Uj Szó, 1951. június (4. évfolyam, 127-152.szám)

1951-06-01 / 127. szám, péntek

A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR DOLGOZÓK LAPJA Bratislava, 1951 június 1, péntek 2 Kčs IV. évfolyam, 127. szám; rB>éhéve szavaz a kassai Ueviilet A kassai kerület járásainak minden üzemében, hivatalában, iskolájában si­keresen folyik a népszavazás. A kassai kerület, amely köztársaságunk egyik legiparosabb vidéke jellegét kezdi ma­gára ölteni, harcol az öthatalmi béke­egyezmény aláírásáért és Nyugat-Né­metország felfegyverzése ellen. De a vidéken is a legkisebb falvakban is befejeződtek a népszavazás előkészü­letei és így az egész polgárság, a dol­gozó parasztság és asszonyaik is, kife­jezik szilárd és határozott állásfoglalá­sukat a háború ellen. A gálszécsi járásban 58 agitációs központot létesítettek, amelyek 459 agitációs kettőst képeztek ki. Ezek a kettősök járták azután az üzemeket és a községeket és eddig 21 békebeszél­getést rendeztek. A szepsi járásban több mint 600 agitkettős folytatta politikai meggyőző munkáját a népszavazás je­lentőségéről. Lőcsén 479, Gölnicbányán 413 és Kassán magában 1500 agitket­tős működött. A kassai kerületben má­jus 28-án 13 békebeszélgetést tartottak, melyen több mint 5000 ember vett részt. A beszélgetéseken felszólaltak az üze­mek élmunkásai. sokgyermekes anyák, az Ifjúsági Szövetség tagjai és az úttö­rők. Mindenütt emlékeznek még a leg­utóbbi háború szörnyűségeire, a csalá­dokat ért nagy veszteségekre, otthonaik felgyújtására, üzemeik lerombolására. Mindannyian megegyeznek egyben: so­ha többé háborút. Es ezért lelkesen és határozottan írják alá nevüket a béke­tanács felhívása alá. Új IsékefelalásiSások a brati's lavai építkezéseken A dolgozók lelkesen fogadták az öt­hatalmi békeegyezményről szóló nép­szavazást. Megragadják ezt a rendkí­vüli alkalmat, hogy kifejezzék akaratu­kat: nem akarnak háborút és fokozott teljesítménnyel járulnak hozzá a béke megszilárdításához. Az állami bank adminisztrációs épü­letének építkezésén is megkezdődött a népszavazás. A népszavazás kezdete előtt rendszeres gyűlésekre • jöttek össze a dolgozók, amelyeken tájéko­zódtak a tőkés államokban élő munkás­osztály kegyetlen harcáról és a legna­gyobb felháborodással Ítélték el az imperialisták intervenciós csapatainak gaztetteit, amelyeket Korea békés la­kosságán elkövettek. Felemelik szavukat Nyugat-Németor­szág felfegyverzése elien és elitélik a cseh és szlovák emigrációt, amely a Gestapo és m Z SS-csapatok megmaradt gyilkos tagjaival új háborút készít elő. Madai Géza és Habina István építő­munkások megmagyarázták a Béke Vi­világtanácsának felhívását, agitkettő­sök látogatták meg a munkásokat, akik átnyújtották nekik a szavazóla­pokat. A kőművesek, betonosok, ácsok, va­kolok azonban nem maradtak csupán az aláírásoknál. Elhatározták, hogy új békekötelezettséget vállalnak. Köte­lezték magukat, hogy 14 nappal előbb fejezik be a két mélyföldszint építését. Az álllamvasútak építkezésén dolgo­zók közül Vasadi János betonos cso­portja kötelezettséget vállalt, amely szerint e hónap végéig a következő munkákat fejezik be: 30 köbméter alap­betonozást, 75 köbméter töltést, 503 négyzetméter hangszigetelést. Varga, Marosi és Taraba kőművesek az ed­dig tervezett 602 munkaóra helyett 510 óra alatt fejeznek be 4647 négy­zetméter belső vakolást. A tömeges lakásépítkezéseken a mult évvel szemben lényegesen emelik a tel­jesítményt. Az eredetileg tervezett 2.35 helyett naponta 2.5 kész lakás­egységet adnak át. Új munkamódszerekkel a bányák tervének teljesítése felé A bányák tervének teljesítésében nagy segítséget nyújtanak az új mun. kamódszerek Nemcsak a munka ter­melékenységét fokozhatjuk ezekkel, de megszüntethetjük a munkaerők hiá­nyát ls. Az új módszerekkel, a munka jobb megszervezésével jelentős ered> ményeket érünk el. így pl. a Dubrava­bányában 110%-kaI emelték a fejtés tervét azzal, hogy megkezdték a ke> mény fémekkel való fúrást és munka­helyeken két fúró-fejtő kalapácsot használnak egy helyett. A körmöcbányai üzemben a Lajos­tárnában szintén kemény fémmel fúr­nak vízsugárzással. 