Uj Szó, 1951. október (4. évfolyam, 231-256.szám)

1951-10-02 / 231. szám, kedd

A C S E H S Z L O VAK IAI M AGYA R DO LGOZŰ K LAPJA Bratislava, 1951 októl: r 2., kedd 2 Kčs IV. évfolyama, 231. szám A Szovjetbarát helyi csoportok munkájának fokozásával készüljünk a „Barátsági Hónapra" A Csehsz ovák-Szovjet Barátsági Szövetség szlovákiai bizottságának ülése Ez év szeptember hó én vo a Csehszlovák-Szovjet Baráti Szövet­ség szlovákiai bizottságán < ülése a hratislavai Vigadó nagytermében, ahol értékelték a Szőve;->ég munkáját Szlovákiában, és a Csehszlovák­Szovjet Barátsági Hóna 1 íjkészítésével kapcsolatos minden tömegpoli­tikai munkát. Az ülésen, amelyet Frai i-,, k Ki>r</.ala, a Nemzetgyűlés és a Cseh­szlovák-Szovjet Barátsági Szövetség szlovákiai bizottságának alelnöke nyitott meg és vezetett, n ettek dr. Stefan Rais igazságügyminisz­ter, František Kubacs, a szlovák Nemzeti Tanács elnöke, és a Szlovák Nemzeti Arcvonal Központi Akció Bizottságának főtitkára, Julius Sef­ránek, az SzKP Központi Bizottsága képviseletében, Ondrej Žiak, a Nem­zetgyűlés alelnöke, Jozef Lukacsovics építőiparügyi ítiegbizott, dr. Jozef Kysely egészségügyi megbízott, Helena Bachrata képviselőnő, a Cseh­szlovák Nőszövetség elnöknője, Lőrincz Gyula, a CSEMADOK elnöke és a Csehszlovák-Szovjet Baráti Szövetség szlovákiai bizottságának alelnö­ke, kedves vendégünk, D. N. Semjakin, a Sovexport-film képviselője, a BOH és a CsISz képviselői, valamint több mint 250 delegátus Szlovákia egész területéről. Samo Falťan, a Szövetség szlová­kiai vezetőtitkára értékelte az el­múlt időszak munkáját és felolvasta az új feladatokat. Az SzKP Közpon­ti Bizottsága nevében Julius Sefrá­nek, a Központi Bizottság kultúrpro­pagációs osztályának vezetője üdvö­zölte az ülést és kijelentette, hogy Szlovákia Kommunista Pártja tá­mogatni fogja a ba itsági q) előkészítését és azon : eggyíi; (ídésé­nek adott kifejezést, hagy ennek az akciónak előkészítésében teljes mér­tékben tevékenyek leszn k a Nemzeti Arcvonal többi szervei Sefránek elvtárs beszédében rá­mutatott arra, hogy épper a .apók­ban van 13. évfordulója < s: morú müncheni eseményeknek r, elyek következményeiből a Szoi-jetunió szabadította ki nemzetünkéi Rámu­tatott arra is, hogy ma ugy mázok az imperialisták uszítai ak népi de­mokráciánk ellen, akik 13 évvel ez­előtt aláírták Hitlerrel és Mussoli­nivei együtt a müncheni diktátumot és ezéttépték az együttműködési szerződéseket és nemzetköz g'yez­ményeket, odadobva a hitleri Né­metországnak hazánkat, hogy azon keresztül utat engedjenek a fasiszta Németországnak a Szovjetunió, a szocializmus bástyája elleni harc­ra. Alig hogy a hitleri hordák me^tá- | madták a Szovjetuniót, kijelentette Sztálin elvtárs, hogy a Szovjet­unió Honvédő Háborújával fel akarja szabadítani mindazokat a népeket, amelyek a fasiszták jár­ma alatt szenvednek. És ezek a szavak az utolsó betűig betelje­sedtek. Ami minket illet, a <!i< -ő Vörös Hadsereg szabadított fel. Ez lehetővé tette, hogy Köztársa­ságunkban a hatalom a nép kefé­be került, megalakult a népi de­mokrácia és népünk, él • a iiMn­kásosztállyal, a Kommunista l'úrt vezetésével örömteli, boldogabb életét építi, a kapitálist ,iv ík­mányolástól mentes sz©< .Uizmust. Sefránek elvtárs továbbá idézte Gottwald elvtárs szavait, amelyet a katolikus papság országos békekon­gresszusának