Uj Szó, 1951. szeptember (4. évfolyam, 205-230.szám)

1951-09-01 / 205. szám, szombat

Világ proletárjai egyesüljetekl •• .«..•<.•..»..•..«..•..(Ml,.«.,«..fi.*.. m$ >' -• ­A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR DOLGOZÓK LAPJA Otrmsd h terjeszd az UJSZÖt a hékeiiate evoj fegyverét ! Bratislava, 1931 szeptember 1, szombat 3 KČS IV. évfolyam, 205. szám t A Csehszlovákiai Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának üzenete az új tanév kezdetén A Csehszlovákia! Ifjúsági Szövet­ség Központi Bizottsága az új tanév ünnepélyes megnyitásakor lelhívást bocsátott ki, amely többek között a következőket tartalmazza: A kéthavi szünidő után a mai napon ismét megkezdődik a tanáv, népi de­mokratikus hazánk iskoláiban. Nagy 6zerenc§e és boldogság jutott osztály­részül hazánk fiai és leányai százezrei­nek, mert gyönyörű szabad Iskoláink­ban készülhetnek fel azokra a nagy feladatokra, amelyek a szocializmus építésében reánk várnak. Az iskolai év abban. az időben veszi kezdetét, amikor az egész világ felett ünnepien száll még a berlini fesztivál hangja. Ez a fesztivál a béketábor erejének, egységének és legyőzheteflenségének óriási harci szemléjévé vált. 104 or. szág ifjúsága fejezte ki azt az elha­tározását, hogy harcolni fog az ame­rikai imperialisták háborús uszítása ellen és harcolni fog a győzelemig, a béke szent ügyéért A hatalmas Szovjetunió oldalán és annak dicsőséges ifjúsága példájából tanulva, mi is minden erővel induljunk az igazságos küzdelembe az emberi­ség boldogabb jövendőjéért. Mint a gyárak élmunkásai, ti tanulóifjúság is az tekolákban járultak hozzá példás munkátokkal a szocialista országépí­tés sikeréhez. Tanítóitokkal együtt is­koláitokat tegyétek a szocializmus és a béke bástyájává Állandóan tartsá­tok szem előtt, hogv nemcsak hazánk felvirágzását segítitek, hanem segí­titek azt az ifjúságot is, amely ma még az imperializmus járma alatt nyög, amely az éhség és a nyomor ellen harcol és nem akar a kapitalisták ágyútölteléke lenni. Munkátokban serkentsen benneteket a hős koreai ifjúság iránti szeretet, mely nehéz körülmények között kezdi meg az iskolai évet. Öntudatos tanulásra buz­dítson benneteket a koreai gyermekek gyilkosai iránt érzett igazságos gyű­löletetek. Csehszlovákia fiai és leányai! Ké­szüljetek el Jelkiismeretesen hazá­tok építésére. Ezzel járuljatok hoz­zá a béke védelméhez. A szünidő alatt új tankönyvek készültek szá­motokra. Becsüljétek meg ezeket, szeressétek, tanuljátok meg belőlük a munkát, mert mint ahogy Pár­tunk Központi Bizottsága Elnöksé­gének határozata mondja, az új tan­könyvek a tudás fontos forrásai ós a tapasztalatok ismétlésének és el­mélyítésének fontos eszközei. Haza­fias kötelességtek a lelkiismeretes és becsületes tanulás. A szocializ­must lehetetlen öntudatos, müveit, erkölcsileg és testileg alkalmas em­berek nélkül építeni. Ifjúságunk kongresszusán nagy tanítómeste­rünk, Gottwald elvtárs hangsúlyoz­ta, hogy a CsISz nagy felelősséget visel azért, miiven a mi iskolánk. Amellett rámutatott arra. hogv a szövetség tagjainak és a pionírok­nak a feladata az, hogy a tantestü­let támaszai, az iskola élenjáró se­gítői legyenek. Ugv tanuljatok, hogy a Köztár­saság jó polgárai legyetek. Már ma készüljetek el jövő hivatástokra, hogy a szocializmus bátor építői, ifjú bányászai, kohászai, vasmun­kásai, mérnökei és nagy építkezé­seink jó építői legyetek. Tanulástok útját világítsák be a dicsőséges szovjet ifjúság, a Kom­szomol és pionír-szervezet világító példái. Tanuljatok és dolgozzatok úgy, hogy belőletek öröme teljen szere­tett elnökünknek, Klement Gott­waldnak, kormánvunknak és egész dolgozó népünknek, — mondja töb­bek között az Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának közzétett tanévi nyitó üzenete. A ruttkai vasúti műhelyek dolgozói a pártsajtó terjesztési versenyére hívják az Államvasutak minden szlovákiai fizemét A Központi Szakszervezeti Tanács elnökségének levele a szakszervezeti mozgalom minden tagjához A Központi Szakszervezeti Tana szakszervezeti mozgalom valamenn a levelet szeptember hónapban a sokon, a munkahelyeken folytatott funkcionáriusoktól függ, hogy a le szakszervezeti tervek aktivitását Ezért a levelet minden munkahelv latban kell megtárgyalni. Ne legy aki ne ismerné meg tartalmát és cs elnöksége azzal ťordtil a forradalmi yi tagjához, hogy tárgyalják meg ezt taggyűléseken, termelési tanácskozi­megbeszéléseken és vitákon. A ROH vélnek megtárgyalása előmozdítsa a és azok hibáinak megszüntetését, munkájával, életével '» szoros kapcso­en a ROH-nak egyetlen tagja sem, ne mondaná el róla észrevételeit. A dubnicai elvtársak, akik a párt- J sajtó terjesztésében versenyre hívták I Szlovákia minden üzemét, kezdemé- | nyezésükkel mozgosították a ruttkai I vaústi műhelyek dolgozóit is. Augusztus 30-án, csütörtökön az összüzemi gyűlésen a vasúti műhe­lyek dolgozói megemlékeztek arról az időről, amikor Gottwald elvtárs, mint a kommunista pártsajtó fontos tényezője, közöttük működött Rutt­kán. Megemlékeztek arról, mit je­lentett számukra akkor a kommunis­ta sajtó, amely a munkásosztályt és az egész dolgozó népet naponta buz­dította és vezette harcba kizsákmá­nyolók, a fasizmus ellen. Ma a kom­munista sajtó a szocializmus építé­sének fontos fegyvere és irányltja a világbéke megőrzéséért folytatott harcot. Az Államvasutak ruttkai műhelyé­nek dolgozói az összüzemi gyűlésen új kötelezettségeket fogadtak el. El­határozták, hogv felhívással fordul­nak Szlovákia minden vasúti műhe­lyéhez. A felhívás így hangzik: Mi, a ruttkai vasúti műhelyek dol­Dolgoző népünk hálás a Szovjet­uniónak azért, hogy felszabadított bennünket a náci iga alól és lehetővé tette számunkra, hogy a szovjet nép bölcs tapasztalatait felhasználva építsük hazánkban népünk boldogabb jövőjét, a szocializmust. Dolgozóink a gottwaldi ötéves terv feladatai tel­jesítésében jelentős segítségre tá­maszkodhatnak, a szovjet munka­módszerekre. Egyike ezeknek a mód­szereknek, amelyet elsajátítottak a kassai és zsolnai vasutasok, F. M. Katajev szovjet sztahanovistának, a gorkovi vasútvonal kirovi állomása alkalmazottjának módszere. Katajev munkamódszerével a kas­sai vasutasok már szép eredményeket értek el, amelyek arra késztetik őket, hogy még jobban, még nagyobb igyekezettel terjesszék és elmélyít­sék ezt a jól bevált munkamódszert. A kassai pályaudvar alkalmazottai Katajev elvtárs munkamódszerével ez év márciusától három komplex­brigádban dolgoznak. A komplexbri­gádok versenyeznek egymással és háromhetenként értékelik a verseny eredményeit. , „fehér", „kék" és „pi­I gozői 1951. augusztus 30-i összüzemi gyülésünkön a következő határozatot fogadtuk el: 1. 1951. év végéig Pártunk üzemi szervezetének minden egyes tagja a pártsajtó állandó előfizetőjévé válik. 2. 1951. év végéig ezenkívül a pár­tonkivüliek 70 százalékát megnyer­jük a pártsajtó előfizetésére. 3. 1951. szeptember 3-ťól kezdve bevezetjük a közös olvasást minden munkahelyen. t 4. A naponta munkába járó elvtár­sak a pártsajtót utazótársaik között fogják terjeszteni. A prágai kerületi bíróság eluta­sította Ján Maticska, Václav Vaci­nek és Lubos Szmutka kegyelmi kérvényét, akiket a prágai járásbí­róság 1951 július 11-én élelmiszer­ros" komplexbrigádok az összes mű­szakokban dolgoznak. A műszakok váltásánál az egyes csoportok átad­ják tapasztalataikat és szerzett is­mereteiket a következő csoportnak és javaslatot tesznek az egyes ne­hézségek kiküszöbölésére. Július 3-től 23-ig terjedő időben Katajev munkamódszere segítségével a kassai pályaudvarról a vonatok 93 százalékát idejében indították. Jú­lius 24-től augusztus 13-ig terjedő időszakban még szebb eredményeket értek el. Az összes személyvonatokat és gyorsvonatokat 98 százalékra ide­jében indították el, miáltal a vona­tok késését az előző időszakhoz vi­szonyítva 2400 perccel csökkentették. Ugyanakkor csökkentetették 17.5 százalékkal a megrongálódott kocsik számát. A személyszállítás tervét a kassai pályaudvaron júliusban 102 százalékra teljesítették, az áruszállí­tás tervét pedig 109 százalékra. Eze­ket az eredményeket a vasutasok úgy érték el, hogy bekapcsolódtak a szocialista munkaversenybe. Július 3. és 23. közötti időszakban a „fehér" brigád nyerte el az elsőséget. Ebben 5. Alaposan előkészítjük a tobor­zás akcióját a sajtó napjára szep­tember 21-re és 23-ra. Felhívjuk Szlovákia minden vasúti üzemét arra, hogy lépjenek verseny­re a dolgozók legnagyobb számának megnyeréséért, a napi pártsajtó előfi­zetésében. Felhívjuk vasútasainkat arra, hogy pártsajtónkat gondosan szállítsák, hogy idejében jusson a dolgozók kezébe. Hisszük, hogy Szlo­vákiában nem akad egyetlen üzem sem, amely el nem fogadná felhívá­sunkat és ne indítana harcot az első­ségért. jegyhamisítás és dolgozó népünU közellátásának veszélyeztetése miatt halálra ítélt. A halálos ítéletet végre­hajtották. a csoportban Szuchy András. Medved István, Kolinek János és Pecho Fe­renc, csoportvezetők és Tyukodi Emil a forgalmista. A zsolnai pályaudvaron Katajev elvtárs munkamódszerét különösen a tolatásnál, a vonat összeállításánál és a fűtőházban használják és a fű­tőházban RJazsenov és Lunyin elv­társ munkamódszereit használják. Blazsenov és Lunyin munkamódsze­rével a zsolnai vasutasok említésre méltó erdeményeket érnek el a moz­donyok gazdaságos kihasználásában és a mozdonyalkatrészek munkabírá­sának meghosszabbításában. A zsolnai pályaudvar alkalmazot­tai ez év áprilisa óta dolgoznak Ka­tajev el"'társ munkamódszerével. Ma ezel a módszerrel dolgozik az egész forgalmi szakasz. Katajev elvtárs módszerével a zsolnai államáson 30 százalékkal túlteljesítették a normát. Az élenjáró szovjet sztahanovisták munkamódszerei segítik dolgozóin­kat. hogy gazdaságosabbá tegyék munkájukat, hogy szebb eredménye­ket érjenek el a szocializmus építésé­ben. ELVTAR S \'ÖK ES ELVTARSAK! Október elején megválasztjuk Egy­séges Forradalmi Szakszervezeti moz­galmunknak új funkcionáriusait, — a szaka6zbízalmiakat, a műhelyi és üzem­tanácsok tagjait, a járási és kerületi szövetségi tagokat ét, egyéb szerve­ket. A választás a szakszervezetnek nemcsak belügye. Szorosan összefügg népi demokn ikus Köztársaságunk po­litikai és gazdasági életével, közvetlen kapcsolatban van a világbékéért foly­tatott harcunkkal. A forradalmi szak­szervezeti mozgalom nagy feladatai a szocializmus építése terén még job­ban hangsúlyozzák a választás rend­kívüli fontosságát Klement Gottwald elvtárs, a Köztársaság elnöke mond­ja: „Főképpen a szakszervezetek fe­lelősek a szocializmus építéséért, öt­éves tervünk feladatainak teljesíté­séért és túlteljesítéséért." Az idei választás akkor lesz, mikor a világon és népünk életében nagy­jelentőségű történelmi események folynak le. A világ haladó erőinek harca a békéért fokozódik. A gyar­mati és elnyomott nemzetek mind elszántabb harcot folytatnak nemzeti felszabadulásukért és függetlenségü­kért. A tőkés államok munkásosztálya hatalmas sztrájkokkal küzd a kizsák­mányolás, a munkából kizárás, a mun­kanélküliség ellen, a nyorm és az éhség ellen és a béke megőrzéséért. Amíg az imperialista gyújtogatok új háborúra készülődnek és nyo­morgatják a dolgozó népet, addig nálunk új üzemek, bányák s óriási ipari központok hatalmas építkezé­seivel rakjuk le szocialista gazdasá­gunk továbbfejlődésének szilárd alapját. Célunk a dolgozók életszín­vonalának felemelése, — mert min­dent, — amit teszünk, az emberért teszünk. Azzal, hogy állami gép­állomásainkat gazdasági gépekkel szereljük fel, segítjük Egységes Földműves Szövetkezeteinket, kis­és középparasztjainkat, a szocializ­musnak a falvakon való kiépítéséért vívott harcukban. Közös munkánk eddigi eredménye bizonyítja, hogy népünk jól felfogta és egészében teljesíti azokat a nagy feladatokat, amelyeket maga elé kitűzött. Rövid hat év alatt, amely a testvéri szovjethadsereg által történt felszaba­dításunk óta eltelt, s különösen a győzelmes 1948 februái óta, olyan vívmányokat értünk el. melyekért egész nemzedékek harcoltak. Meg­szüntettük a sérelmeket és igazság­talanságokat, melyeket évszázadokon át követtek el a dolgozók eilen. Ma nincsenek nálunk munkanélküliek, sem koldúsok. sem éhes és rongyos gyermekek. Kéz7jt< csak meg akár­melyik iskola előtt, hogyan járnak gyermekeink és hasonlítsuk össze az­zal, hogyan jártunk mi. Nemzeti biztosításunk a legjobbak közé tartozik a világon; milliárdokat ad ki azoknak az öregeknek biztosí­tására, akik nem voltak biztosítva és akik azeilőtt nyomorban tengették életüket és az u. n. közjótékonyság alamizsnájára voltak utalva. A szülök minden gyernr'< után családi pótlékot kapnak. Náiunk nincsenek betegek, akik nem mehetnek orvoshoz, _ azért, mert nincs rá pénzűk. A Szovjetunió után nálunk van a világon a leghosz­ezabb fizetett szabadságidő. Évről évre sok százezer dolgozó élvezi a pi­henést fürdőhelyeken és üdülő köz­pontokban. Több. mint egv és egyne­gyed millió dolgozónk ebédel olcsón az üzemi éttermekben. Folyton újabb üzemi bölcsődéket, mosodákat, tisztí­tó- és javítóműhelyeket állítunk fel. A művelődés már nem a gazdagok kiváltsága. A munkáselőkészítő tan­folyamokról egyre több murrkás és dolgozó paraszti származású fiú és leány kerül főiskoláinkra. A munká­sokból üzemigazgatók, tisztek lesz­nek, s életünk minden ágában a leg­nagyobb felelősséggel járó helye­ket foglalják el. Növekedik az isko­lák száma, terjed a kultúrintézmé­nyek és színházak hálózata. Növek­szik a kiadott könyvek példány száma. Értelmiségünk helyzete alapjában megváltozott. Ma már nem kell félnie jövője miatt. Az értelmiségiek nem kóborolnak munkátlanul az utcán, mint az elóő köztársaság idejében, ösztöndíjak lehetővé teszik, hogy minden tehetséges ember műveltséget és szakképzettséget érjen el. Mind­ezekben a kiváló eredményekben, me­lyeket iparunk fejlődése tett lehetővé, jelentékeny része van a forradalmi szakszervezeti mozgalomnak. II. De mindezek ellenére sem eléged­tünk meg; az eddigi gazdálkodással. Munkánkban nemcsak sok apró, ha­nem 6zámos komoly hiányosság ís mutatkozik. Habár a Központi Szak­szervezeti Tanács kijelölte a feladato­kat, még sem tudtuk eddig termelé­sünket eléggé gazdaságossá tenni. A kormány legutóbbi intézkedéseiből, melyeket a dolgozók zavartalan ellá­tásának biztosítására tett és melyek a kötött piac árait változatlanul hagy­ják, ellenben a szabadpiac árait sza­bályozzák, megtanulhatjuk, hogy a gyorsan növekedő igényeket csak ak­kor elégíthetjük ki, hogy ha többet és olcsóbban termelür.k. A kormány­intézkedések főoka — a beszolgáltatás nem teljesítésén kívül, —- az igények emelkedése, mely gyorsabb, mint- ter­melésünk növekedése. Már pedig rtem' oszthatunk ki többet, mint amennyit termelünk. Eddig nem merítettünk a gazda? szovjet tapasztalatokból úgy, ahogy lehetne és kellene. Hátramaradunk a munkaszervezésben, túlburjánzik adminsztrációnk. A gépek ok nél­kül tétlenül állanak, csak azéft, mert habozva kezdünk ahhoz, hogy második és harmadik műszakokat állítsunk be. Még nem tanultuk meg, hogy célszerűen gazdálkodjunk a nyersanyagokkal, hogy a külföld­ről behozott nyersanyagokat ha­zaiakkal helyettesítsük. Teljesen kihasználjuk ugyan a szabadságidőről szóló törvényt, de a 48 órás munkaidőről szóló törvényt ' már nem. Az egyesek, csoportok, sőt műhelyek munkafegyelme sem emel­kedett. Nem használjuk ki teljesen a munkaidőt és a munkaerőket, nem ta­karékoskodunk nyersanyagokkal, gé­pekkel és szerszámokkal. Klement Gottwald elvtárs, a Cseh­szlovákiai Kommunista Párt februári ülésén mindnyájunknak mondotta: .,A szocializmushoz vivő úton 6okkaI gyorsabban haladhatnánk előre, ha ter­melésünket kellően gazdaságossá ten­nénk®. Ha emelni akarjuk az életszin­vonalat, lényegesen gazdaságossabbá kell fennünk a termelést. Ez csakis tőlünk függ. Ha pld. az ipari terme­lés önköltségeit évenkint csak egy százalékkal leszállítanánk, akkora megtakarítást érnénk el, amelyen kö­A kassai vasutasok Katajev módszerének segítségével küszöbölik ki a vonatkéséseket Végrehajtották az ítéletet a prágai élelmiszerjegy-hamisítók fölött »

Next

/
Thumbnails
Contents