Uj Szó, 1955. augusztus (8. évfolyam, 184-209.szám)

1955-08-02 / 184. szám, kedd

Világ proletárjai egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA Bratislava, 1955. augusztus 2. kedd 30 fillér VIII. évfolyam, 184. szám A mai számban: Üzemi munkások segítsége a falunak (2. old.) ^ Szovjetunió kivonja katonaságát Ausztriából (3. old.) A kínai nép reméli, hogy Ázsia és a Csendes-óceán térségének országai, beleértve az Egyesült Államokat is, kollektív békeegyezményt írnak alá (4. old.) A nagymegyeri járás teljesítette gabonabeadási kötelezettségét ( 5- ol d ) Kerékpározóink remek küzdelmet vívtak a Bratislava —Nitra—Bratislava útvonalo n (6. old.) Vezessük ifjúságunkat újabb sikerek leié Ifjúságunk lelkes, hazafias mun­kájával kiérdemelte dolgozó né­pünk csodálatát tiszteletét és sze­retetét. A Csehszlovák Ifjúsági Szövetség n. kongresszusa után fiataljaink ezrei a kongresszus ha­tározatainak teljesítésébén számta­lanszor bebizonyították önfeláldo­zó készségüket és hősiességüket. Fiataljaink segítenek a parlagon heverő földek s a határmenti te­rületek megművelésében. Becsü­lettel teljesítettek hazánk felszaba­dításának 10. évfordulója tisztele­tére tett kötelezettségvállalásaikat. Az ifjúsági szervek és szerveze­tek aktivitása fokozódott, ifjúsá­gunk jelentősen kiveszi részét ha­zánk szocialista építéséből. Az elért eredmény mellett látnunk kell azonban az ifjúsági szövetsé­günk szervezői és nevelői mun­kájának további fellendülését fé­kező hiányosságokat is. Melyek ezek a hiányosságok és mit kell tennünk kiküszöbölésük érdekében? Az egyik legkomo­lyabb hiányosság, az, hogy fiatal­jaink nagy számban vesznek ugyan részt az ifjúsági szervezet életé­ben. azonban nem mindnyájari. A Csehszlovák Ifjúsági Szövetség funkcionáriusainak és tagjainak most az a fő feladata, hogy hoz­zájáruljon ahhoz, hogy a CSISZ­szervezetek munkájának tartalma még érdekesebb és vonzóbb legyen ifjúságunk számára, hogy emelje az iskolai rrjunka, a tanulás szín­vonalát és még több munkás és parasztfiatalt nyerjen meg az if­júsági szövetségnek. Az ifjúsági szövetségnek párt­szervezeteink hathatós segítséget nyújtottak sikerei elérésében. Je­lentős lépést tettünk előre abban, hogy a párt kerületi és járási bi­zottságai gondoskodnak, törődnek a kommunistákkal és a CSISZ ke­rületi és járási bizottságainak élenjáró dolgozóival. Sokat kell azonban még tennünk, ha elége­dettek akarunk lenni a többi kom­munistákról. a CSISZ kerületi és járási szerveinek dolgozóiról való gondoskodással. A párt kerületi és járási bizottságainak gyakrabban kell összehívniok a pártcsoporto­kat, a CSISZ szerveiben működő pártcsoportokat, meg kell ismer­tetniük a fiatal kommunistákat a pártszervek határozataival s konk­rét feladatokkal kell őket meg­bízni. Szükséges egyben az is, hogy a párt kerületi és járási bizottsá­gai az alapszervezeteket a párt vezető feladatának helyes érvé­nyesítésére és a kommunista fia­taloknak nyújtandó hathatósabb segítség biztosítására vezessék. Sokszor bebizonyosodott, hogy ká­ros vagy effváltalán nem kielégí­tő a párt alapszervezete egyes bi­zottsági tagjait az ifjúsági szö­vetség gyűléseire küldeni. A meg­bízott elvtárs akarva, nem akarva, végül is vagv csendes figyelővé válik, vagy ellenkezőleg olyanná, aki „fülüknél fogva vezeti" az if­júsági szövetség fiatéi! funkcioná­riusait és tagjait. Az ilyen „veze­tést és segítséget" egyszer s min­denkorra fel kell számolni. Van egy másik helyes és jó ta­pasztalatokkal alátámasztott veze­tési módja a CSISZ-nek: a kom­munisták segítsége az \ ifjúsági szövetség funkcionáriusainak. Minden alapszervezet munkater­vében számítani kell arra, hogy a szervezet bizottsága meghívja gyűlésére