Uj Szó, 1951. május (4. évfolyam, 102-126.szám)

1951-05-01 / 102. szám, kedd

MAJOR ISTVÁN: Végeláthatatlan tömegek árasztják el a városok és fal­vak utcáit, tereit, ezer meg ezer torok zengi a nemzetközi szolidaritás himnuszát. Munká­sok, dolgozó parasztok, értelmi­ségiek, kommunisták és párton­kívüliek, ifjak és öregek, fér­fiak és nők, különböző nem­zetiségű, fajú és nyelvű embe­rek milliói Csehszlovákiában és százmilliói az egész világon be­olvadnak ebbe a hömpölygő emberáradatba, hogy együtt meneteljenek a munka forra­dalmi ünnepén. Mi ösztökéli a dolgozókat er­re? Mi az a lenyűgöző erő, mely egy táborba tömöríti őket? Mindenekelőtt és minde­nekfelett: a harc a világ­békéért. Harc az imperia­lista martalócok, a trumanok, churchillek, achesonok, mac­arthurok, sehumannok ellen, akik újból vér- és lángtengerbe szeretnék borítani a világot, hogy idegen országokat és né­peket igázzanak le. Harc a nyugati imperialisták fizetett ügynökei és kémei, a clementisek, svermánék, slin­gek, husákok, novomeskyk el­len, akik pártunk soraiba be­furakodva, romboló tevékeny­séget fejtettek ki: alá akarták ásni és alapjaiban meg akarták ingatni népi demokratikus rend­szerünket, szocialista iparunk és mezőgazdaságunk termelé­sét, elposványosítani, szétzül­leszteni kommunista pártun­kat; a nyugati imperialisták kezére akarták játszani vala­mennyiünk közös hazáját, népi demokratikus Köztársaságun­kat, hogy újból a tőkés kizsák­mányolók gyűlölt jármát ves­sék nyakunkba. Micsoda mér­hetetlen anyagi és erkölcsi kárt okoztak államunknak, népi de­mokratikus rendszerünknek, pártunknak ezek a burzsoa-na­cionalista összeesküvők! Gyűlö­letet szítottak a szlovák dolgo­zók között a cseh és magyar dolgozók ellen és többek között attól sem riadtak vissza, hogy szeretett köztársasági elnö­künk, Gottwald elvtárs ellen merényletet készítsenek elő. Egész politikai tevékenységük oda irányult, hogy elidegenít­eék a szlovák dolgozókat a Szov­jetunió népeitől, a hős Szovjet Hadseregtől, mely tengernyi véráldozat árán felszabadította Európa népeit — tehát a szlo­vák és magyar népet is — a német fasiszta rémuralom alól. Milyen sors várt volna a magyar népre, ha Hitler világ­uralmi terve sikerül, ha a „Mein Kampf"-ban lefektetett faji elmélet szellemében oldotta volna meg a nemzetiségi kér­dést Európában, Ázsiában vagy a többi világrészeken? Ugyan­az a sors, ami a cseh, szlovák, lengyel, bolgár, francia és más európai vagy ázsiai népre: e népek felét Hitler elrettentő példaképpen kiirtotta volna, a másik felét német fasiszta haj­csárok korbácsütései s a leg­féktelenebb terror segítségével rabszolgamunkára kényszerí­tette volna. Hála a Szovjet Hadsereg pél­dátlanul álló hősiességének és önfeláldozó harcának, ettől a borzalmas jövőtől megkímélt bennünket a sors. Hogy most szebb és boldogabb szocialista jövőnket építhetjük, ezt a szovjetnépnek s a szovjet­haza nagy fiának, a világ dol­gozói bölcs vezérének és tanító­jának — Sztálinnak köszönhet­jük. Felszabadítónktól és vé­delmezőnktől, a világbéke be­vehetetlen bástyájától, függet­lenségünk és boldog szocialista jövőnk biztos zálogától akartak tehát elszakítani bennünket a burzsoa-nacionalista méregke­verők. És mi lett volna, ha Gottwald és Široký elvtárs nem tépték volna le idejében az áruló ban­da álarcát? Ugyanazt a sorsot szánták Csehszlovákia népei­nek a nacionalista kalandorok, mint annakidején Tiso, Tuka és Saňo Mach, aki tudvalevő­leg Novomesky kebelbarátja volt. Csakhogy ez esetben Hit­ler szerepét Truman, Churchill és bandita társaik játszották volna. Kissé amerikai, vagy an­gol változatban ugyan, de nem kevesebb ambícióval, mint Hit­ler tette annakidején. Hitlernek beletörött a bicskája. Hol a biztosíték