Uj Szó, 1951. július (4. évfolyam, 153-177.szám)

1951-07-01 / 153. szám, vasárnap

Világ proletár fai egyesüljetek! A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR DOLGOZÓK LAPJA Bratislava, 1951 július 1, vasárnap 2 Kčs IV. évfolyam, 153. szám Drága Gottwald elvtárs! Most, hogy a bratislav&I magyar tannyelvű pedagógiai gimnázium befejezte első tanévét, szeretnénk megköszönni, hogy nekünk, a cseh­szlovákiai magyar dolgozók gyermeikeinek, lehetővé tett® azt, hogy a tudomány várát meghódíthatjuk, hogy békében tanulhatunk. ígér­jük önnek. Elnök elvtárs, hogy erőnkhöz, tudásunkhoz mérten részt­veszönk hazánk, Csehszlovákia szocializálásában- Ahol a béke meg­védéséről van szó. Pártunk és ön, Gottwald elvtárs, mindig számít­hat ránk, a magyar if júságra. A magyar tannyelvű pedagógiai gimnázium CsISz csoportja. Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának ülésérői szóló jelentés 1951 június 26-án és 27-én folyt le Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának ülése Az ülést Antonín Zápotocký elvtárs nyitotta meg és vezette le Pártunknak a mezőgazdaság terén elvégzendő legközelebbi feladatairól Rudolf Slánský elvtárs számolt be. Beszédében áttekintést nyújtott az Egységes Földműves Szövetkezetek építésének általában sikeres feljlődé­séről a CsKP Központi Bizottságának februári ülése óta és rámutatott arra, hogvan oldjuk meg a jövőben a két fő feladatot: a meglévő szövetkezetek megerősítését, az alacsonyabb típusról a magasabbra való áttérést és az ú i szövetkezetek megalapítását. A továb­bi siker attól függ, hány kis- és kö­zépparasztot tudunk meggyőzni és megnyerni- Most az a fontos, hogy idejében és veszteség nélkül folvion le az aratá." Hogy az EFSz-ek pŕl la­képül szí a aratás végrehaj­tásában t mindenütt a lehető legtöbb dolgozó parasztot nyerjünk meg a közös aratási munkákra. Ha­sonlóképpen kell biztosítani a gyors felvásárlást, hogy a csrolőgéptől már az első búzaszemet az áliam kapja. Részévében továbbá foglrlkozott az FFSz-ek belső megszilárdításánál:, a munka jobb megszervezésének, a hek­tárhozam emelésének kérdéseivel és rámutatott a kulákok kártevése elleni harc kérdéseire. Slánský elvtárs az állami birtokok és áilami gépállomások igazgatásának újlászervezési alapelveiről is jelentést tett. amihez Gottwald elvtárs adott kezdeményezést és amit a Párt el­nöksége !s jóváhagyott. Az igazga­tást decentralizálják és gazdaságo­sabbá teszik, megszűnik az állami bir­tokok és az állami erdők központi igazgatósága. Az állami birtokokat a J földművelésügyi minisztérium fogja vezetni a kerületi igazgatás közvetí­tésével és a járásokban önállóan gaz­dálkodó egységek alakulnak. Növelik a népi igazgatás ellenőrzését. Hasonló­képpen decentralizálják az állami gépállomások igazgatását is­Beszédének zárórészében Slánský elvtárs hangsúlyozta, hogy a falu szociíi'sta felépítése nagy feladatát csak akkor lehet sikeresen megoldani, ha a Párt naponta meggyőzi a dd^o­zó parasztság legszélesebb rétegeit és megnyeri úlurik számár-. Néhány közellátási kérdésről Jozef Frank elvtárs számolt be. Megvilágí­totta a közeil.itás' helyzet fejlődését a felszabadulás óta, főleg azonban 1948­tól. Rámutatott arra, hogyan javi It folyamatosan népünk ellátása, hogyan nőtt a dclgozók