Uj Szó, 1955. június (8. évfolyam, 131-156. szám)

1955-06-01 / 131. szám, szerda

Világ proletárjai egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA Bratislava, 1955. június 1. szerda 30 fillér VIII. évfolyam. 131. szám A mai számban: Csehszlovákiában amerikai kémügynököket tartóztat­tak le (2- old.) A szovjet kormányküldöttség jugoszláviai tartózko­dásáról ( 3- ol d-) Visszaszerzik jó hírnevilket (4- old.) Végnélküli gyűlés (5- ol d ) Mit láttam a strahovi stadionban (6. old.) Ä gyermekek boldog jövőjéért Ez idén hatodszor ünnepeljük június 1-én a nemzetközi gyermeknapot. En­nek a napnak megünneplését 1949-ben a Nemzetközi Demokratikus Nőszövet­ség indítványozta azokból a megrá­zó tényekből kiindulva, amelyeket az egész világ küldötteinek révén az egyes üléseken és értekezleteken a gyermekek életéről szerzett. A kapi­talista és gyarmati országokban a gyermekek milliói éheznek, betegek, már csecsemőkorukban elpusztulnak, a legzsengébb koruktól kizsákmányol­ják őket és nincs lehetőségük a mű­velődésre. Ez váltotta ki a haladó nők mozgalmát, az összes gyermekek bol­dog életéért indított harcát. A június 1-i nemzetközi gyermeknap lett e harc jelképe. Évről évre, amint az imperialisták állandóan fokozzák az új háború elő­készületeit, úgy nőtt. terebélyesedett ezen ünnep jelentősége és hivatása. Annak a közös vágynak vált kifejező­jévé, hogy biztosítsa a békét, az egész világ dolgozó emberei számára. A háborúk az emberek, de főleg a gyermekek számára nehéz szenvedést jelentenek. Harmincmillió ember pusztult el az utolsó világháborúban. Hány gyermek volt közöttük? És hány további gyermektől vonták meg az élethez való jogát, mielőtt megszület­hetett volna? Az egyszerű emberek a kapitalista országokban nem vágyódnak azután, hogy gyermekeik elveszítsék ottho­naikat, árvaságra jussanak, vagy el­pusztuljanak. És a szovjet emberek, hazánk és az összes demokratikus ál­lamok dolgozói nem engedik meg, hogy az emberiség ezen ellenségei büntet­lenül egy ujjal is hozzányúljanak gyermekeinkhez. Ezért a nemzetközi gyermeknap az egész világon nem­csak tiltakozás a háborús előkészüle­tek ellen, hanem egyúttal figyelmezte­tés a háborús gyújtogatok számára, hogy létezik egy hatalmas erő, amely el van szánva a gyermekek megvédé­sére. Az anyák, akiknek elsősorban szív­ügyük gyermekeik jóléte, ez idén a háborús gyújtogatóknak különös hang­súllyal akarják ezt eszükbe juttatni. Június 7—10. közötti napokban össze­ülnek Párizsban az anyák képviselői az egész világból, hogy világosan ki­fejezzék határozott tiltakozásukat a háborús előkészületekkel szemben. Az anyák ezen összejövetele az egész világ előtt nagy támogatása a Szovjetunió és az egész béketábor bé­ketörekvéseinek a tömegpusztító fegy­verek betiltásáért és a lefegyverezé­sért. Hatalmas erkölcsi támogatás ez számunkra is. Ma az összes női szervezetek, ame­lyek tagjai a Nemzetközi Nőszövet­ségnek, értekezleteket rendeznek az anvák részére és ezek keretében ké­szülnek az anyák párizsi világkong­resszusára. A vasárnapi országos ér­tekezleten Prágában megválasztották a csehszlovákiai anyák képviselőit. Az a tiltakozás, amely Párizsban erősen hallatta szavát a háború ellen, tar­talmazza majd a csehszlovákiai anyák szavát is. országunk minden dolgozó­jának szavát. De a háborúval szem­beni ellenállásunkat országunk gazda­sági erejének szorgalmas kiépítésével is támogatjuk. Gyermekeink a szovjet és a többi népi demokratikus országok gyerme­keihez hasonlóan boldogan, örömtelje­s n élnek, sok tekintetben még na­gyobb gondoskodásban részesülnek, mint a kapitalista országok uralkodó osztályának gyermekei. Ez azért van, mivel