkacsoportba" tartozó szakértő­ket, hogy a miniszterek hozzászólásai alapján módosítsák jelentésük szö­vegét. A miniszterek csütörtökön délelőtt ismét találkoztak. Csou En-laj elvtárs fogadta a magyar párt- és kormányküldöttséget Peking (ČTK) - Csou En-laj, Kína Kommunista Pártja KB alelnöke és az államtanács elnöke szerdán fogad­ta dr. Münnich Ferencet, az MSZMP politikai bizottságának tagját és a forradalmi munkás-paraszt kormány A IV. SZAKSZERVEZETI KONGRESSZUS ELŐTT (ČTK) — Szerdán, április 29-én volt Prágában a Központi Szakszervezeti Tanács XIV. plenáris ülése, amelyen megtárgyalták együtteseknek a IV. szakszervezeti kongresz­szus tiszteletére tett kötelezettségvállalásai teljesítésére irányuló törekvését. El kell a IV. szakszervezeti kongresszus előkészü- érni, hogy a kongresszus lefolyásának hete ' a szakszervezetek magas aktivitásának fel­sorakozása legyen." A Központi Szakszervezeti Tanács meg­tárgyalta és jóváhagyta továbbá a Forradal­mi Szakszervezeti Mozgalom általános szak­szervezeti szerveinek 1959. évi költség­vetését. leteit. A fő beszámolót František Zupka, a Központi Szakszervezeti Tanács elnöke mondotta. A beszámolót követő vitában húsz tag és jelölt vett részt. A plenáris ülés a vita után határozatott fogadott el, amelyek­ben hangsúlyozza a IV. szakszervezeti kong­resszus jelentőségét és megjejöli valamennyi szakszervezeti szerv és tag feladatait. A ha­tározat a többi között így szól: „Az üzemekben és a munkahelyeken csúcspontjukat érik el a IV. szakszervezeti kongresszus előkészületei, amelyet 1959. május 13—17-re hívtak össze Prágába. A Központi Szakszervezeti Tanács meg van győződve arról, hogy valamennyi szakszer­vezeti szery és szervezet minden egyes dolgozó a kongresszus időszakában s annak határozatai alapján fokozza a szocialista építés befejezése igényes feladatainak tel­jesítésére irányuló erőfeszítését. Fontos, hogy a kongresszus előkészítésé­nek és lefolyásának időszakában sokoldalúan támogassuk a dolgozóknak és a munka­r híRek ­• A dél-csehországi határvidéken, a Klet­hegyen. Český Krumlov mellett, április 29-én próbaüzembe helyezték a dél-cseh­országi televíziós leadót. Slrosicsl Kimura, Japán prágai rendkí­vüli és meghatalmazott nagykövete április 29-én a nagykövetség székházban foga­dást adott a japán államünnep tiszteletére. PRÁGÁBAN április 29-én nyílt meg az olasz festőművészek és szobrászok művei­nek kiálítása, amely bemutatja Olaszország jelenlegi realisztikus képzőművészetét. AZ OPÁTOVI CEI villanyerőmű építői április 29-én 16 órakor, két nappal dolgozó népünk nagy ünnepe előtt, bekapcsolták a hat hatalmas turboagregát egyikét a villany­hálózatba. Az opatoviceí villanyerőmű lesz legnagyobb hőerőművünk. A Központi Szakszervezeti Tanács április 29-én Prágában a Jalta-szállóban baráti estet rendezett a külföldi szakszervezeti küldöttségek tiszteletére, amelyek Csehszlo­vákiában részt vesznek a májusi ünnep­ségeken. A CSEHSZLOVÁK RÁDIÓ MAGYAR ADÁSÁNAK MŰSORA MÁJUS 1-£N ÉS 2-ÁN MÁJUS 1: 13.30—14.30. A május else­jék történetéből. Emlékezés rlgi máju­sokra. Ünnepi program versekkel. Beszél: Major István, Lőrincz Gyula, Petrik Pál és Réthy István. MÁJUS 2: 13.30—14.30. Május 1. ha­zánkban. Hangos "iportok, beszámolók a május 1-i ünnepségekről. ÜJ SZŐ 2 * 1959. MÁJUS 1. A magyar néphadsereg együttesének első