az ifjúsági szervezet fiatal kommunistáit, funkcionáriu­sait és megkéri őket, hogy szá­moljanak be az üzem vagy a falu ifjúságának tevékenységéről. Ha ma a mezőgazdasági termelés nö­velésének kérdése lép előtérbe, a pártszervezeteknek az ifjúságot arra kell nevelnie, hogy segítsen e halaszthatatlan feladat teljesí­tésében. A pártszervezet bizottsá­ga nemcsak meghallgatja a CSISZ kommunista funkcionáriusának beszámolóját arról, hogvan segít ifjúságunk mezőgazdaságunknak, hanem egyben útmutatásokat, ta­nácsokat ad a fiatal dolgozóknak arra nézve, hogyan javíthatják meg az ifjúság körében végzett politikai tevékenységet és ami a legfontosabb, konkrét feladatokkal bízza meg őket, amelyek megvaló­sítását a pártszervezet úgf értéke­li, mint a pártfeladat teljesítését. Meghagyja a fiatal kommunisták­nak, hogv mutassanak példát a többieknek és ők tegvék maguké­vá plsősorban az ifjúság hazafias feladatait. így ifjúsági szervezeteink céltu­datosabban fogják vezetni a kom­munistákat, a CSISZ-tagokat. a párttal szemben nagyobb felelős­séget fognak érezni a CSISZ-ben munkájukért. A pártszervezetek kötelessége olyan üzemekben és falvakon, ahol az ifjúsági szerve­zetben nincsenek párttagok vagy párttagielöltek. hogy a fiatal párt­tagokat és a párttagielölteket bíz­zák meg a CSISZ-ben végzendő munkával, és vegyék fel a párt­tagielöltek soraiba a legjobb CSTSZ-tagokat. És még egvre van szükség. Ar­ra. hogy az üzemj és falusi párt­szervezetek számítsanak ifjúsá­gunkra, ifjúsági szervezetünkre, mint szervezett erőre, amely sok hasznos munkát végezhet, ha pon­tos és konkrét feladatot kap. • Üzemeinkben a szakszervezetek szocialista versenyt szerveznek és bevezetik a személyi takarékossá­gi számlákat. Falvainkon a kis­és középparasztok szilárdítják az EFSZ-eket. javítják a munkaszer­vezést, új. haladó munkamódszere­ket vezetnek be. új EFSZ-eket alakítanak. Itt fontos munkát vé­gezhet ifjúságunk. A pártszerve­zeteknek és a kommunistáknak számolniok kell a fiatalok kezde­ményezésével. s jobban kell őket bekapcsolniok a szocializmus épí­tésének megvalósításába. Ifjúságunk, amely levetkőzte az előítéleteket, az eddiginél sokkal többet tehet népünk és saját bol­dogabb életének kialakításában. Meg is teszi a magáét, ha városi és falusi pártszervezeteink és szerveink még' több figyelmet szentelnek az ifjúságnak és a fia­tal kommunistáknak. A kassai és besztercebányai kerület ifjúsága megünnepelte a varsói VIT megnyitását A varsói Világifjúsági Találkozó megnyitását megünnepelte a kassai és' besztercebányai kerület ifjúsága is. Vasárnap, július 31-én a betliari állami kastély parkjában találkozott a két kerület ifjúsága. A találkozón 2500 fiatal vett részt. Árpád Cecho, a CSISZ rozsnyói járási bizottságának vezető titkára ünnepi beszédet mon­dott. Felléptek az ifjúsági szervezet tánc- és dalegyüttesei, délután pedig vidám népünnepélyt tartottak. Este a fiatalok tábortűznél szórakoztak: éne­keltek és táncoltak. Megnyílt Varsóban az V. Világifjúsági Találkozó Varsó, július 31. (CTK) — Július 31'én 14 óra~ kor Varsóban több, mint 100 ország 25 ezer ifjú­sápi küldöttjének és a lengyel ifjúság több, mint 2000 küldöttjének hatalpnas felvonulásával megkez­dődött az V. Világifjúsági Találkozó. Az ifjúság ha~ talmas menete a Kultúra és Tudomány-palota mel­letti J. V. Sztálin térről a „Tízéves Évforduló Sta­dion"-jába menetelt, ahol mintegy 70 ezer néző gyűlt össze, A menet éle 16 órakor ért a stadionba. Az ünnepi megnyitáson részt vett Boleslaw Bie­rut, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bi­zottságának első titkára, A. Zawadszki, a Lengyel Népköztársaság Államtanácsának elnöke, J. Cyran­kiewicz, a Lengyel Népköztársaság Minisztertaná­csának elnöke és más lengyel államférfiak, a varsói diplomáciai képviseletek vezetői és más vendégek. A stadiont a DÍVSZ lobogói és mindazon álla­mok zászlói díszítik, amelyeknek küldöttei eljöttek Varsóba. A vörös szovjet zászló mellett a friss nyári szélben ott leng az USA, Nagy-Britannia és Franciaország zászlaja, Csehszlovákia lobogója mel­lett az NDK arany-vörös-fekete zászlaja. Felhangzik az ünnepi harsonák hangja és a stadionba bevonul a fesztiváli menet éle. Elől haladnak a varsói spor­tolók, a DÍVSZ jelvényével: fehér galambok és vi­rágfüzérböl felírások: „Pokoj a przyjazn!" Mögöt­tük haladnak a nemzetközi fesztivál előkészítő bi­zottságának képviselői, akik a DIVSZ vendégek között foglalnak helyet. Hullámzik a kék békezászló erdeje, és a stadionba egymás után bevonulnak az ifjúsági küldöttségek. Elől menetel Rhodézia kül­döttsége, amely az idén első ízben vesz részt a Világifjúsági Találkozón. A különféle államok küldöttségei a lengyel ábécé sorrendjében vonulnak fel. A zsúfolásig megtelt stadion közönsége viharos tapssal üdvözli Csehszlovákia 1500 tagú küldöttsé­gét, mely a prágai konzervatórium hallgatói fúvós­zenekarának zenéjére menetel. Egymás után vonul­nak el a díszemelvény előtt a bratislavai főiskolá­sok művészi együttesének, a Szlovák Népművészeti Együttesnek tagjai festői népviseletükben, a brnói rádió népi zenekara és a Hradisian-együttes tán­coló csoportja. A csehszlovák ifjúság felvonulását a sportolók zárják, be, élükön Emil Zátopek érdemes sportmesterrel. Egymás után vonulnak fel az egyes küldöttségek és a nézők tapssal, baráti üdvözlettel köszöntik őket. A lelkesedés tetőfokára hág, amikor a stadion terére lép a Szovjetunió ifjúságának küldöttsége, amelynek élén a szovjet állami lobogót és 16 szö­vetségi köztársaság zászlóit viszik a komszomolis­ták. A világ minden részéből érkezett békeszerető if­júság nagyszerű szemléjét a vendéglátók zárják be, akik oly szeretettel készítették elő a békének és barátságnak ezt a találkozóját. Az V. Világifjúsági Találkozót Bruno Bernini, a DIVSZ* elnöke nyitotta meg. A lengyel kormány és a lengyel nép nevében a fesztivál részvevőit J; Czirankiewicz, a Lengyel Népköztársaság Minisz­tertanácsának elnöke üdvözölte. Beszéde után a jelenlevők viharos tapsa és ünneplése közben a stadionba befutott az V. Világifjúsági Találkozó tiszr . teleiére indított nemzetközi staféta, amely a világ valamennyi kontinensét átszelte. J. Czirankiewicz beszéde az V. Világifjúsági Találkozó megnyitásán Varsó, augusztus 1. (PAP) — J. Czi­rankiewicz hagyományos lengyel ven­dégszeretettel üdvözölte a Lengyel Népköztársaság kormánya s a lengyel nép nevében az V. Világifjúsági Ta­lálkozót Lengyelország fővárosában, Varsóban. „Örömteli számunkra, lengyelek számára, hogy az emberiség boldog reményének dala, amelyet több mint 100 nemzet ifjúsága énekel, éppen a na hazánkból hangzik az egész világ­ba — mondotta. Teljes szívünkkel azok mellett ál­lunk, akik azt akarják, hogy az em­beriség felhasználva a tudomány és technika vívmányait, fokozza jólétét és hogy minden országbari virágozzék a boldogság — mondotta a továbbiak­ban J. Czirankiewicz. Teljes szívünkkel azok mellett ál­lunk, akik a tömegpusztító fegyverek eltiltása mellett foglalnak állást, akik a háború rémének elhárításáért küz­denek és harcolnak. Varsó, augusztus 1. (PAP) — Bru­no Bernini, a DIVSZ elnöke megnyitó beszédében rámutatott, hogy az V. Világifjúsági Találkozó küldöttei kü­lönböző társadalmi rendszereket, kü­lönböző kultúrákat és nemzeti hagyo­mányokat képviselnek, mindannyiukat azonban a békére, barátságra és bol­dogságra irányuló közös törekvés erő­síti. Főleg az ifjúság feladata, hogy