Új Szó, 1959. április (12. évfolyam, 89-118.szám)

1959-04-01 / 89. szám, szerda

Világ proletárjai, egyesüljetek ! UJSZO SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA 1959. április 1. szerda 30 fillér XII. évfolyam, 89. szám Akik a jövőnek dolgoznak Pártunk Központi Bizottsága nem­régen határozatot hozott a lakáskér­désnek 1970-ig való megoldására. A határozat azt a célt követi, hogy addig az időpontig a köztársság minden egyes családja megfelelő, korszerű és egészséges lakáshoz jusson. Kétségtelen, hogy az 1 millió 20C ezer új lakásnak tizenkét esztendő j folyamán való felépítése egy nagy- i jából 14 millió lakossal rendelkező j államban óriási méretű feladat, ami I csakis a szocialista társadalmi rend­szer nyújtotta lehetőségekkel és esz­közökkel valósítható meg. Éppen áz építészet az az iparág, amelynek legközvetlenebb és leg­messzebbre kiható kapcsolata van a többi iparágakkal. A tőkés gazdaság­ban például éppen az építészet fog­lalkoztatottságának fokával szokták jellemezni a mindenkori ipari kon­junktúrát. Az építészet a szocializ­musban is a legszorosabb összeköt­tetésben áll a gépiparral, a vegyi­iparral, a közszükségleti cikkeket gyártó iparral és természetesen az építőanyagiparral. Ezen iparágakon kívül igen fontos szerepe van az épí­tészeti tervezőirodáknak, legyenek azok központiak vagy kerületi jelle­gűek. Ha meggondoljuk, hogy egy lakás átlagos élettartama kb. 100 esztendő, e tényből világosan következik, hogy azok a lakóházak, amelyeket most, a szocializmus építésének befejezése éveiben építünk, akkor is a dolgozó ember szükségleteinek kielégítését fogják szolgálni, amikor már régen a kommunista társadalomban fogunk élni. Hogy e célnak megfelelhessenek, a tervezőknek már most a lehetőség­hez képest tekintetbe kell venniök azokat a követelményeket, amelye­ket a lakással szemben a kommunista társadalom tagjai fognak támasztani. Természetesen nem ez az egyetlen és döntő szempont, amelyet terve­zőinknek tekintetbe kell venniök és meg kell oldaniok. Hogy az előbb em­lített horribilis feladatot, az 1 mil­lió 200 ezer lakásnak tizenkét esz­tendő alatt való felépítését megvaló­síthassuk. elengedhetetlenül szüksé­ges, hogy az anyag-, és munkára­fordítást. vagvis az élő és a holt munka mennyiségét a jelenlegi álla­pottal szemben lényegesen csökkent­sük. Már 1965-ig el kell érni, hogy az egy lakásra eső jelenlegi munka­ráfordítást a felével csökkentsük, úgyhogy az az előbb említett esz­tendőben már ne haladja meg az egy lakásegységre eső 1200 munkaórát. Hasonlóképpen az egy lakás felépí­téséhez szükséges építőanyag súlyát is lényegesen, mondhatnánk az élő munkaráfordítás arányában vagy esetleg azon túlmenő méretben is csökkentenünk kell, mert manapság bizony egy lakásra átlagosan vagy 70 tonna építőanyag szükséges. Mind a két intézkedésnek, tehát a lakásépítésre fordított élő és holt munka mennyisége csökkenésének természetesen ap építészet munka­termelékenységének emelkedésében és a lakásépítés önköltségének csök­kenésében kell megmutatkoznia. Hogy ezt a célt elérjük, a fentebb emlí­tett két döntő tényezőn kívül to­vábbra is tipizálni kell lakóházter­veinket. A felépítendő lakóházak csak bizonyos korlátozott számú tí­pusterv szerint készülhetnek, mert ilyen típustervek kidolgozása és kö­vetkezetes alkalmazása a döntő fel­tétele az építkezés iparosításának. Csak kidolgozott és bevált típuster­vek alkalmazása alapján tudunk kel­'őszámú előregyártott elemet és al­katrészt használni, legyen szó magá­ról az épületek falanyagáról, tető­és padlószerkezetéről, ablakokról, ajtókról, egészségügyi, hőmérsékletet szabályozó és hasonló berendezések­ről. Ugyanakkor azonban tekintettel kell lennünk a helyi adottságokra, viszonyokra, építőanyagokra, sőt épí­tészeti hagyományokra