30%-kal növelték sok helyütt a termelést. Handlován a 19. munkahelyen cik­lusban fejtenek, a nyugati új bánya­ban szovjet szállítószalag működik Májusban háromszor lépték túl a napi tervet és a legjobb ezidei eredménye­ket mutatták fel. Dernfín t kesíletre vnló fejtést újabb két munkahelyen vezették be. Már ötödik hónapja tartják a 106%-os terv­teljesi'tést. cftnyu/ alá! Irta: KEREKES LAJOS Az öthatalmi békeegyezményért küzdenek a komáromi Skoda-művek dolgozói A komáromi Skoda-művek üzemi pártszervezete, a szakszervezeti cso­portvezetők, tízesbizalmiak, a meste­rek és műszakiak csütörtökön délelőtt gyűlést tartottak. A gyűlésen résztve­vők a békeív aláírásának fontosságá­val foglalkoztak és hangsúlyozták, hegy ezzel kapcsolatban fel kell világo­sítani mindenkit, mit jelent a békefel­hívás. Az elmondott beszámolókban hang­súlyozták, hogy a Skoda-művek dolgozói a békeharc első soraiban állanak, amint ezt a tervteljesítésben tett erőfeszíté­seikkel is bizonyították. A Skoda-mű­vek dolgozóinak boldog élete össze­függ a békével az egész világon. A dolgozók tudják, hogy sz új világhá­ború tűzfészke Nyugat-Németország Ott akarnak az imperialisták felfegy­verezni egy olyan zsoldoshadsereget, amely felvonulna a Szovjetunió és a népi demokratikus országok ellen. Elég volt nekünk a náci fejvadászokból, elég volt már a náci hadseregből. 1938-ban eladták a Köztársaságot Hit­lernek. Most nem fogják eladni a Köz­társaságot, mert annak élén nem Be­nes és a burzsoázia áll, hanem a mun­kásosztály és Csehszlovákia Koinmu­aiYom... A békére szavazok, •— mondják a munká­sok a nehézipar üze­meiben, ahol a szo­cializmus vas- és acél­alapjait építik. Egy pil­lanatra megállítják az esztergák forgását, az olvasztár megtörli iz­zadt homlokát, a he­gesztő fölemeli arca elől az aszbesztlapot. Érdes, erős munkáske­zükbe fogják a tollat és arcukon végtelen ko­molysággal és erővel aláírják a nevüket. Aláírják, mert tudják, hogy a százmilliók alá­írása mindent elsöprő erő, mely képes meg­akadályozni az angol­amerikai háborús uszí­tók mesterkedéseit és tudják, hogy a sokszáz­milliós béketábor élén ott áll a legyőzhetetlen Szovjetunió és Sztálin elvtárs. [ nista Pártja, a prágai várban Gottwald elvtárs. A beszámoló után a Skoda-üzem vezető tényezői megbeszélték a béke­agitáció módjait. Röpgyűlések a mű helyekben, elindulnak az agitkettősök, elmennek mindenkihez. Aki beteg, la­kásán vagy a kórházban fekszik, oda­mennek hozzá és ott beszélnek vele. Kell, hogy Komárom minden dolgozója tudja, miért kell harcolni a békéért. Körmendi Ferenc hajókovács ezeket mondta: — Miért írom alá a béke­szavazást? — Elvtárs, erre egyszerűen válászolok. A mi feladatunk az, hogy országunk jólétét biztosítsuk. Mi munkások nem akarjuk a háborút, nem áldozzuk fel családunk életét azért, hogy a nyugati tőkések még jobban telitömhessék pénzeszsákjaikat. A Szovjetunió vezette béketáborral együtt megvédjük a békét. Pálfi István, a kiváló villanyhegesz­tő így szólt: — A háború csak nyo­mort és szenvedést hoz. Nekünk eb­ből elég volt. A békés