nálunk a gyermekről való gon­doskodás nemcsak a szülő ügye, ha­nem egész társadalmunk ügye is. Ezért van, hogy június 1. gyerme­keink mai életének ünnepévé és ez idén annak szemléjévé is vált, mit adtunk tíz év alatt gyermekeinknek. Az elért sikereket mérlegelve, a gyer­mekekről való gondoskodás eredményei önmagukért beszélnek. Gondoljunk csak az ösztöndíjakra, az iskolatör­vényekre, amelyek minden gyermek számára különbség nélkül lehetővé te­szik a középiskolai képzettség eléré­sét, a rekreációt, a pionírotthono­kat, az egészségügyi gondoskodást. Nézzük csak a gyermekhalandóság számadatait: 1927-ben, a kapitalista gazdaság úgynevezett virágkorában ha­zánkban minden 1000 gyermekből 157 csecsemő halt meg, sőt Szlovákiában 200-on felül. 1945-től, amikor még mindig 137 csecsemő halt meg 1000­böl, 1954-ig a csecsemőhaladóság 73 százalékkal csökkent, ez év január­jában pedig 1000-ből már csak 30 cse­csemő halt meg. Pártunknak és kormányunknak a gyermekekre fordított gondoskodása kifejezően nyilvánult meg a nagyobb gyermekek iránt is. 1953-ban az 1937. évhez viszonyítva 1—4 éves korig csaknem kétharmaddal kevesebb gyer­mek halt meg, 4-től 14 éves korig pedig négyszerte kevesebb. Ma már egyetlen járás sincs a köztársaságban, ahol ne lenne legalább egy gyermek­szakorvos. Több mint 900 gyermek­szakorvosunk van, míg 1945-ben alig 300 volt és ezek túlnyomó része a vá­rosokban tömörült De nincsen ha­zánkban egyetlen olyan család sem, amely ne kezeltethetné orvossal beteg gyermekét. Igen, gyermekeink élete gyönyörű, mint soha a múltban, és ezt jól tart­suk szem előtt. Ne feledkezzünk meg arról, milyen volt a dolgozók többsé­gének gyermekkora, a munkanélküliek gyermekkora régebben. Figyelmeztes­sük erre a gyermekeket is, tanítsuk őket becsülni a gyönyörű jelent, ta­nítsuk őket hálára és szeretetre azok iránt, akik a mai életet kiharcolták és építik. Gyermekeinknek tudniuk kell, hogy a kommunista párt és a munkás­osztály harca hosszú és kemény áldo­zatokkal teli harc volt, hogy a szovjet katonák tízezrei áldozták életüket sza­badságunkért. Csak így sikerül gyer­mekeinkbe beoltani a szocialista ha­zafiságot, ami nélkül »em lesznek művünk megbízható folytatói. Gyermekeink közül sokan teljes gondtalanságban élnek, mondhatjuk, hogy könnyelműen élnek. Mindent, amijük van, volt és lesz, magától ér­tetődőnek vesznek. Ebből néha nehéz­ségek keletkeznek a kötelességeikkel szembeni fegyelemben, főleg az iskolá­ban, a tanulásnál és a munkában. Ma, amikor a társadalmi rendben forra­dalmi változást valósítunk meg, át­alakítjuk az emberek gondolkozását is. Felmerülnek előttünk a gyermekneve­lés fontos problémái. Gyermekeink anyagi nyomorát már kiküszöböltük. De egyes szülök nem mindig követ­kezetesen és rendszeresen törődnek a gyermek gondolkodásának és egészsé­ges érzéseinek fejlődésével nem tö­rődnek ezzel, sőt lebecsülik azt. Ha a gyermek megbetegszik, termé­szetes és helyes, hogy minden szülő az orvoshoz fordul tanácsért. De nem minden szülő tartja szükségesnek ta­nácskozni a pedagógusokkal vagy más erre hivatott dolgozókkal, szervezetek­kel vagy szervekkel, ha gyermekei né­zeteiben és tetteiben komoly hiányos­ságokra jön rá. A nemzetközi gyer­meknap buzdítást jelent arra, hogy a szülők elgondolkozzanak gyermekeik nevelésének problémái felett. Meg kell teremteni a család, az iskola és a gyermekszervezetek mély és tartó^. együttműködését, a nevelésre irányuló törekvés egyöntetű rendszerét, amely egyetlen biztosítéka annak, hogy a gyermekből szocialista ember fejlődjék. Ha bármi jót cselekszünk hazánk felvirágoztatása érdekében, azt gyer­mekeinkért tesszük. Ezért a nemzet­közi gyermeknap azon akaratunk ki­fejezője, hogy még szorgalmasabban akarunk részt venni építő művünk­ben. Ez a legértékesebb ajándék, ami­vel a gyermekek örömteli életéért védjük a békét. Csehszlovákia Kommunista Pártja! a köztársaság kormánya és a Nemzeti Front vezető tényezőinek ünnepélyes kitüntetése a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság érdemrendjeivel Kedden, május 31-én adták át ünnepélyes keretek között a prágai Várban azokat az ér­demrendeket, amelyekkel a Koreai Népi De­mokratikus Köztársaság Legfelsőbb Népgyűlé­sének elnöksége Csehszlovákia Kommunista Pártja, a köztársaság kormánya és a Nemzeti Front képviselőit kitüntette. Az államzászlő elsőfokú érdemrendjével in memoriam tüntették ki Klement Gottwaldot, a köztársaság elhunyt elnökét. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Legfelsőbb Népgyű­lésének elnöksége az államzászló elsőfokú ér­demrendjét adományozta továbbá Antonín Zá­potocký köztársasági elnöknek, Viliam Široký miniszterelnöknek, Antonín Novotnýnak, a CSKP KB első titkárának, dr. Jaromír Dolanskýnak. a miniszterelnök első helyettesének, dr. Alexej Čepička had sereg tábornoknak, a miniszterelnök első helyettesének, nemzetvédelmi miniszternek, Václav Kopecký miniszterelnökhelyettesnek, Karol Bacíleknek, Szlovákia Kommunista Párt­ja Központi Bizottsága első titkárának, Zdenak Fierlingernek, a nemzetgyűlés elnökének, PiU­dolf Barák belügyminiszternek, Ludmiia Jan­kovcová miniszterelnökhelyettesnek, Otakar Ši­múnek miniszternek, az Állami Tervhivatal el­nökének, dr. Václav Škoda miniszterelnökhe­lyettesnek, dr. Zdenék Nejedlý miniszter, aka­démikusnak, dr. Josef Kyselý helyi gazdálkodás­ügyi miniszternek, dr. h. c. Josef Plojhar egészŕ­ségügyi miniszternek, dr. Emanuel Šlechta épí­tőiparügyi miniszternek és Václav Dávid kül­ügyminiszternek. Az érdemrendeket a kitüntetteknek Ian Jen­sun, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság prágai nagykövete adta át a nagykövetség tag­jai kíséretében. A koreai nagykövet ebből az alkalomból be­szédet mondott, melyben nagyra értékelte azt a segítséget, amelyet a csehszlovák nép a Szov­jetunió, Kína és a többi népi demokratikus or­szágok nemzeteivel együtt a koreai népnek nyújtott a hazafias felszabadító háború idején, valamint azt a segítséget is, melyben a háború által tönkretett népgazdasága építésének és megújításának terén nyújtott. A kitüntetettek nevében a koreai nagykövet­nek Antonín Zápotocký köztársasági elnök vá­laszolt, aki köszönetet mondott a magas kitün­tetésért és tolmácsolta a barátság forró érzé­seit, amelyekkel a csehszlovák nép Korea hős népe iránt viseltetik. A köztársasági elnök a koreai népnek sok sikert kívánt építő igyeke­zetében és a hazája békés egyesítéséért folyta­tott harcában. Versenyhen íí terv teljesítéséért A kassai mozdonyvezetők szép sikerei A kassai vasűtigazgatóság körzeté­ben egyre több mozdonyvezető vezet túlsúlyos szerelvényeket. Ez év első négy hónapjában 2026 távolsági túl­súlyos szerelvényt indítottak, amelyik 280 000 tonna rakományt szállítottak normán felül. Igy 194 tehervonat köz­lekedését takarították meg. Emellett lényegesen csökkentették a költsége­ket és több száz tonna tüzelőanyagot takarítottak meg. A kassai vasútigaz­gatóság mozdonyvezetőinek ezek a szép sikerei annál értékesebbek, mivel a túlsúllyal közlekedő szerelvények nagy része hosszú távolságot fut be. A gépi vakolás bevezetésének kiváló eredményei Az Ostrava környéki építkezéseken a gépi vakolők között folyó verseny ezen új módszer előtt álló nagy lehe­tőségeket bizonyítja. A František Rujbr munkacsoportja tagjainak kez­deményezésére megindult versenyben a múlt héten a versenyt kezdeményező csoport került az első helyre. Jóval túlteljesítették kötelezettségvállalásu­kat. A csoport minden tagja 44,9 négyzetméternyi vakolást végzett el kifogástalan minőségben a 8 órás mű­szakban. A többi versenyző csoportok is túl­teljesítették eddigi eredményeiket: František Kubina kollektívája 2 négy­zetméterrel, Václav Hudec csoportja pedig több mint 8 négyzetméterrel. A Ludvig-bánya bányászainak összüzemi kötelezettségvállalása Abban az időben, amikor Varsó­ban a nyolc európai állam képvise­lői az európai béke biztosításáról tárgyaltak, az orlovai szénkörzethez tartozó Ludvig-bányában a terme­lési tanácskozásokon az egyenletes tervteljesítésről beszélgettek a bá­nyászok. A Ludvig-bánya bányá­szai jól ismerik a hazánk védelmi képességének megerősítéséhez ve­zető utat. Ezért termelési tanács­kozásaikon számos kollektív köte­lezettségvállalást tettek. A bányá­szok eddig több mint 9000 tonna szenet fejtettek terven felül, most pedig vállalják, hogy a bányász­napig további 12 500 tonna szenet fejtenek terven felül. Hektáronként 340 mázsa cukorrépa A kistárkányi szövetkezet tagjai azt a célt tűzték maguk elé, hogy ebben az évben 340 mázsa cukorrépát taka­rítanak be hektáronként. Hogy ezt a szép célkitűzést valóra váltsák, a cu­korrépa számára kijelölt földet még az ősszel jó istállótrágyával és trágya­lével megtrágyázták. Az őszi mélyszán­tást is kellő időben elvégezték, majd tavasszal, mihelyt kiszikkadt a talaj, elvetették a cukorrépát. A gondos ta­lajelőkészítés folytán a répa csakha­mar kisorolt. Vele együtt azonban a gyommagvak is kikeltek. Most aztán az a feladat állott a szövetkezet vezető­sége előtt, hogy megszervezze a nö­vényápolási munkát. Ebben a helyi pártszervezet segített a vezetőségnek. A kommunisták azt ajánlották a szö­vetkezet vezetőségének, hogy a kapás­növényeket osszák szét a tagság kö­zött és vezessék be a pótjutalmazíit, Ezt a javaslatot lelkes helyesléssel fogadta mind a vezetőség, mind a szövetkezet tagsága. A következő napokban már nevekkel ellátott apró karócskák díszítették a répaföld szélét. Majd megindult a harc a gyom ellen!... Szinte az egész fa­lu a répaföldön szorgoskodott. Az első napon 181-en egyelték a répát. Cse­rép István, Gönci László és még so­kan mások feleségeikkel és családtag­jaikkal együtt láttak hozzá a répa Túlteljesítették a májusi tervet A nyitrai Energotröszt elosztó üze­mének dolgozói ez évi sikereiket újabb győzelemmel szaporították. Május 27­én egész havi feladataikat az összes mutatószámban 101 százalékra telje­sítették. A sikeres munka felett ér­zett örömükben az üzem dolgozói el­határozták, hogy brigádmunkával bő­vítik a másodelosztó hálózatot, s ezen­kívül a zselízi járásban levő Peres köz­ségben 50 összekötő vonalat létesíte­nek 46 000 korona értékben. gyors kiegyeléséhez. Nem is tartott a munka sokáig ... Mindössze másfél nap telt el és a 13 hektárnyi répa­földön elvégezték az egyelést. Ezután a kukorica, a burgonya és a naprafor­gó kapálásához láttak hozzá. Fülöp Sándor, a pártszervezet elnö­ke elismeréssel beszél a tagság jó munkájáról. „A kommunisták kezde­ményezésének, jó népnevelő munkájá­nak nagy eredményei vannak nem­csak a növényápolási munkák helyes megszervezésében, de más téren is""... mondja a fiatal pártelnök ... s hozzáteszi, hogy a kezdeti évek ne­hézségei, a rossz munkafegyelem ma már csak emlékezetében él a tag­ságnak. A kistárkányíak megértet:ék, ha összefognak, ha jól dolgoznak, ik­kor nagy erőt képviselnek s nincs az a feladat, amit ne tudnának saját ma­guk a közösség érdekében eredménye­sen elvégezni. Farkas Kálmán

Next

/
Thumbnails
Contents