Uj Szó, 1955. október (8. évfolyam, 236-261.szám)

1955-10-01 / 236. szám, szombat

Világ proletárjai egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA A mai számban: A történelem csinálás nagy könyvéről „A genfi szellemhez" való ragaszkodás megteremti a vitás problémák megoldásának lehetőségét A népi Kína a béketábor hata Imas védőbástyája Az állattenyésztési termelés fejlesztésének egyes feladatairól a kassai kerületb en Rólunk — nélkülünk A mocsár és a láp helyén Prágában a Nemzetközi Kupáért játszanak a vetélytársak (2­old.) (4. old.) (3. old.) (5. old.) (6. old.) (7. old.) (8. old.) Bratislava, 1955. október 1. szombat 30 fillér VIII. évfolyam, 236. szám Ä népi Kína dicső útjának hat éve Hat évvel ezelőtt, 1949. október 1­én fejezte be a Kínai nép a szabadság­ért és függetlenségért folytatott hosz­szú évekig tartó harcát. A feudális uralom és a félgyarmati rabság több ezer évig tartó bilincsei véglegesen le­hullottak és a harcban megedzet t hós kínai nép — az emberiség egynegyed része — új, szabad élet kezdetéhez ér­kezett. A világtörténelembe belépett­a Kinai Népköztársaság. A kommunista párt vezetésével, Mao Ce-tung elvtárssal az élen a kí­nai nép felmorzsolta a koumintang reakcióit és hatalmas lépést tett egyik korszakból a másikba, a feudalizmus és imperializmus sötét világából a né­pi demokrácia és a szocializmus épí­tésének szabad világába. Kína felsza­badítása a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 6ta a haladó emberiség legnagyobb győzelme. Hat év nem nagy idő az ember éle­tében. De azok a mély változások, amelyek a kínai nép életében ez alatt a 6 év alatt megvalósultak, sokkal többet jelenteneik, mint a történelem egész évszázadai. A kínai nép pártja és kormánya vezetésével erős, egy­séges, legyőzhetetlen erővé vált. A népforradalom, amely felszámol­ta az 'mperialisták, a kuomintang re­akciósok uralmát, a nép kezébe adta az urszSg természeti kincseit, a nagy ipari és kereskedelmi vállalatokat és a vasutakat, amelyek előzőleg a kül­földi és kuomintang tőke tulajdonában voltak. A háború által tönkretett ipart a népkormány nem egészen há­rom év alatt megújította úgy, hogy már 1952-ben elérte a háború előtti színvonalat. A népi kormány a mezőgazdaságban is forradalmi Változásokat valósított meg. Valóra vált a kínai paraszt régi álma: körülbelül 47 millió hektárnyi szántóterületet osztottak szét közöt­tük. A kínai falu előtt megnyílt az új élet kapuja. Mindez belsőleg megszilárdította a fiatal kínai államot és olyan feltéte­leket teremtett, hogy 1953-tól kezdve a népi Kína megkezdhette a gazdasági építés tervszerű irányítását. Az új élet építésének nagy eredményeit a Kínai Népköztársaság alkotmánya biz­tosította, amely merész távlatokat vá­zolt az ország kiépítésére. A kínai népgazdaság építésének első ötéves terve a kínai kommunisták bátor, érett, alkotó kezdeményezésének gyü­mölcse. Az ötéves terv alapját a szocialista iparosítás képezi, amely új kohók, bányák, gépüzemek, villanytelepek épí­tését tervezi. Az ötéves terv utolsó évében (1957-ben) a kínai ipar 1,8-szer több szenet termel, mint 1952-ben. Hatszáz nagyüzem (ezek közül 156 a Szovjetunió közvetlen segítségével épül) építése oly ütemben folyik, hogy 1954-ben 70-et már üzembe helyez­tek. Az ipari termelés 1954-ben az 1949-ik évhez viszonyítva több mint négyszeresére emelkedett, b gabona­termesztés pedig 165 millió tonnát ért el. Az Ipar és mezőgazdaság ilyen mé­retű fejlődése megteremtette a kínai dolgozók életfeltételei lényeges megja­vulásának alapját. Kfna szocialista építése szempontjá­ból hatalmas jelentősége van a Szov­jetunió önzetlen segítségének és a szocialista tábor többi országaival va­ló együttműködésnek. A kölcsönös támogatás hat éve alatt a kínai gazdaság határtalanul sokat fejlő­dött. Az USA részéről megnyilvánuló diszkriminációk és a Kínai Népköztár­sasággal való kereskedelem betiltása ellenére is Kína egyre keresettebb ke­reskedelmi partner az egész világon, főleg a gyengébb ipari ázsiai orszá­ookban. Dolgozó népünk csodálattal követi a kinai nép határtalan munkahősies­ségét, kitartását, alkotó kezdeményezé­sét, amely tulajdonságok az ötéves terv teljesítésének alapját és biztosí­tékát képezik. A kínai gazdaság fejlő­désének hatalmas jelentőségét nem­csak a kínai nép szempontjából, népi demokratikus uralmának megszilárdí­tása szempontjából fogják fel, hanem az egész béketábor és Csehszlovákia szempontjából is. A kinai nyersanyag hazánkban ugyanolyan fontos szerepet játszik a szocialista építésben, mint Kínában a mi gépipari termékeink. Népünk tu­datosítja a Kínai Népköztársaságnak, mint fontos béketényezönek és a nem­zetfelszabadító harc fennkölt eszmé­nyi ihletőjének hatalmas nemzetközi jelentőségét. Hiszen a Szovjetunió és a népi Kína azok, akik a béke, a de­mokrácia és a szocializmus hatalmas táborának élén állnak. Állandóan erő­södik és szilárdul e két ország nem­zeteinek az összes népi demokratikus országok nemzeteivel való barátsága és szövetsége, ami a proletár nemzet­köziség győzedelmes eszményének megvalósulása. Feltartózhatatlanul növekszik — kü­lönösen az ázsiai országokban — az a tudat, hogy a kínai nép az elnyomott nemzetek szabadságharcénak és a bé­keharcnak hatalmas védőbástyájává fejlődik. Ezt bizonyítják az ázsiai or­szágok kormányképviselőinek egyre gyakoribb pekingi látogatásai és ezen országok állandóan fejlődő együttmű­ködése Kínával. A Kínai Népköztár­saságnak, mint az ázsiai nemzeti meg­újhodás történelmi folyamata, zászló­vivőjének szerepe reáíis, változtatha­tatlan tény. A kinai kormány külpolitikája, amely a békés 'együttélés ismert öt alapel­véből indult ki, egyre nagyobb elis­merést vált ki Ázsiában és az egész világon. Ehhez az öt alapelvhez iga­zodott a bandungi értekezlet minden részvevője. A kínai népnek nagy érde­me van a koreai és indokínai háborús tűzfészkek felszámolásában is. Kíná­nak szemmel látható azon törekvése a genfi értekezlet idején, hogy a kölcsö­nös kapcsolatokban javulás álljon be, az egesz világon nagy elismerést ví­vott ki. A Kínai Népköztársaság az összes nemzetközi kérdések megoldá­sában jelentős béketényezővé fejlődik. Világtörténelmi tény, hogy a Kínai Népköztársaság szilárdan besorakozott a nagyhatalmak közé. Annál sajnálatraméltóbbak azok a manóverek, amelyek megakadályozzák a kínai népnek az ENSZ-ben való törvényes részvételét. Az ENSZ ti­zedik közgyűlése újból bebizonyítot­ta, hogy egyre több ország foglal állást a Kínai Népköztársaságnak az ENSZ-be való felvétele mellett. Ugyancsak nem egyezhet bele a bé­keszerető emberiség abba sem, hogy a kínai Tajvan-sziget még mindig el van választva a Kínai Népköztársaság­tól. Ez veszélyezteti Tajvan körzeté­ben a békét és a nemzetközi kapcso­latokban a feszültség egyik oka. A jövő és az élet igazsága a kínai nép mellett van. Drága kommunista pártja vezetésével, a Szovjetunióval és a szocialista tábor többi országai­val való szilárd szövetségre támasz­kodva, az egész világ dolgozói ro­konszenvétől