Uj Szó, 1955. február (8. évfolyam, 27-50.szám)

1955-02-01 / 27. szám, kedd

/ A pártszervezetek feladatai Szlovákia Kommunista Pártja kongresszusának előkészítésében / Világ proletárjai egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA Bratislava. 1955. február 1. kedd A korompai gép- és traktor­állomás dolgozói f elszántották már a drieúyovi dombok utolsó hektá­rat'í is, és ezzel befejeződött a múlt évi szocialista verseny. Mikus János brigádközpontja győ­zött a versenyben. A traktorállo­más dolgozói most sem ülnek azonban tétlenül. Készülnek a nagy harcra, a tavaszi munka, sikeréért. Igen naqy gonddal, szaktudással javítják a traktorokat, vetöqépeket, ekéket, boronákat. Átvizsgálják t motorokat, majd a szétszedés után az alkatrészeket megfelelő edényekben megmos­sák. A qépjavítók az alkatrésze­ket} sajátkezűleq hordják át egyik helyről másikra qépek se­qítséqe nélkül. A motorjavító csoportot Jambrich János szakér­tő dolgozó vezeti. A gépjavítási tervet 226 százalékra teljesítik és az önköltséqeket 20 százalékkal csökkentették. A meqjavított trak­torokat a traktorosok jelenlétében átvizsqálják, majd jeqyzőkönyv ellenében adják át. a briqádköz­pont vezetőjének közreműködésé­vel. Jambrich János qépjavító gyorsan végzi a munkát, ha eqy traktorral elkészült, azonnal meg­kezdi a másik rendbehozatalát. Kérdésünkre, hoqv a traktorok javításával elkészülnek-e a kitü­30 fillér zött határidőn belül, igenlő vá­laszt ad. — Január 12-iq nagyon lema­radtunk'a gépjavítással és akkor elhatároztuk, hogy hosszabbított műszakban dolgozunk. Január 18­án már eqy traktorral többet 7a­vítottunk meq és ekkor bebizo­nyult, hoqv a gépjavítási mun­kák határidejét öt nappal lerövi­díthetjük. Mojzsis János a gép- és traktorállomás legjobb traktoro­sa, aki 239 százalékra teljesítette tervét, a traktor helyes qondozá­sáról beszélt. — Janek Jánossal, akivel eqyütt dolgoztam, a munka be­fejezése előtt mindig alaposan út­tisztítottuk és olajoztuk a trak­tort. A traktor karbantartását és műszaki ellenőrzését még akkor is el kell végezni, ha az a leq­naqyobb rendben van. Ily éh mó­don elvégezzük a technikai kar­bantartás mind a néqy alapfokú faját. Smik Sámuel gépésztechnikus állandóan látogatja a műhelyeket, ahol tanácsokat ad és kitanítja a javítókat. Az ő érdeme is, hogy a qép- és traktorállomás a javítási tervet már 60 százalékra teljesíti pedig február véqéig még eqy hó­nap van hátra. Smik elvtárs a VIII. évfolyam, 27. szám traktorosokat is tanítja. Megis­merteti velük a traktorok szerke­zetét, hogy a tavaszi munkák ide­jén ne kelljen várniuk a szakasz­technikus segítséqére, hanem ma­quk is meg tudják javítani a gé­peket. A traktorállomás javítói kö­rében eqt\re népszerűbbé válik a szocialista munkaverseny. Ha­zánknak a szovjet hadsereq által való felszabadulása 10. évforduló­jára és a II. orszáqos szövetkezeti kongresszus tiszteletére értékes felajánlásokat tettek, amelyek közt szerepel a traktorok üzem­zavarának 5 százalékra való csök­kentése is. A qépek javítását öt nappal, a vontatók felszerelését tíz nappal megrövidítik. Ezenkí­vül saját műhelyeikben javítják a fő alkatrészeket, ami 35.000 ko­rona megtakarítást jelent. Az iizemanyo.g sziikséqletét a múlt évivel szemben hektáronként 45.20 koronáról 29.50 koronára csökken­tik. ami egy év alatt 62.000 ko­ronával kevesebb kiadást jelent. Az önköltségek csökkentésével to­vábbi 50.000 koronát takarítanak meq. A felajánlások teljesítését kéthetenként értékelik ki. HAAS VLADIMÍR, Besztercebánya A kommunista párt tagjai és a töb­bi dolgozók örömmel fogadták azt a hírt, hogy Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága április 22-re összehívta Bratislavába Szlová­kia Kommunista Pártja rendes kong­resszusát. Népünk azért üdvözli örömmel ezt az eseményt, mivel vilá­gosan tudatában van annak, hogy mily jelentós módon befolyásolják a kong­resszusi határozatok politikai, gazda­sági és kulturális életét és joggal el­várja, hogy az idei kongresszus és határozatai további lépést jelentenek előre a szocializmus kiépítéséhez és a dolgozók életszínvonala további eme­léséhez. A kongresszus munkaprogramjának tartalmát kifejezi a fő jelszó, amely-, nek jegyében a kongresszus zajlik: „Előre a CsKP X. kongresszusa hatá­rozatainak sikeres teljesítéséért, Szlo­vákiában a szocializmus kiépítéséért, a békéért és a köztársaság biztonsá­gáért". Szlovákia Kommunista Párt­jának kongresszusa, amely Csehszlo­vákia Kommunista Pártjának harci osztaga, értékeli a pártnak Szlovákiá­ban végzett munkáját és intézkedé­seket fogad el a CsKP X. kongresz­szusa irányelveinek következetes tel­jesítésére a párt politikai, ideológiai és szervezési munkájának további el­mélyítése alapján. Szlovákia Kommunista Pártja kong­resszusának összehívása és előkészíté­se arra az időszakra esik, amikor Eu­rópában a béke és háború erői kö­zötti nagy küzdelem új időszaka kez­dődött, amikor a békemozgalom ha­talmas méreteket ölt. Népünk minden erejével hozzájárul a nenjzeteknek a béke megtartásáért folytatott harcá­hoz és szilárdan áll a francia, német, olasz, belga és holland nemzet olda­lán, amelyek túlnyomó részben tilta­koznak és harcolnak Nyugat-Német­ország újrafelfegyverzése ellen. Né­pünk e békeharchoz elsősorban azzal járul hozzá, hogy sikerre! építi ha­zájában, a Csehszlovák Köztársaság­ban a szocializmust. Szlovákia Kommunista Pártjának kongresszusa nagyon jelentős évben valósul meg, a Csehszlovák Köztár­saságnak a dicsé szovjet hadsereg ál­tal való fölszabadítása 10. évfordulója évében. Ä pártkongresszus lehetővé teszi, hogy helyesen értékeljük ki Csehszlovákia nemzetei történelmének é legjelentősebb eseményét. A kong­resszus tárgyalásával hozzájárul azon felszabadítás megünnepléséhez, amely népünk számára lehetővé tette, hogy le­számoljon a hazai tőkésekkel és Cseh­szlovákia dicső Kommunista Pártja ve­zetésével rálépjen boldogságának és jó­létének útjára. A Szovjetunió általi fel­szabadításnak és a felszabadítás utáni önzetlen segítségének köszönhetjük, hogy a felszabadítás után megterem­tettük a szilárd és rendíthetetlen népi demokratikus Csehszlovák Köztársa­ságot, amely gazdaságilag erős és a Szovjetunióval, valamint a béke or­szágaival való szövetségében legyőz­hetetlen. A kongresszusi előkészületek nagy követelményeket rónak a pártszervek és szervezetek aktivitására. Az egész párt és minden szlovákiai kommunista feladata lesz, hogy a széles alapokra fektetett tömegpolitikai kampány ke­retében az üzemekben és a falvakon érdeklődést keltsenek a lakosságban azon kérdések iránt, amelyekről a pártkongresszus tárgyalni fog, hogy meggyőző és megnyerő munkával ösz­tönözzék a dolgozókat a CsKP X. kongresszusa irányelveinek teljesítésé­re, hogy kiküszöböljék az összes hiá­nyosságokat, amelyek ezen határoza­tok teljesítését gátolják és hogy a kongresszus előtti időszakot használ­ják fel újabb sikerek elérésére, ame­lyek mégszilárdítják hazánk gazdasági erejét és védelmi képességét. Azt az utat, amelyen belpolitikánk­ban és a szocializmus építésében ha­ladnunk kell, Csehszlovákia Kommu­nista Pártjának X. kongresszusa tűzte ki. A párt legfontosabb feladataként határozta meg a dolgozók életszínvo­nala állandó emelésének elérését, anyagi és kulturális szükségleteik egyre nagyobb mértékű kielégítését. Ehhez szükséges a munkatermelé­kenység állandó emelése gazdaságunk minden ágazatában, a termelési ön­költség csökkentése, a szén, energe­tikai és ércalap hathatós és gyors ütemben való kiszélesítése. Nagy je­lentősége van a CsKP X. kongresszusa azon határozatának, amely a mező­gazdasági termelés alapvető emelését célozza. Ezen alapvető feladatok meg­valósítására összpontosítja pártunk a dolgozó nép, munkások, parasztok és dolgozó értelmiség minden erejét. Te­hát Szlovákia Kommunista Pártja kongresszusa a X. pártkongresszus határozatai teljesítésének jegyében fo­lyik le, különös tekintettel a mező* gazdasági termelés alapvető emelé­sére, ami a nép életszínvonala továb­bi emelkedésének alapja. E jelentős feladatok megoldása a kongresszusi előkészületekben megkö­veteli a kommunisták nagy fegyelme­zettségét, szervezettségét és fejlett öntudatát. Az alappártszervezetek a községekben akkor készülnek fel jól a kongresszusra, ha a földművesek meg­győzésével elérik azt, hogy az EFSz­ek és az egyénileg gazdálkodó föld­művesek készségesen és szívesen alá­írják a mezőgazdasági termékek be­adásáról szóló szerződéseket; ha hoz­zájárulnak ahhoz, hogy EFSz-eink jól dolgozzanak és termelésüket ne csak a szövetkezet tagjainak haszna érdekében növeljék, hanem azért is, hogy biztosítva legyen a több ke­nyér, hús, zsír, tej és tojás az állam és az összes dolgozók részére; ha biztosítják, hogy az összes egyénileg gazdálkodó földművesek kötelezett­ségvállalásokat tesznek hazánk fel­szabadításának 10. évfordulója tiszte­letére, a mezőgazdasági termelés fo­kozása és termékeik beadása teljesí­tésének fokozása érdekében; ha el­érik, hogy idejében és jól végezzék el a tavaszi munkákat. A falusi szervezeteknek a nemzeti bizottságokban működő kommunisták közvetítésével biztosítaniuk kell azt, hogy ezek a kérdések a nemzeti bi­zottságok munkarendjének is tartal­mát képezzék, mivel a nemzeti bi­zottság az a szerv, ahol kapcsolatba kerülünk a földművesekkel, ahol min­dennap egész éven keresztül beszé­lünk velük, ahol összhangba hoz­zuk az állam érdekét a földművesek érdekeivel, ahol naponta edződik a munkás-paraszt szöretség. A handlovai, nováki és kékkőj párt­szervezetek úgy készülnek fel a kong­resszusra, hogy teljesítik a pártnak és kormánynak múlt év januárjában kiadott, a széntermelés fejlesztésére irányuló határozatát, valamint azon feladatokat, amelyeket a prievidzai bányászaktíva tűzött ki ez év január­jában. Ennek alapján a szlovákiai szénbányák kommunistáinak nagy szervezési feladata az lesz, hogy szocialista kötelezettségvállalási moz­galmat indítsanak a felszabadítás 10. évfordulójának tiszteletére. A kongresszusra hasonló módon ké­szülnek fel az összes pártszervezetek, a CsKP és Szlovákia Kommunista Pártja KB múlt évi októberi és de­cemberi határozataiból kiindulva. A pártszervezeteknek biztosítaniuk kell a dolgozók kezdeményezésének nagy fellendítését a szocialista munkaver­senyben és meg kell őket nyerniük olyan kötelezettségvállalások tételére, amelyeknek megvalósítása biztosítja a termelés brutto tervének és az áru­tervnek rendszeres teljesítését, a mun­katermelékenység, az akkumuláció és a többi mutatók tervének teljesítését, amelyek bennfoglaltatnak a tervekben és a kollektív szerződésekben. Az összes felsorolt kérdéseket gon­dosan meg kell tárgyalni a pártszer­vezetek februári taggyűlésein. Ezeken a taggyűléseken az alappártszerveze­tek megvitatják a kongresszusi előké­születeket, egybekapcsolják az évi tag­gyűlések határozatainak ellenőrzésé­vel, amely gyűléseken a X. kongresz­szus irányelveinek teljesítését érté­kelték ki. Egyúttal a februári taggyű­lések hozzájárulást jelentelek a fel­szabadulás évfordulójának tiszteletére indított munkaverseny további fellen­dítéséhez. Az e gyűléseken elfogadott határozatok teljesítéséért ki kell fej­teni az agitáció és propaganda min­den formáját, hogy megvalósításukra megnyerjük az összes pártonkívülieket is. A pártszervezetek bizottságainak el kell érniük azt, hogy a párttagok az üzem vezetőségében, a szakszerve­zetekben és a CsISz-ben biztosítsák a kötelezettségvállalások teljesítésé­nek rendszeres kiértékelését és meg­teremtsék az összes előfeltételeket a kötelezettségvállalások következetes teljesítésére. Szlovákia Kommunista Pártjának kongresszusa nemcsak a párt és a kommunisták ügye, hanem az egész nép ügye. Ezért szükséges, hogy már a kongresszus előtti kampányban (Folytatás a 2 oldalon ) MEZŐGAZDASÁGUNK ÉLETÉBŐL * • • Értékes felajánlások az EFSz-ek II. országos kongresszusa és a felszabadulás 10. évfordulójának tiszteletére Az EFSz-ek II. országos kongresz­szusára való előkészületek keretében a bratislavai szövetkezeti tagok is, megtartották járási konferenciájukat. Nagy-Bratislava körzetében j íl jövedelmeznek a szőlészettel és zöld­ségtermeléssel foglalkozó szövetkeze­tek, de nem maradnak le a kizáró­lag gabonatermeléssel és állattenyész­téssel foglalkozó szövetkezetek sem, különösen, ha kihasználják a város­környéki jellegű mezőgazdasági ter­melést, amelynek segítségével az ál­lattenyésztést lényegesen növelhetik. Erről tanúskodik az is, hogy a több vagon szőlő, zöldség-, és gabonafélén kívül a közellátás számára 200.000 liter tejet, 180 mázsa sertéshúst és 396 mázsa egyéb húst adtak be. A terven felül beadott termékekért szerzett jövedelemmel a szövetkeze­tek pénztári alapja is növekedett, s a szövetkezeti tagok anyagi és kultúr­színvonala is állandóan emelkedik. Kilenc EFSz-ben 11—20 koronás, egy szövetkezetben 24 koronás és négy szövetkezetben 30—34 korona a mun­kaegység értéke. A bratislavai dolgo­zók hálásak az állattenyésztési ter­mékekből tervezett beadás túlteljesí­tésével kapcsolatos felajánlásokért, főleg, ami a tejbeadást illeti. Ugyan­is ezen a téren a ligetfalusi szövet­kezet 60.000 liter, a károlyfalusi-dévé­nyi 50.000 liter, a főrévi 23.000 liter, a récsei 20.000 liter tej beadására kö­telezte magát. *4* A jablonicai szövetkezeti tagok a senicai járásban elsőnek tettek fel­ajánlásokat a szövetkezetek második országos kongresszusa és a felszaba­dulás tiszteletére. A napokban tar­tott taggyűlésen még egyszer részle­tesen megvitatták ezeket a felajánlá­sokat és megállapították, hogy még bővíteni is tudják őket, ugyanis a közellátá-nak többet adhatnak, mint amennyire kötelezték magukat. Valent Katalin sertésgondozó felaján­lotta, hogy 21 anyasertéstől átlag 14 malacot választ el, s a növényterme­lésben dolgozók pedig az agrotech­nikai határidők pontos betartásával nemcsak egyes, de minden növényfaj­tánál növelik a tervezett hektárhoza­mokat. A jablonicai szövetkezeti ta­gok a szovjet hadsereg által való fel­szabadítás 10. évfordulójáig teljesítik az állattenyésztési termékekből való félévi beadást s így a határidőt más­fél hónappal lerövidítik. Az évi sertéshúsbeadást59 mázsával, a marhahús beadást 20 mázsavai, a tejbeadást 10.000 literrel, tojásbeadást 10.000 darabbal, a malátaárpát 150 mázsa és a cukorrépát 16 vagon be­adásával teljesítik túl. Az állatte­nyésztési terven felül beadott mennyi­ség 128.000 korona, a növényterme­lési 108.700 korona értékű. A jablonicai szövetkezeti tagok a felajánlások szerint egy nektnr föld­ről terven felül 1616.— korona érté­ket termelnek. Gazdagon zárták az évet a farkasdi szövetkezeíesek (Tudósítónktól.) A jó munka szép eredményeket hozott. A becsületesen dolgozó tagoknak bőven jutott a pót­jutalomból és az év végi zárszáma­dáskor, jócskán kaptak pénzt a le­dolgozott munkaegységekért. A far­kasdi szövetkezetben 9.— korona elő­leget fizettek ki egy-egy ledolgozott munkaegységre, s'az év végi zárszá­madáskor még 4.— korona jutott a pótjutalmon kívül. Közel egymillió koronát osztottak szét a tagok között, aki jól dolgo­zott egész éven át, szép összeget ka­pott kézhez. Szabó Lajos, a szövetke­zet anyasertésgondozója, 1400 mun­kaegységet szerzett az év folyamán, amiért 12.600 korona előleget, 26 má­zsa búzát, 7 mázsa árpát, 11 mázsa kukoricát és a zárszámadáskor 5600 koronát kapott. Malacelválasztási ter­vét az év fvüyamán jóval túlteljesítet­te, amiért külön 13 darab 20 kg-os malacot kapott pótjutalomként. Sú'ríísorosan vetik el a gabonaféléke! (Tudósítónktól.) A csallóközaranyo­si szövetkezet tagjai minden erejük­kel, tudásukkal arra törekednek, hogy megszilárdítsák szövetkezetüket. Bol­dogan akarnak élni, ezért még na­gyobb lendülettel dolgoznak a boldo­gabb jövőért. Az évzáró taggyűlésen a felszabadu­lás 10. évfordulójának tiszteletére szép kötelezettséget vállaltak. A tag­ság egy emberként elhatározta, hogy az idén a gabonaféléket teljes egé­szében sürűsorosan veti el. A ku­koricát, krumplit négyzetes fészkes módszerrel ültetik és 20 hektáron bevezetik a kukorica öntözéses mód­szerét, amelynék alkalmazásával 120 mázsa kukoricatermést érnek el hex­táronként. Vállalták továbbá, hogy az év má­sodik negyedében 30 mázsa, a har­madikban 40 mázsa és a negyedik negyedben 50 mázsa sertéshúst ad­nak be terven felül. Az év harmadik és negyedik negyedében még 36.000 tojást, 26.000 liter tejet, 400 mázsa búzát és 22 mázsa hüyelyest adnak beadási kötelezettségükön felül az ország dolgozóinak. Már hozzá is lát­tak a munkákhoz, hogy adott szavu­kat megtartsák. HATÁRIDŐ ELŐTT... S \ í

Next

/
Thumbnails
Contents