Uj Szó, 1955. szeptember (8. évfolyam, 210-235.szám)

1955-09-01 / 210. szám, csütörtök

Világ proletárjai egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA Bratislava, 1955. szeptember 1. csütörtök. 30 fillér VIII. évfolyam 210. szám. A mai számban: A pártoktatás előkészítése Kassán (2. old.) Az ENSZ leszerelési albizottságának üléséről (3. old.) Kína a békés építés útján (4. old.) Szocialista munkaverseny a tartós sikerek biztosítéka (5. old.) Marx nyomában Csehszlovákiában (6. old.) A mocsár és a láp helyén (7. old.) Tankista—Cep-ená Hviezda 0:1 (0:0) (8. old.) Uj erővel — űj célok eléréséért Ismét megnyíltak az iskolák ka­pui. A gondosan kitisztított ter­meket megtöltötte a vidám gyer­meksereg. Tanító és tanuló új erő­vel, lelkes igyekezettel kapcsoló­dik be kötelessége teljesítésébe. Júniusban, az elmúlt iskolai év befejeztével számvetést csináltak. Felmérték, milyen munkát végez­tek. Ebben a számvetésben segí­tett Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága. Az is­kolák színvonalának emeléséről és iskoláink továbbfejlesztéséről szóló júniusi párthatározattal tükröt tartott tanítóink és iskolaügyi dol­gozóink elé, mely a valósághoz hí­ven megmutatta iskolaügyünk igazi arcát: az elért eredményeket és a hibákat egyaránt. De nem­csak tükör volt ez a határozat, amely passzívan visszatükrözte az objektív helyzetet. Pártunk Köz­ponti Bizottsága megmutatta is­koláink fejlődésének útját is. Rá­mutatott a hibák eltávolításának módjára, s egész sor intézkedést tett e célból. Űj feladatokat, új célokat tűzött tanítóink és iskolaügyi dolgozóink elé, melyeknek megvalósítása ha­talmas lépést jelent majd új isko­larendszerünk építésében. Tanító­ink és tanulóink azzal a lelkes el­határozással kezdik meg az 1955— 1956-ik iskolai évet, hogy ezeket a célkitűzéseket lelkiismeretes mun­kájukkal valóra \ráltiák. Mind a tanítók, mind pedig a tanulók tu­datában vannak annak, mily fon­tosak ezek a határozatok iskoláink színvonalának emelése és iskolá­ink továbbfejlesztése szempontjá­ból, és mily nagy jelentőségűek munkájuk megjavítása és irányí­tása szempontjából is. Iskolaügyi dolgozóink ezért a szünet idején sem ültek ölbetett kezekkel. Aiig tel el két hónap a határozat köz­zététele óta. máris jelentős lépé­seket tettek megvalósítására. Az Iskolaügyi Megbízotti Hivatal tan­tervmódosításokat és új módszer­tani utasításokat adott ki, amelyek jelentős mértékben megkönnyítik mind a tanitó, mind pedig a tanu­ló munkáját, s lehetővé teszik az ismeretek mélyebb és tartósabb elsajátítását. Ugyanezt a célt szol­gálja a most megjelent néhány új tankönyv is, amelyek összehason­líthatatlanul jobbak, mint a légiek votok. Tanítóink az elmúlt héten meg­tartott járási aktívákon meghány­ták-vetették a politechnikai képzés problémáit is. Minden iskolában igyekeznek majd megfelelő helyi­séget berendezni erre a célra. Már az is hatalmas segítséget jelent ezen a téren, hogy az iskolák je­lentős mennyiségű kísérleti esz­közt kaptak a nyár folyamán. A somorjai járásban például, fő­ként a mezőgazdasági termelésre irányítják munkájukat a politech­nikai körök. Egvrészt azért, mert mezőgazdasági területről van szó. másrészt pedig, mert tudatában vannak mezőgazdasági termelé­sünk fellendítése fontosságának. A csallóközcsütörtöJb iskolában már eddig is szép éredményeket