fellépése Csehszlovákiában (ČTK) — Szerdán, április 29-én este a a nyitrai amfiteátrumban 15 napos cseh­szlovákiai tartózkodásának első előadását tartotta a magyar néphadsereg 140 tagú dal- és táncegyüttese, a Vörös Csillag Érdemrend tulajdonosa. Csehszlovákiai tartózkodása során az együttes fellép Jihlavában, České Budéjovicében, Stribro­ban, Karlovy Varyban, Prágában, Olo­moucban, Bratislavában, Banská Bystricán és Kassán. A dal- és táncegyüttes — az énekkar, a tánc-csoport, a népi hangszerek zene­kara, Kotlári Olga és Bella Tibor szólis­ták — Nyltrán népszerű magyar népda­lokat, táncokat és katonanótákat adott elő. Az előadásnak nagy sikere, volt. Zeneiskolások hangversenye Josef Haydn emiékére Dicséretet érdemel a bratislavai 5. ze­neiskola igazgatóságából és szülői tanácsá­ból álló rendező bizottság azért, hogy Jo­sef Haydn, a nagy osztrák zeneszerző ha­lálának 150. évfordulója emlékére az is­kolák növendékeivel a Szlovák Filharmó­nia hangversenytermében hangversenyt rendezett. A bevezető beszédet Dezider Kardos államdíjas, a Szlovák Zeneszerzők Szövetségének elnöke mondotta. A növen­dékek tanítóik segítségével 14 zongora, ének, hegedű, vonósnégyes- és gordonka zeneszámot adtak elő. Szükséges kiemelni, hogy az igényes énekeket és zeneszerzeményeket nagyon szépen, érzéssel, kellő temperamentum­mal interpretálták. A gyermekszimfónia, melynek minden tételében ott szikráztak a magashangú trillák, a madarak csicser­gése, a kakukk hangja különféle vonós, ütő- és fúvóhangszerek segítségével, nagy megelégedést keltett a hallgatóságban. Vagy százötven kisfiú és leányka pionír ruhában három kánont énekelt nagy si­kerrel Kriianová vezényletével. A többi zeneszám is elérte az átlagot, sőt helyen­ként azt felül is múlta. — Gr — elnökét, valamint a Kínai Népköz­társaságban időző magyar párt- és kormányküldöttség többi tagját. Még aznap este fogadást rendezett a küldöttség tiszeletére. A fogadáson mondott beszédében hangsúlyozta a magyar nép nagy hozzájárulását a szocialista tábor és a nemzetközi kommunista mozgalom szolidaritásá­nak erősítéséhez és köszönetet mon­dott a magyar népnek és kormány­nak segítségéért, melyet a szocializ­mus építésében és az idegen agresz­szió ellen nyújt a kínai népnek. Dr. Münnich Ferenc hangsúlyozta a szocialista országok közötti szoros együttműködés egységének fontossá­gát, a Kínai Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai további erősítésének fontosságát és a nemzetközi forradalmi munkás­mozgalom egységének nagy jelentő­ségét. Moszkva (TASZSZ) - A szovjet kormány ismét figyelmeztette az USA kormányát a németországi amerikai hivatalok akcióinak veszélyes jelle­gére. Az USA moszkvai nagykövetségé­hez április 28-án eljuttatott jegy­zékében a szovjet külügyminiszté­rium megállapítja, hogy az USA nagykövetségének április 13-i jegy­zékében tartalmazott érvek, melyek mentegetni akarják azt a tényt, hogy egy C-130 típusú amerikai repülő­gép március 27-én az NSZK és Berlin közötti légifolyosón nem tartotta be a repülők számára megszabott ma­gasságot, valamint a további meg­szegés lehetőségét, teljesen alapta­lanok. Az NDK területén húzódó légifolyosóra vonatkozó rendszabály és megszabott gyakorlat értelmében a másik fél beleegyezése nélkül sen­ki sem sértheti meg ezt a szabályt. A jegyzék leszögezi, hogy az ame­rikai