szóló levelében t' Szó­lott még az imperialisták Korea el­len folytatott szörnyű harcáról, ahol már eddig csak a civil lakosságból több mint másfélmillió embert pusz­títottak el. Fontos, hogy ma egészen máskép van, mint volt 1938-ban. A világ képe a Szovjetunió győzelme nyomáa radikálisan megváltozott. Ma olda­lunkon van a hatalmas, legyőzhetet­len Szovjetunió, amely kommunista építkezéseivel megváltoztatja a ter­mészetet, oldalunkon van a győztes szocialista állam, amely ma hatal­mas Vezető ereje az állandóan nö­vekvő béketábornak. Ebbe a béke­táborba tartozik a majdnem 500 mil­liós Kina, a népi demokratikus álla­mok, a gyarmati népek és a kapi­talista államok dolgozó népe, akik még ma is saját bőrükön érzik a kapitalista kizsákmányolást. Ez a tábor győzni fog, mert a nép ereje kimeríthetetlen. Győzni fog, mert legnagyobb ereje a Szovjet­unió, a béke legnagyobb bástyá­ja, élén a béke legnagyobb harci­sával, Sztálin elvtárssal. Érthető tehát a csehszlovákiai né­pek viszonya a Szovjetunióhoz. Ért­hető ezért, hogy a Csehszlovák­Szovjet Baráti Szövetségnek óriási jelentősége van, mert feladata elmélyíteni a Szovjetunió' iránti szeretetet, elmélyíteni a szeretetet Sztálin elvtárs iránt, az egész vi­lág dolgozó népének tanítója iránt. Éppen ezért nagy jelentősége van a közeledő Csehszlovák-Szovjet Ba­rátsági Hónapnak, amelyet a Ba­ráti Szövetség készít elő a Nem­zeti Arcvonal összes szerveivel együtt. Sefránek elvtárs továbbá beszélt a Barátsági Hónap munkájáról, an­nak nagy jelentőségéről építő mun­kánkban. A Szovjetunió legnagyobb segítőtársunk és példaképünk a szo­cializmus építésében. Beszédét Gottwald elvtárs szavai­val fejezte be, hogy: „Ugy védjük a nagy Szovjetunió­val való barátságot, mint a sze­münk világát és maradjunk hűek mindvégig a nagy Sztálinhoz". Falťan elvtárs, a bizottság vezető titkára ismertette a Szövetség ed­digi működését, érdemeit és hibáit, valamint a Szovjetbarátság Hónapja előkészítésével kapcsolatos feladato­kat. Ezután vita következett, amelyben résztvett Lukacsovics megbízott elv­társ is, aki azon meggyőződésének adott kifejezést, hogy a Csehszlovák­Szovjet Barátság Hónapja szocia­lista építkezéseinknél mozgósítója lesz az új, lelkes munkások ezreinek. A vita keretén belül felszólalt 42 elvtárs Szlovákia minden részéből. Ismertették elért sikereiket és az új igazolványok kicserélésével ellátott hibákat is. A délutáni órákban a vi­tában felszólalt Anton Tencer, aac Allamdíj nyer­tese is, aki felszólalásában han­goztatta, hogy munkusikereit min­denekelőtt a szovjet sztahanovis­ták gazdag tapasztalatainak kö­szönheti, elsősorban Kovalev elvtársnak, aki vei írásbeli kapcsolatot tart fenn és akitől a kővetkező levelet kapta: ,,Drága Tencer elvtárs! Nagyon boldog voltam, amikor megkaptam az Ön baráti, meleghan­gú levelét, a brosúrával és a képek­kel. Csak a népi demokrácia lakosai­nak, akik a szocializmus építésének (Folytatás a 4. oldalon.) (Baeítek elatavL útú&iútúdik izüleléifia pjúra J. V. Sztálin távirata Mao-Ce-tunghoz Mao-Ce-tuns elvtárs, a Kínai Népköztársaság központi népi kormányának elnöke, P e kin p Kérem Ont, elnök elvtárs, hogy a Kínai Népi Köztársaság kikiáltásá­nak második évfordulója alkalmából fogadja baráti jókívánságaimat. A nagy kínai népnek, u Kínai N ép Köztársaság kormányának és önnek személyesen további sikereket kívánok a népi demokratikus Kína építésében és szívélyes üdvözletemet küldöm. Továbbra is szilárduljon a Kínai Népi Köztársaság és Szovjetunió kö­zött fennáló nagy barátság, ami szilárd biztosítéka a távolkelet békéjének és biztonságának. A CSEMADOK távirata Bacílek elvtárs miniszterhez ötvenötödik születésnapja alkalmából Drága Bacílek elvtárs! ötvenötödik születésnapod alkal­mából igaz szeretettel és őszinte ra­gaszkodással üdvözölünk a csehszlo­vákiai magyar dolgozók nevében. Benned látjuk hazánk dolgozó né­pének azon fiát, aki kora ifjúsága óta rendületlenül állt az igazi szabadság harcosainak és vezércsillagunknak, szülőpártunknak, Gottwald és Široký elvtársaknak oldalán. Akár a dicső szovjet nép szabad hazájában, akár illegalitásban a szlovák hegyekben, akár a sztálini sólymok által felsza­badított szocialista hazánkban: a leg­nehezebb feltételek mellett is min­denkor a világbéketábor egységéért, minden nemzet dolgozói testvéri együttéléséért, a proletár internacio­nalizmusért harcoltál fegyverrel, tet­tel, szóval. A mi hön szeretett és bölcs köztársasági elnökünk körül szilárdan tömörülő élcsapatban Siro­roky elvtárs oldalán egyike vagy Te Pártunk vezető élharcosainak, akik­nek irányítása mellett építjük a szo­cializmust hazánkban. Ezért tisztelünk és szeretünk. Élj soká jó egészségben mindnyá­junk üdvére. Fogadjuk, hogy a Te példádon lelkesülve minden erőnket latbavetjük békeharcunkban, a szo­cialista építő munkában. CSEMADOK Csaknem egy hónapja annak, hogy Bacllek elvtársat a Csehszlovákiai Kommunista Párt Központi Bizott­sága a politikai iroda és a pártelnök­ség tagjává választotta és egyúttal reábízta az egyik legfontosabb új miniszérium, az állami ellenőrzés mi­nisztériumának vezetését. Bacílek elvtárs ebben a magas párt- és állami tisztségben tölti be 55-ik születésnap­ját és ha visszatekintünk erre az öt­venöt esztendőre, látjuk azt, hogy igaz ember jutott megfelelő helyére. Életének tartalmát Csehszlovákia munkásosztályáért folytatott hősies harc tölti ki. Csehországban született 1896 október 2-án és egész életét Szlovákia népének szebb és boldo­gabb életéért folyó harcnak szentel­te. Amikor az első világháború utáni években Bacílek elvtárs Szlovákiába jött, a politikailag érettebb cseh munkáskörnyezet forradalmi mun­kásának tapasztalatait hozta magá­val. A szegénység szülöttje volt, egy kőműves kilenc gyermekének egyike és kora ifjúságától kezdve mint la­katos állt be a munkásosztály leg­jobbjainak sorába s résztvett harcá­ban. Már 1915-ben mint katona agi­tációs munkát fejt ki bajtársai kö­zött, amiért többízben megbüntetik. 191.8-ban Olaszországi büntető szá­zadba osztják be, ahol a tábori bíró­ság által kiszabott két és fél évi bün­tetést kellene letöltenie izgatásért, azonban a fordulat itt éri és két hó­nap múlva visszanyeri szabadságát. 1919. januárjában lén be a szociál­demokrata pártba. 1919-ben ismét bevonul és Szlovákiában teljesít szolgálatot, kőiben katonatanácso­kat alakít. 1919 decebmberében le­szerel és munkába lép a ruttkai vas­úti műhelyben, ahol a szociáldemo­krata baloldali soraiban dolgozik. 1920. decemberében Bacílek elvtárs egyike a ruttkai vasutassztrájk szer­vezőinek. 1921 májusában, a CsKP megalakítása után, a ruttkai helyi szervezet első elnökévé választják. Bacílek- elvtársat, a kommunistát 1923-ban elbocsátják munkájából és ezután mint a pártsajtó terjesztője dolgozik. A következő évben ruttkai járási titkár lesz, később zsolnai ke­rületi titkár és még később rövid ideig mint a Párt titkára Beszterce­bányára teszi át lakóhelyét. 1930­ban, amikor a Párt már a gottwaldi vezetés kezében van. a CsKP szlová­kiai országos titkárának tisztségét tölti be egészen 1938-ig. Mint jelentős pártmunkás és a dol­gozó nép jogaiért küzdő tántorítha­tatlan harcos, a burzsoá köztársaság üldözte életéből több mint öt évet fegyházban töltött. A müncheni áru­lás után és a szlovák burzsoázia zsolnai árulása után 1939-ig Bacllek elvtárs az illegális pártot szervezi egészen addig, amíg a pártvezetöség ki nem küldi a Szovjetunióba. Bacílek elvtárs a csehszlovák-szov­jet barátság és testvériség egyik leglelkesebb építője. Azt, hogy a mult évben Csehszlovákiai Szovjet­barátok Szövetsége szlovákiai bizott­ságának elnökévé választották, egész élete munkájával érdemelte ki, mint e barátság és szövetség nagy harco­sa. Ezt a tisztséget lelkesen és sze­retettel tölti be, mert szíve telve van forró érzésekkel a nagy szocialista haza és Sztiilin elvtárs iránt. A Szovjetunióban Bacílek elvtárs először a "30-as évek elején jutott ki, és Moszkvában elvégezte a Lenini­iskolát. Második és harmadik ottar­tózkodása a második világháború idejére esik a nemzeti felszabadító harccal kapcsolatban. 1939 májusá­ban megy a Szovjetunióba. Először mint lakatos dolgozik a sztálingrádi traktorüzemben, később a Párt moszkvai vezetése Moszkvába hívja. 1940-ben a pártvezetés ismét Szlo­vákiába küldi, hogy itt előkészítse Široký elvtárs érkezését és utasítá­sokat vigyen a Párt földalatti veze­tése számára. A Párt parancsára 1941 márciusában ismét a Szovjet­unióba tér vissza, ahol mint a szov­jet haza egyik harcosa látja a szov­jet nép legendás hősiességét. Önként jelentkezik a szovjet hadseregbe és annak soraiban harcol Moszkva vé­delmében. Később végigküzdi Sztá­lingrád védelmének dicsőséges har­cait. Ezután résztvesz ejtőernyős ki­képzésben és 1943 nyarán Varsó mel­lett ugrik le, ahonnét Szlovákiába jut és a nemzeti felszabadító harcot szervezi. 1944 augusztusában a szklabinai partizánvezérkarban dol­gozik és brigádjával résztvesz a né­met megszállók elleni harcban. Szeptember elején a Központi Bi­zottság titkárságának vezetője és egyidejűleg közreműködik a Pravda szerkesztésében. A felkelés hegyekbe való szorítása után Bacílek elvtárs a partizánok soraiban harcolt a felszai­badulásig. Bacílek elvtárs munkája ezután ar­ra irányul, hogy bolsevik munkát fejtsen ki közlekedési megbízotti tisztségében és mint a pártvezetöség tagja. Tetteivel minden nap bebizo­nyítja, hogy szemében a dolgozó nép érdekei a legfontosabbak. Mindig fenntartotta a dolgozó tömegekkel való kapcsolatát és. ajtaja mindig tárva-nyitva állott Szlovákia dolgo­zói előtt. Szlovákia magyar dolgozói előtt is. Mert Bacílek elvtárs, mint a moszk­vai Lenini iskola tanítványa, a pro­letár nemzetköziség szent eszméjé­nek jegyében vívta harcát, soha esry pillanatra sem távolódott Marx, En­gels, Lenin és Sztálin dicsőséges és (Folytatás a 4. oldalon.) Világ p roletárja i egy esüljetek] ,,/Q példás kabľia - a harci és forradalmi hagyományok példás védelmezője" (A Csehszlovák Hadsereg Nap jelszavaiból)

Next

/
Thumbnails
Contents