ér­tek el a politechnikai képzésben: a kerületi kiállításon második, az országos kiállításon pedig harma­dik díjat nyertek vakondeke-kon­strukciójukkal. Az éberhardi volt modellező-kör az apró repülőmo­torokat az új iskolai évben trak­tor- és kombájnmodellekbe szere­li be. Szép lehetőség nyílik Tonk­házán is a politechnikai képzésre, mert minden körnek külön he­lyiséget tudnak biztosítani az is­kolában. Tanítóinknak arra kell töreked­liök, hogy az 1955—56-ik isko'ai évben minél több politechnikai kört alakítsanak. A szép eredményeket elért iskolák adják' át tapasztala­taikat más iskoláknak is, segítsék őket munkájukban, fejlődésükben. Alaposabb és lelkiismeretesebb munka vár tanítóinkra a szülők­kel való kapcsolat megszilárdítása terén. Űj alapokra kell helyezniök ezt a munkát is. Az elmúlt iskolai év eredményei arról tanúskodtak, hogy sok helyen bizony nem for­dítottak elég gondot a munkások és dolgozó parasztok gyeremekeire. Nem ismerték a tanulók otthoni helyzetét. szociális viszonyait. Nem tudták, hol, miben kell se­gíteni a gyermeknek. Az új isko­lai évnek közelebb kell hoznia egymáshoz a szülőt és a tanítót, de a tanítót és a tanulót is. Csak úgy lehet eredményesen nevelni, ha a tanító nem elégszik meg az iskolai neveléssel, hanem azzal is törődik, hogy ez a nevelés otthon is ugyanolyan irányban folytatód­jék. Ehhez pedig ismernie kell külön-külön minden egyes gyer­mek egyéniségét, szociális helyze­tét. és meg kell nyernie a szülők bizalmát, támogatását. A tanító­nak tehát a szülőt is nevelnie kell, nemcsak a gyermeket. Ennek pe­dig egyik leghatásosabb eszköze a pedagógiai propaganda. Tartsanak a szülőknek pedagógiai előadáso­kat. így segítségükre lesznek a ne­velésben, s egyben biztosítják azt ?s. hogy a családi nevelés össz­hangban legyen az iskolai .neve­léssel. Sok iskolánk kapott új tanerőt az új iskolai évre. A már működő tanerők közül is többen befejez­ték a távtanulást, megszerezték a képesítést. Iskoláink helyzete tehát ezen a téren is egyre javul. Viszont még mindig vannak kí­vánni valók is. Még mindig sok a képesítetten, vagy a fokozatá­nak meg nem felelő képesítéssel rendelkező tanerő. Az iskolák igazgatói és a járási tanfelügyelők tegvenek meg mindent, hogy ja­vuljon a tanítói karok öszetétele szakmai szempontból is. Segítsék, támogassák a képesítésük meg­szerzésére törekvőket, viszont ne tűrjék azok visszaélését, akik a tanítói pályában csupán „ké­nyelmes" kenyérkereseti forrást látnak, s még arra sem hajlandók, hogy a szükséges képesítést meg­szerezzék. Tanítóinkra komoly feladatokat ró az 1955—56. iskolai év. Ügy kell nevelniök, hogy gyermekeink­be beleoltsák a társadalmi köteles­ségek, a szocialista hazafiság és a népek közötti barátság tudatát, s dolgozó népünk szeretetét. S Ügy kell oktatniok, hogy gyermekein­ket alaposan felvértezzék az élet­re, tartós és mély ismeretekkel, olvan ismeretekkel, amelyek nél­külözhetetlenek új társadalmi rendünk építésében. A tanulókra is nagy feladat vár. Öntudatos munkával, lelkes igye­kezettel végezzék kötelességüket. Ne kényszer legyen számukra az iskola, hanem megbecsült lehető­sé" tudásuk gyarapítására. Meg kell látniok, hogy azok a célok és feladatok, amelyeket pártunk Köz­ponti Bizottsága iskoláink elé tű­zött, az ő javukat: munkájuk meg­könnyítését és tudásuk gyarapítá­sát szolgálják. Értékelniök kell ezt a segítséget, s értékelniök kell azt a munkát is. amelyet tanítóink és iskolaügvi dolgozóink értük vé­geznek. Pártunk elvárja tőlük, hogy ezt az igyekezetet becsüle­tes munkával, öntudatos tanulás­sal. kötelességük lelkiismeretes toliesítésével viszonozzák. Kassa versenyre hívja Eperjest a termésbegyűjtés meggyorsításéban E napokban a sajtóban megjelent cikk hatására, amely az eperjesi és kassai kerület gabonabegyűjtésének eddigi állását taglalta, a Kassai Kerületi Nemzeti Bizottság tanácsa és kerületi pártbizottságának irodája keddi ülé­sén elhatározta, hogy az eperjesi kerületet versenyre hívja fel a következő kritériumokban: 1. Teljesíteni a gabonabegyűjtés tervét 1953. szeptember 25-ig, vagyis öt nappal a kormány által megszabott határidő előtt. 2. Teljesíteni a gép- és traktorállomások természetbeni fizetését és visz­szaadni a vetőmagkölcsönt. 3. Október l-ig 3 százalékkal túlteljesíteni a gabonabegyűjtési tervet, vagyis a gabonabegyűjtést 103 százalékra teljesíteni. 4. Október l-ig a széna- és szalmabegyűjtést 100 százalékra teljesíteni. Tudomásunk szerint hasonló kötelezettségvállalást tettek Eperjesen ls. A kassai elvtársak a versenyfeltételeket tegnap adták át Eperjesen. Minden öt napban kölcsönösen kiértékelik a versenyt és kicserélik e téren szerzett tapasztalataikat. Most csak arról van szó, hogy az egészséges versenymenet naponta visszatükröződjék a két kelet-szlovákiai kerület falvaiban a beadások­teljesítésében. Jó példát mutat Az eperjesi kerület egyik falu­jában, Zbudská Bielában Andrej Chomca, a helyi nemzeti bizottság titkára egyénileg gazdálkodik. Termését idejében learatta, be­hordta, kicsépelte. Szép termést hozott a kenyérgabona az idén, gondos munkájáért a föld jól fi­zetett. Chomca még az aratás megkez­dése előtt elhatározta, hogy gyor­san eleget tesz beadási kötelezett­ségének, s a cséplőgéptől egyene­sen a terménybegyűjtőbe szállítja terményét. Elhatározását tett kö­vette — 154 százalékra teljesítette beadását. (K-r) Kövessék az EFSZ-ek példáját Érsekújváron járunk. A helyi hangszóró nótát közvetít azok szá­mára. akik részesei annak, hogy a járás 102 százalékra teljesítette a gabonabesvűjtést. S_zép eredmény és bár sok nehézség adódott elő az aratásban, cséplésben, az érsek­újvári járás mégis határidő előtt teljesítette a qabonabegyüjtés ter­vét. Megdicsérendő a játói EFSZ, amely 19 vagon gabonát adott ter­ven felül, valamint a tardoskeddi EFSZ, amely 25 vagont adott ter­ven felül. Az érsekúivári járási pártbizott­ság a falusi pártszervezetek figyel­mét felhívta arra, hogy elsősorban azért harcolnak, hogy a kötelező beadást minden EFSZ é» egyéni­leg gazdálkodó teljesítse. Az EFSZ­ben dolgozó kommunisták megtet­ték kötelességüket, mert minden EFSZ 100 százalékra teljesítette beadási kötelezettségét. Azonban a hiba ott van, hogy a falusi párt­szervezetek nem törődnek eléggé az zal. hogy minden kis- és közép­oaraszt is teljesítse a beadást. Ed­dig 71 nagvobb gazda még egy szem gabonát sem vitt a begyűitő­helvre. 