életszínvonala, milyen rohamosan emelkedik a fogyasztás és fokozódik a keretlet. Ezután a közel­látás helyzetéről beszélt. Rámutatott a szabadpiaci húsellátás terén mutat­kozó nehézségek fő okaira. A nehézségek flapvető oka az. hogy a húsfogyasztás és a többi életszük­séglet cikkek fogyasztása gyorsabban nő, mint ahogy megfelel lehetősé­geink növekedésének. Mezőgazdasá­gunk főleg a még le nem küzdött me­zőgazdasági szétdaraboliság következ­tében elmarad a fogyasztás rohamos növekedése mögött Ezenfelül nem tel­jesül a húsfelvásárlís, főleg a vágó­sertéseknél. Tekintettel ezekre a ne­hézségekre néhány intézkedést kell bevezetni, amely a Kis és a hústermé­kek fogyasztását, a zsírt és tojást és ezek szabadpiaci árait érinti. Olyan intézkedések szükségesek, amelyek a sertéshús termelésére és beszolgálta­tására vonatkoznak, valamint az ipari termékek néhány fajtájának megsza­bását érintik. Ezen intézkedések célja az, hogy mindenekelőtt a munkásság és a többi dolgozók számára biztosít­suk a hússal, zsírral, tojással való fo­lyamatos el'átást, megakadályozzuk az üzérkedő vásárlásokat és rendet te­remtsünk a közellátás terén. Ugy ke'I gazdálkodni. ahogy lehetőségeink megengedik, amely lehetőségek a szo. clalista országépítésben elért további sikereinkkel főleg a falun kétségtele­nül növekednek. A munka termelé­kenységének emelése és ezzel a na­gyobb ipari termelés, valamint az EFSz-ek további fejlődése biztosít­hatja a közellátást és az életszínvonal további emelkedését. Frank elvtárs a továbbiakban termelésünk gazdaságo­sabbá tételének kérdéseivel foglalko­zott és elSadta a Központi Bizottság elnökségének javaslatát azokra a ha­tározott intézkedésekre vonatkozólag, amelyek az adminisztrációs hivatal­nokok számának csökkentésére vonat­koznak a g^zdi-sági életben, &i. állami igazgatásban és ezek átvitele a terme­lésbe, a produktív munkába. Beszámo­lójának zárórészében beszélt a kom­munisták feladatairól a falun, az ipar­ban, a Nemzeti Bizottságokban, a ke­reskedelemben. azokról a feladatokról, amelyek ezekből az intézkedésekből kö­vetkeznek. Mindkét beszámolóhoz a vitában 45 elvtárs és elvtársnő szólt hozzá, akik egyetemlegesen helyeselték a javasolt intézkedéseket. Az ülés zárórészében Klement Gott­wald elvtárs emelkedett szólásra, akit a jelenlevők viharos tapssal üdvözöl­tek. Gottwald elvtárs elmondta, hogy a megvalósításra kerülő intézkedések kialakítják elkerülhetetlen előfeltéte­lét annak, hogy az adott körülmények között továbbra is sikeresen követ­hessük a CsKP IX. kongresszusának irányvonalát, a szorl Izmus felépíté­sének vonalát hazánkban. Hangsúlyozta, hogy a nehézségek a fejlődés nehézségei. Abból származ­nak. hogy állandóan előre megyünk és új, egyre bonyolultabb feladatokat kell megoldanunk. E feladatok telje­sítését a maga öszzességében állan­dóan élesedő osztályharc kíséri. Gottwald elvtárs azután rámutatott e nehézségek leküzdésének útiára. A nehézségeket csupán a Párt jó szer­vezési és politikai munkájával fogjuk és tudjuk leküzdeni. A szervezési gépezetet, emelv az S éves terv kezdetén még elegendő volt a feladatok elvégzéséhez, most már nem elegendő és újjá kell szer­vezni. Ki kell alakítani gazdaiagi éle­tünk minden szakaszán rugalmasabb, tel jesítőképesebb és operatívebb veze­tést. A nehézségek leküzdéséhez vezető út a Párt politikai és szervezési mun­kájának megerősítése, főleg, a tömeg­politikai munka, a dolgozó nép töme­gei között végzett munka terén­Gottwald elvtárs megemlítette, hogv a Párt a kapitalisták uralma alatt a legnagyobb nehézségek és .üldözteté­sek ellenére is fenntartotta a tömegek­ke' való legszorosabb kapcsolatot és hogy a kommunisták hogyan jártak az üzemekbe és a falvakba, hogvan tudták meggyőzni és megnyerni a tömeget. A nehézségeket, amelyeket elkerül­hetetlenül magával hoz az egész tár­gyi helyzet — otthon is, nemzetközi viszonylatban is legyőzhetjük és le is győzzük. Leküzd iük pedig őket úgv, ha mozgósítjuk a Pártot és ha a Párt segítségével mozgósítjuk a dolgozó nép miiliós tömegeit. Ha a Párt fellép a tömegek közt és mozgósítani fogja őket, akkor nincs olyan nagy akadály, amelyet le ne tudnánk győzni. A Központi Bizottság Gottwald elvtárs alapvető irányvonalát nagy lelkese­déssel fogadta. Egyhangúan jóváhagyták a köz­ellátás terén javasolt intézkedéseket, valamint az állami és gazdasági Igaz­gatás, gazdaságossabbá tételére vo­natkozó intézkedéseket is. A Központi Bizottság elfogadta Pártunk alapszervezeteihez intézett levél szövegét, amelyben ezeket az in­tézkedéseket megvilágítják és kitfi­zik a pártszervezetek feladatait a leg­közelebbi időszakban. Slánský elvtárs beszámclóját, mint a mezőgazdasági kérdésekben végzen­dő pártmunka irányvonalát, jóváhagy­ták. A Központi Bizottság azzal bízta meg a pártelnökséget, hogy dolgozza át a gazdasági irányítás javítására és a termelés gazdaságossabbá tételé­nek emelésére, valamint az állami el­lenőrzés megerősítésre vonatkozó ja­vaslatokat. Az ülés az Internacionálé eléneklé­sével ért véget. Hivatalos jelentés a Köztársaság kormányának 1951 június 29-i üléséről A kormány pénteki ülésén, amelyet elnöke, Antonín Zápotocký vezetett, a kormány részletesen megtárgyalta a közellátási és termelési helyzetet és a szükséges intézkedések egész sorát rendelte el František Krajčír belkereskedelmi miniszter jelentést tett a közellátás jelenlegi helyzetéről, az élelmiszerek és az iparcikkek kötött és szabad pia­cán. Fejtegetesei során előadta, hogy az utolsó hetekben a szabad piacon fokozott kereslet mutatkozott a hús, füstöltárú és a zsír vásárlásában. A szabadpiac, amelyet 1949-ben vezet­tünk be kevésszámú elárusító helyen és kismennyiségű áruval, fokozatosan kiterjedt. Ez évben a szabad élelmi­szert elárusító üzletekbe, amelyeknek szarna az utolsó két esztendő alatt néhánv ezerrel szaporodott, olyan ma­gas mennyiségű hús- és füstöltáru özönlött. ?mi túllépte jelentősen ma­gas jegyszükségletünk felles egyhar­mad ré?Tét. A hús- és füstöltáru áru­S'"t-ísa a szabadpiacon ez évben az 13i0-.es évhez kénest hétszeres. Ha­sonló feledés mutatkozott a többi éleire'-—erek szabadpiacán Is. Minden­níTÍi bTclkk eladása a szabad piacon áü-n'óan emelkedett. A belkereskedelmi miniszter jelenté­séin elmondotta hogv a fogyasztás a kötőit piacon, ahol biztosítva vannak magas fejadagok alacsony árakon, ál­landóan emelkedik. Ezt a fokozott fo­gyasztást főleg az okozta, hogy na­gyobbrészt nem tartják be azokat a szab'Ivókat, amelvek szerint a feiada­go't helyesen szabálvozandók. Ilyen péld'nl a nehéz és nagyon nehéz testi mm'itát végzőknek szóló pótjegvek kl'íása olyan fogyasztóknak, akiknek erre nincs igényjogosultságuk. Ilven pél'ául a betegek számára való fej­adagokkal való visszaélés és a helyi Nemzeti Phottsápo'.on a jegytarta­l'-'-ok felelőtlen szétosztása. Az utóbbi időben megállapítást nyertek a jegyek­kel való visszaélések esetei Is és a jegyhamisítók szervezett bandáit érték tetten. Mindezek a jelenségek össze­függenek azzal, hogy egész jegygaz­dálkodásunkban mlndezideig nem volt meg az elégséges, nyilvántartás és az ellenőrzés. Krajčír miniszter a továbbiakban tájékoztatta a kormányt a hús-, zsir- és tojásfeivásárlás tervének nemteljesi­téséről. A felvásárlási feladatok nem teljesítésében a kulákok járnak elől, akik sok esetben nyiltan vagy rejtve szabotálják az állam iránti köteles­ségeiket és nem teljesítik a sertés­hús, tojás, tej és a többi termékek beszolgáltatását. A gazdasági szövet­kezetek munkatársai nem tudták biz­tosítani a felvásárlás teljesítésének si­keres megszervezését és néhány já­rásban nincs áttekintésük a felvásár­lás teális lehetőségeiről. A nemzeíi bizottságok is sok esetben elhanyagol­ták felvásárlási feladataikat és hozzá­járultak a felvásárlási feladatok nem­teljesítéséhez azzal, hogy nyakra-fő­re engedélyeztek házi vágásokat anél­kül, hogy a kérvényezők teljesítették volna az ehhez szükséges feltételeket, mint például beszolgáltatási és ter­melési feladataik teljesítését, továbbá tűrték, a csaló kényszervágások ese­teit, amelyeket néhány lelkiismeretlen hivatalos állatorvos tett lehetővé és végül nem léptek közbe a fekete vá­gásoknál. Az itt megál'apított hiányo­kat és hibákat is az elégtelen nyilván­tartás és ellenőrzés okozza. A belkereskedelmi miniszter beszá­molójában rámutatott arra, hogyan ne­hezítik és fékezik ezek a hiányok a kormány törekvéseit, hogy amennyi­ben lehetséges a lehető legnagyobb mértékben kielégítse a szabad piac növekvő követelményeit. A jelentéshez fűződő vitában meg­állapítást nyert az, hogy az utóbbi időben mutatkozó közellátási zavarok egyáltalán nem érintik a kötött piacot, hanem kizárólag a szabadpiacon mutat­koznak. A liszt, hús és más szükség­letek kötött piaca teljes mértékben el volt látva. A szabadpiac zavarait nem az okoz­ta, hogy kevesebb áru jutott a sza­badpacra, hanem az, hogy a terme­léssel aránytalanul növekszik a keres­let és a szabadpiac fogyasztása azért, mert a lakosság egyre nagyobb szá­mának növekvő vásárlóereje követ­keztében mind több embernek van le­hetősége a fejadagokon kívül a sza­badpiacon is vásárolni. A belkereskedelmi miniszter jelen­tése alapján a kormány elhatározta, hogy azon árufajták árának szabályo­zását megvrlósítja. amelyekről a sza­bad piacon a legnagyobb hiány mutat­kozik, mégpedig a húsnál, zsírnál és néhány más élelmiszernél és termék­nél. A kormány megbírta a be'keres­kedelmi minisztert sz<^ 'lyozások élet­beléptetésével, folyó évi július 1-től kezdődőleg. Az elrendelt árrendezés csupán a szabadpiac áraira vonatkozik, míg a kötött piac árai viitozatla­nok maradnak. A kormány jóváhagyta a bel­kereskedelmi miniszter azon ja­vaslatát is, hogy július l-ével fel­szabadítsa a ruházati jegy fenn­maradó részét, mivel a textil­kötött piac teljes mértékben el van látva és biztosítva áruval. Egyideiűleg meghagyták a belke­reskedelmi miniszternek és valamennyi kerületi és járási Nemzeti Bizottsá­goknak. hogy rendszeresen ügyeljenek az önellátók fejadagjának pontos el­lenőrzésére, a házivágások engedé­lyezésére és ebben az értelemben el­határozták a szükséges intézkedése­ket. A kormány elhatározta, hogy felhívja az összes nemzeti bizonyságokat, üzem­vezetősé 'eket, intézményeket és egye­sületeket, hogy a kormánytényezők, különféle hazai és külföldi delegációk látogatásakor és más hasonló alkalmak­kor ne rendezzenek fogadásokat, ün­nepi ebédeket, stb. Ami a szükséges hivatalos fogadtatásokat illeti, ilyene­ket csupán a kormány határozata alap­ján lehet megrendezni. A kormány tárgyalásának fő tárgya ezután az a kérdés volt, hogy a jö­vőben hogvan biztosítsa a közellátás rendes menetét és ezzel a nép fokozó­dó életszínvonalát. Az egyetlen helyes út itt a mezőgazdasági és ipari ter­melés termelékenységének fokozása, a nemproduktv kiadások csökkenté­sének, a termelés fokozásának és új alka'mazottak besorolásának útján a produktív munkába. Az edd'gi törekvések. hogvan csökkentsék az adminisztratív gépe­zet aránytalanul magas létszámát és így leszállítsák a nemproduktív kia­dásokat, amelvek fokozzák a termelési költségeket, mint ahogv erre már a CsKP februári ülésén Klement Gott­wald elvtárs, a Köztársaság elnöke, figyelmeztetett, nem hozták meg a várt eredményeket, ellenkezőleg, az 1951-es évben is a gazdasági és köz­igazgatási szervek egész sora ismét mértéktelenül emelte az adminisztratív alkalmazottak számát. Altalános helyesléssel állapították meg azt. hogy ez az állapot a szoc'a­lizm- építéseinek feladata, valamint a takarékosság szempontjából tart­hatatlan. Ezért a kormány elhatározta, hogy az adminisztratív alkalmazottak szá­mát az államosított és szövetkezeti szektorban, valamint az állami és köz­igazgatásban 1951 végéig 77-500 sze­méllyel csökkentik. Az így felszabadult adminisztratív alkalmazottakat, mindenekelőtt féri a­kat, kizárólag produktív munkába irá­i nyitják át. A folvamatos átmenet megszervezése céljából a kormány el­határozta, hogy a miniszterelnökségi i hivatal mellett kormánybizottságot szervez, amelynek a feladata, részle­tes tervet, irányelveket kidolgozni és megegyezni az illetékesekkel a mun­kaerők átvitelének időpontjáról és mód iáról. 1951 október l-ig bevezetik a köte­lező bérszámlákat mindenütt, ahol eddig még nincsenek, főleg az állami igazgatásban A termelési minisztériumok, az üzemek és vá'Matok igazgatóságai és vezetősége' törőd ienek azzal, hogv az ú i munkaerőket telies mértékben produktív munkára használják fel és az üzemek több műszakját fokozzák ezzel. Ugyancsak gondoskodniok kell Iskolázásukról és életkörülményeiket <\p\ alakítsák, hogv az ú i foglalko­zásban meghonosodjanak és kitartsa­nak. A kormány egyideirl'g fe'h'vla az összes tömegszervezeteket és más -n­tézményeket az állami igazgatáson kí­vül is, hogv ellenőrizzék adm'p'Ttra­tív geppretüket és a fclasVjres mun­kaerőket ugyancsak produktív fog­'i'kozásnkba irányítsák át. A gyűlés további részében a kor­mány letárgyalta és jóváhagyta azt a rendeletet, amellyel a nemzeti bizto­(Foly tatás a 2. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents