Uj Szó, 1951. április (4. évfolyam, 77-101.szám)

1951-04-01 / 77. szám, vasárnap

Vila nrolet, árjai egyen/tietek! A C S E H S Z L Ó V Á KIAI M A GYA R D O L G O Z O K LA P J A Bratislava, 1951 április 1, vasárnap 2 Kés IV. évfolyam, 77. szám Az egész világ haladószellemű dolgozói SüiatOai béüeegsfezinényt követelnek Az európai nnnkásértekeziet még erősebisé tette az imperialisták elleni békefrsntet Az egész' világ haladószellemű dolgozói tudatában vannak annak, Mao-Ce-Tung elvtárs vezetésével és Df. J. BRÁNfK Szlovákia szsciaüsfa Iparosításának új időszaka hogy a háborút csak az amerikai és angol monopol-kapitalisták kis csoport­ja és annak engedelmes kiszolgálói és lakájai óhajtják. A Békevilágtanács berlini határozatai alapján meginduló világméretű megmozdulás, amelynek célkitűzése az öthatalmi békeegyezmény megkötésének kivívása, le fog­ja leplezni a háborús gyujtogatókat és meg fogja sokszorozni a békét kö­vetelő hatalmas tábor erejét. A békeszerető dolgozók meg vannak győződ­ve, hogy * háború elkerülhető. A háborús gyujtogatókkal szemben ma már olyan erők állnak a béke oldalán, amelyekhez hasonlót a történelem ed­dig még nem ismert. De az újabb borzalmas pusztító háborútól csak az menthet meg bennünket, — amint erre Sztálin elvtárs nyilatkozata rámuta­tott —, ha „a népek kezükbe veszik a béke megőrzésének ügyét és végig kitartanak mellette." Ezt tudatosították aa európai munkásertekezieten résztvevő küldöttek ís teljes mértékben, akik hazájukba visszatérve lel­keshangú beszámolókban ismertetik az értekezlet lefolyását. Ugyanak­kor a nemzetközi sajtó cikkekben méltatja a nagyjelentőségű határozato­kat. A lengyel küldöttség március 27-én érkezett vissza Varsóba. A küldött­ség tagjai kijelentették, hogy az ér­tskezlef jelentős mértékben megszilár­dította a Nyugat-Németország fel­fegyverzése ellen küzdők egységfront­ját. Dávid Michaelson, az európai mun­kí. 'tekezlat egyik angol küldötte, Loudoabarj tartott beszámolója során elmondotta, hogy egy nagy berlini iiatem munkásai a következő szavak kíséretében adták át üdvözletüket az angol munkásoknak: „Láttátok Berlin romjait... Mi azért küldünk, hogy •ez mégegyszer meg ne történhessék. Térjetek vissza Angliába, harcoljatok Németország újrafelfegyverzése ellen és segítsetek bennünket, hogy béké­ben befejezhessýk az újjáépítést." A Scanteia, a román munkáspárt központi lapja, rámutat: Az európai munkásértekezlet határozatai kijelölték a feladatokat az európai proletáriatus számára. A német szociáldemokrata párt le­benstedti szervezete (Nyugat-Német­ország) gyűlést tartott és egyhangú határozatot hozott, amely a többek között ezeket mondja: „A jelenlevő párttagok és választók tiltakoznak Nyugat-Németország újrafelfegyverzé­se ellen.' A határozat a továbbiakban megbé­lyegzi a német szociáldemokrata párt jobboldali vezetőségének politikáját, amely, — mint a határozat hangoztat­ja, — nem felel meg a pártban levő dolgozók • akaratanak. A bolgár szakszervezeti szövetség központi tanácsa táviratot intézett a Szovjetunió minisztertanácsához. amelyben közölte, hogy egymillió bol­gár szervezett dolgozó egyhangúlag támogatja a békevilágtanácsnak az öt nagyhatalom közötti békeegyezmény megkötésére vonatkozó felhívását. A távirat hangsúlyozza, hogy a Szovjet­unió a világ békéjének legerősebb támasza. Ugyancsak táviratot intézett a bolgár szakszervezett szövetség ta­nácsa a Kínai Népköztársaság kor­mányához. A távirat kifejezésre jut­tatja a bolgár dolgozóknak azt a meg­győződését, hogy a kínai dolgozók testvéri barátságban a hatalmas Szov­jetunióval. győzelemre viszik az öt­hatalmi békeegyezmény megkötéséért