615 középparaszt pedig nem teljesítette a gabonabeadást. Ezek a tények azt mutatják, hogv bár a iárás 102 százalékot ért el a begyűjtésben, mégsem lehetünk megelégedve az eredménnyel. B. J. Segítségre jött a gyár A panyidaróci szövetkezet dolgozói­nak nagy segítséget nyújtott az apát­falvi Pol'ana-textilüzem munkássá­ga, mely védnökséget vállalt a szö­vetkezet felett. Vasárnap brigádmun­kával gyorsították meg a cséplést és éjjeli műszakban is dolgoztak. Ma­chala Béla, az üzem instruktora és Privicky elvtárs ügyeltek arra, hogy a cséplési munkát semmiféle üzem­zavar ne akadályozza. Az apátfalviak segítségével sikerült a cséplést ez évben korán befejezni és így a szövetkezet a beadást már 120 százalékra teljesítette. Papp De­zső, a szövetkezet elnöke szívesen el­dicsekszik azzal, hogy a búza átlag­hektárhozama 22 mázsa volt. A szö­vetkezet tagjai hálával gondolnak az apátfalvi munkásokra, mert gyors és odaadó segítségükkel hozzájárultak a termés megmentéséhez. Nagy B., Panyidaróc A falu ifjúsága kitett magáért A királyhelmeci járás Pólyán községében megszervezték a vasárnapi mű­szakot. A szövetkezeti tagokon kívül főleg a falu ifjúsága kapcsolódott be szép számban az aratási és cséplési munkákba. Hetvenen jelentkeztek a középiskolákból, akik becsületesen kivették részüket a sürgós munkából. Simon Zoltán, Pásztor György és Dezső Attila tanulók példásan dolgoztak és munkakedvükkel magukkal ragadták a többieket is. A szövetkezet vezetősége az aratás és cséplés sikeres befejezése érdeké­ben 18 órás hosszabbított műszakot szervezett, hogy a két cséplőgépet, amely a faluban dolgozik, teljesen kihasználják. Molnár Károly, Pólyán A lévai építészeti dolgozók elsők a nyitrai kerületben A lévai járási építkezési vállalat a nyitrai kerület járásai között már a múlt év januárja óta a legszebb gazdasági eredményeket éri el. Ez év első felében szintén sikeres mun­kát végeztek a vállalat dolgozói. A tervet 109,8, a munkatermelékenység mm m - mJ mm. Készülnek az új lakások a handlovai bányászok reszere. tervét 108,7, az akkumulációs tervet pedig 147 százalékra teljesítették. A sikert elsősorban a jó munka­szervezés biztosította. Az üzemben a kollektív vezetés és az egyéni felelős­ség elve érvényesül. Jelentős hajtó­ereje a terv teljesítésének a mun­kaverseny, amelybe az összes dolgo­zó bekapcsolódott. Az első félévben a legjobb eredményt az útépítőcsoport tagjai érték el, akik 138 százalékra teljesítették a tervet. A második helyet az asztalosműhely dolgozói nyerték el 134 százalékos teljesitmény­nyel. A legjobb kőművesek, mint pl. Jakab, Gobó, Kovács, Dohány, Visnye és Stefanek elvtársak nemcsak szép eredményeket érnek el; hanem a kő­művestanulók képzésére is nagy gon­dot fordítanak. A vállalat dolgozói nagy súlyt fek­tetnek a vámosladányi EFSZ felett vállalt védnökségi kötelezettségük teljesítésére is Legutóbb a cséplési munkáknál 54-tagú brigád segédke­zett, a vállalat tehergépkocsijai pedig több mint 6 vagon búzát szállítottak a begyűjtőhelyre. dr. Kohn Tibor, Léva A Vietnami Demokratikus Köztársaság államünnepének megünneplése Bratislavában A Vietnami Demokratikus Köz- | 1-éfi 19 órakor ünnepi estei rendez társaság megalakulása 10. évfor­dulója alkalmából a Szlovák Nem­zeti Front Központi Bizottsága az évforduló előestéjén, szeptember a bratislavai Kultúra és Pihenés Parkjának esztrádtermében. Az ünnepi esten Ludovít Feld­zám, a helyi gazdálkodás megbí­zottjának helyettese és a vietnami prágai nagykövetség dolgozója mond beszédet. Az ünnepi esten fellép a Szlovák Népművészeti Együttes is.

Next

/
Thumbnails
Contents