Uj Szó, 1955. április (8. évfolyam, 78-102. szám)

1955-04-01 / 78. szám, péntek

4 Világ proletárjai egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA Bratislava, 1955. április 1. péntek 30 fillér VIII. évfolyam 78. szám •ii A negyedik árleszállítás dulgozó népünk munkájának gyümölcse Közös harcunk eredménye Velcsicky Ferenc szerdán este nem ült a rádiója mellett, javakorabeli ember létére az iskolapadban szo­rongott — most fejezi be ugyanis a kétéves ipari mester­iskolát. Felesége sem hallgathatta otthon a rádiót, mert épp aznap festették főrévi lakásukat. De a nagy öröm­hír még sem kerülte el ezt a négygyermekes családot. Hamarosan értesültek az újabb árleszállításról, no meg ami őket igen kellemesen érintette, a mesteri fizetések emeléséről is. Van az úgy, hogy néha kettős öröm éri az embert. Ez történt most Velcsickyvel is, a bratislavai Kábel-gyár drót-lakkozó osztályának vezetőjével. Jól tudja, hogy ez az öröm nem gyorsan elhamvadó szalmaláng. Jól tudja, hogy új társadalmi rendünk megteremtésével a jólét kiapadhatatlan forrását hoztuk létre és újabb eredményesebb munkánkkal még szebbé tehetjük éle­tünket. Ebből aztán Velcsicky és kollektívája példásan ki is veszi részét. Január első napjától túlteljesítik ter­vüket. Műhelyük az üzem egyik legjobb osztálya. Csak egy hibájuk volt, hogy nem gazdálkodhattak úgy, ahogy szerettek volna. Tervfeladataikkal nem voltak mindig tisz­tában, sokszor hétközben is változtatták, a gépek átál­lításával pedig növelték az időveszteséget... És most, az árleszállítás első napján végre rendet teremtenek a tervszerűségben, az anyaggazdálkodásban és a bérpoli­tikában is. Most elsején vezetik be ugyanis műhelyükben az üzemen belüli önelszámolást. Már megkapták a'részletes havi tervet, a kilogrammra és dekára pontosan kiszámí­tott anyagot, s az előirányzott hulladék pontos kimuta­tását is. ígérik is a műhely dolgozói, hogy ezentúl gazda­ságosabb. iobb munkát fognak véqezni. Ezt a legszebb feleletet adják pártunknak és kormányunknak a ter­melés gazdaságosabbá tételére vonatkozó felhívására. így köszönik meg az árleszállítást és újabb kötelezettség­vállalásokkal, lendületesebb munkakifejtéssel küzdenek továbbra is életszínvonalunk még jelentősebb emeléséért. M ilyen örömmel mondja Velcsicky elvtárs, hogy az ő munkájuknak is köszönhető a mosógépek árának le­szállítása. A villanymotorok tekercseléséhez szükséges drótokat gyártják; idejében és jóminőségben szállítják azt a megrendelő vállalatnak. Erre az összefüggésre gondolt Velcsicky Ferenc, amikor most magabiztosan mondja feleségének: — Mosógépet kívántál. Most megvesszük! Milyen jó is azt tudni, állandóan arra gondolni és aszerint is cselekedni, hogy mindnyájunk kezemunkájá­tól függ közös harcunk győzelme: az életszínvonal ál­landó emelése hazánkban. B. P. Az életszínvonal emelése — a párt és a kormány politikájának célja A Špačinský és a Krajčík család špačinskýék lakásá­ban hallgatja az árleszállításról szóló híradást Bratislavában a Pravda agitációs központjában töme­gesen hallgatják Jankovcová elvtársnő beszédének köz­vetítését. Kötelezettségeket vállalnak a kassai dolgozók A Keletszlovákiai Sörgyárak kassai üzemének dolgozói ma reggel rendkívüli üzemi gyűlésen a negyedik árle­szállítás felett érzett hálájukat és örömüket munka és a termelési eredmények javításának vállalásával fejezték ki. Elhatározták, hogy a munkatermelékenységet 2 szá­zalékkal növelik és a minőséget javítják. Május 1-től a qyárrészlegeken bevezetik az üzemen belüli önálló elszá­molást. Május 1. tiszteletére vállalt kötelezettségüket, hogy üzemükben 52 000 koronát takarítanak meg, most 80 000 koronára emelték fel. Olcsóbban és jobbat gyártunk — ez a válaszunk Este tíz órakor végződik a dél­utáni műszak munkaideje. Ezért szo­katlan, ha pontosan 7 órakor búg vé­gig az üzemen a hangszórókból a rá­dió ismert időjelzése. A bratislavai gyapotüzem dolgozói már tudják, ha ilyenkor szól a rádió, bizonyosan va­lami fontos mondanivalója lehet. Le­állították a gépeket, hogy meghallgas­sák, mi lesz. A hatalmas gépteremben visszhang­zik a bemondó szava. A lányok kö­zelebb jönnek a hangszóróhoz, lete­lepednek az orsósládákra. — ... az ülés a dolgozók életszínvo­nalának további emelésére irányuló intézkedésekkél foglalkozott... — hangzik a rádióból. A lányok összenéznek — „árleszál­lítás"? Amikor a mesterek, főiskolai tanárok fizetéseinek rendezéséről fo­lyik a szó, a müszakme.-ter megmoz­dul helyén. Bólint fejével, felnéz a hangszóróra. Megszólal Ľudmila Jan­kovcová hangja a rádióban ... Azután vége az adásnak. A gyapot­üzem előfonó részlegének munkásnői még ott maradnak az orsóknál a mes­ter, Kuruc elvtárs beszél. Arról, hogy ők. akik most az orsósládákon ülnek, ho­gyan járultak hozzá ehhez az árle­szállításhoz és mit kell tenni, hogy tovább emelkedjék a dolgozók élet­színvonala. Itt egyszerű a magyará­zat: a textiláru ára is le lett szállít­va, ők pedig textilt gyártanak. Az összefüggés világos. A lányok gyorsan megértik, miről van szó. Hárman odajönnek a mesterhez. — Mutassa a kötelezettségvállalá­sainkat — mondják —, megnézzük, mit lehetne tenni rajtuk. Megnézzük . mindjárt az egyi­ket, Csontos Margit kötelezettségvál­lalását: 99 százalékos minőség, 1 szá­zad százalékkal csökkenti a hulladé­kot- és a mennyiséget 3 százalék­kal emeli. A minőségben februárban az első helyen volt, most is 100 szá­zalékra teljesíti. Itt már javítani nem lehet. Még az exportra gyártott áru sem lehet 100 százalékosnál jobb. De a hulladék... azt 0,19-ről meg le­hetne javítani. Ügy 20 kilót egy hó­napban, 60.— korona kilója... az menne. — Jayítsa ki nekem a hulladékot. Vállalok még 3 tized százalékot. Jana Jarabeková a második. 15 ki­lóval csökkenti a hulladékot. Az 900.— korona megtakarítás havonta. Patasi Teréz 585 százalékra telje­síti eddig kötelezettségvállalását a hulladék terén. A minőség is jó. Ku­ruc mester segít választani. Ö jól tud­ja, kinek miben kellene javulni, mi­ben jó. Számolnak ketten. Lehet! A munkatermelékenységet 0,03 Száza­lékkal lehet fokozni. — írja fel, majd megbeszéljük. De már mennek a gépek, sietek — és szalad a gépek felé. Amikor megtudjuk, hogy exportra is gyárt az üzem, megkérdezzük Ku­ruc mestert, hogy áll a helyzet a mi­nőséggel. Így felel: — 20 ezer kg félárut adtunk ter­ven felül az elmúlt hónapban. A 97 százalékos minőséget nem tartjuk be, azt 99,3-ra teljesítjük. Minőségi bri­gádjaink vannak. A Május 1-brigád például. Itt dolgozik Kovács Erzsébet is. A fiatal lányok pedig Tiller né­ninél tanulnak. Ott pl megtanulják a minőségi munkát... ... A könnyűipari minisztérium vö­rös vándorzászlajának birtokosai a bratislavai gyapotüzem dolgozói így fogadták az árleszállítást. Jó úton ha­ladnak. v G. A mai nappal lép érvénybe az álla­mi kiskereskedelmi árak újabb leszál­lítása, amely több, mint 16 ezer kü­lönféle árufajtára vonatkozik; ez az árleszállítás évente 1300 millió korona megtakarítást hoz a lakosságnak. Ez­zel egyidejűleg rendezik egyes dol­gozók, mesterek, főiskolai tanárok­és ipariskolai tanítók s a vezető ál­lásban lévő orvosok fizetését, ami százmillió korona költséget igényel. Nemrég emeltük egyes mezőgazdasági termények begyűjtési árait és ez az áremelés 372 millió koronával növelte a parasztok jövedelmét. Az 1953. június 1-én végrehajtott pénzreform óta, amely egészséges és szilárd valutát biztosított gazdasági életünknek, immár negyedszer szállít­juk le az állami kiskereskedelmi ára­kat. A pénzreform alkalmával a párt és a kormány határozatában hang­súlyozta, hogy számit az árak további leszállításával, mihelyt a termelésben megteremtik ennek szükséges előfel­tételeit. Az ipari és a mezőgazdasági termelés eredményei döntenek ugyanis arról, mily magas lehet a dolgozók anyagi és kultúrális színvonala. A szo­cializmus gazdasági alaptörvényének megvalósítása — az egész társadalom anyagi és kulturális igényei maximális kielégítésének biztosítása a szocialis­ta termelés szüntelen fejlesztésével és tökéletesítésével a legfejlettebb technika alapján — pártunk és kor­mányunk politikájának legsajátabb ér­telme és az újabb árleszállítás további bizonyítéka annak, mily követ­kezetesen váltja valóra pártunk és kormányunk ezt az irányvonalat. Számos, a pénzreform óta végrehaj­tott intézkedés, elsősorban a kiskeres­kedelmi árak rendszeres leszállítása, ugyanakkor azonban . a mezőgaz­dasági termények begyűjtési árainak emelése, a nőtlen és gyermektelen dol­gozók adójának csökkentése révén a munkások, parasztok és dolgozó értel­miségiek jövedelme 1954-ben 12 400 millió koronával gyarapodott. Ehhez járulnak hozzá azök a további előnyök, amelyeket a jelenlegi árleszállítás, va­lamint a mesterek, fő- és szakiskolai tanítók és orvosok fizetésének rende­| zése hoz magával. A munkások és al­kalmazottak reálbére 1954 folyamán 20 százalékkal emelkedett. Ezt négy­! ötöd részben árleszállítások révén, és : csupán egyötöd részben a nominálbé­j rek emelése révén értük el. | A dolgozók munkájának eredményei [ tehát teljes egészükben népünk javát szolgálják. A kommunista párt és köz­társaságunk kormánya biztosítja e munka eredményeinek igazságos elosz­tását és egyben megmutatja, hogy a dolgozók életszínvonalának további emeléséhez, hazánk felvirágoztatása­hoz és védelmi képességének gyara­pítasához csakis egyetlen út vezet: gazdaságunk, iparunk és mezőgazdasá­gunk rendszeres fejlesztésének útja a munkatermelékenység szüntelen növe­lése és az önköltségek csökkentése alapján. Minél jobban és minél többet termelünk, annál jobban fogunk élni. Ezen az egyszerű igazságon jottányit sem változtathatunk. Azt a fontos tényt, hogy a dolgo­zók munkájának eredményei nálunk csakis a nép javára szolgálhatnak, az­zal biztosítjuk, hogy a munkásosztály, amely a dolgozó parasztsághoz fűződő szoros szövetségre támaszkodik, kezé­ben tartja a hatalmat. A kapitalistákat megfosztottuk hatalmuktól és előjo­gaiktól és lehetetlenné tettük, hogy kizsákmányolják a dolgozókat. Ennek következtében gazdaságunk válságoktól mentesen fejlődhet, olyan irányban, amely megfelel a dolgozók érdekeinek. Az állami kiskereskedelmi árak újabb leszállítása a korábbi intézkedésekhez hasonlóan a dolgozó nép közös mun­kájának eredménye, azoké a törekvé­seké, amelyeket népgazdaságunk vala­mennyi szakaszán kifejt. Az idén is, amikor hazánk felszabadulásának 10. évfordulóját ünnepgljük, dolgozóink megtesznek minden'tőlük telhetőt, hogy még jobban biztosítsák az árleszállítás feltételeit, mindazoknak a további in­tézkedéseknek az előfeltételeit, ame­lyeket a közelmúltban jóváhagyott ál­lami költségvetés tartalmaz hazánk gazdasági erejének és a nép életszín­vonalának további fokozására. Mindebből néhány alapvető feladat következik. Elsősorban az ipari és a mezőgaz­dasági termelés maximális növelésé­nek biztosításáról van szó. Ipari ter­melésünk tavaly 4,4 százalékkal emel­kedett, ez a fejlődési ütem nem ele­gendő ahhoz, hogy kielégítően biz­tosítsuk országépítésünk messzemenő M<xl?ť»it 4 nrvőpazdasági termelés eredményei tavaly még alacsonyab­bak is voltak, mint az előző évben. Ezért valamennyi dolgozó összponto­sítsa figyelmét az ipari és mezőgaz­dasági termelés növelésére és az ösz­szes eddigi fogyatékosság megszünte­tésére. Valamennyi feladatunk megoldásá­nak kulcsa a munkatermelékenység növelése. 1954-ben a munka terme­lékenysége csupán 2 százalékkal emelkedett. Ez az adat megmutat­ja, hová kell irányítanunk a legna­gyobb figyelmünket. A párt tagjai és funkcionáriusai az előtt a nagy fel­adat előtt állnak, hogy megmagya­rázzák a dolgozóknak, életszínvonaluk emelése csakis a munkatermelékeny­ség növelése alapján lehetséges, mi­vel csakis akkor fogyaszthatunk töb­bet, ha többet is termelünk. A mun­ka termelékenységének gyorsabban kell emelkednie, mint a béreknek. Amennyiben a bérek és fizetések emelésére felhasználnánk mindazokat az értékeket, amelyekkel többet ter­melünk a nagyobb munkatermelékeny­ség révén, gazdaságunk nemcsak nem fejlődne, hanem ahhoz sem volna elegendő anyagi eszközünk, hogy megújítsuk termelési kapacitását. Ez az ország gyöngülésére, a gazdaság felbomlására és hanyatlására vezet­ne és természetesen lehetetlenné ten­né az életszínvonal bárminemű eme­lését. Olyan kérdések ezek, amelye­ket meg kell magyaráznunk a dol­gozóknak és egyben fel kell világo­sítanunk őket arról is, hogy éppen gazdaságunk fejlesztése és a dolgo­zók életszínvonalának emelése érde­kében és ezek biztosítására a terme­lőeszközöket gyártó nehéziparnak gyorsabban kell fejlődnie, mint a fo­gyasztási cikkeket előállító iparágak­nak.. Ezért a Központi Bizottság és a kormány ülésén hangsúlyozták, hogy biztosítanunk kell a munkatennelé­kenység szüntelen növekedését nép­gazdaságunk valamennyi ágazatában — és ez természetesen egyaránt vo­natkozik az iparra, és különösen a mezőgazdaságra — és hogy a mun­katermelékenység növelésével kap­csolatos és az idei gazdasági tervben kitűzött feladatokat minimális fel­adatoknak kell tekinteni. A munka­termelékenység lényeges növelése nél­kül nem folytathatnók az árleszállí­tásoknak és az életszínvonal eme­lésének politikáját. A párt szerveinek és szervezeteinek, valamint minden egyes párttagnak az a kötelessége, hogy ezt a megcáfolhatatlan igazságot megmagyarázza és megértesse min­den dolgozóval, hogy azok tőlük tel­hetően hozzájáruljanak a munkater­melékenység növeléséhez. A pártnak és a kormánynak a dol­gozók életszínvonalának emelésére irányuló politikáját nem biztosíthatnék, ha az iparban, mezőgazdf:s;ighan, ke­reskedelemben, gazdasági életünk minden szakaszán nem érvényesítenők a legnagyobbfokú gazdaságosság elvét, csakúgy, mint a társadalmi fogyasz­tást szolgáló költségek felhasználásá­ban. A probléma súlypontja itt is a termelésben keresendő. Csökkenteni a nyersanyag és egyéb anyagok, tüze­lőanyagok és villanyenergia fogyasz­tását, a gépi berendezések és szer­számok elhasználását, csökkenteni a rezsiköltségeket, megszüntetni a se­lejtet, a munkamulasztást, a munka­erővándorlást és a baleseteket, elejét venn! a béralapok túllépésének — íme néhány a fontos kérdések közül, ame­lyekre minden üzemben összpontosíta­ni kell a figyelmet. Ugyanez vonat­kozik a. mezőgazdasági termelésre is. A munkásság és valamennyi dolgozó a pártnak és a kormánynak az álla­mi kiskereskedelmi árak leszállításá­ról hozott határozatára azzal válaszol, minden üzemben és minden munka­helyen kezdeményezőn törekszik a munkatermelékenység növelésére, a termelési költségek csökkentésére. A parasztok, akiknek különös előnyöket hoz az árleszállítás, a legjobban azzal fejezik ki egyetértésüket a párt és a kormäny politikájával, ha idejében és jól elvégzik a tavaszi munkákat. Pártunk és kormányunk politikájá­nak az a célja, hogy emelkedjék a dolgozók tömegeinek életszínvona­la. Ezen az úton újabb eredményt je­lent az állami kiskereskedelmi árak leszállítása. Tovább haladunk előre e cél felé, hogy megteremtsük elérésé­nek előfeltételeit — ez azt jelenti, hogy kifejlesszük a dolgozók széles­körű kezdeményezését a szocialista munkaversenyben, a felszabadulásunk tizedik évfordulójára vállalt kötele­zettségek teljesítésében.

Next

/
Thumbnails
Contents