Uj Szó, 1955. december (8. évfolyam, 288-314.szám)

1955-12-01 / 288. szám, csütörtök

Világ proletárjai egyesüljetek ! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA Bratislava, 1955. december 1. csütörtök 30 fillér VIII. évfolyam, 288. szám jr Újult erővel a békeharcba! A első békevédők szlovákiai kongresszusának jelentőségét emelte az a tény, hogy abban az időben zajlott le, amikor a haladó világ korunk legnagyobb mozgal­mának, a béke-világmozgalomnak vezérkarát, a Béke-Világtanácsot ünnepelte ötéves fennállása alkal­mából. A négy nagyhatalom kormány­főinek genfi értekezlete után ná­lunk is sokan abban a tévhitben ringatták magukat, hogy egy csa­pásra megszűntek a nyugati tá­madó világ és a béketábor között az ellentétek. Hogy ez mennyire téves állás­pont volt, azt a külügyminiszterék november 16-án, konkrét eredmé­nyek nélkül lezárult konferenciá­ja mindennél világosabban bizo­nyította. A békemozgalom nem­hogy elvesztette volna jelentősé­gét, de fontosabbá vált. A jelenlegi helyzetben a béke híveinek, a Szovjetunió vezette béketábornak, új erővel, új lendülettel kell foly­tatni a harcot, hogy mindazok a nagy és nemes eszmék, amelye­kért a béke-világmozgalom eddig küzdött, valóban valóra váljanak. Köztársaságunk különösen fon­tos helyet foglal el a béketábor­ban. keleten, északon és délen olyan államok határolják, ame­lyek a béke táborához tartoznak és amelyeknek népeihez a barát­ság eltéphetetlen szálai fűznek. Életünk minden területén érezhet­jük a szovjet nép állandó és ki­meríthetetlen baráti segítségét. A népi Lengyelország, Magyarország és a Német Demokratikus Köztár­saság népeivel állandóan kicse­réljük gazdasági és kulturális ta­pasztalatainkat és kölcsönösen se­gítjük egymást. De határunk egy részét ellenséges szemek figyelik. Gyűlölködve riézik hazánk virág­zását, hazug hírveréssel akarnak nekünk ártani, terveket kovácsol­nak, hogy mindazt veszélyeztet­hessék. amit "népeink dolgos keze egy évtized munkájával terem­tett. Emelkedő jólétünk nyugtala­nítja sötétben megbújó ellenfele­inket, szálka a szemükben, hogy gyárainkban, bányáinkban, szö­vetkezeti földjeinken a munka éneke egyre szárnyalóbban cseng. Ám ezek az urak elfelejtették, hogy más a helyzetünk, mint volt München idején. Akkor támasz nélkül, elhagyatva álltunk, a belső reakció lehetetlenné tette, hogy egyetlen igaz barátunk, a Szovjetunió segítségünkre siessen. Ma a helyzet lényegesen más, ma nem állunk egyedül, a Szovjetunió vezette béketábor lebírhatatlan erői sorakoznak fel mellettünk és mi magunk is erősek lettünk. Ha­zánk minden jóravaló, becsületes dolgozója mélyen átérti pártunk és kormányunk minden intézke­désében a nagy célt: itt minden a dolgozók békés életét szolgálja! A kongresszus után a béke minden hívére további feladatok várnak. Mindenekelőtt lankadat­'tn erővel kell folytatnunk a fel­világosítás munkáját. Dolgozó né­pünk lássa tisztán a jelenlegi, nemzetközi helyzetet. Lássa, hogy az USA, Nagy-Britannia és Fran­ciaország külügyminiszterei nem tartották magukat államfőik uta­sításaihoz, amikor Németország egységének kérdését különös, csavaros észjárással állították az előtérbe. Makacsul hangoztatták ha Németország az Északatlanti Tömbhöz csatlakozik és az egész országban a kapitalizmus szabja meg az élet rendjét, ezzel vala­mennyi országnak és valamennyi népnek békéje biztosítva lesz. A Szovjetunió álláspontja és a mi álláspontunk más. Azt vall­juk. hogy Németország felfegyver­zése és a támadó tömbhöz való csatlakozása veszélyeztetné Euró­pa békéjét. A két világháború vérözöne és roppant szenvedése megtanított bennünket arra, hogy Németországot nem szabad fel­fegyverezni és nem lehet tagja egy katonai blokknak sem. Német­országnak eeységesnek és béke­szeretőnek kell lennie. Tájékoztatni kell népünket a külügyminiszterek genfi konfe­renciájának tényeiről, rá kell mutatni a Szovjetunió sorozatos javaslataira, amelyeket a nyáron megteremtett genfi szellem