hivatalok ahelyett, hogy le­állítanák a repülőutakat. ,újra meg­engedték az NDK területe feletti légifolyosón végzet repiilőutakra vo­natkozó szabály durva megszegését. A németországi amerikai hivata­loknak a genfi külügyminiszteri ér­tekezlet előkészületei pillanatában elkövetett szóban forgó akciói nem tekinthetők mádnak, mint a helyzet kiélezésére irányuló akcióknak. A szovjet kormány ez irányban meg­felelő intézkedések foganatosítása' várja az USA kormányától. A Szovjetunió külügy minisztériumának közleménye Moszkva (TASZSZ) - A Szovjet­unió külügyminisztériuma hivatalosan közli, hogy a közepes hatósugarú ballisztikus lövedékek török terü­leten való elhelyezésére létesítendő támaszpontokról folytatott amerikai­török tárgyalásokkal kapcsolatban V. Szemjonov szovjet külügyminiszter­helyettes a szovjet kormány megbí­zásából április 28-án szóbeli nyilat­kozatot tett T. Ilkannak, a Török Köztársaság ügyvivőjének. Vlagyimir Szemjonov kijelentette, hogy a szov­jet kormány a török kormány ama szándékát, hogy Törökország terüle­tét rendelkezésre bocsátja amerikai atom- és rakétafegyverek elhelye­zésére, nem minősítheti másnak, mint újabb lépésnek, mely a közel- és közép-keleti helyzet kiéleződésére irányul és veszélyezteti a Szovjet­unió déli határait. A török kormány ezzel magára vállalja a felelősséget, mindazokért a következményekért, amelyek e tervek megvalósításából származhatnak. Természetes, hogy mindez szük­ségképpen aggodalmat kelt a Szov­jetunió és más Törökországgal szom­szédos békeszerető államok kormá­nyában. Szemjonov hangsúlyozta, Ifflbény sorban Birkenhead angol kikötővárosban 600 ha­jógyári munkás sztrájkba lépett tiltakozásuf az ellen, hogy a hajógyár igazgatósága nem tartotta be a kollektív szerződésből eredő kötelezettségeket. (ČTK) Németország Kommunista Pártja az ille­galitás nehéz feltételei között Nürnbergben kiadta új folyóirata első számát, amelyet május l-nek, a munkásosztály nemzetközi napjának szentelt. (ČTK) A Francia Kommunista Párt szenátusi csoportjának április 28-i első ülésén a cso­port elnökévé Jacques Duclost, helyettesévé Georges Marrant választották. (ČTK) Ferhat Abbas, az ideiglenes algériai kor­mány miniszterelnöke Bejrutba, Litfenon fővárosába érkezett. (ČTK) hogy a szovjet kormány nem egyszer figyelmeztette a török kormányt arra a veszélyes helyzetre, melyet Török­országnak az agresszív NATO-erők­kel folytatott együttműködése oko­zott, és kijelentette, hogy a Szovjet­unió a béke érdekében kénytelen megtenni a megfelelő intézkedéseket, hogy jól biztosítsa déli határainak biztonságát. A közlemény leszögezi, hogy a szovjet kormány őszintén óhajtja az események veszélyes fejleményeinek jövőbeni elhárítását és ezért óhajtja, hogy a török fél mielőbb megvilágít­sa ezt a kérdést. Ilkán úr azt válaszolta, hogy a szovjet kormány nyilatkozatáról tá­jékoztatni fogja a török kormányt. Párizsban tilos a május elseje Párizs dolgozói nem ünnepelhetik meg a hagyományos felvonulással május elsejét: De Gaulle kormánya betiltotta a CGT által a Place de la Nation és a Bastille között tervezett felvonulást. Franciaország jelenlegi kormánya, amely a magas pénzügyi körök urainak akaratát képviseli, minden eszközzel igyekszik elfojtani a kormánypolitika elleni népi tilta­kozást. De a tilalom nem fogja megakadá­lyozni a francia munkásosztályt