is és a tipi­zált tervek széles skálájából első­sorban azokat kell alkalmaznunk, amelyek ezeknek a követelmények­nek is teljes mértékben megfelelnek. Az ember nemcsak abban a házban lakik szívesen, amelyik külső-belső berendezéséve! igényeinek, szükség­leteinek legjobban megfelel, hanem abban is, amely stílusával legjobban megközelíti a táj rendszerint indo­kolt hagyományait. Hogv a lakásépítés terén az óriási feladatok mellett a fejlődés lehet­tőségei is szinte korlátlanok, azt bi­zonyítja az az egyszerű adat, hogy még tavaly is hagyományos módon, vagyis egymásra rakott téglák révén valamennyi lakóházunknak több mint háromnegyed részét építettük, és csak gyenge egynegyede esik a más építkezési anyagokból vagy vegyes módszer szerint megépített lakóhá­zakra. A CSKP KB határozata szerint 1965-ig ezt az arányt meg kell for­dítanunk és el kell érnünk, hogy a lakóházaknak legfeljebb egynegyede épüljön egymásra rakott tágiákból. Hogy az új lakásépítési technológiá­nak a lehetőségei szinte korlátlanok, azt nagyobb városainkban panelek­ből, tömbökből, egész lakóegvségből összeállított lakóházak különféle tí­pusai bizonyítják. Igaz, hogy ezek az építkezési módok ma még elég drá­gább, sok esétben drágábbak, mint a klasszikus építkezési rendszerek sze­rint megépített lakóházak, mégis tel­jesen vitán felül áll. hogy ez a jö­vő útja és a könnyített elemekből ioari módon épített lakóházaké a jö­vő. Az elmondottak tekintetbevételével máris lázas munka folyik központi tervezőirodáinkban. A jelenleg érvé­nyes TOB-sorozathoz tartozó lakás­építési tervek kötelező alkalmazása 1962. végével befejeződik és 1963 elejétől • kezdve már az új, most tervezés, fejlesztés és próbaépítés stádiumában levő tipizált lakásépítési tervek lesznek kötelezőek. Ez az új tervsorozat nagyobb fokú lakáskul­túrát kell hogy lehetővé tegyen, de ugyanakkor csökkentenie kell az élő­és holt- munka ráfordítást, amint azt már előbb elmondottuk. Az új tervek kidolgozását első­sorban maga az Állami Építészeti bizottság irányítja, de foglalkozhat­nak ezekkel a problémákkal a kerü­leti nemzeti bizottságok lakásterve­ző alakulatai is. Az ilyen helyi vagyis kerületi terveknek azonban tekintet­be kell venniök az országos irány­elveket és meg kell felelniök az or­szágos lakásépítési célkitűzésnek is. Ezért a kerületi tervezőirodáknak a legszorosabb kapcsolatban kell áll­niuk az országos szervvel és ezt a kerületi nemzeti bizottságok illeté­kes dolgozóinak figyelemmel kell kí­sérniök. Míg tehát az új tervek megvalósí­tására csak négy esztendő múlva kerül sor, addig a tervezőirodákban éppen most s az elkövetkező egy­két esztendőben fog folyni a leglá­zasabb munka. Itt dől el, miiyen mértékben sikerül tervezőinknek megvalósítaniuk a CSKP KB határo­zatának legfontosabb követelményét: az előírt számban olyan lakásokat építeni, amélyek alkalmasak a szo­cialista társadalom, sőt a lehetősé­gekhez képest a kommunista társa­dalom lakásigényeinek kielégítésére. Kiállítqs Bratislava felszabadításának évfordulója tiszteletére (ČTK) — Az 1945. évi emlékezetes tavasz dicső napjait a bratislavaiak eldtt a Prímás­palotában Bratislavának a hősi szovjet had­sereg által való felszabadítása 14. évfordu­lója alkalmából rendezett kiállítás idézi fel. A kiállításon elrendezik mindazt az eddig összegyűlt dokumentáló anyagot, mely Szlo­vákia fővárosának felszabadításával össze­fü99­A kiállítást, melyet a központi nemzeti bizottság tanácsának iskol»- és kulturális ügyi osztálya s a bratislavai városi Hon­ismereti Múzeum rendez, pénteken, április 3-án 16 órakor nyitják meg. A kiállítás iprílis végéig naponta 9-töl 19 óráig lesz nyitva a közönség számára. Az első negyedév kiváló eredményei növelik dolgozóink munknkészségé! 75 munkacsoport A kassai kerület üzemeiben és gyá­raiban már eddig is kézzelfogható eredményei voltak a szocialista mun­kaversenynek. Ezért a nemes ver­sengés újabb formája sem maradt követők nélkül. Eddig már mintegy 75 kollektíva versenyez a szocialista munkabrigád címért. A mozgalom legsikeresebben a bányászok és ko­hászok körében terjedt el, azután az építkezéseken és a vasutasok kö­rében. A verseny keretében egy-egy kollektíva kiváló eredményeket ért el a poprádi Tatra-vagongyárban is. A tudomány forrása Ha többet és amellett gazdaságo­san akarunk termelni, sok problémát kell megoldanunk. De segítségükre van a könyv és az újság is. A stráž­skei Chemjco n. v.-ben egyik legkor­szerűbb üzemi műszaki könyvtárunk működik a műszaki irodalom mint­egy 9 és félezer kötetnyi alkotásával Nemcsak évente, hanem negyedévenként is számvetést teszünk, vajon a munkahelyeken teljesítették-e dolgozóink az előre megálla­pított feladatokat. Az idei első negyedév azt igazolja, hogy vállala­taink többsége dolgozóinknak igazán kezdeménvező, odaadó, becsü­letes, igyekvő magatartása eredményeként jóval a határidő előtt valóra váltották tervelőirányzataikat. A tervteljesítésben sikeresen közreműködött a szocialista munkaverseny tökéletesebb formája és az egyes országos felajánlási akciók is. A munka eddigi lendülete természetesen a tervek teljesítésével nem lankad, de egyre fokozó­dik, eredményesebbé válik. és hét országból rendszeresen érke- ' ző 208 technikai újsággal és folyó­irattal ellátva. A dolgozók kedvelik és ki is használják ezt a könyvtárat. A müvekből elsajátítottak alapján számos újítási javaslat, ésszerűbb technológiai folyamat megvalósítása komoly megtakarítást jelentett már i eddig is a vállalatnak. i Az iskolaépítés meggyorsításáért A prešovi Magasépítészeti Vállalat dolgozói elhatározták, hogy a lakás­A szocialista munkaverseny újabb, tökéletesebb formájának megszervezésére az összes szlovákiai celtulóze- és papírgyár žilinai üzemében egy négytagú karban­tartó csoport tette meg az első lépést. Képünk Ján Struhárnánskyt (jobboldalt), a karbantartó részleg vezetőjét, néhány műszaki dolgozót és a rézkovácsokat áb­rázolja, akik a múlt héten jelentkeztek a szocialista munkabrigád címért folyó versenybe. (Eoto: F. Kocián — ČTK) építkezésen kívül az iskolaépítés köz­ben is alkalmazni fogják az úgyne­vezett folyamatos építkezési mód­szert. Az idén a felépítendő 27 isko­la közül 22-t ezzel a módszerrel készítenek el s így több mint egy hó­nappal lerövidítik az iskolák építésé­nek időtartamát. 400 ezer korona megtakarítás A prerotfi gépgyárak műszaki dol­gozói a napokban befejezik egy íj forgókemence tervrajzának elkészí­tését. Pŕerovban a hazai és külföldi cementgyárak és mészégetők számá­ra is készítenek kemencéket. Az új forgókemencének mindenekelőtt az alkatrészei lesznek olcsóbban előál­líthatók, aminek következtében mint­egy 21 tonna közönséges és 8 tonna krómnikkel-acélt, valamint kb. 38 i tonna hengerelt anyagot takarítanak meg. A megtakarított érték egy-egy kemencénél kb. 400 ezer koronának felel meg. 120 éve termel 1839. április 1-ét írtak, amikor a trineci nagyolvasztóból először csor­dult ki az ipar éltető anyaga. Akkor nem volt ez nagy kapacitású mű, de ma, amikor működésének 120. évét jubilálja, hazánk vas- és acélgyártá­sának több mint 30 százalékát pro­dukálja. A hatalmas alkotás tehát óriási fejlődésen ment keresztül és tevékenysége egyre javult. Ezzel párhuzamosan fokozódik a dolgozói­ról való gondoskodás is. amit egy szemléltető példán mutatunk be és­pedig azzal, hogy míg 106 évig a ka­pitalizmus idejében mindössze 1344 lakást építettek itt, a felszabadulás óta több mint 2580 lakást kaptak a trineci dolgozók. (sző) ÜNNEP A KOMÁROMI HAJÓGYÁRBAN r Átadták a Szovjetunió számára készült századik hajót (ČTK) — A komáromi hajóépítők március 31-én ünnepelték meg az „Olhony" nevű 63. folyami vontató­hajó építésének befejezését. Az Olhony a századik hajó, amely Ko­máromban készült a Szovjetunió számára. A komáromi új üzem meg­alakítása óta eltelt 10 év alatt 63 fo­lyami vontatóhajó, 36 személyszállító hajó és egy 1200-as típusú motoros személyszállító hajó indult az üzemi kikötőből a Szovjetunió vizeire. A komáromi hajógyárban a közel­jövőre is igen változatos termelési programot dolgoztak ki. A terv sze­rint ez év második negyedétől a ne­gyedik negyedig még 15 folyami Kényelmesebb, gazdaságosabb A kassai vasútvonal dolgozói sikeresen haladnak előre a vasúti sínek összeforrasz­•tásában. A végtelen sínek előnye a közle­kedésben rendkívül nagy, ugyanis kényel­mesebbé teszi az utazást és gazdaságosabbá a vasúti forgalmat. Mindenekelőtt növeli a talpfák életképességét és a sínek is hosz­szabb élettartamúvá válnak. Az év végéig az emiitett vasútvonal dolgozói több mint 100 km hosszúságú sínpárat forrasztanak össze, főleg a Szövetségi Vasútvonalon Čierna n. Tisoutól Púchovig. vontatóhajót és három motoros sze­mélyszállító hajót készítenek a Szovjetunió számára. A harmadik ötéves terv éveiben Komáromban 120 hűtőhajót építenek a Szovjetunió számára Serényen dolgoznak a Latorca partján A meleg idő beköszöntésével a bo­Iyi szövetkezetesek is hozzáláttak a vetéshez. Napról napra traktorok búgásától, a szövetkezetesek hangos beszédétől visszhangzik a határ. Ed­dig már 52 hektár tavaszi árpát, 9 hektár zabot, 10 hektár borsót vetet­tek el. Takarmányfélékkel összesen 57 hektár területet vetettek már be. Palágyi Lajos, Boly A plzeňi kerületben már 80 százalékra állnak a tavaszi munkálatokkal Tavaly ilyen tájban, március utol­só napjaiban a plzeni kerületben ép­pen csak hogy megkezdődött a tavaszi munka. A gabonaféléket és a takar­mánykeverékeket a szövetkezetesek és a traktorosok még csak vetni kezdték. Ez idén a tavasziak 4/5-e már a földben van. A bílovicei GTÄ trakto­rosai még a húsvéti ünnepek előtt bevetették az utolsó hektárokat, Azonban a presticei traktorosoknak még akadt munkájuk, mégpedig a dobžanskei körzetben volt vagy 160 hektár vetnivaló. Rájuk nézve ez nem volt éppen örvendetes. Ugyanis a pŕesnieei traktorosok a kerület va­lamennyi gépállomásának dolgozóját versenyre hívták ki, hogy március végére befejezik a vetést. És hogy ők legyenek a sereghaj­A jihlavai kerületben alagcsövezik a rétek és legelők egyharmadát A Žd'ár nad Sázavou-i járás szövetkezetesei felhívással fordultak a szövetkezetekhez. Fel­hívásukban a rétek és a legelők tavaszi trá­gyázását, továbbá az alagesövezést tűzték 1< ! feladatul. Ezt a felhí­vást az egész jihlavai kerület szövetkezetései elfogadták. A kerület­ben 23 ezer hektár ré­tet és legelőt megtrá­gyáznak, 5000 hektár rétet alagcsöveznek és 5000 hektárt meszez­nek. A talajjavítást 33 ezer hektáron végzik el, ami körülbelül egy­harmadát teszi ki a kerületben levő rétek­nek és legelöknek. A jihlavai kerület szövetkezetei ez idén 34 mázsa száraz ta­karmányt szándékoznak begyűjteni hektáron­ként. tók? Ez sehogysem helyes. Ezért Jiri Waltr a dobranskei brigádközpontból a traktorosokkal együtt vasárnap és hétfőn munkába állt. Az önfeláldozó munka eredménye, hogy mindössze néhány hektár maradt vetetlenül. .A Zalesní Lhote-i sportszereket gyártó vállalat nem tartozik ipari „nagyságaink" közé. Ám termékei, a grammnyi pontos­ságú gerelyek és diszkosszok országunk határain túl is kiváló hírnévnek örvende­nek. Felvételünkön a gerely ellenőrzését látjuk, amint azt V. Méčif mester végzi, aki egyik újítási javaslatával (megrövi­dítette a gerelyek fémhegyét) jobb ered­mények elérésére tette alkalmassá a sok helyütt népszerű sportszerszámot. (Foto: J. Mathauser — ČTK)

Next

/
Thumbnails
Contents