alkotómunka az üzemekben, ez a legnagyobb csa­pás a háborús uszítók terveire. Előre elvtársak a békéért. A nyitrai kerület dolgozói Pártunk kerületi konferenciájára készülnek Izsa községben az EFSz javára 2000 munkaórát ajánlottak fel. Pózba községben 5%-kal növel'k a marhahús beszolgáltatását. A szentesi II. típusú EFSz-ben a konferencia tiszteletére most magasabb típusra térnek át. A tőrei IV. típusú EFSz elnöke, Furinda elvtárs, a kerületi konferencia alkalmá­ból kötelezettséget vállalt, hogy 22 előfizetőt szerez az Uj Szónak és segít más környékbeli EFSz-eknek. Különben a tőrei EFSz elhatározta, hogy az 1951-es termésből a szerződé­sen felül 4 vagón búzát és 4 vagón árpát szolgáltatnak be. A konferencia napjáig beszolgáltatják az előírt tojás­menyiséget. Az ógyallai járás Bucs községében 650 mázsa gabonát és takarmányt szolgáltatnak be terv fö­lött, fokozzák a zöldségtermelést 10 százalékkal és október l-ig fokozzák a tejhozamot i^ Anyu! írd alá ezt a fehér ivet I Mely megvigasztal sok millió szivet, Kiket meggyötört a vérzivatar Az a sok szív most mind békét akar. — Anyu! írd alá, ez a mindened. Életed, jövőd, sorsod, gyermeked! Ki előtt áll a pálya, válaszút De nem kívánja a vért, a háborút. Anyu, írd alá milliók sóhaját, En játszom tovább ólomkatonát S ha leszáll az est, jő az álomlepel: .Keblednél ringva, édesen alszom el. — Anyu, írd alá, e szó kincset ér: Érti a sárga, fekete, fehér Kiket meggyötört a vérzivatar Az a sok gyermek mind békét akar. Anyu! írd alá, e nagy levelet Mely a viharnak szellőlehelet, És meggátolja mielőtt kitör A béke napja reánk tündököl. Anyu! írd alá, ez az én napom. Ne legyen többé öldöklő atom Ha lesz is hatása, legyen oly csodás Embernek: Elet, örök alkotás. Anyu! írd alá, majd ha nagy leszek, Neked ami szép, mindent megveszek. Lehetek mérnök, nyomdász, vagy pa­raszt, De szívem mindig csak Érted virraszt. Anyu! írd alá, ha e szó riad: A védelmében fegyvert fog fiad, És kiharcoljuk örök szép dalunk Anyu! írd alá: Békét akarunk! Pártunk kerületi konferenciái elé A járási pártkonferencíán megvá­lasztott küldöttek ma jönnek össze a keriiletj konferenciákon, amelyek Pár­tunk életében fontos és nagyje­lentőségű eseménnyé válnak. A kerületi pártkonferenciák a párt­bizottság mult évi jelentését fog­ják megtárgyalni, megvitatják a keril­iet feladatait, határozatokat fogadnak él, amelyek kőtelezők a kerület minden pártszervezetére és megválasztják ú] kerületi bizottságát. Az elmúlt időszak, amelyet most a kerületi konferencákon értékelni fog­nak, Köztársaságunk szocialista fel­építésének, viharos fejlődésének kor­szaka volt, és falun a szocialista átépí­tés fordulatát eredményezte. A mult évi kerületi konferenciák és Pártunk dicsőséges IX. kongresszusa óta foko­zott pártonbelüli élet folyt az összes szervezetekben és javult a pártpolitikai munka. Az elmúlt év lefolyásán és eredményein szemmelláthatóan észlel­hetjük azt, hogy Köztársaságunk gaz­dasági és kulturális felvirágzásává! Pártunknak egyre nagyobb, bonyolul­tabb és jehntőségteljesebb feladatai vannak. A CsKP Központi Bizottsága az ötéves terv második évének sikeres befejezése után a békeharcban további nagy feladatokat tűzött elénk. A CsKP Központi Bizottságának ülése törté­nelmi jelentőségű volt különösen azért, mert leleplezte és ártalmatlanná tette a Pártba férkőzött imperialista ügynö­kök. Sling, Svermáné, Clementis kár­tevő bandáját, valamint a burzsoa­nacionalisták gonosztevő csoportját, élükön Husák és Novomeskývel, akik a Pártban rejtőzködve, hátulról akartak kést döfni népünkbe a békéért és a szocializmusért folyó harcban. Kártevő munkájuk egy része az volt, hogv a Pártnak idegen, nem bolseviki módsze­reket és világnézetet csempésztek be rendszeresen, hogy befagyasszák a Párt szervezetét, hogy szétrombolják a tö­megekkel való kapcsolatát és a Pártot ellenséges világnézetekkel mérgezzék meg, Szlovákiában főleg a burzsoa­nacionaiizmussal. Pártunk az árulók leleplezése után még jobban tömörült a Központi Bi­zottság köré, Gottwald elvtárs köré és rendszeres kampányt folytat a párt­építés bolsevik elveinek következetes érvényesítéséért, a pártonbelüli de­mokráciáért, a kritikáért és önkritiká­ért. Az egész tagságot a világnézeti színvonal rendszeres emelésére* a z éberség növelésére tanítja. Éles harcra tanít az osztályellenség ellen, amely annál őrjöngőbben támad és anná! al­jasabb, minél inkább elveszti a talajt a lába alól. Mindezek a tények fokozzák Pár­tunk ez évi kerületi konferenciáinak jelentőségét. A konferenciákon teijes mértékben visszatükröződik a szocia­lista országépítés minden törvénysze­rűsége: az építés üteme, amelv tegnap még elégséges volt, ma azonban már nem. a világnézeti politikai és szerve­zési munka színvonala, amelv még teg­nap megfelelő volt, ma azonban már nem elégedhetünk meg vele, a hiá­nyok, amelyek fölött tegnap még sze­met hunytunk, ina azonban már előre­haladásunk súlyos akadályát képez­hetik. Ezze! egyidejűleg előtérbe lép az a» elkerülhetetlen szükségesség, hogy ki­terjesszük és elmélyítsük kerületi konferenciáinkon a bírálatot és önbírá­latot. Ha azt akarjuk, hogy a kerületi konferenciák Pártunk munkájának lé­nyeges javítását hozzák, akkor kell, hogy az eddiginél jóval részletesebben értékeljük kritikailag és önkritikáig az elért eredményeket. A kerületi kon­ferenciák küldöttei a járási konferen­ciák jó tapasztalataira támasz­kodhatnak. A járási konferenciákon megszólaló kritikai hangok feltárták a komoly hibákat és hiányokat a párt­munkában, amelyek természetesen a kerületi bizottságok munkáját is érin­tik. Főleg az bizonyosodott be, hogy a járási pártbizottságok nincsenek inin­denapi kapcsolatban a falusi és üzemi szervezetekkel, sok járásban elszige­telődtek a tömegektől s a rendszeres meggyőző munkát bürokratikus hiva­taloskodással pótolják. A járási párt­bizottságok sok járásban nem úgy dol­goztak, mint valami kollektív válasz­tott szerv, hanem gyakorta csupán az elnök és a titkár döntött fontos kérdé­sekben. A pártszervezet tagjai sokszor pótolták az állami és gazdasági gépeze­tet, különféle parancsokat osztogattak ahelyett, hogy politikailag vezették vol­na az állami és gazdasági gépezetben dolgozó funkcionáriusokat. Széles vita fejlődött kí a falusi kulákok elleni harc­ról. Sok küldött jogosan pellengérezte kí a Párt vonalának érvényesítésében mutatkozó felületességet és könnyel­műséget, főíeg ami a kulákok elszi­getelését és elnyomását iiíeti, kipellen­gérezték a káderpolitikában mutatkozó éberség hiányát. Bebizonyosodott az is. hogy a Párt szervezetei és bizottságai kevés figyelmet szentelnek a politikai tömegmunkának, főleg az agitációnak. A járási konferenciákon beszéljenek a küldöttek azokról a hiányokról, ame­lyeket a kerületi pártbizottság és an­nak egyes tagjai követtek el. Le kell vonnunk a tanulságot a já­rási konferenciák hiányaiból, amelyek­kel Pártunk Központi Bizottsága is foglalkozott Široký és Bastyovanszký elvtársak beszéde nyomán. Rámutattak arra. hogy a kritika nem volt eléggé mély és a felszínen mozgott. Kevés elvtárs foglalkozott pártpolitikai kér» (Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents