Uj Szó, 1955. július (8. évfolyam, 157-183.szám)

1955-07-01 / 157. szám, péntek

Világ proletárjai egyesüljetek! A mai számban: SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA Ifjúságunk megbízható folytatója a szocializmus épí­tésének hazánkban (2. old.) Végetért a helsinki Béke-Viiágtalálkozó (3. old.) A bratislavai Nemzeti Színház vendégszereplése Prá­gában < 4- ° I d) Meglepetésekkel indultak az idei KK mérkőzések (5. old.) I. Országos Spartakiád (6- c' d ) Bratislava, 1955. július 1. péntek 30 fillér VIII. évfolyam, 157. szám Az egyetemes békéért és a népek biztonságáért Dzsavaharlal Nehru indiai miniszter­elnök szovjetunióbeli tartózkodása a Szovjetunió és India népei közt egyre mélyülő és szilárduló barátságnak, a két nép forró béketörekvésének és a nemzetközi feszültség enyhítésére irá­nyuló törekvésének hatalmas és fé­nyes tanúbizonyságává vált. Dzsavaharlal Nehru többször beszél­getett moszkvai tartózkodása folya­mán Bulganyinnal, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnökével és a szov­jet kormány más tagjaival. Ezek a beszélgetések baráti és szívélyes lég­körben folytak le, s nagyon sok olyan kérdésre terjedtek ki, amelyek kölcsö­nösen érdeklik a Szovjetuniót és In­diát, de érintették a mai nemzetközi helyzetből támadt nagy nemzetközi problémákat is. Bulganyin, a Szovjetunió Miniszter­tanácsának elnöke és Dzsavaharlal Nehru India miniszterelnöke június 22-én aláírt egy közös nyilatkozatot; e nagy nemzetközi jelentőségű doku­mentum teljesen az egyetemes béke és a népek biztonsága megszilárdítá­sára irányul. Ez a nemzetközi kap­csolatok történetében is nagyszerű do­kumentum már csak azért is rend­kívül fontos, mert megmutatja a bé­ke és a népek közötti barátság meg­szilárdításának konkrét útjait és esz­közeit. A Szovjetunió és India kor­mányfőinek közös nyilatkozatát vala­mennyi békeszerető nép megelégedés­sel fogadta, s a békeeszme hatalmas sikerének tekinti. A békeszerető emberek világszerte helyeslik a szovjet—indiai barátság további elmélyülését és megszilárdu­lását, amely szerencsésen támaszkodik a barátság és a kölcsönös megértés szi­lárd alapjára. A Szovjetunió és India kölcsönös kapcsolataikban továbbra is a következő öt alapelvhez igazodnak: a területi sérthetetlenség és az egy­más szuverenitásának kölcsönös tisz­teletben tartása; a meg nem táma­dás; a tartózkodás az egymás bel­ügyeibe való beavatkozástól, amely nem engedhető meg semmiféle gaz­dasági, politikai, vagy ideológiai jelle­gű ok alapján; az egyenlőség és a kölcsönös előnyök, valamint a békés egymás mellett élés. Már harmincnál több ország elfo­gadta ezeket a békés alapelveket. Ezek az alapelvek összefoghatnának minden népet a béke megőrzésére és megszilárdítására. A közös nyilatko­zat hangsúlyozza, hogy elsősorban ezeknek az elveknek az államok köl­csönös kapcsolataiban való érvényesí­tése bíztat azzal a reménnyel, hogy a népek tudatából kizárható a félelem »és a bizalmatlanság, tehát enyhíthető a ' nemzetközi feszültség. Nem kétséges, hogy az említett elvek szélesebbkörű elismerése kiterjeszti a béke öveze­tét, elősegíti a népek közt a kölcsö­nös bizalom megteremtését, s meg­könnyíti a szorosabb nemzetközi együttműködést. Az így kialakuló bé­kés légkörben a tárgyalások és a megbékélés módszereivel meg lehet majd találni a nemzetközi problémák békés megoldását. A közös nyilatkozat értékeli a je­lenlegi nemzetközi helyzetet. A Szov­jetunió és India kormányfői hangsú­lyozzák, hogy bizonyos jelek már az általános nemzetközi helyzet javulá­sára vallanak. Helyeslik a távol-keleti feszültség enyhülését, Ausztria füg­getlenségének elismerését, a Szovjet­unió és Jugoszlávia viszonyának meg­javulását, s megállapítják, hogy e mindinkább kibontakozó atomkorszak­ban közismertté vált a háború vesze­delme. De még nagy területeken a , félelem és a gyanú uralkodik egyes emberek és egész népek tudatában, s ez befelhőzi a nemzetközi kapcso­latokat. ... A békeszerető népek támogatják a Szovjetunió és India közös erőfeszíté­seit, hogy a tajvani kérdés a kínai nép nemzeti érdekeinek mérlegelése alapján oldódjék meg. A Szovjetunió és India őszintén reméli, hogy a Kí­nai Népköztársaság békés eszközökkel érvényesítheti Tajvanra vonatkozó törvényes jogait. Mindkét állam szük­ségesnek tekinti, hogy a Kínai Nép­köztársaság megkapja jogos helyét az Egyesült Nemzetek Szervezetében. Ez kétségkívül megszilárdítaná az ENSZ tekintélyét. Köztudomású, hogy a Szovjetunió és India különösen felelős a genfi egyezmények végrehajtásáért. Bulga­nyin, a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak elnöke és Dzsavaharlal Nehru, In­dia miniszterelnöke, az indokínai hely­zet megvizsgálása után fölhívta mind­azokat a kormányokat, amelyektől a genfi egyezmények feltételeinek tel­jesítése függ: minden lehetséges esz­közzel teljesítsék kötelezettségeiket, hogy az egyezmények céljai teljesen megvalósulhassanak. Nagy helyesléssel találkozik majd a közös nyilatkozatnak a leszerelés kér­désére vonatkozó része is. A Szovjet­unió és India úgy véli, hogy semmi sem akadályozhatja meg a nukleáris és a termonukleáris fegyver gyártásá­nak, kipróbálásának és felhasználásá­nak teljes megtiltását; úgy véli, hogy végre kell hajtani a hagyományos tí­pusú fegyverzet egyidejű és jelen­tős csökkentését, s hogy a leszerelés és az eltiltás megvalósítása végett ra­gaszkodni kell az aktív nemzetközi el­lenőrzéshez. A közös nyilatkozat szelleméből megállapítható, hogy a megingathatat­lan béketörekvés, az összes népek iránt érzett barátság és a nemzetközi kapcsolatok feszültségének megszün­tetéséért indított együttes harc kü­lönösen összehangolja a Szovjetuniót és Indiát. A szovjet—indiai viszony fényesen bizonyítja, mennyire helyes az a le­nini tétel, hogy különböző társadalmi és politikai rendszerű államok közt is lehetséges a békés egymás mellett élés és együttműködés. A Szovjet­unió és India kölcsönös kapcsolatai­nak példája tökéletesen igazolja, hogy a különböző társadalmi rendszerű ál­lamok békében és egyetértésben él­hetnek egymás mellett, s dolgozhatnak a közösség javára. A szovjet—indiai együttműködés minden területen fej­lődik. Ez a kölcsönösen előnyös gaz­dasági és kulturális kapcsolatok rend­szeres kiterjesztésében is kifejeződik. Indiában a Szovjetunió segítségével nagy kohpüzem épül. Az indiai kohá­szat fejlődése hozzá fog járulni India nemzeti függetlenségének biztosításá­hoz és India gazdasági virágzásához. A két, ország az együttműködésből szár­mazó kölcsönös előnyök alapján igye­kezni fog, hogy fejlessze és erősítse kapcsolatait gazdasági és kulturális vonatkozásokban, valamint a tudomá­nyos és a technikai kutatások terü­letén. A világ népei jól tudják, hogy a Szovjetunió és{ India a nemzetközi ügyekben óriási tényező. A Szovjet­unió, a Kínai Népköztársaság és India kezdeményezésének köszönhető, hogy Koreában elhallgattak a fegyverek, s megszűntek az indokínai hadművele­tek. A szovjet—indiai kapcsolatok to­vábbi szilárdulása teljesen megfelel minden nép érdekeinek, s hogy ezek a kapcsolatok a béke és biztonság ja­vára fognak szolgálni. A népeknek nincs fontosabb felada­tuk, mint az új világháború elhárítá­sa, a béke védelme. A békeszerető népek örömmel üdvözölnek minden ilyenirányú lépést. A békeszerető né­(Folytatás a 2. oldalon.) Közlemény a CSKP Központi Bizottságának üléséről Június 29-én és 30-án Csehszlovákia Kommunista Pártiának Központi Bizottsága ülést tar­tott. Az ülés meghallgatta és megtárgyalta Antonín Novotný elvtársnak, a CSKP KB elsó titkárának beszámolóját, aki a mezőgazdasági termelés fejlesztése biztosításának és az EFSZ­ek további kiépítésének faladataival, valamint a jelenlegi nemzetközi helyzet kérdéseivel fog­lalkozott. A vitában 26 elvtárs vett részt. A CSKP Központi Bizottsága egyhangúlag jó váhagyta Antonín Novotný elvtárs beszámolóját és határozatokat hozott: 1. az EFSZ-ek további fejlesztésére, az aratás, az őszi munkák és begyűjtés biztosítá­sára, 2. a vetési területek és a gazdasági állatállomány 1956. évi tervére, 3. a Szovjetunió, Románia, Magyarország és Csehszlovákia- képviselőinek a Szovjetunió és Jugoszlávia közötti tárgyalások eredményeit tárgyaló bukaresti megbeszélésével kapcsolatos beszámolója tárgyában. HAZÁNK ÉLETÉBŐL • • Kombájnnal aratnak a dunaradványi határban Dunaradványon érik a gabona leghamarább az ógyallai járásban. A szövetkezet tagjai már meg is kezdték az árpa aratását. A hét elején Pavlik Gusztáv és Kurucz László kévekötőgépekkel levágtak három hektárt. Azon­ban a sízövetkezet vezetői úgy határoztak, hogy a trak­torállomással kötött szerződés értelmében 90 hektár ga­bonát kombájnnal, 90 hektárt pedig kévekötözögépekkel aratnak le. Hozzáértő emberek számítása szerint a kombájn fel­használásával négy-öt napon belül végeznek az aratással. Hét-nyolc kombájn arat a dunaradványi földeken. A gép­kezelők nagy súlyt helyeznek a minőségi munkára, mert ezzel elősegítik azt, hogy a járás valamennyi szövetkeze­tében kombájnnal arassanak. (-m. j.-) A szövetkezetekben népszerűsítik a szovjet tapasztalatokat A Csehszlovák-Szovjet Baráti Szövetség funkcionáriu­sai és tagjai az év kezdete óta több mint 600 előadást és vitaestet tartottak a besztercebányai kerület EFSZ­eiben a dús terméshozamok elérése szovjet mestereinek munkamódszereiről és a mezőgazdasági munkák meg­szervezéséről a szovjet kolhozokban. Munkájukkal hoz­zájárultak ahhoz, hogy a babineci, kraskovói és más szö­vetkezeti tagok az idén négyzetes-fészkes módon ültet­ték el a burgonyát. A besztercebányai kerületben a CSSZBSZ sok tagja akar segíteni a szövetkezeteseknek az aratásban. Szabad­ságuk ideje alatt több ezer brigádórát dolgoznak le. A skalkai vízierőmű gépterme a turbinák szerelése előtt A Trenčín mellett levő skalkai vízierőmű építésében a Hydrostav dolgozói, akik hat ízben kerültek az orszá­gos verseny élére, most fejezik be a gépteremben a mun­kálatokat. hoqy azután a turbinákat is beszerelhessék. Jó ütemben folynak a munkálatok az úszókamra betono­zásánál is, ahol eddig több mint 10 ezer köbméter betont helyeztek le. Szép eredményeket ér el e munkahelyeken Pavel Držík és Ján Ondrášek csoportja. A munka jó megszervezése és az eddigi tapasztalatok felhasználása lehetővé teszik, hogy normájukat majdnem 100 százalék^ kai túlteljesítsék. Ujabb 60 tagú szovjet küldöttség érkezett Prágába. KépUnkön a spartakiádou részt vevő iskolásleányok fo­gadják a szovjet sportolókat, akik az I. Orszáqos Spar-< takiád alkalmából látogattak hazánkba. Határidő előtt teljesítették a félévi tervet A bratislavai gyapotüzemek dolgozói június 21-én össz­üzemi méretben teljesítették félévi tervüket. Elsőnek a fonórészleg dolgozói teljesítették a tervet. Szerdán, június 29-én az esti órákban az egész soko­lovi körzet teljesítette a félévi szénfejtési tervet. A fel­tárási munkálatok tervét a körzet már június 20-án tel­jesítette. Május elsejétől kezdve a sokolovi bányászok rendkívüli műszakok nélkül dolgoznak, mert jobban meg­szervezték a munkát és a vasárnapi műszakokban csak a javítási és karbantartási munkálatokat végzik el. A so­kolovi vájárok bejelentették, hogy azt a szenet, amelyet még ebben a félévben fejtenek, az I. Országos Spartakiád tiszteletére ajándékozzák a dolgozóknak. A VI T küldöttie A 18 éves Tolvaj Mária a kis­tárkányi szövetkezet gyümölcsker­tészetében dolgozik. A kékszemű, pirospozsgás arcú lány tagja c CSISZ szervezetnek, szívvel-lélek­kel a közös cél érdekeit szolgálja. A csoportban mindenki szereti. Pencok elvtárs, a csoport vezetője így beszél róla:' — Sok ilyen lányra volna szük séq, mint Marikánk, jól győzi ( munkát, még szórakozásra, kultúr­munkára is van ideje. A CSIS7 kistárkányi ének- és táncegyiitte se párját ritkítja a királyhelmec : járásban. Bármerre járunk, bárki­vel beszélünk, mindenki Tolva Mária és a többiek igazi szocia­lista honleányi munkásságáról be szél. Máriáék nyolcan vannak testvé­rek. A család nehéz körülmények között éli a múltban, ma azonban jó dolguk van. Marika édesapja jól keres az állami gazdaságban, Ma­rika pedig szövetkezeti tag. A szö­vetkezet gyümölcskertészetében dolgozik, ahol munkatársai segít­ségével kiváló eredményeket ér el. Víg kedélye és meggyőző szavai a többieket is jobb munkára ser­kentik. De nemcsak a munkában ilyen példamutató, hanem az ifjú­sági szervezetben is kiválóan helyt áll. Nagy érdeme van a kultúrcso­port fejlesztésében is. A nagy ki­tüntetés, hogy a varsói világifjú­sági találkozóra küldöttnek válasz­tották, kissé váratlanul érte. — Nagyon örülök és boldog va­gyok, hogy elmehetek a világifjú­sági találkozóra — mondja Mari­ka. — Elmegyek, s elviszem járá­som fiataljainak üzenetét, elmon­dom, milyen eredményeket értünk el a szocialista építés szakaszán és hogyan harcolunk a béke meg­őrzéséért. Hangja elhalkul, arcát hqlvány pír önti el, tűzben égő szemei a távolba néznek, s egyszerre vala­mi komoly, határozott jelleget ölt magára. Látszik, hogy amit mon­dott, komolyan gondolta. A királyhelmeci járási CSISZ szervezeteinek választása megér­demelten esett Tolvaj Máriára. KÁSZONYI ISTVÁN.

Next

/
Thumbnails
Contents