mindörökre megőrizze és gyarapítsa mindazt, ami az előző nemzedékek hagyatékában értékes. Becsületbeli feladatunk — mondot­ta B. Bernini, — hogy átvegyük az évezredes civilizáció örökségét és a történelem új korszakába lépjünk, amelyben nem lesz háború és amely­ben azokat a hatalmas lehetőségeket, amelyeket az atomerő felfedezése nyújt az emberiségnek, békés célok­ra, a nemzetek jólétének biztosítására, az egész emberiség felvirágzására for­Meggyöződésünk, hogy a béketábor népeinek és._ az egész világ emberei százmillióinak hatalmas akarata, akik vallásra és nézetre való tekintet nél­kül harcolnak a békéért, hogy ez az akarat győzedelmeskedik a háború értelmetlensége felett, megszilárdítja az együttélést és a békét. Ez teljesen megfelel az ifjúság érdekei­nek — és ki érthetné meg ezt a legjob­ban, mint éppen az összes országok fiataljai, akik ma manifesztálják aka­ratukat, hogy az emberiség békés jö­vőjéért folytatnak harcot. Ezen az utunkon még nem kevés nehézség és akadály vár ránk és nem lehetünk gondtalanok. Azonban olyan eseményekre került már sor, amelyek új erővel töltik el szívünket. Az egész világ emberei által elért I sikerekhez tartozik kétségtelenül a nemrégen lefolyt genfi értekezlet, amely utat nyit további nemzetközi tárgyalásoknak. Bruno Bernini beszéde dítják. Ezen a téren az előző nem­zedékekkel szemben új küldetést kell teljesítenünk. Békét akarunk. A béke a legnagyobb óhajunk. Testvéreink milliói világszer­te szívük mélyéből óhajtják, hogy or­szágaink gazdagságát ne eméssze fel a fegyverkezés, hanem hogy ez a gazdagság a jólét emelkedését szol­gálja. A békéért dolgozunk és har­colunk, mert a béke az élet, az em­beriség minden gyümölcsöző tevékeny­ségének forrása. Barátságot akarunk, mert a barát­ság, a közös munka, a kölcsönös meg­értés és bizalom alapján könnyebben építhetjük fel együttes erővel azt a világot, amelyben nem a nyomor és igazságtalanság, hanem a szabadság és boldogság fog uralkodni. Mindezt kifejezésre juttatjuk talál­kozónkkal. A VIT 15 napja alatt még jobban Ez a bölcs államférfiak műve, de egy_en müve a békéért harcoló és a béke után vágyó emberek százmillió­i inak is az egész világon. Továbbra is megszilárdítjuk vala­mennyi ország ifjúságának egységét az emberiség legnemesebb eszményei­ért folytatott harcban! Ismerjétek meg egymást kölcsönösen a fesztivá­lon, szilárdítsátok meg az emberi ér­zések egyik legszebbikét — a barát­ság és szolidaritás érzését! Hisz a jövőben éppen ti fogtok dönteni ar­ról, hogy az emberiség milyen utat választ — a háborúhoz, vagy a vágy­va-vágyott békéhez vezető utat. Mindent megteszünk — mondotta beszéde végén Czirankiewicz —, hogy ez az elhatározás méltő legyen a XX. század civilizációjához, méltó az em­beriség legjobb fiainak vágyaihoz, az egész világ százmillióinak vágyaihoz, ,az apák és anyák, az örömteli ifjúság vágyaihoz!" megismerjük egymást. A találkozókon elmondjuk, mik a törekvéseink, gond­jaink, milyen sikereket értünk el éle­tünk különböző területein. A testvéri­ség és az őszinte barátság légkörében találkozunk a játszótereken és a sportcsarnokokban, hogy megmutas­suk országaink sportsikereit; a kultu­rális és művészi fellépésekben meg­mutatjuk művészetünket és mind­azt amivel az ifjúság hozzájárul a nemzetek kultúrájának gazdagításá­hoz. Meggyőződésünk, hogy így megszi­lárdítjuk kölcsönös baráti kapcsola­tainkat, fokozzuk elszántságunkat a béke megvédésére. Ez további harc­ra és munkára lelkesít bennünket az egész világ összes nemzeteinek béké­jéért és barátságáért folytatott ha­talmas mozgalmunk további fejlesz­tésében — fejezte be beszédét B. Ber­nini az V. Világifjúsági Találkozó meg­nyitásán.

Next

/
Thumbnails
Contents