folytatott harcot. Táviratot intézett továbbá a bolgár szakszervezeti szö­vetség központi tanácsa az USA, Nagy-Britannia és Franciaország kor­mányához, amelyben felhívja a három kormányt, hogy fogadja el a békevilág­tanácsnak az öt nagyhatalom közötti békeegyezmény megkötésére irányuló indítványát. A bolgár hazafias arcvo­nal országos nyilatkozatot tett közzé, amelyben kijelenti, hogy csatlakozik a Béke Hívei 'országos bizottságának a bolgár néphez intézett békefelhivá­sához. Genfből jelentik: Joliot Curie, a békevilágtanács elnöke, levelet inté­zett a protestáns egyházak világtaná­csához, kérve, hogy a tartós béke ér­dekében csatlakozzék a fokozatos le­fegyverzésnek és a fegyvergyári ás ellenőrzésének követeléséhez. Joliot Curie levele megállapította, hogy ez a követelés valamennyi nép igényének és kívánságának megfelel. Az egyház k világtanácsának nem­zetközi bizottsága most részletes le­vélbon válaszolt békeviiágtynács­nak. A válasz kijelenti, hogy az egy­házak világtanácsa csatlakozik a fgyverkezés csökkentésének követelé­séhez. Gotiwaldm dolgozói tüntettek a demokratikus Németország egyesítéséért A gottwaldovói szakszervezeti klub március 29-én manifesztációi rende­zett a demokratikus Németország egyesítéséért. A tüntetésen megje­lent Fritz Gross, a Német Demokrati­kus Köztársaság nagykövete, Falken­berg Ottó kereskedelmi attasé és Er­ban Eugen munka- és népjóléti mi­niszter. Erban Eugen miniszter beszéde so­rán rámutatott arra, hogy az ameri­kai imperialisták a náci Wermíicht fel­újításán dolgoznak, hogy egymásután helyezik szabadlábra a háborús bűnö­söket és hogy meg akarják ismételni még nagyobb méretekben a müncheni eseményeket. A manifesztáción Kiabál József él­munkás a berlini munkáskonf.erencián szerzett élményeiről beszélt. Fritz Gross nagykövet beszédében rámutatott az amerikai imperialisták gyalázatos munkájára. Nem egyez­hetünk bele — mondotta —, hogy Nyugat-Németországot újra felfegy­verezzék és hogy újabb háború pusz­títson szerte a világon. Este bemutatásra került „A haladás útja" c. dokumentációs film, amely elénk tárja, hogy milyen nehézségek árán és ennek ellenére milyen lelkese­déssel távolítja el a Német Demokra­tikus Köztársaság népe a fasiszta há­ború utolsó maradványait. május örömünnepere A Nemzeti Arcvonal Központi Ak­ció Bizottságának szűkebb elnöksége pénteken tartotta gyűlését Antonín Zápotocky miniszterelnök és a Nem­zeti Arcvonal Központi Akció Bizott­sága elnökének vezetésével. Oldrich John, a Nemzeti Arcvonal Központi Akció Bizottságának főtit­kára és a nemzetgyűlés elnöke, beszá­molt a Nemzeti Arcvonal Akció Bizott­ságainak és a Nemzeti Arcvonal szer­veinek tevékenységéről. Megtárgyal­ták és jóváhagyták a Nemzeti Arcvonal Központi Akció Bizottságának javas­tatát az ezidei május elseje és' köz­társaságunk felszabadulása hatodik évfordulójának megünneplésére. Az ezidei májusi ünnepségeket „Gottwald köztársasági elnökünkkel a békéért és a szocializmusért" és a „Szovjetunióval a békéért" jelszó alatt rendezik. A tüntetések a nem­zetközi munkásosztály szolidaritása, a dolgozó nép békeharca és háború el­'eni, meg Nyugat-Németország fel­'igyverzése elleni küzdelmének je­yében fognak lefolyni. . A tüntetések gyszersmind kifejezik népünk hűsé­rt a Szovjetunióhoz és felszabadí­íkhoz, legjobb barátunkhoz, J. V. Sztálinhoz. Dolgozó népünk a városok-1 ban és falvakon büszkén számol be" eddig elért sikereiről, az élmunkás­mozgalom fejlesztéséről, az EFSz-ek közös munkájáról és bizonyságát adja eltökéltségének a terv gyorsított meg­valósítására, a szocializmus felépíté­sére, a haza és a béke megvédésére. A májusi