kísérve, egységesen, fel­zárkózottan halad a kínai nép a bol­dog szocialista élet felé. Dolgozóink ezen a jelentős napon újból tudatosítják a Kínai Népköztár­saság hatalmas jelentőségét a világ előrehaladásáért és a békéért folyta­tott harcban. A kínai népnek őszin­te szívből újabb sikereket kívánnak hatalmas és gyönyörű hazájuk felvi­rágoztatásáért folytatott igyekezeté­ben Megkezdődött a szénipari dolgozók országos értekezlete A népgazdaság előirányzott fejlesztését a jövő ötéves tervben a fejtés állandó és egyenletes tokozásával kell biztosítani úgy, hogy kibővüljön az energetikai alap és Csehszlovákia Kommunista Pártja X. kongresszusa irány­elveinek megfelelően megszűnjék az aránytalanság a fü­tőanyagalap és a népgazdaság többi ágazatainak fejlődése között. Ezért a párt és a kormány szeptember 30-ra, péntekre a prágai Városháza Smetana-termében egybehív­ta a szénipari mérnökök, technikusak es legjobb dolgo­zók kétnapos értekezletét, hogy megtárgyalják az új fejtési technika, valamint a bányaépítés meggyorsításá­val kapcsolatos sürgős feladatokat. Az értekezlet elnökségében helyet foglal a párt és a kormány küldöttsége dr. Jaromir Dolanský, a minisz­terelnök első helyettese. Rudolf Barák belügyminiszte-, Bruno Kőhler, Csehszlovákia Kommunista Pártja Közpon­ti Bizottságának titkára és Josef Jonáš tüzelőanyagügyi miniszter. Az emelvényen továbbá helyef foglaltak Karel Poláček gépipari miniszter és Josef Reitmajer kohóipar­és ércbányaügyi miniszter, valamint dr. František Vlasák energetikaügyi miniszter, Josef Kríž, az SZLKP KB tit­kára, Ján Markó pénzügyi megbízott, František Kácha, a Szakszervezetek Központi Tanácsának titkára, Ján Te­per, a bányászszakszervezetek elnöke, Jaromir Matušek, a Köztársasági Érdemrend s a Munkaérdemrend tulajdo­nosa, államdíjas, Jaroslav Čihák, Jozef Fárka és dr. Karel Neset, a tüzelőanyagügyi miniszter helyettesei, Jaroslav Wolf; a közlekedésügyi miniszter helyettese, Ján Neu­man, a vegyiipari miniszter első helyettese, František Ce­chura akadémikus, a Munka Vörös Zászló Rendje bir­tokosa,^Johumil Kankovský, az ostravai bányászfőiskola Munka Toros Csillag Renddel kitüntetett rektora, dr. Voj­tech Zonkovský, a kassai technikai főiskola bányászati fa­kultásának dékánja, kiváló és kitüntetett dolgozók, Alfréd Bogocz, a kínai bányászok zászlajáért folyó verseny győz­tes bányászcsoportjának élvájárja, Alojz Boháč, a Petr Cing-bánya gyorsvájár kollektívájának vájárja, František Sznapka, a karvini Csehszlovák Hadsereg Nagybánya kom­bájnosa. Jiŕí Nemec, az észak-csehországi barnaszénkörzet Ján Šverma bányájának Munkaérdemrenddel kitüntetett kiváló dolgozója, Václav Uher, az észak-csehországi bar­naszénkörzet felszíni bányáinak Munkaérdemrenddel és a Munka Vörös Zászló Rendjével kitüntetett dolgozója, Josei Koťátko, a Dubé u Kladna-i Antonín Zépotocký el­nök-bánya Köztársasági Érdemrenddel kitüntetett bányá­sza. A csehszlovák és a szovjet himnuszok elhangzása után Bruno Kőhler, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának titkára megnyitotta a tárgyalást. A fő beszámolót Josef Jonáš tüzelőanyagügy: minisz­ter tartotta az űj technika fejlesztésének meggyorsítá­sáról a széniparban. A kékkői bányászok december 24-ig teffesítik az évi tervet (e. e.) — A kékkői bányákban ezek­ben a napokban élénk a munkalen­dület. A bejárati ajtó nyitva áll, de a szocialista munkaverseny eredmé­nyeit mutató nagy tábla, melynek szá­mai naponta változnak, megállásra késztet mindenkit. A tábla előtt bányászcsoportok