ha­tott át, s amely szellemet a kül­ügyminiszterek a mostam tárgya­láson megtagadtak. _ . A béke híveinek mozgalma megköveteli- minden aktivistánk­tól, hogy népünk alkotó erejét a tervteljesítés és az országépítés nagy feladataira mozgósítsa. Üj ötéves tervünk küszöbén állunk, és egész népünket át kell hatnia annak a gondolatnak: ez a terv a iólétnek újabb és újabb forrásait nyitja meg és ehhez a mi tett­erőnk, alkotó kezdeményezésünk kell. Mindennapi, aprónak tűnő, de jelentőségében csaknem felmérhe­tetlen felvilágosító munkával el kell tüntetnünk a maradiságot, a babonát, az önzést, új életünknek ezeket a kerékkötőit. Felvilágosító munkára van szükség, hogy min­denki átérezze, milyen kor köszönt ránk, meghódítani az emberek lelkét, hogy mindenki magáénák érezze rendünk nagy igazságait és buzdítani, hazafiságra nevelni if­júságunkat, építő tettekre sarkall­ni — ez itt a tennivaló! „Nem vagyok magam! — Test­véreim vannak, számos milliók: — Én védem őket. ők megvédnek engem!" — hirdette több mint száz esztendővel ezelőtt Vörös­marty Mihály. A kor, amelyről álmodott, be­köszöntött. Népünk nem áll ma­gában. Testvérei vannak, száz­milliók. És tegyük a nagy költő szavához: • A Szovjetunió áll mellettünk minden erejével és azzal a szent eltökéltségével; hogy. megvédi a békét és megteremti az ember — minden ember boldogságát itt a földön. Csaknem 15C0 mázsás hektárhozam takarmányrépából Az Állanii Gazdaságok Tornóci Igazgatóságának gazdaságai sikeresen elvé­gezték a cukorrépabetakarítást. Mindehhez nagyban hozzájárult a szocia­lista munkaverseny, amely nemcsak a kollektívák között, de az egyes dol­gozók között is kibontakozott. A szocialista felajánlások, a dolgozók odaadó munkája a terméshozamokban mutatkozott meg a legjobban. A gazdaságok átlagosan 330 mázsa cukorrépát termeltek hektáronként, amire még eddig nem volt példa. A fel^őjatói gazdaságban például 403 mázsa termett hek­táronként. Takarmányrépából is rendkívül gazdag volt a terméshozam. A 25 hektáros területen összesen 35700 mázsát termeltek, vagyis 1430 mázsát hektáronként. Ez a szép eredmény a dolgozók odaadó munkája mellett annak is köszön­hető, hogy nagy súlyt helyeztek a talajelőkészítésre. / , Halász Ambrus, Vágsellye A mai számban: A Szlovák Nemzeti Tanács jogi bi­zottságának ülése (2. old.) Az ENSZ közgyűlés politikai bizott­sága a marokkói kérdésről tár­gyalt (3. Old.) „A gyarmati rendszer pusztul, s nincs többé visszatérés hozzá". Bulganyin és Hruscsov elvtárs lá­togatása Madraszban (4. old.) Néhány szó a nyitrai kerület járá­si földművesújságjairól (5. old.) Pillantás a jövőbe (6. old.) Prágai levél (7. old.) A technikai fejlődés útján (8. old.) Kétszázhetven új dolgozó jelentkezett novemberben a handlovai szénbányába. Az új dolgozókat megismertetik a bányászmunka rész­leteivel. Képünkön Ján Glesk tapasztalt bányászt látjuk, amint a támaszok építését magyarázza a fiatal bányászoknak. iimiaiT«:ts);a!ianai!aiiBiiaifsi!Bi!SJ-aiiani!iBHaiiai!Bi;aManBiiaiianatiB!iBiiaiiaiiatTa!iaiiaitaii*t:anai!ai[é)!a>iBiiifiaiiasiaiiB>iaiíaiiaiis HAZÁNK ÉLETÉBŐL Szlovákia nyolc járása teljesítette a kukorlcabegyüjtés tervét. Ezek Trencsén, Gálsžécš, Nagyröce; Rozsnyó, Királyhelmec, Aranyosmarót, Vágsellye és Kassa. Legszebb ered­ményt a trencséni járásban értek el. A Begyűjtési Minisztérium szlovákiai meghatalmazottjának jelentése sze­rint a kukoricabeadást gyengén teljesí tik a dunaszerdahelyi, galántai és még egy-két járás dolgozó parasztjai. Szlovákiában a kukoricabegyüjtés tervét 63 százalékra teljesítettük, (ČTK) Bátran néznek a tél elé A somorjai járás szövetkezetei, or­szágos viszonylatban is példás ered­ménnyel 162 százalékra végezték el a silózási munkákat. E szövetkezetek közt főképpen a csenkei, az alsójányo­ki, valamint gz erzsébetmajori szövet­kezet nyújtott dicséretes teljesít­ményt. A csenkeiek egy-egy szarvas­marha részére 60 mázsa, az alsójányo­ki szövetkezetesek pedig 55 mázsa silótakarmányt silóztak el. A csenkei­ek 300 százalékra, az alsójányokiak 290 százalékra, az erzsébetmajori tag­ság pedig 220 százalékra teljesítette az előírt silózási tervet. Vasutasok a tél beállta előtt A leopoldovi vasútállomás dolgozói a mozdonyvezetőkkel és a vonatjavító részleg dolgozóival együtt megtárgyal­ták a téli zavartalan forgalom biztosí­tására szükséges intézkedéseket. A vasutasok elhatározták, hogy ez idén még joBhan felhasználják a haladó munkamódszereket. A szovjet moz­donyvezetők példája nyomán ők is in­dítanak nehéztonnás szerelvényeket a tél folvamán. Több bányász — több szén A gottwaldovľ Svit-üzemben sike­resen folyik a munkaerők tobor­zása bányáinkba. A népnevelők a munkahelyeken rendszeresen szetr veznek beszélgeté­st seket és Vitákat. Naponta újabb dol­gozók jelentkeznek az ostravai szénbányákba. A harisnya­gyártó részlegből pl. kétszer annyian jelentkeztek, mint amennyit terveztek. A gottuialdovi Svit-üzemből ez ideig fe 110 ~ — A —* Í A cukorrépa begyűjtési terve — 100 szezalék Az ország dolgozó parasztságának odaadó hazafisága, a begyűjtési dol­zók telkes és fáradságot nem ismerő munkája révén tegnapelőtt az egész köztársaság száz százalékra teljesítet­te a cukorrépa begyűjtési tervét. A cukorrépa begyűjtése tovább tart. (ČTK) &18 dolgozó ment segíteni bányáink­ba. Atomviltanytelepünk tervezete Az atomenergia békés kihasználá­nak tanulmányozására összeállított kormánybizottság a napokban lezaj­lott 15. Ülésén megtárgyalta az első csehszlovákiai atomvillanytelep elő­készítő munkálatainak néhány kérdé­sét. A kormánybizottság tárgyalt az 1960-ban elkészülő atomvillanytelep számára szükséges tudományos dol­gozók toborzásáról is. A kormánybizottság jóváhagyta az atomenergia békés felhasználásáról szóló irodalom kiadásának fejleszté­sét. A nagyobb szövetkezetekkel is felveszi a versenyt A csólösztői szövetkezet az idén is bebizonyította, hogy bár föld­területre nézve egyike a járás leg­kisebb szövetkezeteinek, munkatel­jesítményben a legnagyobbakkal is felveszi a versenyt. Igy például a I burgonya termesztésben 125 mázsa, a kukoricatermelésben 31 mázsa, a kendertermelésben 84 mázsa, a cukorrépatermelésbén pedig 417 mázsás hektáfhozamot értek él. öt hektárnyi kertészetükből a terve­zett 159 000 korona helyett 296186 korona bevételük volt. Az állam iränti kötelezettség tel­jesítésében is élen járnak. Burgo­nyából, kukoricából száz százalék­ra, cukorrépából 298 százalékra, s i fontos ipari növényből, a ken­lerből pedig 323 százalékra tel­jesítették beadási kötelezettségü­íet. Ugyancsak szép eredményeket értek el az állati termékek be­adása 'terén is. Tejbeadásukat 809 íter többlettel még szeptember­Ben lerótták. Októberben a to­jásbeadás gondját tették le vál­ukról, sőt 6662 darabbal itt is túl­teljesítették a beadást A marha­íúsbadást 2619 kilóval, a disznó­lúsbeadást pedig 16 431 kilóval te­tézték ínég. (Tudósítóinktól.) TIZENNÉGGYEL TÖBBEN Azok a szép gazda­sági eredmények, ame­lyeket a prievidzai szö­vetkezetesek elérnek, egyre több egyénileg dolgozó parasztot győz­nek meg a közös gazdál­kodás, a szövetkezés elő­nyeiről. Az év kezdetétől eddig 14 egyénileg dol­gozó paraszt lépett be az EFSZ-be, választva azt a helyes atat, amely a pa­rasztság boldog jövdjéhez vezet. Az új tagok szorgal­masan dolgoznak az EFSZ-ben. Ezek közé tar­tozik Veľká Lehotáról Antónia Gatialová, — az említett falában még nincs szövetkezet, s o a prievidzai EFSZ tagja — aki a baromfitenyésztők kétéves iskolájának sike­res befejezése után a tyúkfarmon dolgozik. Jó­részt az ő érdeme, hogy a szövetkezet a beadási terv teljesítése után 6000 tojást adott az or­szágnak terven felül. A sikeres munkáért április ­tói-novemberig 3000 ko­ronát, 600 kg gabonát és 100 liter tejet kapott munkaegységeire. Ján Pekár szintén új tag. Öt hffhap alatt 4400 koro­nát, 879 Kg gabonát és 150 liter tejet kapott • a szövetkezetben végzett szorgalmas munkôlň^

Next

/
Thumbnails
Contents