ünnepségek alkalmával dol­gozó népünk kifejezi odaadását is Pártunkhoz és köztársasági elnökünk­höz. A Nemzeti Arcvonal összes szer­vei mind bekapcsolódnak a májusi elő­készületekbe, amelyek útján megis­mertetjük népünkkel a CsKP Köz­ponti Bizottsága februári ülésének és a Világ Béketanácsának határozatát, hogy ily módon minden polgárt meg­nyerjünk a békéért folytatott aktív harcra. Az üzemekben és falvakon a májusi előkészületek során májuselőtti köte­lezettséget vállalnak dolgozóink és nagy arányban fejlesztik a szocialista munkaversenyeket. A Nemzeti Arcvonal szerveinek tagjai április 22-e és 29-e között nagy­arányú öntudatosító mozgalmat fog­nak indítani. A májusi tüntetéseken most is, mint rendesen köztársaságunk minden városában a dolgozó nép óriási töme­gei fognak részt venni. Köztársaságunk felszabadításának 6. évfordulóját május 6-án, vasárnap fogjuk ünnepelni, mely. alkalommal köztársaságunk nagyobb városaiban hadsereg-, SNB- és népi milícia-szem­lék is lesznek. A Nemzeti Arcvonal kerületi és járási bizottsága- a Nemzeti Arcvonal politikai pártjaival együttműködve fogják megszervezni a májusi ünnep­ségeket. A Nemzeti Arcvonal Központi Akció Bizottságának szűkebb elnöksége meg­tárgyalta a csehszlovákiai békemozga­lom legközelebbi feladatait aszerint, amint ezt a csehszlovák Békevédők tanácsa a március 29-i gyűlésén köz­zétette. Szükséges, hogy a csehszlo­vák békemozgalomnak a Nemzeti Arc­vonal szervei a legnagyobb segítsé­get nyújtsák és hogy mind-n- polgárt a béke aktív harcosává t ?nek. Az ülés befejező rész i Štefan Gážik, a szlovákiai Közi i Akció Bizottság főtitkára és a Sz ák Nem­zeti Tahács alelhöke, részletesen fog­lalkozott a Szlovák Nemzeti Arcvonal tevékenységével. A CsKP Központi Bizottsága törté­nelmi februári ülésén elhatározta, hogy fokozza az ötéves terv feladatait és a megemelt ötéves terv keretében meg­gyorsítja Szlovákia iparosítását. A Központi Bizottságnak Szlovákia gyor­sított ütemű iparosításáról szóló hatá­rozata nagy jelentőséggel bír nemcsak a termelő erők hatalmas fejlődése szem­pontjából utunkon a szocializmus felé, hanem egyben a lenini-sztálini nemzeti­ségi politika új jelentós bizonyítéka, amelyet Pártunk Gottwald elvtárs ve­zetésével valósít Vieg. Ezzel a határo­zattal lényegében V'lovákía iparosítá­sának úi időszaki kezdődik, amely gazdasági és kulturális fejlődésének új, nagyszerű távlatait tárja fel. Melyek az ötéves terv új, fokozott feladatiénak jellemző vonásai Szlová­kiában? Elsősorban jelentős mértékben meggyorsul Szlovákia iparosításáňak üteme. Az eredeti ötéves terv az 1948-as ev­hez viszonyítva 1953-ra 82 százalékos emelkedést irányzott elő az ipari ter­melésben. Az ötéves terv fokozott fel­adatai alapján Szlovákia ipari terme­lése 189 százalékkal növekszik. Még kifejezőbb ez a változás a nehézipar­ban, ahol az eredeti ötéves terv szerint Szlovákiában a termelésnek öt év alatt meg kellett volna kétszereződnie, míg a CsKP Központi Bizottsága azt a fel­adatot tűzte ki, hogy a nehézipar ter­melése négyszeresére növekedjen. Természetesen emelkedik az évi ter­melés növekedésének jelentős üteme, különösen a nehéziparban Szlovákiá­ban. így például 1949-ben ez a növeke­dés a nehéziparban 14.7 százalékot tett ki, 1950-ben 25.7 százalékot és 1951­ben a tervezett növekedés 33 százalékot fog kitenni. Ez az ütem az 1952-1953­as években még fokozódik. A nehézipar­nak nagymértékű növekedése nem tör­ténik a könnyűipar rovására, ellenke­zőleg, az eredeti ötéves terv irányszá­maival összehasonlítva, a könnyűipari termelés 15 százalékkal, az élelmiszer­iparnak termelése pedig 19 százalék­kal emelkedik. Ugyanakkor lényegesen fokozódik a nehézipar termelési térfogata. Ha a nehéz- és könnyűipar kölcsönös viszo­nya 1948-ban 47:53 volt és az eredeti ötéves terv szerint 1953-ban el kellett volna érnie az 54:46 arányt, úgy a fo­kozott terv szerint eléri a 66:34 arányt, ami már egv fejlett ipari országnak struktúráját jellemzi. Gvorsabb ütemben növekszik az ipa­ri alkalmazottak száma, különösen a munkások száma, a munkatermelé­kenység alapvetően gyorsuló növekedé­se mellett. 