arra, hogy Trumané nem fog beletörni? Clementis, Husák, Novomesky és cinkos­társaik rossz kártyára tettek. Široký elvtársnak százszor igaza volt, amikor az SzKP központi vezetőségének ülésén kijelentette: „Zenklék, Lett­richék kisöprése után, a főpap­ság államellenes ténykedésének meghiúsítása után a nyugati imperialisták fő reményüket a pártunkon belüli ügynökségük­be vetették. Hasonló ellenfor­radalmi puccsot akartak kirob­bantani nálunk, mint Rajk se­gítségével Magyarországon, Trajcso Kosztov segítségével Bulgáriában. Piszkos szándé­kaikat meghiúsítottuk és aljas kiszolgálóik érdemük szerint fognak bűnhődni. A béke ügye jelentős győzelmet aratott, az osztályellenség felett nagy csa­tát nyertünk." Igen, az osztályellenség felett nagy csatát nyertünk. És ennek a nagy csatának bátor harco­sai, a szocialista társadalom lelkes és önfeláldozó építői, az élmunkások, a sztahanovisták és minden egyes résztvevője ennek a gigászi építési folya­matnak, ott menetelnek az ut­cán, május elsején, hogy tanú­ságot tegyenek hűségükről ha­zájuk, kormányuk és pártjuk iránt, hogy tanúságot tegye­nek odaadásukról a Szovjetunió iránt, mely a legválságosabb pillanatokban is mindig tudott segíteni és sohasem hagyta cserben szövetségeseit. Amikor a münchenelőtti Csehszlovákiát veszély fenyegette Hitlerék ré­széről, egyedül a Szovjetunió ajánlotta fel katonai segítségét Csehszlovákiának, amit az ak­kori reakciós csehszlovák kor­mány természetesen visszauta­sított. Ugyanakkor a nyugati „szövetségesek", Anglia és Franciaország, — Csehszlová­kia meghallgatása nélkül dön­töttek a kis állam sorsáról. Csehszlovákia nyugati „bará­tai" egyenesen biztatták, no­szogatták az olcsó sikerektől megszédült fasiszta fenevadat, hogy valósítsa meg régi „Drar.g nach Osten" tervét. Martalé­kul dobták oda kis szövetsé­gesüket Hitlernek és fasiszta cinkosainak. A Nagy Honvédelmi Háború idején a Szovjetunió minden segítséget megadott Csehszlo­vákiának, hogy hadseregét megalakíthassa szovjet terüle­ten s részt vegyen hazája fel­szabadításában a dicső Szovjet Hadsereg oldalán. A Szlovák Nemzeti Felkelés és a partizánharcok résztvevőit szovjetkatonák képezték ki és látták el hadiszerrel. A felszabadulás óta'a Szov­jetunió kétszer mentette meg Csehszlovákia népeit a nélkü­lözéstől, azzal, hogy kormá­nyunk és Gottwald elvtárs ké­résére haladéktalanul megfele­lő mennyiségű gabonát szállí­tott nekünk. Azelőtt is és azóta is ellát nyersanyaggal, gyapot­tal, hússal, gabonával, sőt mo­dern gépekkel is; segít ötéves tervünk megvalósításában, készséggel bocsátja rendelkezé­sünkre a szocialista munka­módszereket, a sztahanov- és élmunkásmozgalom értékes ta­pasztalatait. Bármily veszély fenyegetné is hazánkat, biztosak lehetünk, hogy a Szovjetunió ma sem hagyna cserben bennünket, hogy éppen olyan testvéri szeretettel és áldozatkészséggel sietne se­gítségünkre, ahogy azt a tör­ténelem folyamán számtalary­szor tette. Ha nem állna a sok százmilliós béketábor élén a Szovjetunió az ő legyőzhetetlen békehadseregével, már régen felborult volna a világbéke s fellángolt volna a harma«'ik világháború pusztító tüze. Ebből a szemszögből kell mérlegelnünk a körülöttünk le­játszódó eseményeket. Nem szabad lebecsülnünk azt a ve­szélyt, mely állandóan fenye­get a háborús gyújtogatok ré­széről. A nyugati imperialisták nyakló nélkül építik újjá Nyu­gat-Németország hadiiparát s fegyverzik fel ma Nyugat-Né­metországban ugyanazokat a fasiszta tömeggyilkosokat, akik néhány évvel ezelőtt végigdúl­.(FolyUtáfl « 2. oldalon.). XV. évfolyam, 102. szám Vil ág pr oletárja i e gyesülje tek! Bratislava, 1951 május 1, kedd 3 Kčs (Jőtüoahleiii , -. § apred — za míľ a túeialuniLu !

Next

/
Thumbnails
Contents