Uj Szó, 1951. augusztus (4. évfolyam, 178-204.szám)

1951-08-01 / 178. szám, szerda

Világ proletárjai egyesüljetek! Bratislava, 1951 augusztus 1, szerda 2 Kčs IV. évfolyam, 178. szám A CsKP Központi Bizottsága elnökségének üdvözlő levele Rudolf Slánský elvtárs 50-ik születésnapja alkalmát?®! i Drága Elvtárs! Egész Pártunkkal együtt ma 50-lk születésnapod alkalmából bolsevik köszöntésünket és legszívélyesebb jókívánságainkat küldjük. Ez alkalomból megemlékezünk életedről, amelyet munkásosztályunknak és dolgozó népünknek szentel­tél és meghajtjuk az elismerés zászlaját hazánkban a szocializmus győzelme érdekében végzett munkád előtt. Kora ifjúságod óta — az első világháború alko­nyától — bátran léptél harci utadra a munkásmozga­lom soraiba. El nem szunnyadó lángolással, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom eszméitől tüzelve, harcoltál a marxista forradalmi baloldal soraiban a jobboldali szocáldemokraták árulása ellen és már a Csehszlovákiai Kommunista Párt megalakítása óta an­nak aktív munkása voltál. Az osztályharc legforróbb pontjain előbb a kom­munista ifjúság kebelében, később a Kommunista Pártban, különösen Osztrava és Kladnó vidékén har­coltál következetesen a bolsevik vonal keresztülvitelé­ért az opportunista kártevők és árulók ellen, a bol­sevik párt megacélosításáért, hűen a lenlni-sztálinl eszmélthez az olyan pártért, amely alkalmas arra, hogy a munkásosztályt és a dolgozó népet győzelem­re vezesse. Ebben a küzdelemben, amelynek sorún történelmi mérföldkövet jelentett Pártunk V. kongresz­szusa. mindig szülőpártunk, Csehszlovákia Kommunis­ta Pártjának élenjáró vezető tagjai közé tartóztál. Ötvenedik születésnapod alkalmából, drága Elv­társ, ismét büszkén tekintünk végig azon a dicsőséges harci úton, amelyen Pártunk járt és emlékezünk Pár­tunk sikerei és győzelmei elérésében kifejtett nagy érdemeidre. A kapitalizmussal folytatott harcok, vala mint a Köztársaságnak a fasizmus elleni védelmének időszakában, később pedig nemzeteink felszabadító küzdelmében mindig a harci arcvonal tűzvonalában álltál. A hősi szovjethadsereg által felszabadított ha­zában nagyon sokat tettél az építés érdekében Pár­tunk megszilárdításáért és megacélozásáért, amely népünket a Februári győzelemre vezette és amelynek vezetése alatt megvalósítjuk történelmünk legnagyobb müvét, hazánkban a szocializmus felépítését. Drága Elvtárs, egész Pártunk és egész dolgozó népünk mint hűséges fiát és a dolgozó néphez forró szeretettel fűzött harcok, a Szovjetunió és a nagy Sztálin iránti kűség mintaképét köszönti Benned. Erőt, egészséget és sok sikert kívánunk Neked további munkádban. CSEHSZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKSÉGE ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ KLEMENT GOTTWALD A Köztársaság elnökének határozata Rudolf Slánský elvtársnak, a CsKP központi titkárának a „Szocializmus Rendjéével való kitüntetéséről í P rá e a. július 30. Klement Gottwald, a Köztársaság elnöke hétfőn, 1951. július 30-án, a következő határozatot hozta: A Csehszlovák Köztársaság kormányának javaslatára a Csehszlovákiai ommunista Párt központi titkárának, RUDOLF SLANSKÝNAK. a Csehszlovák Köztársaság győzelmes szocialista építésében szerzett egészen kiváló érdemeiért A SZOCIALIZMUS RENDJÉT juttatom. Kelt Prágában, 1951 július 30-án. A Csehszlovák Köztársaság elnöke Klement Gottwald s. k. A KÖZTARSASAG ELNÖKE RUDOLF SLANSK*NAK, A CsKP KÖZ­PONTI TITKARANAK ATNYUJTOTTA A „SZOCIALIMUS REND"-JÉT. Prága, július 30. A Köztársaság elnöke, Klement Gottwald hétfőn, iúlius 30-án, a lánv-i kastélyban Rudolf Slánský elvtársnak, CsKP központi titkárának, a szocia­lizmus építésében szerzett érdemeiért átnyújtotta a legmagasabb csehszlovák kitüntetést: a Szocializmus Rendiét. A kitüntetés átnvu jtásánál a köztársa­sági elnök irodájának képviseletében jelen voltak: Bohumir červčiek, az elnöki iroda vezetője és František Nečásek, a kultúr- és sajtóoszálv veze­tője. A kitüntetés átnvuitásakor a Köztársaság elnöke és neje, Gottwald Márta asszony Rudolf Slánskýval hosszabb, szívélyes beszélgetést folyta­tott Sz©vIet%üSsiöfts4g van útban a genfi tanácskozásokra Hétfőn Prágából repülőgépen el- j J. P. Arkadijev, a Szovjetunió kül­útazott az a szovjetküldöttség, £amely a genfi gazdasági és szociális tanács ülésére megy. A szovjetküldöttséget ügyminisztériuma IV. európai osztá­lyának elnöke vezeti. ängol szakszervezeti küldöttek Prágában Hétfőn délelőtt megérkezett Prá­gába az Angol Szakszervezeti kül­döttség első része, amely útban van Románia felé, ahol négy hétig a Ro­mán Szakszervezetek vendége lesz. Az Angol Szakszervezeti vezetők ta­nulmányújukon élénk érdeklődést mutatnak forrada'.mi szakszervezeti mozgalmunk beüső szervezete iránt és csodálattal hallották a Nemzeti Biztosítás kiváló és haladó rendszerét Meglepetéssel értesültek Csehszlová­kia dolgozó népének szociális vívmá­nyairól. A küldöttség vezetője, Virginia Penn asszony, kijelentette, hogy az angol nép közt egyre nő az öthatalmi békeegyezmény követelésének moz­galma. Anglia népe — mondotta fel­fogja a veszélyt, amelyet a nyugati fegyverkezés jelent Az angol nők — fejezte be nyilatkozatát — rendesen a béke mellett sorakoznak fel és el­itélik az amerikaiak koreai agresszió­ját. A brit szakszervezeti küldöttség szerdán utazik tovább Románia felé. A nagymegyeri járásban terjed a pártsajtó • Pártunk Központi Bizottságának a pártsajtó példányszámának emeléséről szóló határozata megmozgatta a nagy­megyeri járás funkcionáriusait is. Alig, hogy lélekzethez jutottak az égető mezőgazdasági munkák közben, máris megkezdték a Párt Központi Bizottsága határozatának teljesítését. Figyelemreméltó és dicséretreméltó példa ez, hogy a nagymegyeri járás elvtársai sürgős és fontos feladataik közepette is tudtak időt szakítani ma­guknak és megkezdték az akciót, hogy a nagymegyeri járásban is minden család asztalára odakerüljön az Uj Szó és a pártsajtó többi termékei. Tegnap -délután alig hogy regisz­tráltuk a nagymegyeri járás négyez­res kötelezettségvállalását, befutott Farraga elvtárs, a járási pártszervezet titkára és nagy borítékot nyújtott át nekünk. A borítékban »az első fecs­kék«, az első 93 megrendelés volt. Szinte szégyenkezve nyújtotta át Far­raga elvtárs és még mentegetőzve meg is jegyezte: »Ez csak a kezdet, elvtársak, meglátjátok, nem maradunk el a többi járások mögött.« Egy pil­lanatig sem hittük, hogv a nagyme­gyeri járás elmarad, de ugyanakkor rá szeretnénk mutatni a járások egész sorára, ahonnét még az első fecske sem érkezett be. Mit jelent ez elvtár­sak? Azt, hogy a pártszervezetek nem tulajdonítanak döntő fontosságot en­nek a kérdésnek. Hisszük, hogy a sürgős aratási és'cséplési munkák be­fejezése után a többi járási pártszer­vezetek is jelentkeznek és a nagyme­gyerí példa tovább folytatódik orszá­gos méretekben. Ugyanakkor rá kell mutatnunk «z egyéni kötelezettségek fontosságára is. Itt van például Sipos Magda, lo­sonci elvtársnőnk, vagy Farkas Kál­mán, a CSEMADOK nagylégi okta­tója, akik a sok között igen szép ered­ményeket érték el a Tartós békéért terjesztése terén. Varjúk azt, hogy a ?ajtó terjesztésében jó tapasztalatok­kal rendelkező elvtársak most bekap­csolódjanak a Központi Bizottság ha­tarozatának' teljesítésére irányuló mozgalomba. Nincs^szebb és méltóbb feladat, mint av Párt szavának eljuttatása a dolgo­zó tömegekhez, amelyek a kommunis­ta sajtó állandó olvasása révén neve­lődnek át szocialista emberekké, a szocialista építés körülményei között. Az Uj Szó közvetíti a Párt hangját a magyar dolgozók felé és neveli őket nagy feladataik, a közös haza szocia­lista felépítésének teljestítéséret Üdvözöljük a Dolgozók Filmft iztiváljáí, a világ haladószellemU né­pei filmművészetének harcos fel sorakozását. Üdvözöljük a béke épi• tésének, a béke megvédésének élenjáró alkotásait és a film mestereit, akik boldog jövőnk kialakításán is életünk szebbé tételén fáradoznak A Keletszlovákiai Gépmfivekben A gépek jobb kihasználása, a rejtett tartalékok feltárása kíséri a normák felülvizsgálását (K. J.) A Keletszlovákisi Gépmflvek kassai üzemének dolgozói ia hozzá­láttak a normák felülvizsgálásának megvalósításához. Hozzáláttak, mert tudatában vannak, hogy csak a helye­sen megállapított normákkal biztosít­hatják ez igazságos bérezést és csak ezek alapján fejlődhet egészségesen népgazdaságunk. Az üzemi pártszer­vezet teljesíti mindazokat a feladato­kat, amelyek a dolgozók életszínvona­lának fokozását célozzák. A normák felülvizsgálása előtt az üzemi párt­szervezet komoly munkát végzett. Mindennap röpgyűléseket tartottak, amelyen hangsúlyozták, hogy a nor­mák szilárdítását nem úgy kell értel­mezni, hogy a munkásság a fizikai erejét vesse latba, hanem ellenkezőleg, a fizikai erőt csökkenteni kell, a gé­peket viszont gazdaságosabban ki­használni és a munka megszervezését meg kell javítani. Fontos a normák szilárdítása azért, mert eddigi tapasz­talataink azt bizonyítják, hogy sok he­lyen nem voltak "bevezetve a szilárd normák, másutt pedig a jobb munka­módszerek alkalmazása, az új modern gépek bevezetése következtében a szilárd normák lazákká váltak. — A Kassai Gépművek régi üze­mében a dolgozóknak 90%-a helyesel­te a normák felülvizsgálását — mon­dotta Kosztya Viktor elvtárs, aki a modellező műhelyben mint mester dolgozik. A tízperces rBp gyűlések után a munkások mindjárt kihasználták azokat a szerszámokat, azokat a gé­peket, amelyeket azelőtt figyelmen kívül hagytak. Például a gyalu­gépet nem használták ki tökéletesen. Amit azelőtt 5 óráig kézzel gyalul­tak, most a gyalugéppel egy óra alatt elvégzik. A storcok gyalulá­sát szintén kézigyaluval végezték. Ezt azelőtt egy munkás 8 óráig gyalulta, a most pedig a gyalugép használatával 3 óra alatt kevesebb fáradsággal megcsinálja. — Nem félünk a normák megszi­lárdításától — jegyezte meg Kosztya Viktor elvtárs. — Jobban fogjuk ki­használni a gépeket. Voltak, akik azt mondották, hogy már a mult évben szilárdították a normát, de amikor rá­mutattunk azokra a gépekre, amelyek kihasználatlanul, árván, elhagyatva, porlepten hevertek, akkor a dolgozók belátták, hogy valóban nem használ­ták ki tökéletesen a gépeket- Nézzetek csak ide, a villanyfúrót még nem is használtátok. Igy mutattunk rá egyes munkahelyeken ezekre a hiányokra. — A kéthetes felvilágosító munka és a röpgyűlések eredménnyel jártak. A dolgozók máris munkába vették azokat a gépeket, amelyeket ezelőtt nem használtak. Az anyagtakarékos­kodással szintén szép eredményeket lehet elérni. Igy a mintakészítő mű­hely járt jó példával elől az anyagta­karékoskodásban. Endresz János, aki a trineci acélgyár részére készítette a munkadarabokat, a munka észszerűsí­tésével és a fák gondos, méretszerinti szabásával három köbméter jávorfát takarított meg. És ezt a takarékosko­dása kampányt tovább folytatjuk. — Felhívtuk a dolgozók figyelme* arra, — folytatja Kosztya elvtárs, — hogy a termelékenység fokozásához kl mivel tud hozzájárulni és ezt 5* pontba foglaltuk. Legfontosabbnak tartottuk a távolmaradások kiküszö­bölését A második pont az, hogy a gépeket hogyan lehet gazdaságo­sabban kihasználni. A harmadik pontba foglaltuk, hogy a termelés­ben mik a gátló körülmények, a ne­gyedik és ötödik pontba pedig, hogy a termelékenység fokozására és a gátló körülmények kiküszöbölésére kinek milyen javaslata van, ki mivel tud hozzájárulni a hibák kiküszöbö­léséhez. — Az eredményeket még nem tud­juk megállapítani, de biztos vagyok benne, hogy itt is szép eredmények lesznek, — teszi hozzá Kosztya Vik­tor. — Például a mintakészítő mű­helyben, amikor ezt az öt pontot ki­bocsátottak, Endresz János kötelezett­séget vállalt, hogy, egész éven át tar­tani fogja a 130%-os eredményt. Fu­tus Sándor szintén 120%-ra tett köte­lezettségvállalást, Kocsis István mc* dellező 115%, Mazur Ferenc 110%. Martoncsik Béla 110%, Páter Kon­stantin 110%-ra. Meg kell, hogy em­lítsem' Köteles Piroskát is, aki a mo­dell-lakkozásnál tökéletesebb munkát végez, mint a férfiak. — Mi sem félünk a normaszilárdí­tástól — mondja Pindroch elvtárs, az öntődének egyik kiváló munkása. — Ellenben gátló körülménynek felhoz­hatjuk, hogy öntödénk nagyon kicsiny, s emiatt a munka megszervezése is nehezebb, mert nem tudnak kellő mennyiségű anyagot odakészíteni a munkahelyre. Tudjuk, hogy jól meg­szervezett munkával a termelékenység fokozását érjük el. Ez év elejétől a tervet állandóan 100%-on felül telje* sítettük. De júniusban kissé visszaess tünk, mert volt egy mérnökünk, aki olyan rendeléseket csinált, amelyeket az űzem nem tudott teljesíteni. Sőt mondhatom, hanyag munkát végzett, nem törődött azzal, hogy idejében itt legyen az anyag és a termelés zökke­nés mentesen haladjon. A júniusi tervet ezért csak 94.6%-ra tudtuk tel­jesíteni. Ez a visszaesés nem a mi hibánkból történt A mérnököt hanyag munkájáért eltávolítottuk az üzemből. Megkérdezzük Kosztyi elvtársat, hogy az adminisztratív munkaerőt fogják-e csökkenteni? — Igen, fogjuk, megpedig jelen­tékeny számú tisztviselőt adunk át a termelésnek. Mennyi lehef körülbelül ezeknek a száma? — tettem fel az újabb kérdést. — Pontosan még nem tudom meg­mondani, mert se kevesebbet, se töb­bet nem akarok mondani, — válaszolta Kosztya elvtárs — Legérdekesebb az, hogy azok a tisztviselők akarnak átmenni a termelésbe, akik 100%-osan meg­állják a helyüket az Irodában is. Viszont mi ezeket ott akarjuk tar­tani továbbra Is, mint jő munkaerőt. Ezek jó irodai munkaerők nem fél­nek átmenni a termelésbe, nem fél­nek a gépektől. A termelésben azok félnek a gépektől, akik az irodában is rosszak, vagyis, akik az irodában nem végezték el becsületesen fel­adataikat. A fémipar dolgozói élenjárnak az elektromos árammal való takarékoskodásban Az országban még* mindig sokhe­lyütt büntetést érdemlő módon paza­rolják az elektromos áramot, amely annvira fontos szerepet játszik nem­zetgazdaságunk életében. Harcot kel\ indítanunk ez ellen a pocsékolás el­len, mert veszélyezteti üzemeink za­vartalan menetét. Főleg a háztartá­sokra vonatkozott ez a baj eddig. Azonban most bekapcsolódnak a gép­ipari és nehézipari üzemek is Szlová­kiában, amelyek bratislavai tanácskozá­sukon elhatározták, hogy szocialista munkaversenyt indítanak az árammal való takarékoskodásban. A versenyben a következő pontok játszanak döntő szerepet! a havi áramfogyasztás maximumának legtö­kéletesebb kihasználása, a kilowatt­órák termelékenységének fokozása, a kilowattórák szükségletének csökken­tése ezer termelőórára. A verseny ki­értékelésénél figyelembe fogják' ven­ni mindazokat a módozatokat, ame­lyek a termelési költség csökkentését szolgálták az elektromos árammal való takarékoskodás révén. Az erő­műtelep elvtársai kötelezettséget vál­laltak arra is, hogy együtt működnek az üzemek munkásságával és a gépek dolgozóival ismertetik az elektromos árammal való takarékoskodás lehető­ségeit.

Next

/
Thumbnails
Contents