Uj Szó, 1951. november (4. évfolyam, 257-281.szám)

1951-11-01 / 257. szám, csütörtök

Vilá g pr oletárjai egyesü l'.i etek! A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR DOLGOZÓK LAPJA Bratislava, 1951 november 1., csütörtök 3 Kčs IV. évfolyam, 257. szám öl jenek nepila diere q iink t áj kat&íiai, dôlqúzé népiink lúmnti nq a in ak, bík&L éhihwJk aldelmexűi! Antonín Zápotocky elvtárs kormányelnök beszéde a Nemzetgyűlésben A nemzetgyűlés szerdán, október 31-én az őszi Időszak első plenáris ülésére jött össze. A nemzetgyűlés első plenáris illésének elején a nemzetgyűlés üj kép­viselői dr. Oldrich Johnnak, a nemzetgyűlés elnökének kezébe letették az esküt. A megüresedett képviselői helyeket František Haducha, Jozef Kaďura, Alexander Dubček, Elena Koysova, Alexander Pavlovié, Jan Repka és JUDr. Jaroslav Krofta foglalták el. Dr. Oldrich John, a nem­zetgyűlés elnöke, ezután a jelenlevő képviselőkkel ismertette a kormány üj összetételét. A kormánynyilatkozatot Antonin Zápotocky kormányelnök mondotta el. Beszéde előtt a jelenlevők a kormány elnökét hosszantartó tapssal üdvözölték. A kormánynyilatkozatot a nemzetgyűlés feszült figyelemmel halgatta végig és sok helyen egyetértő tapssal szakitotta meg. 1948 június 17-én mutatkozott be a Csehszlovák Köztársaság ötödik kor­mánya a parlamentnek, előterjesztet­te programmját és felhívta a parla­mentet a programm jóváhagyására és a bizalom megszavazására. Ettől az időtől fogva már több mint három év telt el. Az egész idő alatt a csehek és szlovákok újjászületett Nemzeti Frontjának kormánya államunk ügyelt Klement Gottwald köztársasági elnök, a Nemzetgyűlés és a nép bizalmára támaszkodva igazgatta. Csak az utóbbi időben állott be át­szervezés a kormányban és nagyobb személyi változásokra és áttolódások­ra került sor. A kormány átszervezését nem előz­te meg semilyen kormány vagy poli­tikai válság. Nem került sor semilyen ellentétre a politikai pártok és a Nemzeti Frontot alkotó részek között sem. A régi politikai pártellentétek és viszályok nálunk 1948 februárja után teljesen és remélem, örökre meg­szűntek. A kormány programmnyllatkozatá­ban azt ígérte, hogy szilárdan a szo­cializmushoz vezető népi demokrati­kus úton haladva figyelmet fordít: 1. A nép élet, szociális és kultúr­szükségleteiről való mindennapos gondoskodásra, 2. A termelő erők fejlesztéséről való mindennapi gondoskodásra. 3. A gazdasági élet minden alkotó­részének állandó tökéletesítésére. 4. A gyárak, a földek és az admi­nisztratív munka termelékenységé­nek fokozására. A kormány programmnyilatkoza­tában külön hangsúlyozva lett, hogy „ha nem fogunk többet és jobban termelni, nem fogunk jobban élni". Beszámolóm további részében al­kalmam lesz megmutatni, hogy a Nemzeti Arcvonal kormánya három éven keresztül hogyan teljesítette programmjának fő pontjait. A kormánynyilatkozatból világo­san kitűnik, hogy a jobb élet kérdé­se elvileg és következetesen egybe lett kapcsolva a termelés megjavítá­sával, a munkatermelékenység foko­zásával és a gazdasági élet minden alkotó részének tökéletesítésével. Ezért a kormány újjászervezésének oka ma sem politikai, sem pártellen­tét, amint azt meg is jegyeztem, ha­nem gazdasági és termelési kérdé­sek. Államosított termelésünk hatalma­san kiszélesedett. Sok téren nagy­mértékben túllépte a háború előtti termelést. Azok a követelmények, amelyek termelésünkre hárulnak, a dolgozók milliói életszínvonalának állandó emelkedése a szociális, egészségügyi és kulturális vívmányok bevezetése következtében olyan nagyok, hogy a / mi ipari és még kevésbbé mezőgaz­dasági termelésünk, ha teljesiti a fel­tételezett terveket, nem képes teljes mértékben fedezni a növekvő szük­ségleteket. Ha a tervteljesítés során zavarok és hiányok keletkeznek, ahogy az utóbbi időben a sséíjter^elésnél tör­tént, ez nehéz zavarokat és elmara­dást von maga után más termelési ágazatokban is. Ezek a tapasztalatok vezettek a termelésünk megszervezését és irá­nyítását érintő messzemenő intézke­désekig. Ezek vezettek a vezér- és területi igazgatóságok megszünteté­séhez, amelyek centralizációjuk mel­lett sok esetben nehézkes, túlmére­tezett mamutgépezetekké váltak és képteleneknek mutatkoznak rende­sen megszervezni és irányítani a fej­lődő termelést. A vezérigazgatósá­gok és gépezetük megszüntetésével a feladatok egész sorát vették át a termelési minisztériumok. Hogy a minisztériumok operatív és rugalmas szervekké váljanak, hogy a termelést tényleg áttekin­tően irányíthassák és vállalhassák érte a fellelősséget, szükséges volt több reszortra felosztani a termelési minisztériumokat.. Igy az eddigi ne­hézipari minisztérium öt miniszté­riumra, éspedig a fűtőanyag-és ener­getikai minisztériumra, a kohóipar és az ércbányák minisztériumára, a vegyiipari minisztériumra, a nehéz gépipari minisztériumra és az álta­lános gépipari minisztériumra osz­lott feL A faiparnak, a celluloze gyártá­sának éa a papíriparnak kiemelésé­vel a könnyűipari minisztérium ha­tásköréből, valamint az' állami er­dők kiemelésével a földmüvelésügyi minisztérium hatásköréből megala kult az erdő- és a faipari minisz­térium. A munka- és népjólétügyi mi­nisztérium a munkaerők miniszté- i riuma lett és a legfelső számvevő ellenőrzési hivatal helyett kialakult az állami ellenőrzés minisztériuma Az újraszervezett kormány Kle­ment Gottwald elnök úrral és az újonnan kinevezett miniszterekkel ma bemutatkozott a nemzetgyűlés­nek és bizalmát kéri. Ebből az alkalomból engedjék meg, hogy a kormány nevében né hány szót mondjak a jelenlegi kül­politikai- és hazai helyzetről. Az 1948 június 17-i kormánynyilatko­zatban külpolitikánk orientációjáról a következő került kifejezésre: „A külső biztonságért kifejtett igyeke­zetünk a Szovjetunióval és a népi demokráciák államaival kötött szö­vetségi szerződéseink szélesebb ke­retébe tartozik." Ellenségeseink áskálódására, amely különösen 1948 februárja után bon­takozott ki ellenünk és háborús fe­nyegetéseikre a kormánynyilatko­zat így felelt: „Legjobb barátunk­kal, a Szovjetunióval kötött szövet­ségi szerződésünkre támaszkodva nyugodtan tekintünk jövőnk elébe a kapitalista ellenség köreinek minden fenyegetése és fegyvercsörtetése el­lenére.* Nyugalmunk, anelyet 1948-ban és a következő években a kapitalisták háborús fenyegetésével szemben fel­mutattunk, teljesen, jogosultnak mu­tatkozott. 4 a«S7 vllágtábora, amelybe köztársaságunk bekapcsolódott, ke­resztezte a háborús uszítók terveit. Sikeresen folytatja harcát a nemzet, közi vitás kérdések békés rendezé­séért, az öt nagyhatalom közti egyez­mény megkötéséért. A reakciós puccskisérlők és a későbbi áruló emi­gránsok minden reménye, amelyet a külföldi tábor háborús kapitalista uszitóiba vetettek, csalatkozott. Szö­vetségi szerződéseink rendszere, amelyre a biztonságot és a békés együttmunkálkodást szorgalmazó kül­politikánk támaszkodik és amelynek alapján köztársaságunk és a Szovjet, únió között kötött barátsági és köl­csönös segélynyújtási szerződés Je­lenti, további szövetséges szerződé­sekkel kiszélesült. A térképre vetett egyszerű tekin­tet meggyőzi önöket, hogy milyen kü­lönbség van ma határaink biztonsá­gát és biztosítását illetőleg az első köztársasági viszonyokkal szemben. Az első köztársaság idején az ország minden oldalról körül volt véve a fasiszta ellenséggel, a kapitalista im­perialistákkal és a burzsoá-nactana­lista uszítókkal. Ma ennek ellenkező­je áll fenn. Ma szomszédaink a Szov­jetúnió, a népi demokratikus Len­gyelország, Románia és Magyaror­szág, amelyekkel nemcsak szilárd baráti és szövetségi szerződéseket kö. töttünk, hanem amelyekkel egyben népünket a gazdasági és kultúrális együttműködés, az igazi barátság legszorosabb kötelékei kapcsolnak egybe. Alapjaiban megváltozott viszonyunk északnyugati szomszédunkhoz, ahol a hitleri támadók és erőszakoskodók helyett kormányhoz és hatalomhoz jutott a német dolgozó nép. Wilhelm Pieck elvtársnak, a Német Demokrati­kus Köztársaság elnökének, a mult napokban Prágában tett látogatása világosan bizonyítja, hogy az öriás­hegység mögött felszámolták a régi germán erőszakos és hódító terveket és hogy önállóságunkat és békénket erről az oldalról nem fenyegeti semi­lyen veszély. Mind jobban és jobban fejlődik, szilárdul barátságunk, valamint poli­1 tikai, gazdasági és kulturális kapcso­lataink a Kínai Népi Köztársasággal, amelynek soktagú katonai küklöttsé ge nálunk tartózkodott a Hadsereg Napjának ünnepségei alkalmából. Külpolitikánk eredményeivel és vi- i szonyunkkal a népi demokratikus bé­keszerető és a keleti államok iránt igazán meg lehetünk elégedve. Más­kép van ez nyugaton. A már említett kormánynyilatkozatban megállapítot­tuk, hogy ^Csehszlovákia barátsági kapcsolatokat akar fenntartani a vi­lág minden demokratikus államával.« Nem tagadjuk, hogy ez nem sike­rült nekünk. Fölösleges volna tagad­ni azt, hogy különösen kapcsolataink az Eszakamerikai Egyesült Államok­kal az utóbbi időben jelentős mérték­ben kiélesedtek. Nem a mi oldalunkon van a hiba. Nilvánvaló, hogy a Szov­jetunió-vezette béketábor államai és a nyugati kapitalista államok közti kap­csolatok jelenlegi rosszabbodásának általános oka a támadó Atlanti egyez­mény létezése, amely a nemzetek bé­kés együttélése ellen irányul. A hiba ott van, hogy az Észak­amerikai Egyesült Államokban olyan körök és emberek vannak, akik állan­dóan maguknak követelik a más ál­lamok belügyeibe való beavatkozás jogát, és fenyegetésekkel, és erőszak­kal is rájuk akarják kényszeríteni aka­ratukat. Elvileg ftt egy kérdésről van szó: Joga van-e a kisÁllamoknakj mint amilyen Csehszlovákia Is, területén törvényei szerint büntetni a gonosz­tevőket és kémeket, akikre rábizonyí­tották hogy gaztevő cselekményekre készültek és szerveztek Köztársasá­gunk ellen? Az amerikai háborús uszítók és a béke megbontói ezt a jogunkat nem akarják elismerni. Mi ezzel szem­ben ezt a jogunkat nem hagy­juk és senki sem kényszeríthet, minket a legtörvénytelenebb határo­zatokkal, a szerződések megszegésé­vel és zsarolással sem, hogy lemond­junk erről a jogunkról. A»jogról«, a ^szabadságról* úgy tetszik, Amerikában igen furcsa néze­tek léteznek. Ez év október 13-án nyilvánosságra hozták Truman elnök­nek nyilatkozatát a magyar eredetű amerikaiak egyesületének küldöttei­hez. Az amerikai sajtó és rádió sze­rint az elnök a következőket mondot­ta: »Az Egyesült Államok remélték, hogy a jaltai és a potsdami tárgya­lásokkal biztosítva lesz a béke és az egyéni szabadság Bulgáriában, Cseh­szlovákiában, Magyarországon, Len­gyelországban és Romániában. Lát­juk azonban, hogy ez nincs így. To­vábbra is törekedni fogunk arra, hogy ezekben az államokban is olyan sza­badságot léptessenek életbe, mint amely itt nálunk, az Egyesült Álla­mokban létezik* Üjra félreérthetetlen és jogosulat­lan igyekezet ez beavatkozni más ál­lamok belügyeibe. Ha más államfér. fi tenne hasonló nyilatkozatot Ameri­ka ellen, az egész tőkés sajtó lázon­gana, hogy Amerikát meg akarják támadni és hogy erőszakosan idegen doktrínákat és rendszert akarnak rá­kényszeríteni. Az amerikai államfér­fiak azonban azt gondolják, hogy a hasonló nyilatkozatokat, amelyek vi­lágosan sértik meg a benem avatkozás nemzetközi elvét, azért tehetnek, mi­vel Amerika nem habozik erőszakkal is beaavatkozni más államok bel­ügyeibe. Ennek legjobb és legelret. tentőbb példája Korea. Mi nem fo­gunk törekedni arra hogy Ameriltá-1 Kétségtelen, hogy ami az életszín­vonal, a népjóléti illetékek és a nép kulturális szükségleteinek fokozását i jelenti, olyasvalamit valósítottak meg a mult években, ami eddig ná­lunk még nem történt. A dolgozók millióinak életszínvonala, akár a vá­rosokban, akár a vidéken soha nem látott mértékben fokozódott. Külön­legesen gyors ütemben emelkedett azoknak a dolgozó rétegeknek élet­színvonala, amelyeket a kapitaliz­mus során a legrosszabbul fizettek és szociálisan a legjobban kizsákmá­nyoltak. Tudatosítani kell, hogy az életszín­vonal gyors emelkedése, amelyet örömmel fogadnak, a nehézségek egész sorát vonja maga után, ame­lyeket az emberek, a javulás gyors irama által elkényeztetve, nehezen értenek meg. Nálunk 4s igazolást nyer az a sza­bály, hogy minél jobban emelkedik az élet- és kulturális színvonal, annál jobban fokozódnak a követelmények és ezzel természetesen emelkedik a fogyasztás is. A fokozódó követelmé­nyeket és fogyasztást a szocializ­mus felépítésénél egyrészt a kizsák­mányolás eltávolításával, a kizsák­mányoló osztályelőnyeínek kiküszö­bölésével, másrészt pedig a maga­sabb termelékenységgel és a nagyobb munkaigyekezettel lehet kielégíteni Az életszínvonal fokozásának első ban olyan szabadságot léptessenek életbe, mint amilyet köztársaságunk­ban valósítottunk meg. Ez az ameri­kai nép Ugye, feladata. Egész nemzetünk és egész népünk azonban védekezni fog az ellen, hogy valaki bármikor is jogosultnak érez­ze magát kémek, diverzánsok, szabó, török, gyilkosok és végül talán hábo­rús beavatkozás segítségével is olyan szabadságokat bevezetni nálunk, ami­lyeneket a háborús beavatkozók vé­delme alatt Koreában vezettek be. Külpolitikánkat a mindenoldali be­kés együttmunkálkodás, a gazdasági kapcsolatok az egyenjogúság alapján történő diszkrimináció nélküli fejlesz­tésének egyedüli igyekezete irányítja. Megtartjuk 'el nem muló hűségünket a Szovjetunió és minden népi demo­kratikus szövetségesünk iránt. Meg akarjuk tartani barátságos kapcsola­tainkat a világ összes államaival. Nincs semilyen támadó tervünk, hódí­tó szándékunk, sem területi követelé­sünk. Békében akarunk építeni, békében akarunk élni. Azonban a leghangosabb fenyegetések sem kényszerítenek min­ket térdre. Nemzetünk sohasem bo­csátaná meg nekünk, ha München megismétlődne, ha megalázkodva kö­nyörögnénk bármely háborús támadó­nál és agresszornál a megszállásért, a protektorátusért. Teljes mértékben egyetértünk Sztá­lin generalisszimusszal és nyilatkoza­tával, hogy a béke biztosítása és vé­delme megköveteli a felkészültséget arra, hogy az agresszort teljes fegy­vereztben fogadhassuk. A megrajzolt nemzetközi helyzetből világos, bará­taim, hogy a béke és önállóságunk védelme egész sor kötelességet állít elénk, amelyek visszatükröződnek ott­honi helyzetünkben, gazdasági éle­tünkben is. Most belpolitikai helyze­tünkről és viszonyainkról szeretnék beszélni. Rá akarnék mutatni, hogy eddig hogyan teljesítettük azt a négy elvi pontját annak a programmnak, amelyet ez a kormány 1948 évi kor­I mánynyilatkozatában kitűzött. lehetőségét, az idegen munka kizsák­mányolásának kiküszöbölését, a va­gyonosok előnyeinek lerombolását tel­jes mértékben kihasználtuk. A to­vábbi javulásnak most már csak a második lehetősége áll fenn, ez pe­dig a termelés fokozása, a magasább teljesítmények és a munka magasabb termelékenységének elérése. E tekintetben be kell ismernünk, hogy nem teljesítettünk mindent, amit kellett volna, és amit lehetett is volna teljesítem. Ebben találhat­juk meg éppen minden nehézsé­günk gyökerét, ez az oka a fejlődés és a jólét további növekedése las­súbbodásának. Ezért azit gondolom, hogy ma ép­pen ideje hangsúlyozni kormány­nyilatkozatunk döntő monriatátl amelyet három évvel ezelőtt mond­tunk ki:" „Ha nem fogunk jobban és töb­bet termelni, — nem fogunk jobban élni." Nem lehet a kormánynak felróni, hogy nem vette volna tekintetbe a nép szükségleteiről való mindenna­pi gondoskodást. Csak néhány ta­nulságos példát hozok fel. Tekint­sük először dolgozóink bérei és fi­zetései fejlődésére. (Zápotocky elvtárs kormányelnök beszédének folytatását lapunk hol­napi számában hozzuk), Mindennapi gondoskodás népünk szociális és kulturális szükségleteiről

Next

/
Thumbnails
Contents