1953-ban az iparban az ere­detileg előirányzott 270.000 alkalma­zott helyett 315.000 fog dolgozni. Szlovákia iparosítása szempontjából nagy jelentősége van Gottwald elvtárs irányelvének, amely kihangsúlyozza, hogy jobban és tökéletesebben kell ki­használni a meglévő termelési beren­dezést. Szlovákiában is állandóan igye­kezni kell arra, hogy az üzemek térfo­gatát teljes mértékben kihasználják. A befektetéseket szilárd kapcsolatban kell tervezni a termelési feladatokkal és lehetetlenné kell tenni minden pa­zarlást. Tovább kell folytatni a terme­lési programmok specializálását és gondoskodni az üzemek szoros együtt­munkálkodásáról. Mindezzel elérjük, hogy Szlovákia új ipara mint a cseh­szlovák ipar szerves része növekszik és fejlődik majd nemzetgazdaságunk szükségletei szerint. Ez különösen a ne­hézgépiparra vonatkozik, ahol a terme­lési programmokban felmerülő hiányok még nemrég gátolták a felépítés sike­res fejlődését. Az üzemek térfogatának jobb kihasználásáról szóló irányelvek teljes mértékben vonatkoznak Szlová­kiára, ahol az üzemek térfogata elégte­lenül van kihasználva és ahol az ipari termelés gyorsütemű fejlődését nem­csak új üzemek felépítésével, hanem éppen a meglevő térfogat és az új be­rendezések teljes kihasználásával kell elérni. Az ötéves terv fokozott feladatainak további jellemző vo­nása az alapvető ipari ágaza­tok termelésének gyorsütemű fokozása és pedig a szén, az érckitermeléséé és a villanyenergia termeléséé. Az eredeti ötéves terv nem számol a szén, vas­érc és a színes fémek kitermelésének t ilyen figyelemreméltó fokozódásával, j Energetikai téren ugyan elhatározták az energetikai berendezések, a vízierő­művek, villanyművek kiépítését, azon­ban a felépítés igen lassú tempóját vet­ték a tervezés alapjául. A CsKP Köz­ponti bizottságának határozata ezeket az iparágazatokat előtérbe helyezi és kitűzi a szén, vasérc és a színes fémek kitermelésének gyorsított ütemét. így a barnaszénkitermelés az 1950-es évhez viszonyítva 1953-ban a háromszorosára növekszik és a vasérc kitermelése majdnem háromszorosára. Meggyorsul az energetikai ipar felénítése és amint Dolanský elvtárs a CsKP Központi Bi­zottsága ülésén mondott beszámolójá­ban kifejtette, Szlovákia 1955-bén anv­nyi villanyáramot fog termelni, mint 19S7-ben egész Csehszlovákia. Ezeknek a feladatoknak teljesítése feltételezi az érc kitermelésének új, fokozott mérté­kű gépesítését. Továbbá feltételezi a szénkörzetek lényeges kiszélesítését és az energetikai berendezés felépítése üte­mének jelentős meggyorsítását. Ezek­nek az alapipari ágazatoknak fejlődé­sével, az építkezési anyagok termelésé­nek és a mezőgazdasági nyersanyagok kitermelésének fokozódásával kialakul a fejlődő ipari építkezés és félépítés szempontjából szükséges széles ener­getikai és nyersanyagalap. Ugvanak* kor fokozódik Szlovákiának hozzájáru­lása köztársaságunknak nyersanyagok­kal való ellátásához. Szlovákia iparosításának új idősza­kát továbbá az jellemzi, hogy új, jelen­tős ipari építkezések felépítésével szá­molunk. amelyek Szlovákia iparának új jelleget adnak. Elsősorban új kohó­kombinátról és aluminiumgyártó üzem­ről van szó. Az SzKP IX. kongresszu­sán Široký elvtárs bírálta ^jjovákla iparosításánál mutatkozó azt íŕ káros irányzatot, hogy iparunkat fejlesztjük, tekintet nélkül arra, hogy milyen ipar­ról van szó és tekintet nélkül arra is, hogy Szlovákia iparának milyen struk­túrája alakul ki. Az iparosítás első időszakában iparunkban túlságos mér­tékben részesedtek a könnyűipar üzemei és ez az arány még jobban emelkedett azzal, hogy a nehézipar üzemei felépí­tésének tervét elégtelenül teljesítették. Ebben már a inuft év során jelentős javulás állt be, amikor néhány textil­üzemet átadtak a nehézipari ágazatok­nak és fokozott figyelmet szenteltek s nehézipar felépítésének. A felépítés fo­kozott programmja biztosítja a nehéz-: gépipar hatalmas fejlődése mellett a kohászat, a vas, acél, hengerelt termé­kek és az alumínium gyártásának fej­lődését is. Egyben meggyorsul és ki­szélesedik az energetikai berendezések felépítése és megkezdik az új, hatalmas dunai vízierőmű felépítését, amely köz­társaságunk legnagyobb és Európa egyik legnagyobb vízierőműve lesz, ki­véve a kommunizmus gigantikus épít­kezéseit a Szovjetunióban A kohászati kombinát felépítésé­vel lerakjuk az alapokat egy új iparvidék létesítéséhez Kelet-Szlová­kiában. Kelet-Szlovákia iparosítása külön kérdést képez. Köztársasá­gunk e részében, amelyet a kapita­listák a múltban a legjobban ellia­nyagoltak, az iparosításban csak az első lépéseket tettük meg, első­sorban a déli járásokban. A kohó­kombinát felépítésével egyidőben erélyesen ki fogjuk küszöbölni a hiányokat a közlekedésben, az ener­giatermelésben, intenzíven folytat­juk a geológiai kutatásokat, hogy így megalkossuk új ipari vidék gyors felépítésének feltételeit. Az EFSz-ek gyorsütemű fejlődé­se, amely összekapcsolódik a továb­bi gépesítéssel, aa agrotechnikai és agrobiológiai intézkedésekkel, jelen­tős mértékben lehetővé teszi a me­zőgazdasági termelés növekedési ütemének meggyorsítását, amelyet Szlovákiában még állandóan az ala­csony hektárhozam, az állatállo­mány alacsony haszonhozama és a szétaprózottság, valamint maradi­ság jellemez. A mezőgazdasági termelés fejlő­déséért kifejtett törekvéseket a szárazság ellen folytatott szervezett harccal fogjuk támogatni és fokoz­ni fogjuk a délszlovákiai száraz te­rületek termelékenységét. Aa emlí­tett nagy dunai vízierömü mellett, amelynek segítségével megvalósít­juk a Csallóköz öntözését és más öntözési akciókat, nagyméretben végrehajtjuk az erdősítést, a szét­törő sávok kiültetését és jelentős mértékben bevezetjük a füves-vetés­forgó rendszert. Szlovákia gyorsított ütemű ipa­rosítása segítségével gyorsan meg­változik a szlovákiai lakosság ked­vezőtlen szociális összetétele. Az ipari dolgozók jelentős részét a mezőgazdaságból szerezzük, ahol a fejlődő gépesítés és a szövetkezetek fejlődése lehetővé teszi a munkater­melékenység lényeges emelkedését és nagyszámú munkaerőnek föl­szabadítását az ipar számára. Szlo­vákia szocialista átformálódásának folyamata, — amely már most ki­fejező és csodálatraméltó jellemvo­nása a szocializmus felépítésének köztársaságunkban, — az új mun­kásosztály kialakulásának és vezető szerepének megerősítése a társada­lomban ezzel még meggyorsul. Az ötéves terv fokozott feladatai új megvilágításba helyezik a káde­rek kérdését, elsősorban a szakká­derek kérdését. Szlovákia szociális" ta iparosításának elmúlt éveiben minden munkaszakaszon a szocialis­ta felépítés szervezőinek ezrei és tízezrei nevelődtek. Az iskolák, üze­mi iskolák és tanfolyamok széles­körű hálózatában a dolgozók tíz­ezrei tanulnak és ami a legjelentő­sebb, új nagyszerű káderek fejlőd­(Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents