Új Szó, 1959. március (12. évfolyam, 59-88.szám)

1959-03-01 / 59. szám, vasárnap

Vilá g proletárjai, egyesüljetek 1 SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA 1959. március 1. vasárnap 30 fillér XII. évfolyam, 59. szám. A JÚ FELKÉSZÜLÉS FÉL SIKER A múlt év véqén kezdtük meg az új bérrendszer próbaképpen való bevezetését az egyes üzemekben. Jelenleg az új bérrendszer szerint 72 ipari vállalatban és mezőgazda­sági üzemben dolgoznak. E 72 üzem­hez fokozatosan továbbiak csatla­koznak. Az eddigi tapasztalatok alap­ján megállapíthatjuk, hogy az új bérrendszer alapelvei helyesek. Azokban az üzemekben, ahol eszerint dolgoznak, eltűnnek a bérek körüli rendetlenségek, egyenetlenségek, el­lenben növekszik a munkatermélé­kenység és ezzel egyidejűleg emel­kednek a bérek is, mert az emberek közvetlenül érdekeltek lettek a ter­melés minőségének megjavításában és a termelés növelésében. A bérrendszer átépítése jól halad a vegyiipar üzemeiben, az élelmiszer­ipari üzemekben és abban a 24 köz­szükségleti ipari üzemben, ahol az új bérrendszert bevezették. Tökéle­tesen felkészültek az új bérrend­szer bevezetésére pl. a Zlaté Moravce-i Hűtőszekrénygyár dolgozói is, ahol megvan minden feltétele annak, hogy emelkedjenek az átlagos mun­kabérek és egyúttal fokozódjék a szakképzettség növelése iránt az ér­.deklődés. Mindez a régi bérrendszer­ben nem volt meg, ellenkezőleg, a bérekben bizonyos mértékben meg­mutatkozott az egyenlősdi, annak ellenére, hogy az üzemnek állandóan több szakképzett dolgozóra van szüksége. Nos, nézzük meg. milyen következtetéseket vonhatunk le az eddigi tapasztalatokból. Elsősorban újra alá kell húznunk, hogy a bérrendszer átszervezését nem értelmezhetjük csak mint ad­minisztratív és könyvelési problé­mát. Ezt a lehető legnagyobb mér­tékben egybe kell kapcsolni a gaz­dasági kérdések megoldásával, ne­vezetesen a munkatermelékenység növekedésével. Emellett a nagyobb teljesítményeket mindenekelőtt az új és jobb műszaki felszerelés segítsé­gével, valamint a munkaszervezés tökéletesítésével kell elérni. Ezt a követelményt egyes vezető gazda­sági dolgozók még nem tartják elég­gé szem előtt és a könnyebb úton akarnak haladni. A műszaki és szer­vezési intézkedések helyett — ame­lyek több munkát, gondolkozást és ötletet kívánnak — a dolgot a nor­mák egyszerű szilárdításával akarják megoldani. Gyakran úgy indokolják ezt, hogy „a műhelynek be kell fér­nie a béralapba". A műhelynek ter­mészetesen „be kell férnie" a bér­alapba. Ha azonban tovább akarjuk csökkenteni az egyes árufajták árát, akkor tovább kell csökkenteni az előállításukhoz szükséges költsége­ket is. Ezt azonban elsősorban a tökéletesebb technika segítségével kell elérni, úgy, hogy a munkás ugyanannyi idő alatt sokkal többet termeljen, de ez ne kerüljön nagyobb fáradságába. A teljesítmények a fi­zikai erőkifejtés növelésével való fo­kozása csak ott engedhető meg, ahol ezt a munkaidő rossz kihasználásával és más tartalékokkal indokolni le­het. A normák mechanikus szilár­dítása sokkal több kárt, mint hasz­not hoz. A bérrendszer átépítésével kap­csolatban a legjobb eredményeket azok az üzemek érték el, amelyek e feladat megoldására a legjobban felkészültek. S ez mai mondaniva­lónk lényege. Miért kell újra ezt a szemmel láthatólag egyszerű és ért­hető tényt újra meg újra hangsú­lyozni? Ebben a kérdésben ugyanis nem mindenütt látnak világosan. A régi bérrendszer alapján dolgozó üzemek vezetőinek egész sora még ma is gyakran olyan nézeteket vali, hogy mind ez ideig a bérrendszer át­építése az ő üzemét nem érinti. Ebből kifolyólag aztán némely helyen helytelen nézetek alakulnak ki és a vezető dolgozók nem tudnak a mun­kások esetleges kérdéseire a bér­rendszer átépítésével kapcsolatban világos választ adni. Az ilyen üze­mek vezetőinek és funkcionáriusai­nak címére ki kell jelentenünk, hogy az új bérrendszer számára az előfeltételeket már most kell elő­készíteni. Nem várhatunk arra a dátumra, amikor „rá kell menni az új bérekre". Nem ártana, ha ebből a szempontból tekintenének az ügy­re, pl. a tolmácsi Kirov-üzem vezető gazdasági dolgozói és funkcionáriu­sai is. Figyelmeztetni kell arra, hogy egvetlen olyan üzemben sem kerül­het sor a bérrendszer átépítésére, ahol a termelést nem helyezik a műszakilag indokolt normák szilárd alapjára. A műszakilag indokolt nor­mák bevezetésének kérdése külön fejezetet érdemelne. Ezen a helyen csak azt a tényt emeljük ki, hogy a dolgozók gyakran ezt mondják: „Semmi kifogásunk sincs a műszaki­lag indokolt normák ellen. Szívesen dolgoznánk szerintük, de akkor rendnek kell lennie a munkaszerve­zésben, mert különben nem tudnánk teljesíteni őket". Igazuk van. A mű­szakilag Indokolt normák nagyobb követelményeket támasztanak a mes­terekkel, technikusokkal és mind­azokkal szemben, akik a termelést megszervezik és előkészítik. Külö­nös figyelmet Vel;I ennek a kérdés­nek szentelni a komáromi hajógyár­ban, ahol szintén az új bérrendszer bevezetésére készülnek, de igen gyenge tevékenységet fejtenek ki a termelés előkészítése tökéletesíté­sében. A bérrendszer átépítése, ennek előkészítése minden munkás ügye. A munkásosztály társadalmunk ve­zető osztálya és az ő aktivitása és támogatása nélkül nem lehet egvet­len fontos problémát sem megoldani, annál kevésbé olyan kérdést, amely a munkásokat közelről érinti, a bé­rek kérdését. A bérekben a mun­kásosztály érdekében _ teremtünk rendet. Épp úgy az ő érdekében nö­veljük a termelést, a foglal'kozta­tottsáoot, a lakásépítkezést, csök­kentjük az árakat, emeljük a családi pótlékokat _ Áz eddigi tapasztalatok azt mu­tatják. hogy az új bérrendszer alap­elvei helyesek, és hoqv ez a bér­rendszer minden előrelátó munkás részéről támooatásra talál. Ezért ér­demes jól felkészülni az ezzel kap­csolatos feladatok meooldására. Jól és ideiében. Mert a jó felkészülés fél siker! Csehországi tapasztalatok Tavaly a nagymegyeri járásból kül­döttség utazott Csehországba, hogy ta­pasztalatokat szerezzen az olcsó és kor­szerű istállók építésében. A nemesócsa­réti FSSZ tagjainak a járási pártbizott­ság vezető titkára sokat beszélt arról, hogy Csehorszáqban milyen jó beváltak a növendékmarhák számára épített olcsó faistállók. Az építkezés költségeit így egyötödére csökkenthetnék. A berendezés igen korszerű, 120 állatot egy ember gondozhat. Tavasztól őszig az istálló előtt létesített réten villanykerítéfsel nem okoz különösebb gondot az állatok legeltetése sem. Meg aztán egészsége­sebb állatok nőnek Jel ilyen környezet­ben. Nemesócsa-Réten ma már örülnek a szövetkezeti tagok, hogy hallgattak a meggyőző szóra és felépíthették az istál­lót. Képünkön: a szövetkezet elnöke és a növendékmarhák gondozója ma már ar­ról tárgyal a járási pártbizottság vezető titkárával, hogyan lehetne hasonló mó­don rertésistállót is építeni. D. V. A Szlovák Nemzeti Tanács bizottságai befejezték Szlovákia 1959. évi költségvetésének megvitatását (CTK) - A Szlovák Nemzeti Tanács gazdasági és költségvetési bizottsága szombaton, február 28-án a délelőtti órákban megtárgyal­ta és egyhangúlag jóváhagyta a Szlovák Nemzeti Tanács többi bi­zottságaiban megvitatott költségvetési fejezeteket, valamint össze­foglalóan Szlovákia 1959. évi költségvetésének összes fejezetét is. A Szlovák Nemzeti Tanács mező­gazdasági és jogügyi bizottsága együttes ülésén megtárgyalta a Szlo­vák Nemzeti Tanácsnak a tokaji sző­lőtermelő vidék fejlesztéséről és a tokaji szőlők nyilvántartásáról szóló törvényjavaslatát. A mezőgazdasági bizottság nevében Imrich Tóth képviselő-előadó tar­tott beszámolót. Megindokolta az em­lített törvény szükségességét és vá­zolta tartalmát. A jogügyi bizottság beszámolóját Ondrej Súlety képviselő terjesztette elő. Csatlakozott I. Tóth képviselő be­számolójához és jogi szempontból in­dokolta meg Szlovákia e területi kér­dése törvényhozással való rendezésé­nek szükségességét. A bizottságok azután kiegészítései­vel együtt jóváhagyták a törvényja­vaslatot, és elhatározták, hogy jóvá­hagyás céljából a Szlovák Nemzeti Tanács elé terjesztik. * * * Ezután a Szlovák Nemzeti Tanács gazdasági és költségvetési, vala­mint jogügyi bizottságainak együttes ülése következett, melyen megtár­gyalták a Szlovák Nemzeti Tanács azon törvényjavaslatát, amely megál­lapítja a Szlovákia költségvetésével és a költségvetésben feltüntetett eszközökkel való gazdálkodással kap­csolatos alapvétő szabályokat. Még­tárgyalta továbbá a Szlovák Nemzeti Tanácsnak Szlovákia 1959 évi költ­ségvetésére vonatkozó törvényjavas­latát. Az ülésen részt vettek Dénes Fe­renc, Jozef Mjartan és Michal ŽákoviC, az SZNT alelnökei, továbbá Ján Mar­ko, pénzügyi megbízott, a Megbízot­tak Testületének alelnöke. Mindkét bizottság nevében Ondrej Meliška előadóképviselő számolt be Tavaszra készen A prešovi kerület egységes i földművesszövetkezeteinek e ta­vasszal csaknem 28 ezer hektár­ral nagyobb területen kell árpát, ] zabot, silókukoricát és magkuko- i ricát, cukorrépát és lent bevet­niük, mint tavaly és ezenkívül . biztosítaniok kell 160 hektárnyi új ' szőlő telepítését és 9 ezer gyü- j mölcsfa ültetését. Az EFSZ-ekre l nagy feladatok várnak a takar- ( mányalap biztosításában is. A si- i Iókukoricát 6 ezer hektár, a j magkukoricát 2500 hektár terüle- • ten kell elvetniök, 12 ezer hektár ] rétet és legelőt trágyáznak meg. ( Az egységes földművesszövet­kezetekben már most biztosítják ] a tavaszi munkálatok zavartalan i menetét. Az újonnan alakult és j gyengébb egységes földművesszö- i vetkezeteket előnyben részesítik a ] műtrágyával s a vetőmaggal és i ültetőanyaggal való ellátásnál. A kerületben most 976 vagon mű- i trágya áll az EFSZ-ek rendelke­zésére. A tavaszi munkák meg- ] kezdéséig még további 2401 va- < gon műtrágya érkezik. Az egy­j séges földmúvesszövetkezetek i 17 514 q árpát, 9835 q zabot és { 4685 q cukorrépát készítettek elő i vetésre. A tavaszi munkák meg- j gyorsítására a kerület e napokban i 93 új traktort kap. a tárgysorozat első pontjáról. Hang­súlyozta, hogy Szlovákia költségveté­se a Csehszlovák Köztársaság egysé­ges állami költségvetésének szerves részeként lehetővé teszi Szlovákia gazdasági forrásainak felhasználását a dolgozó nép életszínvonalának továb­bi emelése érdekében és egyben hoz­zájárul a cseh és a szlovák nemzet testvéri kapcsolatainak megszilárdí­tásához. Azután megindokolta, miért szük­séges a Szlovákia költségvetésére és a költségvetési eszközökkel való gaz­dálkodásra vonatkozó szabályok külön törvénybe iktatása, mely szabályokat eddig minden évben a költségvetésről szóló törvényben tüntettek fel. Hang­súlyozta, hogy miután pénzügyi gaz­dálkodásunk a szlovák nemzeti szer­vek jogkörének 1956-ban történt ki­bővítése után megszilárdult, lehetővé vált, hogy a Szlovákia költségvetésére vonatkozó alapelveket külön jogi nor­mában foglaljuk össze és törvénye­sítsük is őket. A Szlovák Nemzeti Tanácsnak Szlo­vákia 1959. évi költségvetésére vo­natkozó törvényjavaslatáról Anton Mrázik előadó-képviselő mondott be­számolót. A bizottságok a megvitatott javas­latok alapján jóváhagyták az emlí­tett törvényeket és határozatot hoz­tak, hogy azokat jóváhagyás céljából a Szlovák Nemzeti Tanács elé terjesz­tik. A Keletszlovákiai Gépgyár kassai üzemében értékes mozgalom fejlődött ki: A fémmegmunkáló részlegen menet közben adják át az esztergályosok gépeiket a váltásnak. Képünkön a műhely egyik legjobb dolgozóját láthatjuk. «MHH»M»HHMITHHH*»H»MIWHHWI«H«MHTM' Teremtsük meg a feltéteteket a felajánlások túlteljesítésére Üzemeinkből egyre több jelentés érkezik, amely tudtul adja a feb­ruári győzelem 11. évfordulója és a IV. szakszervezeti kongresszus tiszteletére tett felajánlások teljesítését. Számos üzemben megszi­lárdítják eredeti kötelezettségvállalásaikat, vagy újakat tesznek. Most, amikor a mozgalom sokatigérően kibontakozott, a szakszervezeti bi­zottságokra az a feladat vár, hogy ellenőrizzék a felajánlások telje­sítését s tegyenek meg mindent azért, hogy megteremtsék a tűltelje­sítésükhez szükséges felfélteleket is. Á nyitrai kerületben Több mint 1800 a szlovákiai A nyitrai kerület dolgozói számos értékes felajánlást tettek. Az Azbeszt­cement üzemben pl. az első negyed­évben 534 ezer korona értékű árut termelnek terven felül. Ezenkívül kö­telezték magukat, hogy 60 ezer ko­ronával csökkentik az önköltséget. Felajánlásukban foglalkoznak a kivi­teli terv teljesítésével is. Felajánlot­ták többek között, hogy a Szovjetunió számára készülő fedőany^gszállít­mányt 10 nappal a tervezett határidő előtt juttatják el a megrendelőnek. A nyitrai villamosművek dolgozói olyan felajánlást tettek, amely lehe­tővé teszi a terv 102 százalékos tel­jesítését. Az önköltségeken az ener­getikai dolgozók 52 ezer koronát takarítanak meg. Üzemi felajánlásuk traktort vásárolnak szövetkezetek Ez idén már nagyon sok szlovákiai szövetkezet végzi majd a tavaszi munkákat saját gépeivel, amelyeket a gépállomásoktól vásárol. A szlovákiai szövetkezetek a tavaszi munkákig több mint 1800 traktort és 32 féle mező­gazdasági gépet vesznek át. A gépek eladásával a szövetkezetek lényege­sen növelhetik a mezőgazdasági ter­melést, mivel közvetlen irányítással a gépparkot jobban ki lehet használni. A bratislavai kerület szövetkeze­tesel csaknem 600 traktort és hoz­závaló munkagépeket, boronákat, ekéket, hengereket, vetőket, egye­lőket vásárolnak és egyes esetek­ben gabona- és silókombájnokat ls átvesznek a gépállomásoktól. A nagymegyeri járásban 22 szövetke­zet másfél millió koronáért vásárol traktorokat és munkagépeket A nyá­rasdi szövetkezet az ottani trakto­rosbrigád egész gépparkját megvásá­rolta 207 ezer koronáért. A pezinoki járás szövetkezetesei 67 traktort vá­sárolnak a gépállomásoktól. A trna­vai járásban már több intézkedést tettek arra, hogy a gépek eladása után a munkák irányítása az egyes szövetkezetekben simán történjék. A múlt év végén megszüntették a traktorosbrigádok vezetőjének funk­cióját és minden szövetkezetbe gé­pesítőt küldtek, aki egyben a szövet­kezet tagja is és felelős a vezetőség­nek a gépek kihasználásáért. A járásban 6 körzeti javítóműhelyt létesítettek, amelyeket úgy helyez­tek el, hogy minden szövetkezethez közel legyenek. A hat legjobban gazdálkodó szövetke­zetnek, melyek a traktorosbrigádok összes gépeit megveszik, még rövid­hullámú leadókat is kölcsönöznek, hogy közvetlen összeköttetésük lehes­sen a gépállomással. A szövetkezetek számára eddig 110 traktorost oktattak ki. összértéke meghaladja a 600 ezer koronát. V. T. Ä régi gépeket újakká alakítják át Az Uherské Ilradišté-i Mikrotech­na dolgozói, a konstruktőrök és kar­bantartók a régi elavult gépeket ma­gasabb teljesítményű korszerű új gé­pekké alakítják át. így az R 36 típusú esztergát minimális költségekkel hid­raulikus befogőfejű RN 36 jelzésű esztergára alakították át, amely tel­jesítményével teljes mértékben meg­felel ezen típus új gyártmányának. A régi esztergából, amely ma már egyáltalán nem felel meg, főképpen ami a pontosságot és a finommecha­nikai alkatrészek gyártása követel­ményeit illeti, olyan esztergát alakí­tottak, amely teljes mértékben meg­felel a legigényesebb idegen gyártmá­nyú gépeknel is. A kongresszusi zászló Handlovára került A IV. szakszervezeti kongresszus zászlajának elnyeréséért folyó szo­cialista munkaversenyben a szlová­kiai tüzelőanyag termelő vállalatok között januárban a legjobb eredmé­nyeket a Handlovai Nagybányában és a bratislavai Szlovákiai Gázgyárakban érték el. A novákyi bányák túllépték az önköltség tervét és nem telje­sítették a nyereség tervét. A kékkői szénbányák és a bányaépítkezések ja­nuárban nem teljesítették tervüket a mennyiségi mutatókban. A IV. szakszervezeti kongresszus zászlóját és a tízezer koronás jutal­mat a Handlovai Nagybanya kapta. A versenyben a második díjat, az elismerést és az 5 ezer koronás ju­talmat a Szlovákiai Gázgyárak kol­lektívája kapta.

Next

/
Thumbnails
Contents