vitatkoznak az előző napi és a hónap eredményeiről. Mialatt a szénipar dolgozói a szén­termelés helyzetéről, a bányászok munkakörülményeinek további megja­vításáról tanácskoznak, a kékkői szén­körzetben mindenütt, a föld alatt és a föld felett lendületes munka folyik. Ennek eredménye, hogy a harmadik negyedévet sikeresen zá-ják le. Az el­ső félévben Keletkezett adósságnak több, mint felét letörlesztették. Az új évig még teljes három hónap van hát­ra, de a kékkői bányák dolgozói szá­molgatják az év hátralevő hónapjait és napjait. A Nagy Októberi Forra­dalom 38. évfordulója tiszteletére minden munkahelyen újabb kötele­zettségvállalások születtek. A bányá­szok elhatározták, hogy december 24­én reggel 6 órára letörlesztik az adós­ságot és hiánytalanul teljesítik az 1955. év feladatait. Egyszersmind ver­senyfelhívást intéztek a lehotai bá­nyászokhoz a terv határidd előtti tel­jesítéséért. • A Jitex-üzem legújabb gyártmánya A harmadik negyedévben a píseki Jitex-üzem dolgozói szilon ingeket is gyártottak. Az ingek nagy érdeklő­désre találtak az ostravai nagyvásár látogatói között. A Jitex-üzem mun­kásai, mesterei és technikusai a ne­gyedik negyedévben sok különféle szá­lon-fehérneműt fognak késziteni. Építkezési dolgozók versenye A Stavomontáž bratislavai 715-ös számú üzemének dolgozói Szlovákia összes Stavomontáz-üzemeit verseny­re hívták ki a harmadik negyedév ele­jén a tervben kitűzött feladatok jobb teljesítéséért. A versenyfeltételek fő­leg a te~v egyenletes teljesítésére, a munkatermelékenység növelésére, az önköltségek csökkentésére irányultak. A versenyfelhívást- Szlovákia vala­mennyi Stavomontáz-üzeme elfogadta. A verseny nagyobb lendületet adott az építkezési munkák ütemének és szép eredményeket hozott. Júliusban és augusztusban a bra­tislavai Stavomontáz-üzem dolgozói végezték a legjobb munkát. A ver­senyben az első helyre kerültek. Au­gusztusban 105,5 százalékra teljesí­tették tervüket. A munkatermelékeny­ség tervét 110,8 százalékra, az akku­muláció tervét pedig 104,1 százalékra teljesítették. A kész lakások átadá­sában 102,8 százalékos eredményt ér­tek el, 179 lakásegység építését fe­jezték be. A második helyen a kassai Stavomontáž-äzem, a harmadik he­lyen pedig a besztercebányai Stavo­montái-üzem áll. A verseny eddigi lefolyása alatt szerzett jó tapasztalatok abpján a bratislavai üzem dolgozói most ki­szélesítették a versenyt. Október 1­töl versenyre hívják fel a köztár­saság összes építőipari segédüzemét. Ivan Pohovej, Bratislava Űj füvészkert Kassán Kassának egy kiesfekvésű helyé n szokatlan külsejű épületen foly­nak a munkálatok. Az épület üvegfalairól és tetejéről szikrázva tükröződik vissza a napfény. Ez az új füvészkert óriási üvegháza, amely a legnagyobb és a legkorsz erübben felszerelt üvegház köz­társaságunkban, hetven méter hosszú, tizenegy méter széles es tizenkét méter magas. A központi üvegház (baloldalt) hét további kisebb üvegházzal a fu.ésikert ko/ponti részét képezi. Az egesz füvészkert 48 hektár területen terül majd el. Az üvegházban mindenféle növényeket, még tropikus növé­nyeket is lehet termeszteni. A földkerekség bármely részének éghajlatát kl lehet bennük alakítani, még a tropikus meleg, mesterséges esőt is, szelet és kemény hideget a különleges fagyasztó üvegházban. Ludvik Hrdý és Zdenék Hahn szerelők képünk jobboldalán a központi fűtés szerelésénél. A központi fűtés csövezetei az üvegházban töbh száz méter hosš*úš*gt-^n ára^^tWk majd a meleget.

Next

/
Thumbnails
Contents