ab­ban, hogy megünnepelje május else­jét. Párizsban nagygyűlést tartanak a Baurse du Travail előtt Bernoit Franchovnak, a CGT főtitkárának elnökletével és hasonló gyűléseket rendeznek Franciaország valamennyi városában. Míg a szocialista országokban má­jus elseje ünnepi alkalmul szolgál arra, hogy megvonják a munkásosz­tály és kormánya által aratott sike­rek mérlegét, Franciaországban ez az ünnep a küzdelem napja lesz. t Ml ttlt»»»>M) Ultl MM»MKM Mt M» »» 4< Utlttl tl l»M HI tl tll MHtH Htl lt tt >U HI tmW MÁJUS 1. AUSZTRIÁBAN Május elsejét néhány nappal a parla­menti választások, május 10. előtt ünne­peljük. Igy azután a forradalmi munkás­ság május elsején elsősorban a „kommu­nista és baloldali szocialisták jegyzéké­nek" sikeréért fog tüntetni. Ezért a vá­lasztási jelszavak azonosak a május else­jére kiadott jelszavakkal. Ebben a választási harcban arról van szó, hogy megerősítse az egyetlen politi­kai pártot, amely képes megszervezni a reakció összpontosított támadásával szem­ben a munkásság erőit. Hisz a parlamenti választások időpontját azért tűzték ki egy évvel korábban, hogy a reakciósok népellenes terveik megvalósítására sza­bad kezet nyerjenek. A választási harc folyamán a reakció tervei a demokrácia aláásásával össze­függésben szemléletesen homloktérbe ke­rültek. Először Is Raab szövetségi kancellár meghívta a jobboldali radikális nagyné­met-újfasiszta szellemű ún. szabadságpár­tot (FPÖ), hogy vegyen részt a jövő koalíciós kormányban. Jellemző, hogy Plt­termann alkancellár, a szocialista párt vezetője meghunyászkodásában az oszt­rák néppárttal szemben oly messzire ment, hogy ezt a követelést nemcsak nem utasította elvben el, hanem kilátásba he­lyezte a szocialista párt esetleges bele­egyezését is. Jóllehet a szabadságpárt ve­zetői nagyon szívesen megkaparintanápak egy miniszteri széket, mégis ők épp ügy, mint a néppárt vezetősége fontolóra ve­szik e kérdést, mivel a szabadsáqpárt ed­digi látszatellenzéki volta a reakció szá­mára hasznosabb volna, mintha a párt részt venne a kormányban. Valószínűleg ez az oka Raab kancel­lár újabb mesterkedésének. A kancellár ugyanis kijelentette, hogy a választások után ugyan megint a jobboldali szocia­listákkal alakított koalíció szerepel maid. a iövőben azonban közös, a két párt kép­viselőit kötelező határozatokat csupán a külpolitika, a szövetségi hadsereq és a költsérrvetés kérdéseiben hoznak, az ösz­szes többi kérdésben, a belpolitika, a gazdaság, a szociálpolitika, az igazság­ügy, a kultúra stb. területén a parlament „szabadon döntene". Az osztrák néppárt ily módon akarja a maga számára lehe­tővé tenni, hogy a jobboldali szocialis­tákra az eddiginél még nagyobb nyomást gyakorolhasson. Ha a szocialista párt nem papírozna, akkor az osztrák néppárt a parlamentben a szabadságpárttal együtt lépne fel, amellyel mint várható, több­ségi alapon határozatokat hozhat majd a szocialista párttal szemben. Hogy a kapitalisták pártja ilyen útra szándékszik lépni, ez annak a jele, mily nagy mértékben érzi magát megerősödve a reakció. Ez kizárólaq a jobboldali szo­cialisták bűne, akik 1946 óta rendszere­sen a kapitalisták pártja iránti behódolás politikáját folytatják és ezáltal e pártot újabb és úiabb előretörésre bátorltja fel. A szocialista párt kapituláns politikája, amelyet az osztrák néppárt elleni dema­qóq szidalmazással lepleznek — még a választási kampány alatt is tovább folyik. Hisz a szocialista párt titkos megbeszé­lése sorén már számos olyan intézkedésbe beleeqyezett, amelyekre a választások után kerülne majd sor, és amelyek nagy mértékben rosszabbítják az osztrák dol­qozók helyzetét. I.yen intézkedések a to­vábbi áremelés, a lakbérek felemelése, valamint a közlekedési eszközök menet­díjszabásának felemelése. A választások után végérvényesen meg akarják valósí­tani az ún. bécsi memorandumot, amely­lyel 1955-ben, az oszták államszerződés meqkötése előtt leröqzítették az osztrák államosított kőolajipar leqfontosabb vál­lalatainak kiszolqáltatását a nyugati kő­olajkonszerneknek. Az osztrák szocialista párt. amely az 1956-os parlamenti válasz­tások alkalmával választási agitációját fő­képp a „az osztrák kőolajat az osztrák népnek" jelszó jegyében folytatta, az idei választások előtt e követelést telje­sen elejtette, hisz tényleqesen eqyetért az osztrák kőolaj kiszolgáltatásával, és Pit­termann maga kifejezetten meqiqérte ezt az amerikai kôoiaimáqnásoknak nemrégen tett USA-beli látogatása alkalmával. • Ugyanígy a szoaialista párt választási fel­hívásában egy szót sem szól Habsburg Ottó tervezett visszatérése ellen, ez egyébként nem csoda, hisz parlamenti meqblzottja útján már be is jelentette, hogy nincs kifogása Habsburg Ottó visz­szatérése ellen, amennyiben hűségnyilat­kozatot tesz a köztársaság mellett — ami természetesen még annak a papirosnak értékével sem bír, amelyre ezt az igére­tét veszik. A szudéta-német revansista találkozó kérdésében is, amelyet pünkösdre hívtak össze Bécsbe, a koalíciós kormány közös határozatot hozott, ami annyit je­lent, hogy a jobboldali szocialisták be­leegyezésüket adták, bár teljesen tuda­tában vannak, hogy e találkozó össze­egyeztethetetlen Ausztria semlegességével. Ugyancsak egy szóval sem tiltakozott a koalíciós kormány azon óriási veszély ellen, amely Ausztriát az észak-olaszor­száqi, nevezetesen a dél-tiroli NATO ra­kétatámaszpontok felállításával fenyegeti, ióllehet mindenki előtt világos, hogy ily módon Ausztria az atomrakéták hatósu­garába kerül. Arról pedig beszélni sem kell, hoqy az ilyen atomrakéta kilövőállo­mások létesítése az osztrák határ köz­vetlen közelében már önmaqában is az osztrák semlegesség megsértését jelenti. Az osztrák kommunisták a választási harcban és május elsején a néptömegek figyelmét felhívják arra. hoqv az osztrák külkereskedelemnek a kapitalista világra való beállítása növeli az osztrák munkás létfenntartásának veszélyeztetését. Ezt kü­lönösen tekintetbe kell venni a kőolajipari munkásoknál, a szénbányászoknál és a textiliparban, ahol a munkásságot tömeqes elbocsátások fenveqetik. Ezért május el­sején a munkássáq a szocialista orszáqok­kal való kereskedelmi kapcsolatok kiépí­tése mellett tüntet, mert ez az osztrák qazdasáq érdeke és több tízezer munkás munkahelyének biztosítását jelenti. A hazai kizsákmányolók és a nemzet­közi monopóliumok ellen a töke és reak­ció támadásainak visszaveréséért, maga­sabb életszínvonalért és több szociális joqért, Ausztria semlegességének megszi­lárdításáért. a népek barátsáqáért, a bé­kéért és szocializmusért — ezért tüntet­nek Au^triában a forradalmi munkások május elseién. Bécs, 1959. április 29. FRANZ KUNÉRT

Next

/
Thumbnails
Contents